Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 214

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  knowledge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
The construction industry is characterized by limited resources and a high level of competition. Limited resources and a competitive environment determine knowledge and information as a particularly important resource for the development of the construction industry. A communication network is one of the elements of a knowledge management system in projects and serves to organize and maintain information links between project participants. We have analysed the communication network between project participants for residential building construction using social network analysis (SNA). The purpose of this work is the calculation and analysis centrality measures for participants in the construction project delivery. Centrality measures can answer the following questions whether the node is influential or central to the network and whether the node is critical for the flow of information in the network.
2
EN
In the field of geological education conducted by the Polish Geological Institute (PGI), the Geological Museum has traditionally played the main role. Geological collections have been gathered already since the establishment of the PGI in 1919, and over time, the exhibition and educational activities, popularizing geological knowledge in society, have been continued. Currently, an increasing number of PGI employees, also from outside the Museum, are involved in the education conducted by PGI, which allows the Institute to go "outside the Museum Exhibition Hall” directly into society. This is marked, among others, by the participation in an increasing number of mass outdoor events, as well as by the increasing activity in the protection of geological heritage in Poland. In the future, special emphasis must be paid on education about the necessity and inevitability and, finally, the acceptance of exploitation of raw materials, because we, as a society and individual entities, use things created from the processing of mineral resources every day.
PL
Nowa gospodarka to nowy ład gospodarczy, w którym ma miejsce silna koncentracja na zasobach niematerialnych, w tym wiedzy. Jest to także nowy porządek ekonomiczny trzeciej fali rozwoju społecznego, w którym decydującą rolę pełni wiedza, techniki cyfrowe, sieci i działania w czasie rzeczywistym. Kluczem do sukcesu organizacji w nowej rzeczywistości jest jakość i wiedza. Wiedza musi być ukierunkowana na jakość wyrobu, procesów, informacji i życia. Wiedza i umiejętności jej stosowania do tworzenia innowacji to podstawowe determinanty kreowania wartości. Ważne są wyróżniające kompetencje oraz stały rozwój kapitału ludzkiego. Sukces w warunkach nowej gospodarki mierzy się osiągnięciami w zarządzaniu wiedzą oraz efektami uzyskanymi w wyniku pośredniej i bezpośredniej eksploatacji własności intelektualnej. W warunkach nowej gospodarki przedsiębiorstwa powinny stosować projakościowe zarządzanie, które umożliwia efektywne prowadzenie biznesu. Wysoka jakość zarządzania stwarza warunki do wzrostu efektywności i konkurencyjności organizacji. Współczesny nurt zarządzania organizacjami oparty jest na kryterium jakości. Zarządzanie jakością to dynamiczny i innowacyjny proces, który umożliwia promocję świadomości projakościowej oraz tworzy podstawy dla stałego doskonalenia zarządzania. Skuteczność tego doskonalenia zależy od jakości wiedzy. W artykule pokazano istotę nowej gospodarki, jej założenia, elementy, uwarunkowania funkcjonowania. Wskazano na potrzebę projakościowego zarządzania w organizacjach funkcjonujących w warunkach nowej gospodarki. Podkreślono rangę zasobów niematerialnych w procesie zarządzania oraz doskonalenia organizacji. W artykule wykorzystano analizę krytyczną dostępnej literatury oraz wnioskowanie.
EN
The new economy is a new economic order in which there is a strong concentration on intangible resources, including knowledge. It is also a new economic order of the third wave of social development, in which knowledge, digital techniques, networks and real time activities play a decisive role. The key to the success of an organisation in the new reality is quality and knowledge. Knowledge must be embedded in the quality of product, processes, information and life. Knowledge and the ability to apply it to create innovations are basic determinants of value creation. Distinctive competences and continuous development of human capital are crucial. Success in the conditions of the new economy is measured by achievements in knowledge management and effects obtained as a result of direct and indirect exploitation of intellectual property. In the conditions of the new economy, enterprises should apply pro-quality management, which enables effective operation of business. High quality of management creates conditions for increasing the effectiveness and competitiveness of the organisation. Modern organisation management is based on the criterion of quality. Quality management is a dynamic and innovative process, which enables the promotion of pro-quality awareness and creates the basis for continuous improvement of management. The effectiveness of this improvement depends on the quality of knowledge. The article shows the essence of the new economy, its assumptions, elements, conditions of functioning. It indicates the need for proquality management in organizations operating in the new economy. The role of non-material resources in the process of management and improvement of the organization was emphasized. The article uses critical analysis of available literature and logical reasoning.
PL
Podmioty funkcjonujące w warunkach gospodarki opartej na wiedzy powinny zwracać uwagę na czynniki niematerialne, w tym wiedzę. Jest ona obecnie jednym z głównych zasobów organizacji, a jej skuteczne wykorzystanie przynieść może wiele korzyści. Ważne znaczenie dla wykorzystywania, rozwijania i tworzenia nowej wiedzy ma transfer wiedzy w organizacji. Pozwala on na przekazywanie wiedzy do miejsc, w których jest ona niezbędna. Transfer wiedzy nierozerwalnie łączy się z pojęciem dzielenia się wiedzą w organizacji, dzięki któremu pracownicy mogą zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności oraz je poszerzać i rozwijać. Celem artykułu jest wskazanie miejsca wiedzy, zarządzania wiedzą i transferu wiedzy w organizacji oraz przedstawienie wybranych wyników badań dotyczących dzielenia się wiedzą. Realizacji celu pracy posłużyła analiza literatury z zakresu zarządzania wiedzą oraz wyniki badań dotyczące transferu i dzielenia się wiedzą w organizacjach w województwie lubelskim. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej skupiono się na rozumieniu wiedzy, zarządzaniu wiedzą, gospodarce opartej na wiedzy oraz procesie transferu wiedzy i dzielenia się wiedzą w organizacji. W części empirycznej przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące możliwości dzielenia się wiedzą i zapewnianego przez organizację wsparcia dla realizacji tego procesu. Wyniki badań wskazują, że w zdecydowanej większości podmiotów tworzone są okazje i możliwości do transferu i dzielenia się wiedzą. Niestety mniej niż połowa badanych deklaruje wykorzystywanie w organizacjach narzędzi i rozwiązań wspomagających proces transferu wiedzy.
EN
Entities operating in the conditions of knowledge-based economy should pay attention to intangible factors, including knowledge. It is currently one of the main resources of the organisation, and its effective use may bring many benefits. Transfer of knowledge within an organisation is important for using, developing and creating new knowledge. It allows to transfer knowledge to places where it is necessary. Knowledge transfer is inextricably linked to the concept of knowledge sharing within an organisation, through which employees can acquire, expand and develop the necessary knowledge and skills. The aim of the article is to indicate the place of knowledge, knowledge management and knowledge transfer in an organization and to present selected research results concerning knowledge sharing. The aim of the paper was achieved by analyzing the literature on knowledge management and the results of research on knowledge transfer and sharing in organizations in the Lublin Province. The article consists of theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on the understanding of knowledge, knowledge management, knowledge-based economy and the process of knowledge transfer and knowledge sharing in organizations. The empirical part presents selected research results concerning the possibility of knowledge sharing and the support provided by an organization for the implementation of this process. The results of the research indicate that in the vast majority of entities the opportunities and possibilities for knowledge transfer and sharing are created. Unfortunately, less than half of the respondents declare the use of tools and solutions supporting the knowledge transfer process in organisations.
EN
In the case of philosophical justifications of sustainable development it is important to work out epistemological standpoints, adequate to the problems considered in the areas of particular development concepts based on speculative, theoretical knowledge as well as on practical one related to activity and serving its purposes. Epistemology must correlate with the problems that are their material object as well as with goals and cognitive and practical tasks that they (concepts) have to deal with. The present article makes an attempt at presenting reflection on knowledge and cognition by indicating the epistemological basis of the concept of sustainable development. It will endeavor to draw attention to the need of shaping the attitude of the knowing subject, to facilitate adequate understanding of what we commonly address as sustainability and implementing the proposals of sustainable development and verification of the related sources of cognition.
PL
Dla filozoficznych uzasadnień zrównoważonego rozwoju znaczące jest wypracowywanie stanowisk epistemologicznych, adekwatnych do problemów rozpatrywanych na obszarach poszczególnych koncepcji rozwoju opartych na wiedzy teoretycznej – o charakterze spekulatywnym – i praktycznej, związanej z działaniem i jemu służącej. Epistemologia, będąc częścią każdej z koncepcji rozwoju, powinna korelować z problemami będącymi ich przedmiotem materialnym oraz ze stawianymi przed nimi (koncepcjami) celami i zadaniami poznawczymi i praktycznymi. Artykuł stanowi próbę ukazania rozważań nad wiedzą i poznaniem poprzez wskazanie epistemologicznych podstaw koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem jest natomiast zwrócenie uwagi na potrzebę ukształtowania właściwego nastawienia podmiotu poznającego, pozwalającego możliwie adekwatnie uchwycić to, co zwykliśmy nazywać zrównoważonym rozwojem, i jednocześnie wdrażającego postulaty zrównoważonego rozwoju, a ponadto weryfikacja związanych z tym źródeł poznania.
EN
Nowadays, the role of employees, especially those who have contact with clients of an enterprise, is becoming crucial for determining the opportunities for putting into effect, innovative business solutions. The challenge behind the described issue is also for the enterprise to react efficiently to unusual situations. This paper answers the question whether there are significant differences in the way employees are used as experts in unusual situations depending on how long the enterprise has been conducted its business activity. A survey in the Mix Mode Survey Design formula was conducted for this purpose. Altogether there were 260 respondents representing small and medium-sized service enterprises from the territory of Poland who participated in the research. The obtained scientific results indicate that among the surveyed respondents, there are opinions that answer the posed research question in a positive manner.
EN
Currently, the conditions enterprises are operating in are marked by considerable instability. Thus the changes they may undergo are difficult to predict. Practitioners and theoreticians of management science point to various approaches to building competitive advantage. In the past few years, the focus has been put mainly on information and knowledge. According to advocates of the knowledge management concept, knowledge is of key importance to building competitive advantage and succeeding on the market. The issues of knowledge and how it is gathered, updated and applied are not new. The challenge for contemporary entrepreneurs is, however, how to manage knowledge in global enterprises. The aim of this study is to analyse the issue of knowledge management in a company which based its development on expansion into foreign markets. The research method applied is illustrative case study, the aim of which is to show how important knowledge management is for improving the efficiency of an internationalized enterprise.
8
EN
The article presents a multi-aspect approach to the knowledge management system. Knowledge management focuses on the problem of creating and disposing of intellectual competence resources and practical skills, which are intangible assets of an enterprise. They concern different fields of science and empirical applications, and they are used to achieve a significant competitive advantage. In addition, knowledge management is focused on learning processes and improving the skills of the organization's employees, systematizing and using knowledge in business practice. Therefore, effective use of knowledge management principles can contribute to increasing the effectiveness of the company's operations and improving its competitive position. The aim of this article is to present the concept of knowledge management through a critical analysis of domestic and foreign literature on issues related to knowledge processes, approaches to knowledge management and practices. The featured problem will be presented not only from the theoretical but also the practical side. Based on surveys conducted using the survey method, the most important benefits and barriers associated with introducing the concept of knowledge management or its elements in the enterprise will be identified.
EN
Common Agricultural Policy represents the main instrument of the European Union for the development of agriculture and rural areas. European funds are vital for the productivity and competitive-ness of agricultural holdings, as well as for the transfer of agricultural knowledge and innovation. Supporting small and young farms is essential for the vitality of rural areas and for the renewal of generations of farmers. The aim of this work is to transfer agricultural knowledge in order to improve the productivity of agricultural holdings, especially among young farmers and small farms. We implemented training program through European funds related to Measure 1. "Actions for knowledge transfer and information actions" from Rural Development Programme of Romania. The characteristic of 100 participants and their responses were analyzed. Most of the participants were young people up to 40 years old (59%). The vast majority of the participants were from the rural area and only 17% were from the urban area. 53% from participants were strongly agree with the fact that level of knowlegde influence farm productivity. Actions for knowledge transfer improve the adaptation of farmers to the new challenges of agriculture, as well as productivity.
PL
W artykule zawarto rozważania dotyczące koncepcji otwartych innowacji (open innovation) jako narzędzia zarządzania innowacjami, będącego nowoczesną alternatywą dla tradycyjnego podejścia zamkniętego. Celem artykułu jest wskazanie na istotę i znaczenie innowacji otwartych, dokonanie ich charakterystyki oraz wskazanie na zależności, jakie zachodzą pomiędzy otwartymi innowacjami a efektywnym zarządzaniem wiedzą w organizacji, ponadto wskazanie na badania prowadzone w obszarze innowacji otwartych w kraju i za granicą. W artykule zastosowano metodę badawczą polegającą na analizie dostępnej literatury przedmiotu i wnioskowaniu. Struktura artykułu obejmuje: wprowadzenie, pokazanie istoty innowacji otwartych, wpływu efektywnego zarządzania wiedzą na innowacje otwarte oraz przegląd badań nad otwartymi innowacjami, prowadzonych w różnych krajach. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że otwarte innowacje to szansa na poprawę innowacyjności organizacji, wzrost efektywności i skuteczności zarządzania, model biznesowy otwartych innowacji wykorzystuje wewnętrzne i zewnętrzne źródła pomysłów. Umożliwiają one optymalizację procesów innowacyjnych przez lepsze wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych strumieni wiedzy oraz kreowanie nowych rynków dla innowacji. Konsekwencją otwartych innowacji jest potrzeba poszukiwania kanałów transferu technologii. Zauważa się wzrost zainteresowania otwartymi innowacjami, co potwierdza liczba publikacji indeksowanych w bazach Web of Science oraz Google Schoolar, rozszerzeniu ulega zakres tematyczny prowadzonych badań. Z dostępnych wyników badań wynika, że otwarte innowacje przynoszą określone korzyści, w tym wpływają na wyniki finansowe oraz konkurencyjność organizacji.
EN
The article contains considerations regarding the concept of open innovation as an innovation management tool, which is a modern alternative to the traditional closed approach. The aim of the article is to point to the essence and importance of open innovations, to characterize them and to identify the relationships between open innovations and effective knowledge management in the organization, as well as the research conducted in the field of open innovation at home and abroad. The article uses a research method based on the analysis of available subject literature and inference. The article’s structure includes: introduction, essence of open innovations, the impact of effective knowledge management on open innovations and a review of research on open innovations carried out in different countries. As a result of the analyzes it was found that open innovation is an opportunity to improve the innovation in the organization, increase the efficiency and effectiveness of management, the open innovation business model uses internal and external sources of ideas. They enable optimization of innovation processes through better use of internal and external knowledge streams and creation of new markets for innovation. The consequence of open innovations is the need to look for technology transfer channels. There is a growing interest in open innovations, which is confirmed by the number of publications indexed in the Web of Science and Google Schoolar databases, the scope of the research being subject to expansion is widening. The available research results show that open innovations bring certain benefits, including the financial results and competitiveness of the organization.
PL
Innowacje przedstawiono jako procesy wykorzystania systemowo integrowanych informacji i teorii z wielu dziedzin wiedzy: nauki w znaczeniu funkcjonalnym - uzyskiwanie wiedzy, technologii i inżynierii produkcji żywności, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości oraz twórczej destrukcji, w ich cyklu od powstania do zaniku. Wymienione i inne autonomiczne dziedziny wiedzy, tworząc trzeci rodzaj ich integracji (systemową), stanowią źródła procesów tworzenia innowacji, warunkujących rozwój gospodarki i cywilizacji. Cel artykułu, wyrażony w tytule, wpisuje się w nurt powyższej problematyki, w której najważniejszą rolę w rozwiązywaniu problemów wynalazczych, rozpatrywanych w oryginalnym procesowym ujęciu, przypisano umiejętności dostrzegania systemowych powiązań między dziedzinami wiedzy, ideami i koncepcjami.
EN
Innovations were presented as processes of using systemically integrated information and theories from many fields of knowledge: functional science - obtaining knowledge, technology and engineering in food production, inventiveness and innovation, entrepreneurship and creative destruction, in their cycle from creation to disappearance. These and other autonomous fields of knowledge, creating a third type of their integration (system integration), are the sources of innovation creation processes conditioning the development of the economy and civilization. The purpose of the article, expressed in the title, falls under the above-mentioned problems, in which the most important role in solving inventive problems, considered in the original process approach, was assigned the ability to see systemic connections between fields of knowledge, ideas and concepts.
EN
Introduction: Since the CT operators play an important role in the diagnosis and treatment of diseases and exposing the patients to radiation exposure, they must be aware of all CT parameters which affect the image quality and patient dose and update their knowledge in parallel with the progresses in CT technology. Therefore, the knowledge of radiographers and CT technologists regarding the CT parameters was assessed in this study to identify and resolve any potential deficiencies. Material and methods: This study was conducted in 2018 among 113 radiographers and 103 CT technologists in Khuzestan province using a three-part questionnaire containing demographic characteristics, general opinion on CT scan dose and questions assessing technologists’ knowledge of CT exposure parameters. Data were analyzed using SPSS software. Results: Total knowledge scores of radiographers and CT technologists about CT exposure parameters were 36 and 42, respectively. The highest knowledge score among technologist was the knowledge of changing parameters based on patient characteristics and the lowest was in the field of awareness of noise index and diagnostic reference levels. Conclusion: Total knowledge scores of radiographers and CT technologists about different scan parameters affecting dose and image quality was very low. Reviewing and updating the content of academic education and holding retraining courses are suggested.
EN
In the current study, the authors are interested in examining the relationship between team efficiency and supply chain management. In addition to that the mediating role of knowledge sharing is also examined. The study is of the view that the insights of human factors are vital in these areas of organizations for the effective progress of global procedure networks. If organizations are successful in creating and establishing organizational structure that is appropriate, the employees of the organization can create pleasant atmosphere to adjust, educate and achieve organizational goals. In case of failing in creating such environment, unable to make self-decisions, unpleasant work place, and affirmation result in decline in profit, high turnover of employees and dissatisfaction. The data is collected from the operation managers, production managers of manufacturing firms listed in Indonesian Stock Exchange. The results of the study have shown a great deal of agreement with our proposed hypothesis. The study which is among pioneering studies on the issue will be helpful for policy makers and managers in understanding the role of team theory in supply chain management.
PL
W przedstawionym badaniu autorzy byli zainteresowani związkiem między wydajnością zespołu a zarządzaniem łańcuchem dostaw. Oprócz tego badana była także mediacyjna rola dzielenia się wiedzą. Wynik badania wskazuje, że uwzględnienie w czynników ludzkich jest niezbędne dla skutecznego postępu globalnych sieci procedur. Jeśli organizacjom uda się stworzyć i ustanowić odpowiednią strukturę organizacyjną, pracownicy organizacji mogą stworzyć sprzyjajace warunki do dostosowania, edukacji i osiągania celów organizacyjnych. W przypadku niepowodzenia w tworzeniu takiego środowiska, niezdolności do samodzielnego podejmowania decyzji, niewłaściwej atmosfery w miejscu pracy i skutkuje spadkiem zysku, dużą rotacją pracowników i niezadowoleniem. Dane są gromadzone wśród kierowników operacyjnych, kierowników produkcji firm produkcyjnych notowanych na indonezyjskiej giełdzie papierów wartościowych. Wyniki badania wykazały dużą zgodność z proponowaną przez autorów hipotezą. Badanie to jest jednym z pionierskich badań w tym obszarze i będzie pomocne dla decydentów i menedżerów w zrozumieniu roli teorii zespołu w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
EN
The focus of this article is to explore the concept of knowledge with reference to the management of a modern enterprise. The main issues discussed were knowledge management and the knowledge-based economy. The very notion of knowledge was characterised and described from three perspectives: product, resource, limitation. The classification of knowledge was also presented with regard to the most important and most frequently cited approaches. Furthermore, the article illustrates the models of knowledge management which define a given approach to knowledge management in the enterprise.
EN
The focus of this paper is to propose a method for prioritizing knowledge and technology factor in companies’ business strategy. The data has been gathered and analyzed from Malaysian-owned company of medium size type industry, employing around 250 employees and listed in the Malaysian Bourse Stock of Exchange, since 2000. Sense and respond model is used to determine competitive priorities of the firms. Then knowledge and technology part of sense and respond questionnaire is used to calculate the variability coefficient i.e. the uncertainty caused by technology and knowledge factor. The results show that the company is not leading in term of technology (spear head technology share is around 33%). Therefore, the enhancement of technology and knowledge to SCA values is not significantly seen in this study. The usage of the core technologies is around 41% and it might seem relatively enough. In terms of basic technology, while its share is the lowest (around 25%), it has the highest source of uncertainties among technology types. In this case, the proposed model helped to have a clear and precise improvement plan towards prioritizing technology and knowledge focus.
EN
Proper, effective knowledge management is possible only through the implementation of mechanisms and systems tailored to the specifics of the company’s operations and the nature and quantity of its resources. Drawing from the experience of others is advisable, however, to some extent difficult due to the specific uniqueness of many elements of knowledge management in enterprises resulting, for example, from the size of the organization. The study attempts to identify characteristic features of the solutions used in Poland, depending on the size of the enterprise and the nature of its activities. The survey used a questionnaire, which was addressed to the representatives of the top management of 105 enterprises. Based on the obtained results, the characteristics of the identified phenomena and trends were characterized and the limitations of the conducted study were indicated.
PL
Prawidłowe, efektywne zarządzanie wiedzą możliwe jest tylko poprzez wdrożenie mechanizmów i systemów dopasowanych do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz charakteru i ilości jego zasobów. Czerpanie z doświadczeń innych jest wskazane jednak w pewnym stopniu trudnione ze względu na specyficzną unikatowość wielu elementów zarządzania wiedzą w konkretnych przedsiębiorstwach wynikającą chociażby z wielkości organizacji. W opracowaniu podjęto próbę zidentyfikowania charakterystycznych cech rozwiązań stosowanych w realiach krajowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz charakteru jego działalności. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety, który skierowano do przedstawicieli naczelnego kierownictwa 105 przedsiębiorstw. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano charakterystyki zidentyfikowanych zjawisk i tendencji oraz wskazano ograniczenia przeprowadzonego badania.
PL
Dzieci, kobiety w wieku rozrodczym i ciężarne to trzy grupy pacjentów, które wymagają specjalnej uwagi w czasie diagnostyki rentgenowskiej. W pojęciu bezpieczeństwa radiacyjnego u kobiet w wieku rozrodczym uwzględnia się wykluczenie ciąży, ograniczenie ekspozycji na gonady oraz wykonywanie badań planowych w zakresie jamy brzusznej i miednicy w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego. Celem pracy jest ocena wiedzy pacjentek w wieku rozrodczym na temat wybranych aspektów narażenia płodu podczas rentgenodiagnostyki klasycznej.
EN
Children, women of childbearing age, and pregnant women are three groups of patients that require special attention during X-ray diagnosis. The concept of radiation safety in women of childbearing age includes the reduction doses of ovaries, the exclusion of pregnancy as well as performing the planned examinations in the abdominal cavity and pelvis in the first days of the menstrual cycle. The aim of the study was to assess the knowledge of female patients of childbearing age about the topic of radiation exposure of the fetus in plane radiography.
EN
The article presents the results of research related to the use of ontological and design competence approaches for the development of knowledge components and their subsequent use for designing individual trajectories of engineering education. The methodology of engineering education is considered, which, together with the initiative CDIO, the project-competence model and the knowledge display in the form of ontology, can be used as the main tool for modelling the propositional presentation of thought. Within the framework of the ontological approach, a knowledge specification language has been developed, which allows modelling the ontologies of supporting concepts of the semantic context of educational resources and specifying them in the form of knowledge expressions. The introduced formalisms and rules of the language of knowledge specification give the expressions of knowledge the properties of adaptability, extensibility, easement of processing and maintenance, which is important in designing engineering education level programs. This technique was tested on the material of the famous monograph by Hassan Goma “UML. Designing real-time systems, parallel and distributed applications" for the project "Banking system of client-server type" and is used on classes. Expressions of knowledge, together with their interfaces, are knowledge components from which individual learning trajectories are constructed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z wykorzystaniem podejść kompetencyjnych ontologicznych i projektowych do opracowania komponentów wiedzy i ich późniejszego wykorzystania do projektowania indywidualnych ścieżek edukacji inżynierskiej. Rozważana jest metodologia edukacji inżynierskiej, która wraz z inicjatywą CDIO, modelem kompetencji projektowych i prezentacją wiedzy w formie ontologii, może być wykorzystana jako główne narzędzie do modelowania propozycji prezentacji myśli. W ramach podejścia ontologicznego opracowano język specyfikacji wiedzy, który pozwala modelować ontologie wspierające koncepcje semantycznego kontekstu zasobów edukacyjnych i określać je w formie wyrażeń wiedzy. Wprowadzone formalizacje i reguły języka specyfikacji wiedzy nadają wyrażeniom wiedzy właściwości adaptowalności, rozszerzalności, łatwości przetwarzania i konserwacji, co jest ważne przy projektowaniu programów inżynieryjnych. Technika ta została sprawdzona na materiale słynnej monografii Hassana Gomy “UML. Designing real-time systems, parallel and distributed applications" w projekcie "Banking system of client-server type" („System bankowy typu klient-serwer ”) i jest wykorzystywana na zajęciach. Wyrażenia wiedzy, wraz z ich interfejsami, są składnikami wiedzy, z których budowane są indywidualne ścieżki uczenia się.
PL
Nowoczesne firmy logistyczne, aby były konkurencyjne, zmuszone są poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie poprawy elastyczności i szybkiego działania. Żadna firma logistyczna nie jest w stanie funkcjonować bez ludzi, którzy są elementem rozmaitych procesów logistycznych. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące czynnika ludzkiego mającego bezpośredni wpływ na procesy logistyczne.
EN
Modern logistics companies, in order to be competitive, are forced to seek new solutions to improve flexibility and quick action. No logistics company can function without people who are part of various logistics processes. The article presents issues related to the human factor that has a direct impact on logistics processes.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.