Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kinetyka utleniania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Badano początkowy okres izotermicznego utleniania stopu Ti-48Al2Cr--2Nb w tlenie w zakresie temperatury 800-950oC. Stwierdzono, że w temperaturze 800-900oC nie obserwuje się parabolicznego przebiegu utleniania. Paraboliczna (w przybliżeniu) zależność pomiędzy przyrostem masy a czasem reakcji, występuje w temperaturze 950oC. Stała szybkości utleniania k”p = 2,5 ·10-5, g-2/(cm-4·s).
EN
The initial period of isothermal oxidation of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy in oxygen in a temperature range of 800-950oC was evaluated. It was observed that in the temperature range of 800-900oC, oxidation does not assume a parabolic characteristic. An approximately parabolic correlation between mass increase and the reaction time occurs at 950oC. Oxidation constant k”p = 2,5 ·10-5, g-2/(cm-4·s).
EN
In the present work a commercially available Ni-base superalloy IN 792 was exposed at 1050°C up to 50 hours in Ar+O2 (20%) for investigation of its oxidation kinetics as well as oxide scale formation. It was observed that the alloy formed chromium rich oxide scale. However, detailed analysis, including glow discharge optical emission spectroscopy (GD-OES) and scanning electron microscopy (SEM) showed that the alloy forms multiphase oxide scale consisting of TiO2, Cr2O3, TiTaO4 and Al2O3. The latter caused Al-depletion from the bulk material, which resulted in dissolution of the γ’ phase and local weakening of the IN 792.
PL
W pracy przedstawiono analizę wyników próby utleniania wysokotemperaturowego nadstopu niklu IN 792 w temperaturze 1050°C, w czasie 50 h w atmosferze Ar+O2 (20%). Określono kinetykę procesu utleniania oraz scharakteryzowano wytworzoną warstwę tlenków. Analizę składu chemicznego prowadzono metodami emisyjnej spektroskopii optycznej z wyładowaniem jarzeniowym (GD-OES) i elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Stwierdzono, że na podłożu nadstopu niklu IN 792 tworzy się wielowarstwowa zgorzelina złożona z tlenków TiO2, Cr2O3, TiTaO4 i Al2O3. Wykazano również, że tworzenie się wydzieleń Al2O3 powoduje lokalne zubożenie ziarn osnowy stopu w aluminium – składnika fazy umacniającej (Ni3Al). Prowadzi więc do degradacji tego składnika fazowego mikrostruktury i obniżenia stopnia umocnienia nadstopu IN 792.
PL
Przedstawiono metodę analizy wpływu niewłaściwie oczyszczonych ścieków na środowisko wodne potoku. Długotrwałe odprowadzanie takich ścieków powoduje trwałe zmiany właściwości osadów dennych. W celu dokonania oceny zmian, do jakich doszło w środowisku wodnym w wyniku odprowadzenia ścieków do potoku, zbadano kinetykę procesów biochemicznych zachodzących w tym środowisku. W modelu biochemicznego utleniania węglowych związków organicznych wykorzystano równania opisujące zmiany całkowitego biochemicznego zapotrzebowania na tlen oraz zmiany zawartości tlenu rozpuszczonego w czasie. Z uwagi na dostatecznie dużą prędkość przepływu wody w potoku nie stwierdzono akumulacji zawiesin pochodzących ze ścieków w osadach samego potoku, lecz akumulacja ta nastąpiła w osadach dennych rozlewisk i jeziora, do których wpada potok. Wykazano, że odprowadzanie ścieków przyczyniło się do znacznego odtlenienia wody, głównie w rozlewiskach i jeziorze. Jednocześnie osady denne miały powierzchniowe zużycie tlenu zbliżone do wartości charakterystycznych w przypadku osadów pochodzenia naturalnego, z domieszką osadów ściekowych. Za pomocą modelu matematycznego opisującego zmiany zawartości tlenu rozpuszczonego oraz związków azotu (organicznego, amonowego, azotynów i azotanów) wyznaczono powierzchniową szybkość zużycia tlenu przez osady denne, powierzchniową szybkość powstawania azotu organicznego, powierzchniową szybkość denitryfikacji, a także szybkości nitryfikacji I i II stopnia, denitryfikacji i amonifikacji. Zastosowana metoda modelowania procesów biochemicznych zachodzących w środowisku wodnym umożliwia oszacowanie parametrów kinetycznych wybranych procesów i szybkości tych procesów oraz stopnia zanieczyszczenia wody biologicznie rozkładalnymi substancjami organicznymi.
EN
A method for analyzing impact of poorly treated wastewater on aquatic environment of a watercourse was presented. Long-term discharge of such wastewater has a long-lasting impact on bottom sediment properties. In order to assess changes in water environment that result from the waste discharge, kinetics of biochemical processes was studied. In a model of biochemical oxidation of organic carbon compounds, equations describing changes in total biochemical oxygen demand as well as content variations of dissolved oxygen in time were used. A sufficiently high watercourse velocity prevented accumulation of suspended solids from the wastewater, in the watercourse sediment. The accumulation did take place in the bottom sediments of the floodplains and the lake that the watercourse flowed into. It was demonstrated that the wastewater discharge contributed to a significant water deoxygenation, mainly in the floodplains and the lake. In addition, the bottom sediments demonstrated surface oxygen consumption at the same level that was typical for natural deposits with an addition of sewage sludge. Using a mathematical model describing changes in the dissolved oxygen and nitrogen concentrations (organic nitrogen, ammonia, nitrites and nitrates), surface rate of oxygen consumption by sediments, surface rate of organic nitrogen synthesis, surface rate of denitrification as well as the rates of nitrification of the first and second degree, denitrification and ammonification were determined. The method of modeling biochemical processes in aquatic environment enables estimation of kinetic parameters of selected processes, their rate as well as a degree of water pollution with biologically degradable organic substances.
EN
The main goal of the study was to carry out the treatment of cyclic oxidation of Ti alloy (Ti-1Al-1Mn) in air atmosphere. Based on measurements of mass gain of titanium alloy samples (Ti-1Al-1Mn) the kinetic oxidation curves during cyclic annealing were determined. The oxidized surface of the titanium alloy was carefully observed with optical microscopy equipment and the geometrical development, shape and surface morphology were defined. The phase composition of the obtained oxide layers on the Ti-alloy with qualitative analysis of the X-ray were defined. Since titanium alloys are among the most widely used metallic materials in dental prosthetics the corrosion measurements in a solution simulating the environment of the oral cavity were carried out. The results confirmed that the used titanium alloy easily covered with oxides layers, which to some extent inhibit the processes of electrochemical corrosion in artificial saliva solution.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad kinetyką narastania warstw tlenkowych w efekcie cyklicznego termicznego utleniania stopu Ti-1Al-1Mn. Zabiegi utleniania przeprowadzono podczas sześciu 1-godzinnych cykli wygrzewania w atmosferze powietrza. Na podstawie pomiarów przyrostu masy próbek ze stopu tytanu (Ti-1Al-1Mn) wyznaczono krzywe kinetyki utleniania. W pracy przedstawiono również obserwacje mikroskopowe utlenionej powierzchni oraz na podstawie jakościowej analizy rentgenowskiej zidentyfikowano składniki strukturalne, będące produktem utleniania powierzchni. Z uwagi na fakt, że tytan i jego stopy są jednymi z najczęściej stosowanych w protetyce dentystycznej materiałami metalicznymi, przeprowadzono również testy korozyjne w środowisku imitującym warunki panujące w jamie ustnej człowieka. Wyniki potwierdziły, że tytan w podwyższonych temperaturach z łatwością pokrywa się warstwami tlenkowymi, które w pewnym zakresie hamują procesy korozyjne w roztworze sztucznej śliny.
EN
The article presents the results of research related to the impact of pretreatment plasma sprayed NiCrAlY coating on the kinetics of the oxidation. The analysis covered the shell subjected to thermal spraying. The test were performed at a temperature of 1000ºC and 1100ºC the samples were removed from the furnace after 25, 300, 500, 750 and 1000 hours. The investigations range included analysis of top surface of coatings by XRD characterization oxides formed types and microscopic investigations of coatings morphology.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań odnoszące się do wpływu przygotowania powierzchni natryskanej plazmowo powłoki NiCrAlY na kinetykę jej utleniania. Analiza obejmowała powłoki poddane natryskiwaniu cieplnemu. Testy wykonano w temperaturze 1000ºC i 1100ºC próbki zostały wyjęte z pieca po 25, 300, 500, 750 i 1000 godzinach. Przy analizie stanu warstwy wierzchniej powłok wykorzystano badania dyfrakcyjne określające skład fazowy i badania mikroskopowe umożliwiające ocenę budowy warstwy.
EN
This paper presents the results of the kinetic studies of the zinc sulfide concentrate oxidation with the addition of inert, ZnO-containing materials. It was observed that about 15% of zinc oxide addition, obtained from steelmaking dust, improves the rate and maximum degree of oxidation of the concentrate. Kinetic equations of the process were determined, and the activation energy for various additions of inert material was calculated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kinetycznych utleniania koncentratów siarczkowych cynku z dodatkiem materiałów obojętnych, zawierających ZnO. Stwierdzono, że dodatek około 15% tlenku cynku, otrzymanego z recyklingu pyłów stalowniczych, zwiększa szybkość i maksymalny stopień utlenienia koncentratu. Określono równania kinetyczne procesu i energię aktywacji dla różnych dodatków materiału obojętnego.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy oraz weryfikację eksperymentalną nowatorskiej metody określania stężenia i ruchliwości dominujących defektów punktowych w tlenkach i siarczkach metali przejściowych. Istota proponowanej metody sprowadza się do badania struktury defektów i własności transportowych tlenków i siarczków metali na drodze pośredniej, tj. badając wpływ różnowartościowych domieszek na kinetykę powstawania tych związków. Wykazano, że analiza wyników utleniania odpowiednio dobranych stopów dwuskładnikowych pozwala na wyznaczenie entalpii i entropii powstawania i migracji defektów. W oparciu o te dane istnieje możliwość obliczenia stężenie defektów oraz ich ruchliwość w czystych, tzn. niedomieszkowanych materiałach tlenkowych, co przedstawiono na przykładzie niestechiometrycznego tlenku niklu, Ni1-yO.
EN
The theoretical basis and experimental verification of novel method, enabling the calculation of point defect concentration and their mobility in transition metal oxides and sulphides have been presented. The idea of proposed method consists in determination of the defect structure and transport properties of metal oxides and sulphides in indirect way, i.e. in studying the influence of aliovalent metallic additions on the oxidation kinetics of a given metal. It has been shown that from the results of oxidation kinetics of binary alloys, the enthalpy and entropy of defect formation and their migration can be calculated. These data, in turn, can be used for the calculation of defect concentration and defect mobility in pure, undoped oxides. Such a possibility has been illustrated on the example of nonstoichiometric nickel oxide, Ni1-yO.
PL
Zbadano wpływ zawartości SO2 w ilości 100 i 500 ppm na szybkość utleniania w powietrzu trzech gatunków stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9 i X53CrMnNiN20-8), stosowanych aktualnie do wyrobu zaworów w silnikach spalinowych. Badania przeprowadzone zostały w temperaturze 1173 K, tj. w maksymalnej temperaturze pracy zaworów w silnikach diesla. Stwierdzono, że proces korozji w tych warunkach nie przebiega ściśle według prawa parabolicznego za wyjątkiem stali X33CrNiMn23-8 zawierającej najwięcej chromu. Wykazano równocześnie, że obecność śladów siarki w atmosferze reakcyjnej zwiększa szybkość utleniania wszystkich trzech gatunków stali. Najbardziej wyraźny wpływ zaobserwowano w przypadku stali X50CrMnNiNbN21-9 zawierającej najmniejszą ilość chromu.
EN
The influence of 100 and 500 ppm of SO2 in air atmosphere on high temperature corrosion of steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9 and X53CrMnNiN20-8), utilized for the production of valves in diesel engines, has been investigated. These experiments have been carried out at 1173 K, i.e. at maximum temperature of valves, operating in diesel engines. It has been found that under these conditions the corrosion process did not follow exactly parabolic rate law with the exception of X33CrNiMn23- 8 steel, containing maximum chromium concentration. In addition, it has been found that the presence of SO2 in oxidizing atmosphere increases the corrosion rate. The most important influence has been observed in the case of X50CrMnNiNbN21-9 steel, containing the lowest concentration of chromium.
9
Content available remote Analiza wpływu masy cząstek stałych na kinetykę ich utleniania
PL
W artykule przedstawiono porównawcze badania próbek zawierających różne początkowe masy PM na podłożach z kordierytu i z węglika krzemu. Badania miały na celu określenie wpływu masy początkowej modelowych PM na parametry kinetyki ich utleniania. Przeprowadzono je dla mas PM równych: 0,3; 0,6; 1,0 i 1,3 g. Wyniki badań wykazały, że masa utlenianej substancji nie ma istotnego wpływu na parametry kinetyki utleniania PM. Stwierdzono również, że ze względu na cechy metrologiczne toru pomiaru masy oraz procedurę opracowywania wyników, nie zaleca się preparowania próbek PM o masie mniejszej od 0,3 g.
EN
The paper presents comparative experiments of samples containing different mass of PM for combustion. Investigations were conducted to determine an influence of mass of oxidized substance on oxidation parameters. Experiments were conducted with following masses of PM equal: 0,3; 0,6; 1,0 and 1,3 g. From research results it could determined that mass of PM does not have significant influence on the kinetics parameters. It could be determined also that, considerate the metrology features of mass measurement system as well as method of data processing, it is not recommended to prepare samples with lesser then 0,3 g mass of PM.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu utleniania wysokotemperaturowego metalicznych spieków proszku Invaru (stop Fe64/Ni36) otrzymanych metodą prasowania na gorąco w atmosferze beztlenowej. Wyznaczono zależność kinetyki utleniania spieków metalicznych w zakresie temperatur 500-700oC w atmosferze powietrza od temperatury prasowania. Morfologię oraz skład chemiczny i fazowy badanych próbek określono z wykorzystaniem metod SEM/EDX oraz XRD.
EN
The subject of the presented investigation concern on the high-temperature oxidation process of metallic Invar (Fe64/Ni36 alloy) sinters obtained by a hot-pressing method in an anaerobic atmosphere. The dependence of oxidation kinetics of metallic sinters within the temperature range 500-700oC in synthetic air on a pressing temperature was determined. Morphology as well as the chemical and phase composition of the tested samples were described using the SEM/EDX and XRD methods.
PL
Zbadano kinetykę utleniania trzech gatunków stali zaworowych (X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 i X55CrMnNiN20-8) w funkcji temperatury (973-1273 K) i ciśnienia tlenu (1-105 Pa). Wykazano, że proces degradacji stali w tych warunkach determinowany jest dyfuzją reagentów w zgorzelinie, której skład fazowy i budowa morfologiczna zależy głównie od zawartości chromu, niklu i manganu. Najwyższą odporność na agresywne działanie tlenu w wysokich temperaturach wykazuje badana wcześniej stal X33CrNiMn23-8 [7], zawierająca najwięcej chromu (23,4% wag.) i niklu (7,8 % wag.). Pozostałe trzy stale o praktycznie takiej samej zawartości chromu (20% wag.) różnią się nieco odpornością korozyjną, co wiązać można z różną zawartością niklu i manganu. Stwierdzono również, że szybkość korozji wszystkich badanych stali po ustaleniu się stanu stacjonarnego nie zależy w szerokich granicach od prężności tlenu.
EN
The oxidation kinetics of three X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 and X55CrMnNiN20-8 steels have been studied as a function of temperature (973-1273K) and oxygen pressure (1-105 Pa). It has been shown that the degradation process of these steels under such conditions is determined by the diffusion of the reagents through the scale, which the phase composition and the morphology structure depends first of all on the content of chromium, nickel and manganese. The highest oxidation resistance at high temperatures is observed in the case of previously studied X33CrNiMn23-8 steel [7], containing 23.4% wt. Cr and 7.8% wt. Ni. The remaining three steels with virtually the same chromium content ( 20% wt.) show comparable oxidation resistance, small differences in the oxidation rates may be related to different nickel and manganese contents. It has been found also that the rate of corrosion of all steels under investigation does not depend under steady state conditions on oxygen pressure.
EN
The work presents the results of kinetic studies of the high-temperature oxidation process of metallic iron sinters obtained by a hotpressing method in an anaerobic atmosphere. The conducted studies for a model arrangement (iron) allow to determine the effect of conditions for obtaining metallic pressed materials on the course of a high-temperature corrosion process. What is more, iron oxide sinters characterized by an expanded surface disclosed by a morphological analysis of the resulting scales may be used as catalyst carriers or as input material for obtaining porous iron by reduction. Sinters intended for research were obtained in a device for one-axial hot-pressing of samples at a pressure of 8 MPa within the temperature range 600 – 900oC in vacuum. The research into the kinetics of metallic sinters oxidation was carried out in the standard apparatus for high-temperature thermogravimetric studies using a continuous method with automatic recording of measurement within the temperature range 500 – 700oC in synthetic air atmosphere. The dependence of oxidation kinetics of metallic sinters on a pressing temperature was determined. Morphology as well as the chemical and phase composition of the tested samples were described using the SEM/EDX and XRD methods.
13
Content available remote Investigations of high-temperature corrosion of Cr-Ni cast steel
EN
Austenitic cast steels of Cr25-Ni32-Nb grade have found wide application in chemical and petrochemical industries. This study discusses the problem of the kinetics of oxidation of these materials in the atmosphere of laboratory air at temperatures of 930 and 1000 oC. Considering the operating conditions of castings (centrifugally cast reformer tubes), the results of the oxidation test of specimens taken from the zone of columnar crystals and equiaxial grains were presented.
PL
W pracy przedstawiono budowę produktów utleniania powierzchni wewnętrznych parowników bloków 360MW. Na stali typu 13CrMo4-5 (dawna 15HM) tworzą się produkty dwuwarstwowe z pylistą podwarstwą zewnętrzną, stanowiącą 16-19% warstwy, oraz z podwarstwą wewnętrzną zwartą. Zwartość podwarstwy wewnętrznej pozwala przyjąć, iż szybkość utleniania jest funkcją szybkości odrdzeniowej dyfuzji jonów, głównie żelaza. W efekcie proces można opisać prawami kinetycznymi, a występujące w nich stałe można wyznaczyć z dotychczasowych pomiarów.
PL
Przedstawiono budowę produktów utleniania powierzchni wewnętrznych parowników bloków 360MW. Na stali typu 13CrMo4-5 (dawna 15HM) tworzą się produkty dwuwarstwowe z pylistą podwarstwą zewnętrzną, stanowiącą 16-19% warstwy, oraz z podwarstwą wewnętrzną zwartą. Zwartość podwarstwy wewnętrznej pozwala przyjąć, iż szybkość utleniania jest funkcją szybkości odrdzeniowej dyfuzji jonów, głównie żelaza. W efekcie proces można opisać prawami kinetycznymi, a występujące w nich stałe można wyznaczyć z dotychczasowych pomiarów.
EN
The structure of oxidation products on the internal surfaces of boiler propers of 360 MW blocks have been presented in the paper. On 13CrMo4-5 (former 15HM) steel, a two-layer product is formed; it contains a dusty external sublayer, being 16-19% of the layer, and an internal compact sublayer. It can be assumed that the oxidation rate is a function of the rate of ionic diffusion (mainly iron) from the core. Thus, the process can be described using the laws of kinetics, and their constants can be determined from the measurements.
PL
W warunkach defi cytu lub wysokich cen niklu mogą znaleźć zastosowanie stale chromowo-manganowe. W artykule przedstawiono wyniki badań kinetyki utleniania bezniklowych stali chromowo-manganowych o strukturze austenitycznej, w atmosferze tlenku i dwutlenku węgla. Kinetykę procesu korozji badano na termowadze fi rmy Setaram, przy stałym przepływie gazu CO/CO2 i stałej temperaturze Uzyskane wyniki wskazują, że przyrost masy zgorzeliny w funkcji czasu jest zależnością paraboliczną. W temperaturze 900oC stała szybkości utleniania kp = 1,1-1,2ź10-11, g2źcm-4źs-1 (rys. 4, 5). Zgorzelina zbudowana jest z tlenku manganu II, a jej wzrost jest wynikiem odrdzeniowej dyfuzji manganu. Stwierdzono, że współczynnik dyfuzji manganu w tlenku manganu II jest następującą funkcją ciśnienia parcjalnego tlenu: DMn = pO21/3,3.
EN
When the prices of nickel go up or when it is in shortage, chromium-manganese steel can be used. The test results of the oxidation kinetics of austenite nickel free chromium- manganese steel in a CO/CO2 atmosphere have been presented. The corrosion kinetics were tested on a Setaram thermobalance at a regular gas fl ux of CO and CO2 in isothermal conditions. The obtained results show that the increase in scale mass in the function of time is a parabolic dependence. At a temperature of 900°C the rate constant of oxidation is kp = 1.1-1.2ź10-11 g2źcm-4źs-1 (Fig 4, 5). The scale is built up of manganese oxide II, and its increase is the result of outward manganese diffusion. It has been determined that the diffusion coefficient of manganese in manganese oxide II is the following function of oxygen partial pressure: DMn = pO21/3.3.
17
Content available remote Zmiany kinetyki utleniania staliwa Cr-Ni modyfikowanego tytanem i cyrkonem
PL
W pracy przedstawiono wpływ mikrododatków (Ti i Zr) na zmianę kinetyki utleniania staliwa Fe-Cr25-Ni32-Nb przeznaczonego do budowy instalacji petrochemicznych. Badano zachowanie materiału podczas utleniania w atmosferze powietrza laboratoryjnego pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze 1093K. Badania kinetyczne wykonano metodą termograwimetryczną.
EN
The effect of Ti and Zr additions on oxidation curves of Fe-Cr25Ni32Nb cast steels was studied. At the 1093K temperature and in air conditions, the lowest mass losses indicate the alloys modified by Ti and Zr addition. The microstructure (columnar or equiaxial) doesn’t affect on oxidation these grades of cast steel.
EN
Measurement of oxidation kinetics of as-received Zr-2.5Nb samples, texture modified Zr-2.5Nb samples, and pure zirconium were carried out by using thermo gravimetric analysis (TGA). A role of substrate texture, substrate microstructure on oxidation kinetics and mechanism of oxidation processes was discussed. The substrate exhibits better corrosion resistance after heat treatment at 560C, while the corrosion resistance becomes worse after heat treatment at 855C. The improvement of oxidation resistance of the substrate is due to the decomposition of Beta-Zr phase, rather than the minor change of texture of alfa-Zr phase induced by the heat treatment. Among the samples tested, Zr-2.5Nb substrate after heat treatment at 560C shows the best oxidation resistance, followed by as-received Zr-2.5Nb sample and the Zr-2.5Nb samples with heat treatment at 855C.
PL
Analiza termograwimetryczna (TGA) była uzyta do pomiaru kinetyki utleniania technicznego stopu Zr-2,5Nb wyjściowego, jak również po zmodyfikowaniu jego tekstury i dla czystego cyrkonu. Rozważana jest rola tekstury i mikrostruktury podkładu na kinetykę oraz mechanizm procesu utleniania. Podkład staje sie lepiej odporny na korozje po obróbce cieplnej w temperaturze 560C, a najmniej odporny po obróbce cieplnej w temperaturze 855C. Polepszenie się odporności na utlenianie podkładu wynika raczej z rozkładu fazy beta-Zr niż z nikłej zmiany tekstury fazy alfa-Zr wynikającej z obróbki cieplnej. Wśród badanych próbek podkład Zr-2,5Nb po obróbce cieplnej w temperaturze 560C wykazuje najlepszą odporność na utlenianie. Gorsze własności wykazują próbki dostarczonego technicznego stopu Zr-2,5Nb oraz Zr-2,5Nb po obróbce cieplnej w temperaturze 855C.
20
Content available remote Kinetyka utleniania węglika tytanu TiC.
PL
Zaprezentowano wyniki badań utleniania proszków TiC w atmosferze suchego powietrza w zakresie temperatur 298/1273 K. Badania zostały przeprowadzone metodą analizy termicznej TG - DSC. Mechanizm i kinetykę utleniania TiC opracowano w oparciu o fizykochemiczną analizę krzywych termograwimetrycznych, następnie wyniki badań porównano z danymi literaturowymi.
EN
In the paper were presented of research of the TiC powder oxidation in dry air atmosphere at temperature range from 298 to 1273 K. The research was carried out using TG-DSC methods. Mechanism and kinetics of oxidation were worked out on bases of the thermoanalytical curves and effects of the research were compared to the date.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.