Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  knowledge worker
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Assumptions to the model of managing knowledge workers in modern organizations
EN
Changes in the twenty-first century are faster, suddenly appear, not always desirable for the smooth functioning of the company. This is the domain of globalization, in which new events - opportunities or threats, forcing the company all the time to act. More and more things depend on the intangible assets of the undertaking, its strategic potential. Certain types of work require more knowledge, experience and independent thinking, and custom than others. Therefore in this article the author has taken up the subject of knowledge workers in contemporary organizations. The aim of the study is to attempt to create assumptions about the knowledge management model in these organizations, based on literature analysis and empirical research. In this regard, the author describes the contemporary conditions of employee management and the skills and competences of knowledge workers. In addition, he conducted research (2016) in 100 medium enterprises in the province of Pomerania, using a tool in the form of a questionnaire and an interview. Already at the beginning of the analysis of the data collected, it turned out that for all employers it should be important to discern differences in the creation of a new category of managers who have knowledge useful for the functioning of the company. Moreover, with the experience gained in a similar research process previously carried out in companies from the Baltic Sea Region, the author knew about the positive influence of these people on creating new solutions or improving the quality of already existing products or services.
PL
Zmiany w XXI wieku zachodzą szybciej, pojawiają się nieoczekiwanie, nie zawsze w sposób pożądany dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to domena globalizacji, gdzie nowe zdarzenia - szanse bądź zagrożenia, powodują wyzwania zaistnienia bądź utrzymania się na rynku, przed którymi stawiane są obecnie permanentnie wszystkie przedsiębiorstwa. Coraz więcej zależy od zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, które stanowią o jego potencjale strategicznym. Pewne rodzaje pracy wymagają przy tym większej ilości wiedzy, doświadczenia oraz samodzielnego i niestandardowego myślenia niż inne. Stąd też w niniejszym artykule autor podjął tematykę pracowników wiedzy we współczesnych organizacjach. Natomiast celem opracowania była próba stworzenia założeń do modelu zarządzania pracownikami wiedzy w organizacji, w oparciu o analizę literatury i badania empiryczne. W związku z tym autor opisał m.in. współczesne uwarunkowania zarządzania ludźmi oraz umiejętności i kompetencje pracowników wiedzy. Dodatkowo przeprowadził badania (2016 rok) w 100 średnich przedsiębiorstwach z województwa pomorskiego, za pomocą narzędzia w formie ankiety oraz wywiadu. Już na początku analizy zebranych danych okazało się, iż dla wszystkich pracodawców powinno być ważne dostrzeganie różnic przy tworzeniu zasad zarządzania nową kategorią specjalistów, posiadających wiedzę użyteczną dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto mając doświadczenie zdobyte w podobnym procesie badawczym realizowanym wcześniej w przedsiębiorstwach z Regionu Morza Bałtyckiego, autor zdawał sobie sprawę, że pozytywny wpływ tych osób na kreowanie nowych rozwiązań czy też na podnoszenie jakości już istniejących produktów czy usług, jest niepodważalny.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autorki w zakresie samooceny zagrożeń zawodowych pracowników wiedzy wynikających z organizacji pracy. Zbadano wykorzystanie umiejętności pracowników w procesie wykonywania pracy, pracy pod presją czasu, swobody w zakresie sposobu wykonywania pracy oraz jej różnorodności. Zbadano także, czy przerwy przysługujące pracownikom w czasie pracy pozwalają na relaks i regenerację. Czynniki te przeanalizowano w zależności od charakteru pracy wykonywanej przez pracowników wiedzy.
EN
In the paper the results of author’s own empirical study are presented. These results cover self-esteem of occupational threats implying from the organization of work. The following variables were examined: utilization of employees’ skills, work under pressure of time, freedom of selecting the manner of performing work and its variety. Also it was examined if the breaks during work allow employees to relax and regenerate. All these factors were analyzed according to the specific character of knowledgebased work.
EN
The twenty-first century requires enterprises to change in their functioning, since management has been faced with an unprecedented challenge so far – it is the result of a turbulent external environment. Due to transformations the companies cannot continue to build their competitive advantages based on investments in tangible resources and cheap labour. They have to turn into organizations based on knowledge, skills and competencies, which involves the use of new management methods. Therefore, the most desirable employees are those who through education, skills and experience are able to help businesses operate on the market. Companies in their strategies appreciate knowledge workers, who in the world today, in the era of endless crisis, can decide and determine gaining a competitive position in the market. We must also remember that the policy of qualification and skills of knowledge workers must arise from the strategy of personnel of the company. Therefore, the author of this article believes that it is necessary to customize personnel strategies in enterprises to the needs of knowledge employees working in them.
PL
XXI wiek wymusza na przedsiębiorstwach zmiany w ich funkcjonowaniu, gdyż zarządzanie nimi staje przed do tej pory niespotykanymi wyzwaniami, wynikającymi z turbulencji otoczenia zewnętrznego. Przemiany rynkowe spowodowały, iż przedsiębiorstwa nie mogą dalej budować swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o inwestycje w zasoby materialne i tanią siłę roboczą. Muszą przekształcić się w organizacje bazujące na wiedzy umiejętnościach i kompetencjach, co wiąże się z zastosowaniem nowych metod zarządzania. W związku z tym najbardziej pożądanymi pracownikami stają się tacy, którzy dzięki wykształceniu, umiejętnościom i doświadczeniu są w stanie pomóc przedsiębiorstwom funkcjonować na rynku. Przedsiębiorstwa w swej strategii działań stawiają właśnie na pracowników wiedzy, którzy we współczesnym świecie, w dobie nie kończącego się kryzysu, mogą i stanowią o zdobywaniu pozycji konkurencyjnej na rynku. Należy przy tym pamiętać, że polityka podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników wiedzy musi wynikać z przyjętej strategii personalnej przedsiębiorstwa. Dlatego też autor niniejszego artykułu uważa, że konieczne jest dostosowywanie strategii personalnych w przedsiębiorstwach do potrzeb pracujących w nich pracowników wiedzy.
EN
For countries of contemporary world which are functional in the global economy, more and more a vision of carrying existing economic assumptions on based on assumptions associated with current functioning is becoming fleeting. Accessing the sustainable development to the route by creating more flexible organizational structures to market hesitations, in the support can turn out to be getting out of such an impasse for many enterprises about high special human capital. Enterprises should aspire to the economy based on the knowledge. Hierarchical organizations about the slender structure are being replaced by sentence structures based on teams of project. This phenomenon is increasing meaning of the specific group of employees which are becoming knowledge workers and in building the competitive position enterprises are acting the greater role. He appears needs for the change of behaviours of employers in the attitude to employees, since depends on them more and more - their knowledge is valuable capital for the company. We must create such conditions for them can share the knowledge for them and all the time form it for the good of the company.
PL
Dla krajów współczesnego świata, funkcjonujących w gospodarce globalnej, coraz bardziej ulotna staje się wizja kontynuowania dotychczasowych założeń gospodarczych w oparciu o założenia związane z dotychczasowym funkcjonowaniem. Wyjściem z takiego impasu może okazać się dla wielu przedsiębiorstw wejście na drogę trwałego rozwoju poprzez tworzenie struktur organizacyjnych bardziej elastycznych na wahania rynkowe, w oparciu o wysoko wyspecjalizowany kapitał ludzki. Przedsiębiorstwa powinny dążyć zatem do gospodarki opartej na wiedzy. Hierarchiczne organizacje o wysmukłej strukturze są zastępowane przez struktury zadaniowe oparte na zespołach projektowych, co zwiększa znaczenie konkretnej grupy pracowników, którzy stają się także stopniowo pracownikami wiedzy i odgrywają co raz ważniejszą rolę w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Prowadzi to także do konieczności zmiany zachowań pracodawców w stosunku do pracowników, gdyż od nich zależy coraz więcej - ich wiedza to cenny kapitał dla firmy. Trzeba zatem stworzyć im takie warunki, by mogli z jednej strony wiedzą się dzielić, a z drugiej dążyć do tworzenie nowej wiedzy użytecznej dla firmy.
EN
In the paper the role of the intelectual capital In the crisis management was presented. The purpose of a business is to attract, manage and maintain the knowledge workers themselves who bring their expertise to the organization, expand it and share it. It is a difficult task, considering the fact that employees are aware of their high qualifications and expect a lot of company, and above all, a different approach than employees.
PL
W artykule przedstawiona została rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu kryzysowym. Jednym z zadań przedsiębiorstwa jest pozyskanie, zarządzanie i utrzymanie przy sobie pracowników wiedzy, którzy wnoszą swoją wiedzę do organizacji, poszerzają ją i dzielą się nią. Jest to trudne zadanie, biorąc pod uwagę fakt, iż pracownicy są świadomi swoich wysokich kwalifikacji i oczekują dużo od przedsiębiorstwa, a przede wszystkim innego podejścia niż do pracowników najemnych.
6
Content available remote Problemy klasyfikacji pracobiorców we współczesnych organizacjach
PL
Artykuł przedstawia kryteria podziału pracowników we współczesnych organizacjach. Na tej podstawie konstruowany jest nowy podział oparty na trzech czynnikach: elastyczności, znaczenia dla organizacji oraz podstawowego elementu pracy (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy).
EN
The article presents the criteria of workers division at the present organizations. New division being basing on three factors: flexibility, meaning for organization and the basic element of the work is built on this basis (with the special respect of knowledge).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.