Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klocek hamulcowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
For the sake of driving safety, the right choice of the brake pad friction material and its manufacturing processes to obtain the appropriate tribological properties is a matter of priority for brake pad manufacturers. Determination of the tribological properties is best done in component tests, i.e. in the setup: brake pads – brake disc. At the request of one of the domestic brake pad manufacturers, as part of the POIR project, an inertia dynamometer for testing friction and wear of brake pads and brake discs was developed and manufactured, which was given the symbol T-33. A test methodology was developed based on the “Cold application section” procedure described in SAE J2522:2003. The T-33 inertia dynamometer is designed for testing brake pads and brake discs intended for five vehicles representing the passenger vehicle class and vans. The paper presents the new test stand, test methodology, and results of verification tests of the T-33 dynamometer (interlaboratory comparison tests) performed on the Cinquecento vehicle brake setup.
PL
Ze względu na bezpieczeństwo jazdy właściwy dobór materiałów materiału ciernego klocków hamulcowych oraz procesów jej wytwarzania w celu uzyskania odpowiednich właściwości tribologicznych jest sprawą traktowaną priorytetowo przez producentów klocków hamulcowych. Właściwości te najlepiej wyznaczać w układzie: klocki–tarcza hamulcowa. Na zlecenie jednego z krajowych producentów klocków hamulcowych, w ramach projektu POIR opracowano i wykonano stanowisko bezwładnościowe do badania tarcia i zużycia klocków i tarcz hamulcowych, któremu nadano symbol T-33. Opracowano metodykę badawczą opartą o procedurę „Cold application section”, opisaną w normie SAE J2522:2003. Stanowisko bezwładnościowe T-33 przeznaczone jest do badania klocków i tarcz hamulcowych przeznaczonych dla pięciu samochodów, reprezentujących klasę samochodów osobowych i dostawczych. Przedstawiono nowe urządzenie, metodykę badawczą oraz wyniki badań weryfikacyjnych stanowiska T-33 (międzylaboratoryjnych badań porównawczych) wykonanych na zestawie hamulca samochodu Cinquecento.
EN
This paper presents the results of studies on the influence of automotive vehicle parking time on levels of the friction coefficient and wear that influence the braking efficiency of brake systems with composite discs. Discs have been produced of hypereutectic aluminium-silicon alloy (AlSi18NiMgCu) in which the Si precipitates are a reinforcing phase. On the basis of the parking time of a vehicle for a repair, the minimal (τ = 0 h) and maximal (τ = 240 h) time for an exposition on atmospheric factors has been determined, Velocities, unit pressures of brake pad on the disc rotor, and the braking distance are the equivalent of a braking distance of an vehicle with mass of 1300kg running through an built-up area with a velocity of 30 or 50 kmh. On the basis of experiment’s results, it has been stated that a car parking time of 48h causes an oxidising of the matrix, which results in a friction coefficient decrease up to 0.18 on the sliding distance of 600–700 m, As a result of the wear of the oxide layer, the friction coefficient acquired a value (>0.3) after about 600–700 m friction distance, which equals 600 rotations of the wheel. A longer parking time (240 h) causes a considerably lower decrease in friction forces, because the oxide layer will be sealed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czasu postoju pojazdu samochodowego na wartość współczynnika tarcia i zużycia decydujących o skuteczności hamowania układów hamulcowych z kompozytowymi tarczami. Tarcze wykonano z nadeutektycznego stopu aluminium z krzemem (AlSi18NiMgCu), w którym wydzielenia Si stanowią fazę umacniającą. Na podstawie badań czasu postoju pojazdów w oczekiwaniu na naprawę w warsztacie określono minimalny (0 h) i maksymalny (240 h) czas ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych. Prędkości, naciski klocka na tarczę i droga tarcia odpowiadają hamowaniu samochodu osobowego o masie do 1300 kg poruszającego się w obszarze zabudowanym z maksymalną prędkością 30 lub 50 km/h. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że postój samochodu przez 48 h powoduje utlenianie osnowy, co skutkuje spadkiem współczynnika tarcia do 0,18 na drodze tarcia do 600 m. W wyniku zużywania powstałej warstewki tlenku współczynnik tarcia osiąga wymaganą wartość (>0,3) po około 600–700 m drogi tarcia, co odpowiada ponad 600 obrotom koła. Dłuższy postój (240 h) powoduje znacznie mniejszy spadek sił hamowania, ponieważ warstwa tlenku glinu uszczelnia się.
PL
Liczba samochodów dostawczych na drogach, zarówno miejskich, jak i pozamiejskich, jest bardo duża. Pojazdy tego typu wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Ważne jest, aby ich układy hamulcowe były skuteczne i bezawaryjne. Jednym z największych zagrożeń dla poprawnego działania hamulców jest wysoka temperatura, która doprowadzić może do zjawiska fadingu. Niniejsza praca przedstawia badania symulacyjne procesu hamowania pojazdu dostawczego z różnych prędkości początkowych, możliwych do uzyskania na drogach różnej kategorii. W pracy przedstawiono wyniki pomiaru temperatur tarczy i klocka hamulcowego zarówno w trakcie hamowania, jak i bezpośrednio po nim.
EN
The number of delivery vans on roads, both urban and non-urban, is very large. Vehicles of this type are used in many industries. It is therefore important that their braking systems are effective and failure-free. One of the biggest threats to the correct operation of the brakes is high temperature, which may lead to the phenomenon of fading. This paper presents simulation studies of the braking process of a delivery vehicle from various initial speeds, possible to obtain on roads of different categories. The results of the temperature measurement of the disc and the brake pad are presented during braking and immediately after it.
PL
Przedstawiono sposoby i wytyczne komputerowego określania metodą elementów skończonych (MES) konstrukcji tarcz i klocków hamulcowych stosowanych w samochodach osobowych. Uzasadniono geometrię tych elementów w zależności od klasy i ich przeznaczenia w pojazdach.
EN
The methods and guidelines for computerized finite element (MES) design of discs and brake pads used in passenger cars are presented. The geometry of these elements is justified based on the class and their intended use in vehicles.
EN
The brake pad hybrid phenolic composites based on lapinus–aramid fibre combination are designed, fabricated and characterized for various physical, chemical, mechanical, thermo-mechanical and tribo-performance. The physical properties such as water absorption, compressibility, void and ash contents increase with increase in lapinus fibre, whereas mechanical (such as hardness, impact energy, tensile and flexural strengths) and thermo-mechanical (loss-tangent, storage and loss modulus) properties increase with increase in aramid fibre. The assessment of braking performance is done using a standard test protocol conforming to ECE R-90 regulation on the Krauss friction testing machine. Comprehensively, it is found that incorporation of higher metallic-silicate lapinus fibre in formulation relative to aramid enhances the overall frictional response. The same successfully arrests highest rise in the disc temperature even though wear losses are maximized. The same show lowest fading and excellent recovery performance. Optimally the formulation having lapinus-to-aramid proportion 25:5 experimentally optimizes the overall braking performance. The SEM micrograph study justifies the overall braking tribology and the associated wear mechanisms.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i stanowiskowych pary ciernej koło-klocek. Porównano widma akustyczne dla klocków o różnej grubości. Wskazano na eksploatacyjne aspekty poprawnej diagnostyki zużycia klocków hamulcowych. Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu rozwojowego nr R 10 004806/2009 pt. „Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szynowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów”, finansowanego z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
EN
This paper presents the results of simulation and bench tests of a friction couple of wheel-block. The acoustic spectrums for blocks with different thicknesses are compared. The operating aspects of the properly diagnostics of the brake blocks wear are pointed out. This article is a result of the development project No. R-10 004806/ 2009 " Microprocessor diagnostic system of the main systems of the railway traction vehicle taking into account the current assessment and prediction of conditions " which is financed from the budget of the Ministry of Science and Higher Education
7
Content available remote Badania dopuszczeniowe i eksploatacyjne układu koło - klocek hamulcowy
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac Katedry Transportu Szynowego w zakresie badań eksploatacyjnych, stanowiskowych i numerycznych elementów układu koło kolejowe - szyna oraz koło - klocek hamulcowy (KSK) czyli elementów, które mają szczególnie istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w transporcie szynowym. Ze względu na znaczną ilość badań związanych z dopuszczeniem układu KSK artykuł ten poświęcono głównie zjawiskom termicznym.
EN
In this paper present the results of works made by Department of Railway Engineering in the field of exploitation and numerical research of railway wheel - rail and wheel - brake shoe subsystem which are main influence on railway safety. This paper is devote of thermal phenomena conducting in this subsystems during braking.
PL
W artykule przedstawiono podstawy aerodynamiki pojazdów szynowych w uproszczonym, autorskim ujęciu, które w sposób ilościowy obrazuje układ obciążeń działających na skład pociągu w trakcie ruchu. W artykule wskazano na zakresy prac prowadzonych w ramach aerodynamiki pojazdów szynowych oraz omówiono jej specyficzne wykorzystanie dla określenia intensywności oddawania ciepła generowanego w trakcie hamowania do otoczenia z układu koło kolejowe - klocek hamulcowy (KKH). Uzyskany w ten sposób rozkład współczynnika konwekcji jest podstawową wielkością niezbędną do wykorzystania w trakcie modelowania wszelkich zjawisk termicznych w układzie KKH. W ramach publikacji przedstawiono również wyniku rozkładu prędkości strugi powietrza dla hamowania lokomotywą EU07 z prędkości 100 km/h.
EN
In this paper present the basic of railway vehicle aerodynamics with authorship and simplified way. This presentation shows in quantitative way the system of loads acting on train during moving. In this paper present also methodology for determination convection coefficient for railway wheel and brake shoe modelling with thermal phenomena taking into account. Additionally, shown also result of aerodynamically research of EU07 locomotive during moving up to 100 km/h.
EN
In the paper, the method and results of investigations of the kinetic friction coefficient in a friction pair: brake pad-brake disk were presented. The investigations were performed for several pairs of brake pads from among those accessible on the market as so called replacement parts. The investigations were performed using the modernized laboratory test stand of active loading of asynchronous motor. The measurements were carried out by means of the measurement system - Spider 8. The analysis of signals was performed in the Catman program. The results were presented in adequate charts and conclusions were drawn.
PL
W artykule przedstawiono przebieg oraz wyniki badań prowadzonych w Katedrze Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej w zakresie analizy wpływu własności aerodynamicznych układu koło kolejowe - klocek hamulcowy (KKH) na obciążenia termiczne tych elementów. Przedstawiono wyniki badań, z których wynika, że w lokomotywie EU07 prędkość strugi powietrza w otoczeniu układu KKH stanowi niespełna 10% prędkości pojazdu. Dowiedziono, że wiodącym sposobem oddawania ciepła podczas hamowania jest konwekcja, której intensywność zależy głównie od prędkości strugi powietrza.
EN
This article presents course and results of research conducted in Department of Railway Engineering within the range of railway wheel-brake shoe system (KKH) aerodynamic property and influence on thermal loads. Presented also results, which come from that air stream velocity in KKH environment is less than 10% of vehicle velocity. Proved also, that leading way of heat exchange during braking is convection, which intensity depends strongly on air stream velocity.
11
Content available remote Technologiczno - eksploatacyjne aspekty trwałości klocków hamulcowych
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z eksploatacją wstawek hamulcowych wykonanych z różnych materiałów pod kątem wpływu na ich trwałość. Omówiono niekorzystne zjawiska i ewentualne ich przyczyny występujące w trakcie eksploatacji wstawek hamulcowych oraz zasugerowano sposoby i rozwiązania zmierzające do eliminacji tych problemów.
EN
The paper present problems connected with exploitation of brake shoe made of different composites materials and cast iron. Showed also adverse phenomena and then-reason occurring normal
PL
W artykule opisano kolejne etapy badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych kolejowych klocków hamulcowych wykonanych z nowych tworzyw kompozytowych przy uwzględnieniu wymogów stawianych przez kartę UIC 541-4. Przedstawiono również część prac związanych z modelowaniem zjawisk cieplnych i mechanicznych zachodzących w układzie koło - klocek hamulcowy podczas hamowania pociągu.
EN
The paper presents the following stages of laboratory and exploitation investigation for brake shoe made from new composite material and new construction according to UIC 541-4 card. Presented also a part of work connected with modeling of thermal and mechanical phenomena in railway wheel - brake shoe system proceeded during braking. The reason of our work was many disadvantages of brake shoe made from east Iron high level of noise, sparking and too fast wearing of brake shoe and railway wheel) and new Kuropeau Union law, In the future we will like make a new construction with special dilatation for minimize thermal and mechanical stress proceeded during braking in brake shoe with using Flifvl program and evolutionary algorithm consolidation.
PL
Problem doboru klocków hamulcowych (wkładek) w pojazdach szynowych jest zagadnieniem ważnym i nadal aktualnym. Stosowane aktualnie powszechnie klocki żeliwne (o różnej zawartości fosforu) posiadają szereg mankamentów. Obecnie trwają próby wprowadzenia do produkcji wkładek hamulcowych tworzyw, głównie kompozytów. Ze względu na złożony stan obciążenia i duże wytężenie niezbędne staje się przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych, które wymagają zastosowania zaawansowanych systemów komputerowych umożliwiających równoczesną analizę zjawisk termicznych i mechanicznych. W niniejszej pracy przedstawiono próbę zastosowania systemu MSC.Marc do wyznaczenia rozkładu temperatury oraz analizy stanu naprężenia i odkształcenia w układzie koło-klocek hamulcowy w trakcie hamowania.
EN
The problem of selection of break shoes in rail-vehicle is very important and a present-day problem. Break shoes applied at the present time are made from cast iron with the different content of phosphorus and are characterized by some disadvantages. At present the break shoes made from composites are tested. The complex state of load and high effort cause that numerical analysis of the stress and strain distribution should be performed. Here, the advanced finite element method system should be applied and couple problem (thermal and mechanical) is solved. In the paper the test of the application MSC.Marc system to numerical calculation of the stress and strain distribution of the wheel-break shoe system is presented.
PL
W ostatnich latach w Unii Europejskiej duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska i na aspekt ekologiczny eksploatacji urządzeń technicznych. Również w zakresie transportu szynowego podjęto prace mające na celu uczynienie go mniej uciążliwym dla środowiska i bardziej komfortowym dla podróżnych. Jednym z elementów uciążliwych, szczególnie dla bezpośredniego otoczenia linii kolejowych, jest hałas. Badania wykazały, że powodem jego powstawania są między innymi hamulcowe wstawki żeliwne prowadzące w eksploatacji do poligonizacji kół, które w takim przypadku stają się źródłem hałasu. Związane z ciągłym rozwojem transportu kolejowego zwiększanie prędkości pociągów i częstotliwości kursów powoduje dalszy wzrost natężenia hałasu, zatem jego redukcja staje się jednym ze strategicznych celów kolei europejskiej.
16
Content available remote Badania eksploatacyjne żeliwnych i kompozytowych wstawek hamulcowych
PL
W pracy opisano część badań i pomiarów, jakie dokonano w czasie prób ruchowych wstawek żeliwnych i kompozytowych klocków hamulcowych zamontowanych w elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN57. Przeprowadzone próby miały na celu wyznaczenie masy hamowanej pojazdu oraz parametrów związanych z hamowaniem hamulcami klockowymi: hałasu, drgań i temperatury.
EN
This paper presents the part of research and measurements of installed into electric traction vehicle EN57 cast iron and plastic brake shoes, which have been made in service tests. These tests aimed to mark the mass of vehicle braking and parameters connecting with braking process of brake shoes: noise, vibrations and temperature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.