Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klimat lokalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Charakterystyka wpływów termicznych na obiekty budowlane
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wpływami środowiskowymi, a przede wszystkim termicznymi oraz ich oddziaływaniem na elementy i obiekty budowlane. Zwrócono szczególną uwagę na związek temperatury powietrza zewnętrznego z natężeniem promieniowania słonecznego wyrażonym przez słoneczną temperaturę powietrza zewnętrznego. Wskazano na konieczność uwzględnienia ochrony przed intensywną insolacją już na etapie projektowania. Na podstawie kilkuletnich pomiarów wpływów środowiskowych klimatu lokalnego zilustrowano wpływy termiczne na przegrody poziome.
EN
The article presents issues related to environmental influences, especially thermal and their impact on building elements and structures. Particular attention is paid to the relation between the outside air temperature and the solar radiation intensity expressed by the solar temperature of the outdoor air. It was pointed out that the protection against intensive insolation should be considered already at the design stage. On the basis of several years of measurements of environmental impacts of the local climate, thermal effects on horizontal partitions were illustrated.
EN
W 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ramach Projektu Norweskiego realizowanego w Zakładzie Ochrony Środowiska zakupiła i uruchomiła półprofesjonalną automatyczną stację meteorologiczną DAVIS Vantage Pro2. Stacja dokonuje pomiarów podstawowych elementów meteorologicznych w tym np. temperatury powietrza, prędkości i kierunku wiatru oraz promieniowania słonecznego. Gromadzone dane przeznaczone są do działalności dydaktycznej Uczelni w tym na kierunku ochrona środowiska. Porównanie danych pomiarowych ze stacji PWSZ z danymi z synoptycznej stacji meteorologicznej IMGW w Tarnowie pozwoliło na ocenę współzależności szeregów pomiarowych obu stacji, a także wstępną analizę jednego z aspektów klimatu lokalnego jakim jest tzw. miejska wyspa ciepła (MWC). Badania potwierdziły występowanie charakterystycznych cech termicznych MWC w atmosferze podczas sprzyjających sytuacji pogodowych z radiacyjnym wychładzaniem w nocy. Szczególnie podczas bezchmurnej i bezwietrznej nocy radiacyjnej powietrze ochładza się bardziej na obrzeżach miasta, co sprzyja wystąpieniu zjawiska MWC. Wtedy też kontrasty termiczne centrum – obrzeża osiągają największe wartości do ok. 3 °C. W ciągu dnia różnica temperatury centrum – obrzeża jest niewielka (poniżej 1 °C) i generalnie nie obserwuje się MWC.
XX
In 2015 the State Higher Vocational School in Tarnów (PWSZ), under the Norwegian Project implemented in the Department of Environmental Protection, purchased and set in motion semi-professional automatic weather station DAVIS Vantage Pro2. The station measures basic meteorological elements e.g. air temperature, wind speed and direction or solar radiation. The logged data are intended for teaching at the School, including the specialization of environmental protection. Comparison of the data acquired at the PWSZ station and at the synoptic station of Institute of Meteorology and Water Management (IMGW) allowed the evaluation of the correlation of the measurement series of both stations. Furthermore it allowed for the initial analysis of the urban heat island (MWC) as one of the aspects of the local climate. There are confirmed typical thermal marks of the urban heat island during favourable weather conditions with radiation cooling at night. Especially during cloudless and windless radiation night, the air cools down more at the rural areas, and this favours the occurrence of the urban heat island phenomenon. The urban – rural thermal contrasts are then the greatest, up to 3 °C. In the daytime difference between the centre and the outskirts of the city is quite small (under 1 °C), so generally the urban heat island doesn’t occur during the day.
PL
Celem opracowania jest szczegółowa analiza przebiegu warunków termicznych, oraz częstości występowania inwersji temperatury w różnych piętrach wysokościowych północnych stoków Małego Skrzycznego (1211 m n.p.m.). Materiałem badawczym wykorzystanym do analizy warunków termicznych, były dane monitoringowe pochodzące z pięciu stacji pomiarowych zainstalowanych na różnych wysokościach nad poziomem morza, wzdłuż profilu wysokościowego, na zboczach o ekspozycji południowej. W ramach opracowania wyznaczono częstości występowania poszczególnych termicznych typów pogody, zjawisk inwersji temperatury, oraz opracowano mapy rozkładu przestrzennego temperatur powietrza na badanym stoku.
EN
The aim of the research paper is a detailed analysis of a course of thermal conditions and frequency of occurrence of temperature inversion on the different height above sea level of north slopes of Małe Skrzyczne (1211 m.a.s.l.). Monitoring data coming from five meteorological stations installed on different height above sea level along hypsometric profile on slopes with southern exposure were used in order to analyze the thermal conditions. Moreover, frequency of occurrence of thermal weather types, temperature inversion phenomena and maps of spatial distribution of air temperature on the studied slope were determined.
4
Content available Wspomaganie symulacją oceny energetycznej budynku
PL
Przedstawiono istotne elementy charakterystyki energetycznej budynku wyznaczone zgodnie z metodologią z Rozporządzenia [1] oraz za pomocą komputerowej symulacji procesów wymiany masy i energii zachodzących w budynku, pokazując i ustosunkowując się do różnic w wynikach uzyskanych w obu podejściach przy ocenie zapotrzebowania na energię. Zasygnalizowano rolę przeprowadzanej analizy w ogólnym procesie kalibrowania modelu obliczeniowego.
EN
The article presents essential elements of the building energy performance determined according to the methodology of the Regulation [1] and by means of computer simulation of mass and energy exchange taking place in the building. The differences in the results obtained in both approaches are shown. The role of the analysis in the overall process calibration of the calculation model is indicated.
EN
This paper presents the outline, methodology, and the state of the realization of a research project. Its goal is to study the influence of environmental, dynamic, and anthropogenic factors on meteorological and biometeorological conditions. It is also planned to work out a map of Toruń topoclimates. The research was performed for over a year on the basis of a network of 26 measurement points selected in different places in Toruń and its neighbourhood with automatic registration of basic meteorological elements and thermal imageries from Terra ASTER satellite. The environment geographic information system created in ArcGIS is used for interpolation of individual meteorological elements and for distribution of biometeorological indices. Various spatial data were used such as land cover, land use, localization and height of buildings, digital elevation model (DEM), and present-day colour orthophotomap. Project results relating to the variability of Toruń bioclimatic conditions may be used for organization of tourism and recreation, and the created map of topoclimates for spatial planning and further development of the city.
PL
Praca prezentuje założenia, metodykę oraz stan realizacji projektu naukowo-badawczego, którego celem jest zbadanie wpływu czynników środowiskowych, dynamicznych i antropogenicznych na warunki meteorologiczne i biometeorologiczne wraz z planowanym opracowaniem mapy topoklimatów miasta Torunia. Badania prowadzone są od ponad roku w oparciu o założoną w wybranych miejscach Torunia i okolic sieć 26 punktów pomiarowych z automatyczną rejestracją podstawowych elementów meteorologicznych oraz docelowo satelitarne obrazy termalne pozyskane z satelity Terra ASTER. Zbudowany w środowisku ArcGIS system informacji geograficznej (GIS) wykorzystywany jest do interpolacji rozkładu poszczególnych elementów meteorologicznych oraz rozkładu wskaźników biometeorologicznych. Do tego systemu pozyskano i wprowadzono już wiele danych przestrzennych, jak pokrycie/użytkowanie terenu, lokalizacja i wysokość budynków, model wysokościowy terenu (DEM) oraz aktualną barwną ortofotomapę. Uzyskane w projekcie wyniki dotyczące zmienności warunków bioklimatycznych Torunia będą mogły być wykorzystane w organizacji turystyki i rekreacji, a utworzona mapa topoklimatów w planowaniu przestrzennym i dalszym rozwoju miasta.
6
Content available remote Problemy komfortu wiatrowego w obszarach zabudowanych
PL
Kształtowanie lokalnego klimatu obszarów zabudowanych, w celu zapewniema wysokiej jakości życia ich mieszkańcom, jest jednym z kluczowych czynników zrównoważonego rozwoju miast i powinno stać się integralnym elementem planowania przestrzennego. Dlatego też, w ostatnich kilku latach analiza aerodynamiczna obszarów zurbanizowanych w odniesieniu do komfortu pieszych nabiera coraz większego znaczenia. Struktura pola wiatru w strefie przyziemnej jest bowiem czynnikiem o istotnym znaczeniu, wpływającym na warunki klimatyczne i zdrowotne obszarów zabudowanych, determinującym wymaganą wytrzymałość konstrukcji budowlanych, wspomagającym naturalną wentylację oraz rzutującym na straty ciepła. Klimat wiatrowy w obszarach zabudowanych i jego wszelkie implikacje inżynierskie (projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie terenów) stanowią zatem ważny przedmiot zainteresowania urbanistów, projektantów, wykonawców budowlanych. W niniejszym artykule omówiono zagadnienia planowania przestrzennego obszarów zabudowanych z uwzględnieniem kryteriów komfortu wiatrowego. W artykule podano metody eksperymentalnego i numerycznego określania lokalnych warunków wiatrowych w strefie zurbanizowanej, a także zaproponowano sposób doboru optymalnej konfiguracji elementów zabudowy zapewniającej właściwy komfort użytkownikom obszaru.
EN
Wind comfort in an built-up areas may be affected by a wide range of parameters, including wind speed, air temperature, relative humidity, solar radiation, air quality, human activity, clothing level, age, etc. Several criteria have been developed in the wind engineering community for evaluating only the wind-induced mechanical forces on the human body and the resulting pedestrian comfort and safety. All existing criteria for wind comfort are absolute criteria, which specify the threshold values or comfort ranges for respective weather parameters. This article discusses issues of spatial planning built-up areas including wind comfort criteria. This paper will discuss the experimental and computational assessment of pedestrian level wind conditions in the urban environment.
PL
W artykule przedstawiono wybrane parametry cieplne przegrody hybrydowej z izolacją transparentną. Analiza została przeprowadzona na podstawie pomiarów gęstości strumienia cieplnego oraz odpowiednich temperatur: powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody uzyskanych na stanowisku badawczym Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli.
EN
Collected measurement data during researches in Department of Building and Building Physics (Silesian University of Technology) are the base for trial of selected thermal parameters of hybrid wall with transparent insulation description. Heat transfer coefficient U, TP index, heat transfer resistance (conductance) Rλ and fRsi index were analyzed. Deliberation is made based on results of measuring: heat flux density, external and internal air temperature, temperature of internal and external partition's surface. Transparent thermal insulation is a material, which joins a lot of properties useful in both, building and energy solutions. This kind of insulation is one of the alternative for energy-saving buildings. Through advantages of transparent thermal insulation there is a possibility to use it in new buildings as well as in old ones, that are thermomodemized.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wartości pomiarowych (lokalnych) natężenia całkowitego promieniowania słonecznego padającego na płaszczyznę poziomą z danymi literaturowymi (normy). Analiza została przeprowadzona na podstawie pomiarów uzyskanych na stanowisku badawczym Zakładu Budownictwa Ekologicznego w latach 1994-2007 r.
EN
In the paper literature's (standards) data and local values (registered at research stand in 1994-2007) of total solar radiation intensity were analyzed. Pursued analysis shows divergence. So, it can be concluded that knowledge about climatic parameters in given place (region) is very important to make calculations that show real energatic need of buildings.
9
Content available remote Klimat lokalny Konina ( na podstawie badań w sezonie letnim 2005 roku)
PL
Artykuł zawiera wyniki pomiarów klimatycznych wykonanych w lecie 2005 r. w Nowym i Starym Koninie. Temperatura i wilgotność względna były mierzone psychrometrem aspiracyjnym Assmanna w 10 punktach, 3 razy w ciągu dnia (w godzinach 7-9,14-16 i 19-21) na 2 poziomach: 5 i 150 cm nad gruntem. 5 punktów pomiarowych było zlokalizowanych na Starówce w dolinie Warty i 5 w Nowym Koninie. Temperatura w starej części miasta rano była wyższa o 0,4°C niż w Nowym Koninie, w południe o 0,3°C a wieczorem 0,7°C; na wysokości 150 cm nad gruntem różnica ta wynosiła rano 0,3°C, w południe 0.1°C i wieczorem 0,3°C. Różnice wilgotności względnej między punktami pomiarowymi były ściśle powiązane z temperaturą powietrza. Średnia wilgotność była wysoka nocą, kiedy w zbiorowisku drzew wynosiła ok. 80%, podczas gdy koło południa i wieczorem oscylowała ok. 60-70% na placu i koło ratusza.
EN
The paper contains results of climatic measurements taken in summer 2005 (with pauses) in Old and New Konin. Temperature and relative humidity were measured by using the Assmann's aspirational psychrometer in 10 research sites, 3 times a day. at 7.00 - 9.00 a.m., 2.00 - 4.00 p.m. and 7.00 - 9.00 p.m. on the 2 levels: 5 and 150 cm above ground. 5 research sites were located in Old Konin in the river Warta valley and 5 ones in New Konin. Air temperature on 5 cm in the morning in the old part of the city was higher about 0,4°C than in New Konin, at midday 0,3°C and in the evening 0,7°C, on 150 cm 0,3°C, 0,l°C and 0,3°C respectively. The differences in relative humidity at particular measurement points were closely related to air temperature. Average humidity was high at night in gathering of trees - about 80%, whereas around noon and at night oscilated around value 60-70% in square and near town hall.
PL
W referacie przedstawiono wstępny model klimatu lokalnego opracowany na podstawie wybranych danych klimatycznych (całkowite natężenie promieniowania słonecznego i temperatura powietrza zewnętrznego). Rejestracja była prowadzona na stanowisku badawczym w Gliwicach w latach 1994-2002.
EN
In this article a preliminary model of local worked out on the basis of chosen climatic data (intensity of total solar radiation and external air temperature) is presented. Registration of mentioned parameters was lead on research stand in Gliwice in 1994-2002.
PL
Od 1959 do 2000 r. otoczenie stacji meteorologicznej Zakładu Meteorologii i Klimatologii SGGW ulegało przemianom. Do końca lat 60. XX w. był to obszar typowo rolniczy. Na skutek budowy i rozbudowy Uczelni oraz budowy dzielnicy mieszkaniowej Warszawa-Ursynów, w latach 70. i 80. stacja ta, bez zmiany swojej lokalizacji, stała się punktem pomiarowym położonym na terenie miasteczka uniwersyteckiego SGGW w obrębie dużej dzielnicy mieszkaniowej. Oryginalne wieloletnie dane meteorologiczne pochodzące z okresu 1960-2000 umożliwiają analizę lokalnych zmian klimatycznych. Analizie poddano zmiany średniej temperatury powietrza, temperatur ekstremalnych, wilgotności powietrza oraz opadów atmosferycznych. Na podstawie charakteru stwierdzonych zmian elementów meteorologicznych, a także porównania wartości tych elementów z badanej stacji z wartościami ze stacji Warszawa-Okęcie można stwierdzić, że zmiany te są spowodowane przez rozwój urbanizacyjny otoczenia stacji Ursynów SGGW.
EN
The paper presents a study on climate changes in the local scale of Warsaw district Ursynów in the period 1960-2000. Original long-term meteorological records were used as material for the analysis. Meteorological station Ursynów was situated in the south of Warsaw in a place being now inside the University campus. During the period 1960-2000 the nearest surrounding of the station changed from typical rural area to the large city suburb as a result of housing estate and University campus development. The paper presents results of time series analysis of main meteorological elements: mean air temperature, extreme temperatures, humidity and precipitation. Long-term average values of considered meteorological elements changed and the character of changes indicates that surrounding area's development affected local climate.
12
Content available remote Influence of housing estate development on local climate
EN
The paper presents a study on climate changes in local scale of the Warsaw district Ursynów in the period 1960-2000. Original long-term meteorological measurements were used as a research material in the analysis. Meteorological station Ursynów is situated in the south of Warsaw in the place at present being inside the University campus. During the period 1960-2000 the nearest surrounding of the station changed from typical rural area to the large city suburb as a result of housing estate and University campus development. The paper presents results of time series analysis of main meteorological elements: mean air temperature, extreme temperatures, humidity and precipitation. Long-term average values of these meteorological elements changed and the type of changes indicates the effect of surrounding area's development on local climate.
PL
Od 1959 do 2000 r. otoczenie stacji meteorologicznej Zakładu Meteorologii i Klimatologii SGGW ulegało przemianom. Do końca lat 60. XX w. był to obszar typowo rolniczy. Na skutek budowy i rozbudowy Uczelni oraz budowy dzielnicy mieszkaniowej Warszawa Ursynów, w latach 70. i 80. stacja ta, bez zmiany swojej lokalizacji stała się punktem pomiarowym położonym na terenie miasteczka uniwersyteckiego SGGW w obrębie dużej dzielnicy mieszkaniowej. Oryginalne wieloletnie dane meteorologiczne pochodzące z okresu 1960-2000 umożliwiają analizę lokalnych zmian klimatycznych. Analizie poddano zmiany średniej temperatury powietrza, temperatur ekstremalnych, wilgotności powietrza oraz opadów atmosferycznych. Na podstawie charakteru stwierdzonych zmian elementów meteorologicznych, także porównania wartości z badanej stacji z wartościami ze stacji Warszawa Okęcie, można stwierdzić, że zmiany te są spowodowane przez rozwój urbanizacyjny otoczenia stacji Ursynów SGGW.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.