Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klatka piersiowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote List do Redakcji. Kilka uwag o radiografii klatki piersiowej
PL
Z zainteresowaniem przeczytaliśmy artykuł H. Mizgalskiej- -Traczyk i wsp. Porównanie parametrów ekspozycji do zdjęcia klatki piersiowej dorosłych pacjentów przyjętych na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z parametrami zawartymi w Procedurach Wzorcowych (Prawo atomowe – Dz.U. z 2014 r.). Zastanawialiśmy się nad zaleceniami i wnioskami stawianymi przez autorów, co skłoniło nas do weryfikacji argumentów na podstawie analizy piśmiennictwa. Odwołujemy się do kilku aspektów, np. automatycznej kontroli ekspozycji, kolimacji, niskich i wysokich napięć anodowych w praktyce klinicznej.
EN
We were very interested to read the article by H. Mizgalska- Traczyk et al. Comparision of exposure parameters to chest X-ray of adults patients admitted to the emergency department of the University Hospital in Cracow with parameters contained in the Standard Protocols (Atomic Law in Official Journal of 2014). We considered the recommendations and conclusions made by the authors, which prompted us to verify the arguments based on an analysis of the literature. We refer to several aspects, for example: automatic exposure control, collimation, low vs. high tube voltages in clinical practice.
PL
Umiejętne posługiwanie się punktem padania promienia centralnego (PC) jest jednym z głównych wyznaczników prawidłowego pozycjonowania pacjenta do radiografii. Podczas wykonywania zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej w projekcji tylno-przedniej PC pada w linii pośrodkowej tylnej badanego pacjenta, na wysokości dolnych kątów łopatek, co odpowiada siódmemu kręgowi piersiowemu. Celem pracy jest określenie punktu padania promienia centralnego poprzez wykreślenie przekątnych radiogramu klatki piersiowej. Materiał i metoda: Dokonano retrospektywnej oceny punktu padania promienia centralnego na 160 radiogramach klatki piersiowej w projekcji tylno-przedniej. Zdjęcia rentgenowskie wykonano w technice cyfrowej w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Radiogramy do analizy wybrano losowo spośród wykonanych w okresie 1.01.2015-30.06.2015 przy użyciu aparatu rentgenowskiego Axiom Aristos FX Plus Siemens. Ustalenie punktu padania PC przeprowadzono, dokonując wykreślenia przekątnych radiogramu na stacji opisowej do radiografii ogólnej. Wyniki: Najczęściej jako punkt padania promienia centralnego zidentyfikowano trzon 8 kręgu piersiowego (n = 61; 38%). W przypadku 23% radiogramów identyfikacja trzonu kręgowego była niemożliwa, ze względu na niski kontrast i brak uwidocznienia szczegółów. Średnia wartość wskaźnika masy ciała (BMI) pacjentów, którym wykonano radiogramy o niskim kontraście, była zdecydowanie wyższa niż w grupie, gdzie interpretacja była możliwa (34,2 vs. 24,4). Wnioski: Określenie miejsca przecięcia przekątnych wydaje się być właściwym narzędziem do oceny jakości radiogramów klatki piersiowej. Technika ta może być wykorzystana w analizie zdjęć odrzuconych. Ograniczeniem zastosowania jest niski kontrast radiogramów wykonanych pacjentom z wysokim BMI.
EN
Using the point of central beam incidence during X-ray imaging is an element of radiographer’s good clinical practice. When positioning the patient for a chest X-ray in the posterior-anterior projection, central beam incidence is in the posterior midline, at the lower angles of the shoulder-blades, which corresponds to the 7th thoracic vertebra. The aim is to identify the point of central beam incidence during chest X-ray imaging by marking the diagonals. Materials and methods: The point of central beam incidence was assessed on 160 chest radiographs in the posterior-anterior projection. Digital X-ray images were taken at the Department of Radiology, Medical University Hospital in Bialystok. Radiographs were randomly selected for analysis among those taken in the period from January 1 to June 30, 2015. The point of central beam incidence was determined by marking the diagonals of the radiograph on the monitor displays. The place of diagonals intersection was identified by vertebral body in the thoracic spine. Results: The most common point of central beam incidence was at the 8th thoracic vertebra (n = 61; 38%). In 23% of radiographs, identification of the vertebral body was impossible due to low contrast and lack of visible details. Mean BMI of patients whose radiographs had low contrast was higher than in the group where interpretation was possible (34,2 vs. 24,4). Conclusions: Identifying the point of diagonals intersection seems to be an appropriate tool for assessing radiograph quality. It can be used to analyze rejected images. A limitation of using this method is low-contrast radiographs in patients with high BMIs.
EN
The purpose of this quantitative study is to investigate the differences of the injury mechanism caused by two different types of seatbelts loads on the occupant chest. Methods: The finite element analysis is employed to compare the different responses of the human body model, including the comparison of kinematics, chest accelerations, seatbelt forces and chest injury outcomes regrading chest deflections and rib fractures. Results: The calculated rib strain/stress from simulations in force-limiting seatbelt are higher than that in the regular seatbelt. The forward movement and torso twist are both great in simulations with force-limiting seatbelt. Meanwhile, there are obvious differences in the injury outcomes of chest deflections and rib fracture risks under the different seatbelt loads. Conclusion: Results indicate the chest deflections and rib fracture risks are negatively correlated under the load of the force-limiting seatbelt, However, they are positively correlated to and determined by the seatbelt peak load of the regular seatbelt. This paper can provide a reference for study of the chest injury mechanism and the protection efficiency of seatbelt.
EN
Purpose. The head represents 6% of total body weight, therefore it can significantly affect the biomechanics of human posture control, movements and activities. When set out of vertical body axis, head position interferes with the work of the other links in the kinematic chain. The aim of our study was to evaluate the effect of head posture on the breathing activities of the chest. Material and methods: The research was conducted on a group of 65 patients (51 years ± 9.8 years), including 48 women and 17 men. Head posture and chest movements were assessed using a photogrammetric method. Results: The results confirmed the existence of a negative correlation between head position in the sagittal plane and movements of lower ribs. Forward head posture resulted in lower amplitude of costal arch motion: for the transverse plane Spearman’s R = –0.296, for the frontal plane; –0.273, –0.289. Tilting the head in the frontal plane also influenced the change in the biomechanics of breathing and contributed to a reduction of respiratory movements of the lower ribs Spearman’s R = –0.260. Conclusions: Changing the position of the head causes disturbances in the three-dimensional shape of the chest and its respiratory movements.
EN
Purpose: The main purpose of this study to analyze the coordination, propulsion and non-propulsion phases in the 100 meters breaststroke race. Methods: Twenty-seven male swimmers (15.7±1.98 years old) with the total body length (TBL) of 247.0±10.60 [cm] performed an all-out 100m breaststroke bout. The bouts were recorded with an underwater camera installed on a portable trolley. The swimming kinematic parameters, stroke rate (SR) and stroke length (SL), as well as the coordination indices based on propulsive or non-propulsive movement phases of the arms and legs were distinguished. Results: Swimming speed (V 100surface breast ) was associated with SL (R=0.41, p<0.05) and with TBL tending towards statistical significance (R=0.36, p<0.07), all relationships between the selected variables in the study were measured using partial correlations with controlled age. SL interplayed negatively with the limbs propulsive phase Overlap indicator (R=-0.46, p<0.05), but has no significant relationship to the non-propulsion Glide indicator. Conclusions: The propulsion in-sweep (AP3) phase of arms and their non-propulsion partial air recovery (ARair) phase interplayed with V 100surface breast (R=0.51, p<0.05 and 0.48 p<0.05) respectively, displaying the importance of proper execution of this phase (AP3) and in reducing the resistance recovery phases in consecutive ones.
PL
W trakcie zderzenia czołowego pojazdów, klatka piersiowa człowieka jest jedną z najbardziej narażonych na obrażenia części ciała. W pracy przedstawiono obecnie stosowane metody badania podatności klatki piersiowej na obrażenia. Opisane sposoby są wykorzystywane przez najbardziej zaawansowane ośrodki badawcze na świecie, zajmujące się tematyką biomechaniki obrażeń, potwierdzając ich skuteczność. W treści artykułu zawarto zwięzły opis testów na torze (katapulcie), testów „stołowych”, testów komponentów oraz przedstawiono proces rozwoju i walidacji manekinów do zderzeń i modeli komputerowych człowieka.
EN
Human thorax trauma is one of the main types of injuries during the frontal car crash. This study presents methods and the best practice of human thorax vulnerability testing. Described approaches are used by the most advanced biomechanics facilities around the world and were proven to give reliable results. Article contains brief description of the sled track, table-top and component tests as well as process of crash test dummies and numerical human body models development and validation.
PL
W ramach pracy opracowano model klatki piersiowej ze skoliozą oraz przeprowadzono obliczenia numeryczne przy wykorzystaniu oprogramowania Ansys. Przeprowadzone obliczenia umożliwiły ocenę wpływu skoliozy na sztywność klatki piersiowej.
EN
In the work, the model of the chest with scoliosis was developed and numerical calculations were performed using ANSYS software. The calculations enabled to assess the impact of scoliosis on the stiffness of the chest.
PL
Celem pracy było przeprowadzenie badań numerycznych stanu naprężeń i odkształceń prawidłowej klatki piersiowej podczas zabiegu resuscytacji w programie ANSYS Workbench. W ramach pracy, sformułowano model 3D klatki piersiowej w programie Mimics a następnie w programie ANSYS dokonano symulacji i analizy stanu naprężeń podczas prawidłowego zabiegu resuscytacji oraz powodującego uszkodzenie żeber.
PL
Skolioza jest rozwojowym i postępującym zniekształcenie kręgosłupa o nieznanej, wieloczynnikowej etiologii. Celem badań jest ocena oddziaływania pięciomiesięcznych ćwiczeń pływackich na zmianę kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i zwiększenie ruchomości klatki piersiowej u dzieci ze skoliozą 1 stopnia. Grupa badawcza obejmowała 36 dzieci w wieku 8–13 lat (średnia wieku wyniosła 10,5) ze zdiagnozowaną idiopatyczną skoliozą piersiowo-lędźwiową 1 stopnia lewostronną Pomiar ruchomości klatki piersiowej zrealizowano za pomocą taśmy centymetrowej, natomiast ocenę kształtu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa wykonano metodą fotogrametryczną. Wyniki badań. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała, że u dzieci uczestniczących w pięciomiesięcznym cyklu ćwiczeń pływackich doszło do istotnego zwiększenia ruchomości klatki piersiowej, obserwowanej przede wszystkim podczas wdechu. Ponadto, zaobserwowano znaczące zmiany w obrębie parametrów krzywizn kręgosłupa. Dotyczyły one zwiększenia długości całego kręgosłupa (DCK) i rzeczywistej długości kifozy piersiowej (RKP) (p < 0,05). Wśród parametrów kątowych istotnemu zwiększeniu uległ kąt nachylenia górnego odcinka piersiowego a zmniejszeniu kąt kifozy piersiowej (KKP). Pięciomiesięczny okres treningu korekcyjnego wpłynął istotnie na wzrost ruchomości klatki piersiowej oraz zmianę niektórych parametrów krzywizn kręgosłupa u dzieci ze skoliozą 1 stopnia. Najwięcej zmian obserwowano w obrębie piersiowego odcinka kręgosłupa.
EN
The scoliosis is a developmental and progressive deformation of spine of unknown and multifactorial etiology. The aim of the examination was to evaluate the influence of the swimming exercises in water performed for five months, on the change of the body position and the increase of the mobility of the chest in children with scoliosis I^(o). Material and method. The examination group included 36 children aged 8–13 years (average age: 10,5) with diagnosed idiopathic left-sided scoliosis I° Th–. The measurement of the chest mobility was done by means of the measuring tape and the evaluation of the shape of the anterio-posterior curves of the spine was performedwith the use of the photogrammetric method. Statistical analysis of the results showed that children participating in a five-month training cycle of swimming increase significantly the mobility of the chest, especially during inspiration. In addition, a significant change within the parameters of curvature of the spine, was observed. The whole spine length (DCK) and the real length of thoracic kyphosis (RKP) (p < 0,05), increased. The angle of inclination of the upper thoracic and the reduction of thoracic kyphosis angle (KKP),were significant, as well. Five-months training period correction significantly influenced the growth of chest motion and change some parameters of curvature of the spine in children with primary scoliosis. Most changes were observedwithin the thoracic spine.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny sztywności klatki piersiowej u dzieci w wieku szkolnym. Wykonane pomiary pozwoliły określić siłę nacisku przy ustalonym ugięciu klatki piersiowej oraz wyznaczyć na tej podstawie jej elastyczność. Badania sztywności klatki piersiowej przeprowadzono w poszczególnych grupach wiekowych dzieci w wieku szkolnym. Otrzymane wyniki pomiarów sztywności klatki piersiowej w poszczególnych grupach wiekowych, umożliwiają na optymalne dobranie parametrów geometrycznych płyt stabilizujących stosowanych do korekcji.
EN
The method of measurement of school-age children chest stiffness was presented in the article. The measurements are shown in this work were conducted for children 9-13 years old. From biomechanical point of view, the knowledge of chest stiffness value affecting the stabilizer is necessary to select optimal parameters of the plate used for correction of deformation of the chest by Nuss‟ method.
PL
Resuscytacja jest zbiorem metod mających na celu zahamowanie i odwrócenie procesu umierania. Przywrócenie krążenia krwi odbywa się poprzez zewnętrzny masaż serca. Polega on na rytmicznym uciskaniu ściany klatki piersiowej. Źle zlokalizowana, lub zbyt duża siła nacisku może spowodować złamanie żeber, co w konsekwencji prowadzić może do uszkodzenia narządów wewnętrznych. W pracy podjęto próbę analizy stanu naprężeń klatki piersiowej, podczas masażu serca, dla pacjenta z lejkowatą klatką piersiową.
EN
Resuscitation is a set of methods to curb and reverse the dying process. Restoration of blood circulation is done by external cardiac massage. It consists of applying rhythmic pressure to the chest wall. However, if poorly located, or used with too much force, it can cause the fracture of ribs, which in turn can lead to damage to internal organs. The paper attempts to analyze the stress state of the chest during chest compressions for a patient with a funnel chest.
PL
W artykule opisano model numeryczny kręgosłupa człowieka wraz z wprowadzonym implantem CD Horizon Antares, stosowanym podczas leczenia operacyjnego bocznego skrzywienia kręgosłupa z dostępu przedniego. Dodatkowo przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przeprowadzonych w programie ANSYS. Wyniki te zawierają zarówno dane dotyczące naprężeń powstających w implancie i tkance kostnej, jak również pozwalają na określenie wpływu implantu na sztywność kręgosłupa. Wyznaczone sztywności kręgosłupa fizjologicznego, kręgosłupa ze skoliozą oraz kręgosłupa wraz z wprowadzonym implantem są niezbędne na etapie projektowania nowych typów implantów i takiego dobru ich cech konstrukcyjnych, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka ich uszkodzeń z jednoczesną poprawą procesu leczenia.
EN
In this article described numerical model of human spine with CD Horizon Antares implant, which is used during surgery treatment of scoliosis. Additionally this article presents results of numerical analysis obtained from ANSYS program. This results are stress distribution, displacement and stiffness in anatomical spine, spine with scoliosis and spine with implant. Obtained results are necessary on the new implants designing stage and for selecting such their constructional features which allow to minimizing risk of their failure with therapy improvement.
PL
W niniejszej pracy została zaprezentowana metoda adaptacji do programu ANSYS 10.0 istniejącej geometrii 3D klatki piersiowej człowieka przeznaczonej pierwotnie do celów dydaktycznych oraz wizualizacji. Przedstawiono typowe problemy jakie można spotkać podczas naprawy modelu, sposób realizacji zadania kontaktu a następnie została zasymulowana quasi- statyczna część testu Cavanaough używanego w testach zderzeniowych samochodów.
EN
In this paper the method of adaptation the existing 3D geometry of human's rib cage to FEM system ANSYS 10.0 was presented. It was created for visualization objectives. There was shown the way of model’s transformation into computational 3D geometry. Finally strength calculations were perform for verification Cavanough's test which was used in crash test of cars.
PL
W artykule przedstawiono badania, których celem był dobór optymalnych cech geometrycznych płytki stabilizującej wykorzystywanej w leczeniu lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa. W pracy sformułowano model parametryczny płytki, w którym grubość, długość, szerokość oraz wielkość wygięcia płyty są parametrami modelu. Obliczenia przeprowadzono dla trzech wariantów obliczeń.
EN
This article presents research, which aim was to select optimal geometrical characteristic of stabilizing plate used for funnel chest correction by Nuss method. In this work parametrical model of the plate was created, where thickness, length, width and curve size were model’s parameter. The calculations were carried out for three different variants.
PL
W pracy podjęto próbę wyznaczenia stanu obciążenia lejkowatej klatki piersiowej po korekcji deformacji płytką stabilizacyjną. Z biomechanicznego punktu widzenia znajomość wartości obciążenia działającego na stabilizator jest konieczna do doboru optymalnych parametrów płytki. Na podstawie sformułowanego w programie Ansys modelu szkieletu lejkowatej klatki piersiowej człowieka wyznaczono wartości sił oddziaływających na płytkę wykorzystywaną do korekcji wad klatki piersiowej.
EN
In this work the funnel chest stress after stabilizing plate correction was determined. The knowledge of stress values affecting stabilizator is a mandatory condition during optimal plate parameter selection from biomechanical point of view. On the basis on formulated in ANSYS model of funnel chest skeleton, stress values affecting plate used for chest defect correction were determined.
EN
The experimental rig has been developed in order to perform more detailed investigation of the human rib cage responses and injuries subject to impact loads and to validate numerical results published recently by the authors. The construction of experimental rig has been based on Hybrid III thorax calibration test stand. Thorax model has been established with impact velocities ranging between 1-3 m/s and impactor mass of 23 kg. In the experimental rig a rigid disk initiated by energy of a spring has been used as an impactor. Force-deflection, force-time and deflection-time histories have been obtained and monitored. They define the human thorax response to the given impact conditions. Particularly the Kroell experimental rig, design of the thorax module for the different type of ATD, the design novel thorax module , the ATD thorax module positioning for calibration procedure, the rig investigative dynamics of the thorax results of the central impact into the model of the thorax are presented in the paper. Designed and constructed rig for experimental research of the dynamics of the thorax makes possible execution of many tests for different load screenplays. There are possible tests over a wide range speeds, at the different mass and shape. Thanks to fastening impactor on the variable height, is possible the analysis impacts into different areas of the thorax.
PL
Stanowisko badawcze dotyczące dynamiki klatki piersiowej zostało zaprojektowane i zbudowane w celu analizy odpowiedzi oryginalnej konstrukcji modułu klatki piersiowej na uderzenie oraz w celu weryfikacji wyników numerycznych otrzymanych przez autorów. Projekt stanowiska został oparty na konstrukcji stanowiska do kalibracji modułu klatki piersiowej manekina HYBRID III. Model klatki piersiowej został obciążony siłami pochodzącymi od uderzenia płaskiego dysku o masie 23 kg i prędkości zmienianej w zakresie 1-3 m/s. Podczas uderzenia zostały zarejestrowane krzywe siła-ugięcie, siła-czas oraz ugięcie-czas, które określają odpowiedź dynamiczną klatki piersiowej. W szczególności stanowisko Kroella, konstrukcja modułu klatki piersiowej dla różnego typu manekinów, Konstrukcja nowego modułu klatki piersiowej, pozycjonowanie manekina do badań biozgodności modułu klatki piersiowej, stanowisko badawcze dynamiki klatki piersiowej, wyniki uderzenia centralnego w model klatki piersiowej są zaprezentowane w artykule. Zaprojektowane i zbudowane stanowisko do badań eksperymentalnych dynamiki klatki piersiowej umożliwia przeprowadzenie wielu prób dla różnych scenariuszy obciążeń. Możliwe są próby w szerokim zakresie prędkości, przy różnej masie impaktora możliwa jest również zmiana samego kształtu impaktora. Dzięki mocowaniu impaktora na zmiennej wysokości, możliwa jest analiza uderzeń w różne rejony klatki piersiowej.
EN
The experimental rig was developed in order to perform more detailed investigation of the human rib cage responses and injuries subjected to impact loads and to validate numerical result published recently by the authors. Thorax model was established with impact velocities ranging between 2-4 m/s and impactor masses of 10-23 kg. From these impacts, force-deflection, force-time and deflection-time curves were generated. The curves define the response of the human thorax to the given impact conditions. In an effort to understand response to blunt impacts of human thorax with implant, the same techniques were employed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.