Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koksowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Jedną z kluczowych wad technologii dwuproduktowej wytwarzania koksu są trudności związane ze sterowaniem całym procesem. Kontrola cyklu produkcyjnego w tej technologii wymaga sporego doświadczenia i wiedzy, dlatego jako wsparcie zaproponowano stworzenie narzędzia wykorzystującego wiedzę naukową. Przedstawiono opis jednowymiarowego modelu numerycznego przewidującego pracę pieca koksowniczego. Za pomocą tego modelu możliwa jest kontrola i optymalizacja działania jednostki. Ponadto może on zostać wykorzystany do projektowania nowych pieców koksowniczych, dzięki którym produkowany koks będzie jednorodny i o dobrej jakości. Jedną z opcji tego modelu jest procedura odwrotna, umożliwiająca automatyczne dostosowanie się do nowych mieszanek węglowych. Algorytm wykonuje to na podstawie prostych do przeprowadzenia w warunkach przemysłowych pomiarów temperatury. Procedura ta dostarcza również dużej liczby informacji zwykle niedostępnych w trakcie procesu koksowania. Model pieca dwuproduktowego został zwalidowany za pomocą pomiarów temperatury, ciśnienia oraz składu gazu, wykonanych w trakcje uruchamiania instalacji.
EN
A one-dimensional home-made math. model of coke-making process in the heat-recovery coke oven was developed to predict behavior of the oven and to optimize its design as well as operation. The model can be applied to improve quality and homogeneity of the coke produced. An inverse procedure was used in this model to represent carbonization of particular charge and is based on temp. measurements within the coal coke bed only. The model provided some information not available usually during coke making. The data collected during commissioning were used to validate the developed algorithm. The temp., pressure and gas compn. were measured in several selected locations within the industrial oven.
PL
Jednym z najistotniejszych parametrów poprawnej eksploatacji baterii koksowniczej jest zapewnienie wymaganego dla danego poziomu produkcji rozkładu temperatur w jej systemie grzewczym. Decyduje on bowiem zarówno o jakości produktów koksowania, jak i o zużyciu ciepła na proces koksowania, wielkości emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery i trwałości konstrukcji baterii. Mając powyższe na uwadze obsługa baterii koksowniczej co pewien czas przeprowadza regulację jej systemu grzewczego, w celu dostosowania warunków opalania do istniejących w danym czasie warunków produkcyjnych. Metoda ta polega w głównej mierze na wymianie elementów regulacyjnych na drodze przepływu gazu, powietrza i spalin przez system grzewczy baterii. Wymiana części z tych elementów, dla osiągniecia wymaganego rozkładu temperatur, jest jednak nie tylko skomplikowana, ale wręcz w niektórych przypadkach niewykonalna. Dotyczy to w szczególności baterii koksowniczej z bocznym doprowadzeniem gazu, na której jednym z takich elementów regulacyjnych jest dymensja palników zamontowanych wewnątrz kanałów grzewczych. W niniejszym artykule opisano sposób konstrukcyjnego rozwiązania tego problemu oraz wyniki testów jego zastosowania.
EN
One of the most important parameters in the proper operation of coke oven batteries it is to provide a temperature distribution in a heating system appropriate to a given level of production. It has an impact on several variables, such as: a quality of coke and by-products, heat consumption for a cocking process, emission levels and a service life of coke oven batteries. With this in mind, a heating system is being regulated once in a while by a qualified staff to adjust firing conditions to production conditions at a given period. It is achieved mainly by a replacement of certain elements of a heating system – through which gas, air or flue gas flows. However, a replacement of some of these elements, in order to gain a desired temperature distribution, is complicated or, at times, just not possible. Undoubtedly, this is a problem in coke oven batteries with a gun-flue heating system, where there are gas nozzles mounted within heating channels. This article describes the solution to that problem, as well as application results.
PL
Zakup węgli oraz dobór właściwej mieszanki do procesu produkcji koksu jest najbardziej kapitałochłonnym etapem procesu koksowania. Utrudniony dostęp do krajowych węgli koksowych i wzrastające wymagania odbiorców prowadzą do konieczności optymalizacji tej części procesu. W związku z rozwojem metod numerycznych i komputerowych optymalizacji procesów jako narzędzi wspomagania decyzji autorzy zaproponowali rozważenie wykorzystania metod modelowania matematycznego w tej dziedzinie.W artykule zaprezentowano koncepcję budowy modelu pozyskania surowców energetycznych i komponowania mieszanki węglowej do produkcji koksu, który byłby użytecznym narzędziem wspomagającym przy prowadzeniu procesu koksowania. Do zalet wykorzystywanego narzędzia zaliczyć można racjonalne gospodarowanie surowcami oraz minimalizację kosztu zakupu węgli, a w konsekwencji poprawę efektywności ekonomicznej koksowni.
EN
The most capital-intensive stage of the coking process is purchase of different types of coal and composing suitable blend of coal. Limited access to resources of coking coal and increased requirements of customers lead to the need to introduce optimization procedures. In this context, the paper presents the concept of a mathematical model that could be applied to improve the process of coal supplies to coking plants. This model will be a flexible tool supporting the decision making process concerning the purchase of coal and composition of the coal blend. The objective function of the model will be the minimization the total cost of purchasing coal that will lead to improving the economic efficiency of the coking plant.
PL
W oparciu o schemat prowadzenia eksperymentu planowanego dla układów: właściwości - skład, zaproponowano typowe równanie predykcji wartości zmiennej wyjściowej (11) dla trzech komponentów mieszanki. Równanie to w wystarczającym stopniu jest zgodne z zasadami eksperymentu planowanego i korelacji wielokrotnej. Przedstawiono porównanie prognozowanych parametrów dla konkretnych badań nad optymalizacją składu mieszanki węglowej.
EN
The typical equation for prediction of output variable (11) for relationship of: properties-composition based on principles of planned experiment was proposed for three components of coal blend. This equation sufficiently corresponds to the expectations of the planned experiment and multiple correlation. The comparison of predicted parameters for specific studies on optimization of the coal blend composition was also presented.
5
Content available remote Cieplno-przepływowy model karbonizacji suchego węgla
PL
Koksowanie węgla, istotne z technicznego punktu widzenia, jest procesem złożonym, na który składa się szereg zjawisk fizycznych i chemicznych. Kompleksowy model koksowania wymaga uwzględnienia zagadnień transportu ciepła, przemian fizykochemicznych i fazowych oraz zagadnień związanych z przepływem gazu. Podstawą procesu jest piroliza cząstki węgla, podczas której pod wpływem wysokiej temperatury ulega ona rozkładowi, w wyniku czego uwalniane są gazy pirolityczne. Termochemiczna konwersja cząstek węgla wiąże się jednocześnie ze zmianą ich struktury, tj. porowatości i gazoprzepuszczalności, co znacząco wpływa na dynamikę zmian ciśnienia w komorze koksowniczej. W pracy proponuje się jednowymiarowy nieustalony model procesu koksowania. Model opisuje proces karbonizacji węgla suchego i składa się z czterech równań bilansowych - bilansu masy fazy stałej, transportu masy fazy gazowej, bilansu pędu gazu, bilansu energii wsadu oraz, dodatkowo, równania stanu gazu doskonałego. Źródło masy gazów opisano bazując na danych termograwimetrycznych. Do rozwiązania zagadnień transportu ciepła i przepływu gazu wykorzystano schematy numeryczne częściowo niejawne. Model umożliwia predykcję rozkładu temperatury, ilości wydzielonych gazów, ciśnienia i prędkości gazów w komorze koksowniczej dla całego procesu rzeczywistego przy stosunkowo niewielkim koszcie obliczeń. Rezultaty wskazują jednoznacznie na istotny wpływ zawartości części lotnych w węglu oraz gazoprzepuszczalności na zmianę ciśnienia w komorze.
EN
Coal coking, crucial from technical point of view, is a very complex process involving many physical and chemical phenomena. The complete model of coking requires taking into account of problems of heat transfer, physico-chemical and phase transitions, and gas flow. The basis of the process is the pyrolysis of coal particle, during which under high temperature they undergo decomposition, in result of which the pyrolityc gases are released. Thermochemical conversion of coal particles is associated with their structure change, e.g. their porosity and permeability, which strongly affects the dynamics of pressure change in coking chamber. In the paper, the transient one-dimensional model of coal coking is proposed. It describes the carbonization process of dry coal and consists of four balance equations- mass balance for solid, mass and momentum balance equations for gas, energy balance for coal charge, and additionally, the ideal gas law. Mass source for gas was described basing on thermogravimetric data. To solve the problems of heat transport and gas flow the semi-implicit numerical schemes were applied. The model enables to predict distributions of temperature, mass of released gases, pressure and gas velocity in coking chamber for the whole real process with relatively low calculation cost. The results clearly indicate on the effect of coal volatile content and gas permeability on the pressure change in the chamber.
PL
W ostatnich latach wobec trudnej sytuacji zarówno na krajowym jak i światowym rynku węgla koksowego obserwuje się wzrost zainteresowania i wdrożeń baterii koksowniczych wsadu ubijanego. W niniejszym artykule zaprezentowano krótką charakterystykę technologii koksowania węgla metodą wsadu ubijanego oraz wybrane aspekty jego przygotowania z punktu widzenia właściwej gęstości i wytrzymałości mechanicznej.
EN
In the face of difficult situation both in the domestic and global coking coal market a renewed interest of stamp charging cokemaking technology is observed. The paper presents short characteristic of stamp charging technology and some aspects of coal cake preparation in terms of proper density and mechanical strength.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję modelowego urządzenia do pomiaru ciśnienia rozprężania węgla w baterii koksowniczej występujące podczas procesu koksowania węgla. To groźne zjawisko, występujące prawie zawsze podczas koksowania węgla może doprowadzić do zniszczenia ścian baterii koksowniczej. Dotychczasowe próby laboratoryjnego pomiaru ciśnienia wykorzystywały badanie małych (do 100 g) próbek mieszanki węglowej ogrzewanych w piecach elektrycznych, lub koksowania dużych próbek (200...500 kg) w dużych murowanych piecach z kanałami w ścianach, ogrzewanymi gazowo. Efektywność obu metod jest niska, ponieważ wyniki uzyskiwane z próbek małych nie są adekwatne do zjawiska na dużej baterii, zaś urządzenia duże są zbyt pracochłonne i energochłonne a czas jednego testu wynosi kilka dni. Model opracowany w ITR ma ogrzewaną elektrycznie, prostopadłościenną komorę o pojemności 15 dm³ wyposażoną w dwie ruchome boczne ściany - do kompensacji powstającego ciśnienia i dwie otwierane ściany - do bocznego załadunku mieszanki węglowej i rozładunku gorącego koksu z komory po procesie.
EN
This article presents a conception of laboratory model device for coke pressure measurement, what is generated in coke battery cell during cocking process. This danger occurrence, what have take place in almost every cocking process may destroy battery cell walls. Until now, laboratory devices for evaluating the pressure used small coal samples (up to 100 g) heated with electric ovens, or big samples heated inside furnaces made of bricks, with wall channels, heated by gas. Effectiveness of both methods is low, for not addictive results obtained from small samples and too big job and energy consumption with big samples, in additionally time for executing one big sample test is days. The model, designed in ITR has electric heated rectangle chamber with capacity of 15 l, equipped with two side walls fixed movable - for compensation of coal pressure generated and two other open able walls - for side chamber loading with coal sample and hot coke discharging after process.
PL
Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w skali wielkolaboratoryjnej z wykorzystaniem instalacji KARBOTEST. Koksowano wsady czteroskładnikowe o zmiennej zawartości (20, 30 i 40 %) węgla typ 34 (kop. "Knurów" i "Marcel") przygotowane dla czterech gęstości wsadu (840, 1000, 1050 i 1100 kg/m3). Wsady zagęszczano metodą udarową. Uzyskane koksy poddano badaniom parametrów jakościowych CRI i CSR. Wykonano również badania właściwości optycznych matrycy koksowej. Stwierdzono, że optymalna gęstość wsadu koksowniczego, dla której obserwuje się poprawę badanych parametrów jakości koksu mieści się w zakresie 1000-1050 kg/m3 (stan roboczy).
EN
The results of investigations carried out on Karbotest installation have been presented. Object of the study were four-component coking blends with various content of T34 coal (Knurow Coal Mine, Marcel Coal Mine - semi soft coals) and various coal charge density (840, 1000, 1050 and 1100 kg/m3). The blends have been densified by means of mechanical stamping installation. Optical properties of coke and coke quality parameters (CRI, CSR) have been investigated. Optimum coal charge density in aspect of investigated parameters was found to be 1000-1050 kg/m3 as received.
EN
Coke oven batteries significantly contribute to fugitive emission of dust (particulate matter, PM) from the coking process. The dust contains harmful substances many of which such as heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), although mentioned in the Pollution Release and Transfer Registers (PRTR), so far have not been included into balances of emissions from hard coal coking. The goal of the presented work was to determine chemical composition of fugitive PM sampled on the battery roof. Three batteries in various technical conditions were examined for the PM emission. The results may provide information to help assessment of fugitive emissions from coking and for filling gaps in PRTR.
10
EN
The results of research on effect of addition of polymer-polyethylene, and addition of waste oils vacuum residue to coal charge was studied in laboratory experiments. Charges containing coal only and coal blended with 1 and 4% of polymer and coal blended with 1 and 4% of waste oils vacuum residue were carbonized in a laboratory plant. In all cases the carbonization process proceeded without difficulties yielding seared coke. The investigation results exhibited that: the addition of 1 and 4% polyethylene and the addition of 1 and 4% waste oils vacuum residue to the coal charge did not deteriorate the physical and chemical properties of the obtained coke as well as its reactivity and structural strength, determined according to the Syskov's method.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku polimerowego do wsadu węglowego oraz wpływu dodatku pozostałości po destylacji próżniowej olejów zużytych do wsadu węglowego na właściwości otrzymanego koksu. Ich celem było wykazanie, że dodatek w postaci polimeru-polietylenu i dodatek w postaci pozostałości po destylacji olejów zużytych, może być wprowadzony do wsadu węglowego w takiej ilości, która nie spowoduje żadnych negatywnych skutków w procesie otrzymywania koksu. Procesowi koksowania poddano sam węgiel oraz węgiel z dodatkiem polimeru-polietylenu i węgiel z dodatkiem pozostałości po destylacji próżniowej olejów zużytych w ilości 1 i 4% masy węgla. Wsady węglowe były koksowane w doświadczalnym piecu laboratoryjnym. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wprowadzenie do wsadu węglowego dodatku polimerowego-polietylenu oraz dodatku pozostałości po destylacji próżniowej olejów zużytych nie powodowało pogorszenia jakości koksu pod względem jego właściwości fizykochemicznych, wytrzymałości strukturalnej, oznaczanej według metody Syskova oraz reakcyjności koksu. Wykonane badania laboratoryjne potwierdziły możliwość wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych i pozostałości po destylacji próżniowej olejów zużytych.
PL
Intensywny rozwój motoryzacji motywuje rafinerie do innowacji technologicznych zwiększających uzysk ilości paliw pędnych. Warunek ten spełnia hydrokraking ciężkich frakcji ropy, rezygnując jednocześnie z pozyskiwania koksu naftowego. Uwagę skoncentrowano na hydrokrakingu w fazie suspensyjnej. Ten wariant technologii pozwala na wprowadzenie do hydrokrakowanego surowca z ropy - węgla w ilości 35-45 %, a więc do zastosowania metody Bergiusa. Przy takiej mieszance wsadowej możliwe jest obniżenie ciśnienia do 23-25 MPa z około 70 MPa w przypadku "klasycznej" technologii Bergiusa. Konwersja wynosi wtedy 83 % i więcej, a szacunkowa opłacalność takiego podejścia powinna zaistnieć przy wyjściowej cenie ropy 45 USD/baryłkę.
EN
Intensive growth in the automotive sector prompts refineries to search for novel technology which would increase the yield of motor fuels. That demand may be satisfied by hydrocracking of heavy oil cuts and resigning at the same time from the production of petroleum coke .Attention was focused on hydrocracking of suspension feeds. That version of the process makes it possible to add 35-45 % of coal to the petroleum-derived raw materials, i.e. the application of the Bergius method. The pressure may be reduced to 23-25 MPa then, from about 70 PMa which is a typical level for the "classical" Bergius process. The conversion figure may reach then as much as 83 % and, and estimated break-even point of such approach should be feasible when the e crude oil price is of about 45 USD/barrel.
PL
Omówiono proces koksowania węgla w aspekcie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wód. Przedstawiono główne źródła emisji zanieczyszczeń w koksowni. Odniesiono się do obowiązkowej sprawozdawczości operatorów instalacji w ramach Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR). Wskazano na problemy związane z wyznaczaniem poziomu emisji do powietrza przy zastosowaniu metod pomiarowych, obliczeniowych i szacowania. Na przykładach, przedstawiono rozbieżności, które mogą powstawać przy szacowaniu emisji na podstawie mało wiarygodnych danych. Podkreślono konieczność prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń oraz współpracy zakładów koksowniczych zarówno w wymiarze krajowymi jak i europejskim. Wskazano na relacje pomiędzy rozwojem techniki oraz wzrostem nakładów przeznaczanych na ochronę środowiska a poziomem emisji zanieczyszczeń z instalacji koksowniczych.
EN
Paper describes coking process in the point of view of pollution emission to air and water. There are presented main emission sources in coke plant. This is in the point of view of Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). There are pointed out problems connected with levels determination of emission to air with use of measurements, calculation and assessment results. There are presented differences which may arise during emission assessment on the basis of low-reliable data, for example. There was stressed necessity of pollution emission measurements and co-operation of coke plants on the Polish and European level. There were pointed relations between technology development level as well as expenditures on environmental protection and emission levels from cokemaking installations.
13
Content available remote Ocena możliwości biologicznego rozkładu smoły pogazowej
PL
Smoła pogazowa — brązowa lub czarna ciecz o wysokiej lepkości — jest produktem ubocznym produkcji koksu i gazu miejskiego w czasie koksowania i zgazowania węgla. Zawiera znaczące ilości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i dlatego uważana jest za jedną z substancji niebezpiecznych. W tej pracy wyizolowaliśmy szereg szczepów bakterii i grzybów z prób gleby pochodzących z obszaru starej gazowni. Wszystkie szczepy testowano pod kątem zdolności wykorzystywania ropy naftowej i rozmaitych węglowodorów aromatycznych jako jedynego źródła węgla. Aktywna mieszanina wybranych szczepów została następnie wprowadzona do gleby skażonej smołą pogazową (ex situ, skala półtechniczna). Analizy przeprowadzone z wykorzystaniem chromatografii gazowej wykazały obniżoną całkowitą zawartość węglowodorów, jak również zmniejszone stężenia związków aromatycznych zbudowanych z trzech lub więcej pierścieni. Obecność szczepów grzybów miała korzystny efekt na proces degradacji WWA zwiększając poziom usuwania zanieczyszczeń.
EN
Gas-tar — brown or black liquid of high viscosity, is a by-product when coal is carbonized to make coke or gasified to make coal gas. It contains a substantial amount of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and thus is considered as one of dangerous substances. In this study we isolated several bacterial and fungal strains from soil samples collected on the area of old gasworks. All strains were tested on their ability to use crude oil and various aromatic hydrocarbons as a sole carbon source. The active mixture of selected microorganisms (bacteria or bacteria + fungi) was subsequently introduced to soil polluted with gas-tar (ex situ, half technical scale). Gas chromatographic analyses revealed lower total hydrocarbon content together with decreased concentrations of aromatic compounds made up of three or more rings. The presence of fungal strains had a beneficial effect on the process of PAH degradation increasing the level of pollutant removal.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych substancji modelowych i odpadów przemysłowych współkoksowanych z węglową mieszanką koksowniczą na zawartość chloru i siarki w koksie oraz jego reakcyjność.
EN
This article describes co-pyrolysis of pure organic and inorganic chemicals, and industrial wastes with coal blends using laboratory coke oven, and report influence of additives on content chlorine and sulfur in resultant coke and the effect on his reactivity.
PL
Wykonano badania wpływu dodatku oleju pozostałościowego po recyklingu olejów przepracowanych do mieszanki węglowej na właściwości otrzymanego koksu. Procesowi koksowania w doświadczalnym piecu poddano samą mieszankę węglową oraz mieszankę węglową z dodatkiem 3 i 5 % oleju pozostałościowego po recyklingu olejów przepracowanych. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wprowadzenie do mieszanki węglowej dodatku oleju pozostałościowego po recyklingu olejów przepracowanych w ilości 3 i 5 % masy mieszanki nie powodowało pogorszenia jakości koksu pod względem jego właściwości fizykochemicznych, wytrzymałości strukturalnej oznaczanej według metody Syskowa oraz reakcyjności.
EN
The results of the research work about the consequences of the addition of used oils recycling oil residue to coal charge on the properties of the obtained coke arc discussed. Charges containing coal only and coal blended with 3 and 5 % of used oils recycling oil residue added were carbonized in a laboratory plant. Laboratory experiments exhibited that the addition of 3 % and of 5 % by weight residue oil resulting after used oils recycling does not deteriorate the coke quality in the respect of its utilitarian and physico-chemical properties.
16
Content available remote Attempts to make use of plastic waste
EN
The results of the research work about the consequence of addition of polymers to coal charge on the properties of obtained coke are discussed. Charges containing coal only and coal blended with 1% of polymers added were carbonized in a laboratory device. Laboratory experiments exhibited that the addition of 1% by weight polyethylene does not deteriorate coke quality in respect of its utilitarian and physico-chemical properties, such as structural strength and coke reactivity.
PL
Wykonano badania wpływu dodatku polimerowego do mieszanki węglowej na właściwości otrzymanego koksu. Procesowi koksowania w doświadczalnym piecu poddano samą mieszankę węglową oraz mieszankę węglową z dodatkiem polimeru-polietylenu. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wprowadzenie do mieszanki węglowej dodatku polietylenu w ilości 1% masy mieszanki węglowej nie powodowało pogorszenia właściwości fizykochemicznych, wytrzymałości strukturalnej, oznaczanej według metody Syskowa, oraz reakcyjności.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku pozostałości próżniowej REG do mieszanki węglowej na właściwości otrzymanego koksu. Procesowi koksowania poddano samą mieszankę węglową oraz mieszankę z dodatkiem 4 i 8% pozostałości próżniowej REG. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wprowadzenie do mieszanki węglowej dodatku pozostałości próżniowej REG w ilości 4 i 8% masy mieszanki nie powodowało pogorszenia jakości otrzymanego koksu pod względem jego właściwości fizykochemicznych, wytrzymałości strukturalnej oznaczanej według metody Syskowa oraz reakcyjności.
PL
W procesie powstawania ciśnienia rozprężania istotną rolę odgrywa zjawisko wydymania się, czyli wzrostu objętości uplastycznionych ziaren węgla. W warunkach swobodnej ekspansji na skutek nieograniczonego wzrostu objętości takich ziaren ciśnienie gazów pirolitycznych w ich wnętrzu zbliżone jest do ciśnienia atmosferycznego. W warunkach jednak ograniczonych możliwości wzrostu ich objętości, a taka sytuacja ma miejsce w przypadku warstwy plastycznej wsadu w komorze koksowniczej, we wnętrzu uplastycznionych ziaren występuje podwyższone ciśnienie. Wielkość tego ciśnienia zależna jest zarówno od fizykochemicznych właściwości węgla i jego uziarnieniajak również od możliwości ich ekspansji w złożu, jakim jest warstwa plastyczna. Jednym z czynników mogących determinować możliwość tej ekspansji jest zjawisko migracji części uplastycznionej substancji węglowej poza obszar warstwy plastycznej. Celem sprawdzenia, czy zjawisko takie może występować oraz czy może wywierać istotny wpływ na wielkość generowanego przez warstwę plastyczną ciśnienia, przeprowadzono cykl badań laboratoryjnych. Wyniki tych badań wskazują, iż zjawisko migracji części uplastycznionej substancji węglowej poza obszar warstwy plastycznej może występować oraz że zjawisko to może wywierać istotny wpływ na wielkość ciśnienia generowanego przez tę warstwę. Intensywnemu przebiegowi migracji sprzyjają takie czynniki jak wysoka płynność tworzonej przez węgiel masy plastycznej, wysoki poziom ciśnienia generowanego przez warstwę plastyczną oraz niski stopień zagęszczenia warstwy nie uplastycznionego jeszcze wsadu.
EN
In the process of coking pressure formation the swelling phenomenon of plasticized coal grains plays an important part. Under conditions of free expansion, the pressure of pyrolytic gases inside those grains is close in value to the ambient pressure, due to an unrestricted growth in their volume. However, under conditions of a limited increase in their volume, which is the case with the plastic zone of coal charge in the coking chamber, inside the plasticized coal grains there occurs an elevated pressure. Its value depends on the coal, its grain size fraction and on the possibilities of plastic layer expansion. The migration phenomenon of a part of plasticized coal matter beyond the zone of plastic layer is one of the factors influencing this expansion. A series of laboratory examinations were carried out in order to determine whether this phenomenon occurs and whether it can exert a significant influence on the value of the pressure generated by the plastic layer. The experiments involved simulation of conditions prevailing in the cokemaking process in order to explain the migration phenomenon of a part of plasticized coal matter into the layer of „cold" charge (coal grains which have not been plasticized yet). The results indicate that the migration of a part of plasticized coal matter beyond the zone of plastic layer can occur and exert a significant influence on the value of coking pressure generated by this layer. Intensive migration is facilitated by factors like: high fluidity of the plastic mass produced by coal, high value of pressure generated inside the plastic layer and low bulk density of coal charge.
PL
Przedstawiono informacje dotyczące wpływu uziarnienia węgla wsadowego na parametry jakościowe koksu. Badania przeprowadzone w IChPW koncentrowały się na określeniu wpływu zawartości klasy ziarnowej < 0,5 mm w węglu wsadowym na zmianę wartości wskaźników: reakcyjności koksu CR1 i wytrzymałości poreakcyjnej CSR. Wykazały one negatywny wpływ klasy ziarnowej < 0,5 mm na wymienione parametry jakościowe koksu.
EN
Herein, presented is study the impact of coal charge grain size on selected coke quality parameters. The study was carried out at IChPW and focusing on the influence of the coal charge size grade < 0,5 mm on the coke reactivity - CRI and coke strength after reaction - CSR indices. The results are consistent with a negative impact of the specified size grade on the coke quality parameters.
PL
Wykonano badania wpływu dodatku zużytych żywic jonowymiennych do mieszanki węglowej na właściwości otrzymanego koksu. Ich celem było wykazanie, że dodatek w postaci jonitów-polimerów funkcyjnych stosowanych głównie do uzdatniania wody w energetyce, może być wprowadzany do wsadu węglowego w takiej ilości, która nie spowoduje żadnych negatywnych skutków w procesie otrzymywania koksu. Procesowi koksowania poddano samą mieszankę węglową oraz mieszankę z dodatkiem l, 3 i 5% zużytych jonitów. Wsady węglowe były koksowane w doświadczalnym piecu. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wprowadzenie do mieszanki węglowej dodatku polimerowego w ilości l % masy mieszanki nie powodowało pogorszenia jakości koksu pod względem jego właściwości fizykochemicznych, wytrzymałości strukturalnej oznaczanej według metody Syskova oraz reakcyjności koksu, natomiast 3 i 5 procentowy dodatek zużytych jonitów do mieszanki węglowej powodował już wyraźne zmiany jakości otrzymanego koksu. Wykonane badania laboratoryjne potwierdziły możliwość wykorzystania zużytych jonitów jako dodatku do wsadu węglowego używanego do produkcji koksu i uzasadniają celowość podjęcia prób w skali technicznej.
EN
The results of the research work about the consequences of the addition of spent ion exchange resins to coal charge on the properties of the obtained coke are discussed. The objective of the study presented was to reveal that spent ion exchange resins, used before for water upgrading in power plants, can be added to coal charge in amounts resulting in no negative consequences on the carbonization process. Charges containing coal only and coal blended with 1, 3 and 5 % of spent exchange resins were carbonized in a laboratory plant. In all cases the carbonization process proceeded without difficulties yielding seared coke. The investigation results exhibited that: - The addition of 1% of spent resins to the coal charge did not deteriorate the physical and chemical properties of the obtained coke as well as its reactivity and structural strength, determined according to the Syskov method. - The addition of: 3 and 5 % of spent resins resulted in remarkable changes of coke quality. The laboratory experiments proved that spent ion exchange resins can be put into good use as blending components for coal charges, justifying thus the need for further investigations on a commercial scale. An advantage of the spent resins is their granulation of: 0,2 H- 1 ,2 mm, which enables their effective homogenisation in coal blend. For this reason the spent resins need not be ground. If the results of commercial tests show that the addition of the spent resins to coal charge is possible, the coking plant will contribute to the protection of the environment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.