Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kluczowe czynniki sukcesu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The author of the report made an attempt to conduct a diagnostic survey to indicate the basic success factors of small enterprises from the Jelenia Góra region. The main research question was whether it is possible to generate a common profile of success for several companies. The basis of the survey was an interview carried out in eleven companies and addressed to senior management and specialists – engineers. The questionnaire "Key success factors in the company in the SME sector" was used in the interview. The report describes the results of the interview.
PL
Autor komunikatu podjął próbę przeprowadzenia sondażu diagnostycznego, którego wywiad miałby wskazać podstawowe czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw z regionu jeleniogórskiego. Autor zastanawia się, czy da się wygenerować wspólny dla kilku przedsiębiorstw profil osiągnięcia sukcesu. Podstawą sondażu stał się przeprowadzony w 11 firmach wywiad skierowany do kadry kierowniczej wyższego szczebla i specjalistów – inżynierów. W wywiadzie wykorzystano kwestionariusz ankiety: „Kluczowe czynniki sukcesu w firmie w sektorze MŚP”, a w komunikacie opisano wyniki wywiadu.
EN
This study aims to explore the predominant critical success factors (CSFs) for the implementation of lean manufacturing (LM) in small and medium-sized enterprises (SMEs) producing machinery and equipment (M&E). The convergent parallel mixedmethods (qualitative and quantitative) were employed in three Malaysian M&E manufacturing SMEs. The study identified four predominant CSFs that significantly impact on the LM application in M&E manufacturing SMEs, namely, leadership and commitment of the top management, training to upgrade skills and expertise, employee involvement and empowerment, and the development of LM implementation framework for SMEs. This study can assist the M&E manufacturing SMEs in prioritising these predominant CSFs so that the management teams can work on the improvement strategy and achieve a higher level of lean sustainability. It offers valuable insights into the LM implementation that could provide a practical reference guide to other industrial companies.
3
Content available Kluczowe czynniki sukcesu w branży logistycznej
PL
W artykule przedstawiono kluczowe czynniki sukcesu w przedsiębiorstwach branży logistycznej. W tym celu najpierw scharakteryzowano branżę logistyczną w Polsce, następnie dokonano zdefiniowania pojęcia kluczowych czynników sukcesu. W kolejnej części artykułu określono kluczowe czynniki sukcesu w omawianej branży. Wybraną metodą badawczą jest przegląd literatury oraz raportów branżowych.
EN
The article presents the key success factors in enterprises in the logistics industry. To this end, the logistics industry in Poland was characterized, then the concept of key success factors was defined. The next part of the article identifies the key success factors in this industry along with their role.
PL
Podmioty lecznicze stawiają czoła zmieniającym się warunkom działania. Zarządzający tymi organizacjami coraz chętniej sięgają po narzędzia z zakresu zarządzania, w tym zarządzania strategicznego. Jednym z nich może być analiza KCS, której zadaniem jest m.in. wskazanie krytycznych obszarów funkcjonowania organizacji, na których należy skupić uwagę i doskonalić je, by zdobyć przewagę konkurencyjną. Przegląd literatury wskazał, iż problematyka KCS w ochronie zdrowia jest szczególnie słabo rozpoznana. Autorów zainteresowało zagadnienie na ile różnice występujące między sektorem prywatnym i publicznym wpływają na identyfikację i hierarchizację KCS podmiotów leczniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych dotyczących identyfikacji kluczowych czynników sukcesu dla podmiotów realizujących świadczenia okulistyczne oraz podobieństwa i różnice pomiędzy KCS świadczeniodawcy prywatnego i publicznego.
EN
Health care providers face the challenges of changing activities condition. Providers’ management more often uses the managerial tools, including strategic management schemes. One of the useful tool is Critical Success Factors (CSFs), which is to be applied to point critical areas of organizations’ function which should be focus on and improve to achieve competition advantage. Review of the literature revealed that CSFs methodology among health care organizations is only narrowly explored. The authors were interested whether the differences between public and private sector leaded to identification and hierarchization CSFs of health care providers. In the article are presented the results of pilot research which was set to identify CSFs for two ophthalmology clinics representing public and privet sector.
PL
Postępujący wzrost znaczenia logistyki w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych spowodował, iż w ostatnich latach można zauważyć bardzo dynamiczny rozwój sektora usług logistycznych w Polsce. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, na rynku pojawiło się wiele różnego rodzaju podmiotów świadczących usługi logistyczne. Wzrost konkurencji na tymże rynku i jednocześnie rosnące potrzeby usługobiorców spowodowały zmianę roli usługodawców logistycznych w łańcuchach dostaw. Podmioty te nie wykonują już wyłącznie pojedynczych funkcji logistycznych, lecz coraz częściej przejmują odpowiedzialność za zarządzanie całymi łańcuchami dostaw. Zmiana roli usługodawców logistycznych spowodowała, iż zmianie uległy również czynniki wpływające na powodzenie i rozwój organizacji. Celem artykułu jest próba podjęcia rozważań dotyczących kluczowych czynników sukcesu w świetle zmian zachodzących na rynku usług logistycznych. Przeprowadzona analiza potwierdziła, iż niski poziom cen przestał już być głównym czynnikiem wpływającym na powodzenie przedsiębiorstwa. Obecnie do najważniejszych czynników sukcesu usługodawców logistycznych, oprócz ceny, można zaliczyć: jakość, kompleksowość usług, elastyczność, rodzaj stosowanych technologii (głównie informatycznych) oraz zasoby ludzkie. Jednocześnie można zauważyć, iż pomimo wielu zmian i wzrostu wymagań wobec przedsiębiorstw oferujących usługi logistyczne, sytuacja gospodarcza tychże jednostek jest pozytywna i aktualnie mamy do czynienia z dalszym, bardzo dynamicznym rozwojem sektora TSL.
EN
Progressive increase in the significance of logistics in the process of shaping the competitiveness of manufacturing companies has been the reason for which it is possible to discern very dynamic development in the branch of logistic services in Poland within the last years. Together with the increased need for this kind of services, many entities of various sorts rendering logistic services have appeared on the market. The increase in competition on this market and growing needs of clients have caused a change in the role of service providers in supply chains. These entities do not only perform single logistic functions any more, but more and more often they take over the responsibility for managing the whole supply chains. The change in the role of logistic service providers has caused a change in the factors influencing the success and development of an organization. The aim of the article is to make an attempt at starting the consideration of key success factors in the light of changes taking place on the market of logistic services. The analysis carried out has confirmed the fact that a low price level has stopped being the main factor affecting a company’s success. Nowadays, the most important success factors are the quality and complexity of services, flexibility, technologies used (mainly IT), and human resources, apart from the price. At the same time, it is possible to see that the economic situation of companies providing logistic services is positive despite many changes and increase in requirements; and currently we deal with further and very dynamic development of the sector of transport, forwarding and logistics (TSL).
PL
Wiele przedsiębiorstw stosuje zarządzanie projektami. Każde z nich wykorzystuje odpowiednio dobrany model. Dominujące są standardy PMI oraz PRINCE2. Praktyka dowodzi, że przedsiębiorcy dość często tworzą swój model zarządzania projektami, czerpiąc rozwiązania zarówno ze standardów PMI oraz PRINCE2 i tak je modyfikując, aby przystawały do potrzeb firmy. W artykule przedstawione są i poddane analizie czynniki, które zapewniają skuteczność realizacji procesu zarządzania projektami. Badania zostały przeprowadzone w wybranych przedsiębiorstwach województwa śląskiego.
EN
Many companies apply project management. Each of them is used appropriately selected model. They are predominant PMI and PRINCE2 standards. Experience shows that companies often create their own model drawing project management solutions for both the PMI and PRINCE2 standards by modifying them so aligned with the needs of the company. In the article are presented and analyzed the factors that ensure effective implementation of the project management process. The study was conducted in selected enterprises Silesia province.
7
Content available remote Key success factors for social services organisations in Poland
EN
The basic goal behind any action undertaken in an organization management is the will to achieve success. Key (or critical) success factors are the organization’s resources, competence and qualification that create its competitive advantage on a particular market at a given time, and are able to determine its possible future success. The aim of this article is the analysis of the discrepancies between the factual and perceived key success factors of the social service organizations. The results point to the management of social services organisations not possessing enough knowledge about the factors responsible for the success of the entities they manage. This signifies the need to equip the management of the social services organisations with a theoretical background and practical knowledge which will allow them to manage with the expected results.
PL
W zarządzaniu każdą organizacją podstawowym celem podejmowanych działań jest chęć osiągnięcia sukcesu. Kluczowe, czy też krytyczne czynniki sukcesu to te zasoby, kompetencje i umiejętności organizacji, które tworzą jej przewagę konkurencyjną na danym rynku w określonym czasie i mogą zdecydować o możliwości osiągnięcia przez nią sukcesu w przyszłości. Celem artykułu jest analiza rozbieżności pomiędzy postrzeganymi a rzeczywistymi kluczowymi czynnikami sukcesu ośrodków pomocy społecznej. Wyniki badań wskazują menedżerowie ośrodków pomocy społecznej nie posiadają wiedzy na temat czynników, które są odpowiedzialne za osiągnięcie sukcesu przez podmioty, którymi zarządzają. Świadczy to o konieczności wzbogacenia zarządzających instytucjami pomocy społecznej w rzetelny background teoretyczny z zakresu zarządzania strategicznego, który pozwoli im na zarządzanie, które przyniesie oczekiwane rezultaty.
8
Content available remote Key success factors of social services organizations in the public sector
EN
The basic goal behind any action undertaken in an organization management is the will to achieve success. Key (or critical) success factors are the organization's resources, competence and qualification that create its competitive advantage on a particular market at a given time, and are able to determine its possible future success. The aim of this article is to identify key success factors of the social service organizations in the public sector. The analysis of the overall evaluation of the distinct areas for an organization's future success (calculated as the mean of each respondent’s rating of the items in the areas) demonstrated that, according to the respondents, staff competence is the most important. This area's mean rating amounted to 6.27 points in a seven-point scale. It should be stressed that the diversification of the items' rating in the area was relatively low, with the standard deviation being 0.76 points. Such a value indicates that the respondents were rather unanimous in their evaluation of staff competence as of the utmost importance to an organization's success. The items which weigh to an organization's future success was rated very highly, at over 6 points, were service quality (mean: 6.07 points) and teamwork (mean: 6.07 points). Also the average score of funds accessibility amounted to 6 points. According to the respondents, the items of the least importance to an organization's future success proved to be terms of employment (mean: 5.18 points) and inter-organizational cooperation (mean: 5.66). However, it needs to be emphasis should be put on the fact that the respondents evaluated all the areas of the research as important, and the differences between the ratings of particular areas were relatively minor. Moreover, the diversification of these ratings might be described as little, as reflected in the values of standard variations that do not exceed 1 point, and in moderate values of range.
PL
W zarządzaniu każdą organizacją podstawowym celem podejmowanych działań jest chęć osiągnięcia sukcesu. Kluczowe, czy też krytyczne czynniki sukcesu to te zasoby, kompetencje i umiejętności organizacji, które tworzą jej przewagę konkurencyjną na danym rynku w określonym czasie i mogą zdecydować o możliwości osiągnięcia przez nią sukcesu w przyszłości. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych czynników sukcesu organizacji świadczących usługi socjalne w sektorze publicznym. Analiza ogólnej oceny znaczenia dla przyszłego sukcesu organizacji wyróżnionych obszarów (liczona jako średnia z oceny przez każdego z badanych znaczenia elementów, które obejmuje dany obszar) wykazała, że w opinii respondentów największe znaczenie mają kompetencje pracowników. Średnia ocena tego obszaru wynosiła 6,27 punktu w skali siedmiopunktowej. Należy zauważyć, że oceny tego wymiaru odznaczały się jednocześnie stosunkowo niewielkim zróżnicowaniem, o czym świadczy wartość odchylenia standardowego - 0,76 punktu. Wskazuje to, że badani byli raczej zgodni w wysokiej ocenie znaczenia kompetencji pracowników dla sukcesu organizacji. Bardzo wysoko - powyżej 6 punktów oceniono również znaczenie, jakie dla sukcesu organizacji w przyszłości ma jakość usług (średnia - 6,07 punktu) oraz praca w zespole (średnia - 6,07 punktu). Na średnio 6 punktów oceniono również znaczenie dostępności środków finansowych. W opinii badaniach, najmniejsze znaczenie dla przyszłego sukcesu organizacji mają warunki zatrudnienia (średnia - 5,18 punktu) i współpraca międzyorganizacyjna (średnia - 5,66 punktu). Należy jednak podkreślić, że respondenci wysoko ocenili znaczenie wszystkich badanych obszarów, a występujące różnice są stosunkowo niewielkie. Ponadto, oceny te cechują się niedużym zróżnicowaniem, o czym świadczą wartości odchyleń standardowych, które nie przekraczają 1 punktu oraz umiarkowane wartości rozstępu.
PL
Niezbędność uzyskiwania obniżki kosztów świadczenia usług transportowych jest powszechna u wszystkich przewoźników. W dobie rosnących cen ropy naftowej CNG staje się coraz bardziej atrakcyjny jako sposób osiągania obniżki kosztów. Z kolei rozwój sieci stacji CNG wymuszany przez lokalny transport przestawiający się na tę trakcję staje się czynnikiem wzrostu zainteresowania CNG także wśród użytkowników samochodów osobowych. Rodzi to konsekwencje dla rozwoju tego segmentu rynku paliw gazowych. Łatwość dostępu do istniejącej sieci gazowniczej pozwala z kolei lokalizować stacje w miejscach rodzącego się popytu na CNG. Dzieje się tak za sprawą sprzężenia zwrotnego typu: dostępność do stacji CNG wyzwala popyt na CNG, oraz rozwój i zagęszczanie się sieci zwiększa dostęp do CNG.
EN
It is essential for every forwarder to decrease the costs of provided services. In times where the prices of petrol are sky rocketing, CNG has become the most effective way of cutting a cost of energy. On the other hand the increasing number of CNG stations, which is achieved thanks to demand coming from the local transportation market, makes this product more and more popular among personal car users. This aspect influences the growth possibilities for the gas fuel market. The ease of access to existing gas infrastructure allows to locate CNG stations in places where the demand for CNG has been explored. It can be explained by so called feedback conjugation. The access to CNG stations generates the demand for CNG fuel. The development and increasing number of CNG stations chain makes easier to buy CNG - the access to this kind of fuel becomes common.
10
Content available remote Miejsce wirtualnych organizacji we współczesnym zarządzaniu
PL
Współczesne przedsiębiorstwa dla nowych, innowacyjnych projektów poszukują odmiennych od tradycyjnych rozwiązań form organizacyjnych. Jedną z nich jest organizacja wirtualna. Dlatego też bliższe poznanie tego rozwiązania, a przede wszystkim określenie kluczowych czynników sukcesu, jest istotne z punktu dzisiejszego zarządzania. Przedstawiona problematyka organizacji wirtualnych dotyczy aspektów zarządczych, a nie rozwiązań technologicznych.
EN
Modern firms look for diverse organizational forms for new, innovative projects. One of them is the virtual organization. For todays management closer recognition of above-mentioned solutions and first of all the qualification of key factors of the success is essential.
PL
Autorka przedstawia analizę kluczowych czynników sukcesu. Tworzą one bazę dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Identyfikacja słów kluczowych elementów i kryteriów na podstawowe znaczenie w procesie budowy systemu przewag konkurencyjnych.
EN
The Paper presents analyze of key success factors. The factors are responsible for creating a support for strategic competitive advantage. Identification of main criteria's and elements, with are valid in building the system of competitive advantages at any enterprise, were discussed in detail.
12
Content available remote Ocena inwestycji w technologie informatyczne - wybrane metody
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano trzy metody oceny wdrożenia technologii informatycznych. Są to mierniki finansowe, Strategiczna Tablica Wskaźników Balanced Scorecard oraz metoda Kluczowych Czynników Sukcesu. Dwa pierwsze podejścia są ukierunkowanie głównie na analizę funkcjonującego systemu. Natomiast metoda KCS skupia się na realizacji procesu implementacji i elementach warunkujących prawidłowy jego przebieg. Przedstawione metody są pomocne przy identyfikacji szans i przewidywaniu zagrożeń związanych z realizacją inwestycji informatycznych, biorąc pod uwagę aspekty technologiczne, kapitałowe i ludzkie.
EN
The following study presents three methods that refer to the assessment of computer technologies implementations. The raport describes financial indexes, strategic table of Balanced Scorecard indexes and crucial success factors method. The first and second attitude are based on (set up for) the existing system analysis while crucial success factors method put the emphasis on the implementation process and components that allows its proper course. Introduced means are helpful during identification of opportunities and threats forecasting according to computer technology investments. Those three methods are based on technological, financial and human resources aspects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.