Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  key success factors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The author of the report made an attempt to conduct a diagnostic survey to indicate the basic success factors of small enterprises from the Jelenia Góra region. The main research question was whether it is possible to generate a common profile of success for several companies. The basis of the survey was an interview carried out in eleven companies and addressed to senior management and specialists – engineers. The questionnaire "Key success factors in the company in the SME sector" was used in the interview. The report describes the results of the interview.
PL
Autor komunikatu podjął próbę przeprowadzenia sondażu diagnostycznego, którego wywiad miałby wskazać podstawowe czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw z regionu jeleniogórskiego. Autor zastanawia się, czy da się wygenerować wspólny dla kilku przedsiębiorstw profil osiągnięcia sukcesu. Podstawą sondażu stał się przeprowadzony w 11 firmach wywiad skierowany do kadry kierowniczej wyższego szczebla i specjalistów – inżynierów. W wywiadzie wykorzystano kwestionariusz ankiety: „Kluczowe czynniki sukcesu w firmie w sektorze MŚP”, a w komunikacie opisano wyniki wywiadu.
EN
Background: Local and international non-governmental organizations play a pivotal role in a relief operation. However, as the number of disasters and their complexity is increasing, the challenges these organizations face during a relief operation are also growing exponentially. It is crucial for relief organizations to not only understand but also to prioritize the factors, which can make their supply chain work better. Therefore, this research aims at understanding the relationship between the key success factors, which can dramatically enhance the efficiency and effectiveness of the relief operation. Moreover, this study also highlights how LNGOs and INGOs differentiate between these KSFs and how they rank them. Methods: To address the objective of this study, the Likert scale style questionnaire was developed and distributed online to all such NGOs (worldwide), which take part in the relief operation. The collected data was then tested for its empirical significance on SPSS using Spearman's Rho, Pearson Chi-square, to understand the relationship and importance of these factors. Whereas, the odds ratio was calculated to rank each KSF. Results: The results of the study indicate that there exist strong correlation among all selected factors and all KSFs affect INGOs supply chain at least twice as much as they do of LNGOs. Conclusion: According to our findings and in the light of literature discussed in this research, a successful relief supply chain depends not only on greater and stronger coordination & collaboration but also on sharing information and resources among LNGOs and INGOs.
PL
Wstęp: Lokalne jak i międzynarodowe organizacje pozarządowe odgrywają kluczową rolę w realizacji poszczególnych operacji. Jednak ze względu na wzrastającą liczbę katastrof oraz ich wzrastającą kompleksowość, przed tymi organizacjami wzrastają coraz to większe wymagania i wyzwania. Dlatego też organizacje te nie tylko musza rozumieć, ale też umieść ustalać priorytety dla czynników wpływających na pracę łańcucha dostaw. Celem pracy jest zrozumienie zależności pomiędzy kluczowymi czynnikami prowadzącymi do sukcesu, które to istotnie wpływają na efektywność i wydajność prowadzonych operacji. Celem pracy jest również określenie jak lokalne i międzynarodowe organizacje pozarządowe rozróżniają te czynniki oraz które są przez nich uważane za najważniejsze. Metody: W celu uzyskania danych, opracowano ankietę korzystającą ze skali Likerta, którą następnie wysłano do pozarządowych organizacji na całym świecie. Uzyskane w ten sposób dane zostały poddane obróbce statystycznej przy pomocy SPSS (Spearman's Rho, Pearson Chi-square) umożliwiającej zrozumienie zależności i istotności poszczególnych czynników. Dodatnie zależności zostały wykorzystane w celu utworzenia rankingu tych czynników. Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają istnieje silnej korelacji pomiędzy wszystkimi wybranymi kluczowymi czynnikami a efektami działania łańcuchów dostaw międzynarodowych organizacji pozarządowych, minimum dwa razy silniejszej niż w przypadku lokalnych organizacji pozarządowych. Wnioski: Zgodnie z uzyskanymi wynikami oraz w świetle dostępnej literatury na ten temat, efektywne działanie łańcucha dostaw zależy nie tylko od silnej koordynacji i kooperacji ale również do współdzielenia się informacją i zasobami pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi jaki i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.
PL
Postępujący wzrost znaczenia logistyki w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych spowodował, iż w ostatnich latach można zauważyć bardzo dynamiczny rozwój sektora usług logistycznych w Polsce. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, na rynku pojawiło się wiele różnego rodzaju podmiotów świadczących usługi logistyczne. Wzrost konkurencji na tymże rynku i jednocześnie rosnące potrzeby usługobiorców spowodowały zmianę roli usługodawców logistycznych w łańcuchach dostaw. Podmioty te nie wykonują już wyłącznie pojedynczych funkcji logistycznych, lecz coraz częściej przejmują odpowiedzialność za zarządzanie całymi łańcuchami dostaw. Zmiana roli usługodawców logistycznych spowodowała, iż zmianie uległy również czynniki wpływające na powodzenie i rozwój organizacji. Celem artykułu jest próba podjęcia rozważań dotyczących kluczowych czynników sukcesu w świetle zmian zachodzących na rynku usług logistycznych. Przeprowadzona analiza potwierdziła, iż niski poziom cen przestał już być głównym czynnikiem wpływającym na powodzenie przedsiębiorstwa. Obecnie do najważniejszych czynników sukcesu usługodawców logistycznych, oprócz ceny, można zaliczyć: jakość, kompleksowość usług, elastyczność, rodzaj stosowanych technologii (głównie informatycznych) oraz zasoby ludzkie. Jednocześnie można zauważyć, iż pomimo wielu zmian i wzrostu wymagań wobec przedsiębiorstw oferujących usługi logistyczne, sytuacja gospodarcza tychże jednostek jest pozytywna i aktualnie mamy do czynienia z dalszym, bardzo dynamicznym rozwojem sektora TSL.
EN
Progressive increase in the significance of logistics in the process of shaping the competitiveness of manufacturing companies has been the reason for which it is possible to discern very dynamic development in the branch of logistic services in Poland within the last years. Together with the increased need for this kind of services, many entities of various sorts rendering logistic services have appeared on the market. The increase in competition on this market and growing needs of clients have caused a change in the role of service providers in supply chains. These entities do not only perform single logistic functions any more, but more and more often they take over the responsibility for managing the whole supply chains. The change in the role of logistic service providers has caused a change in the factors influencing the success and development of an organization. The aim of the article is to make an attempt at starting the consideration of key success factors in the light of changes taking place on the market of logistic services. The analysis carried out has confirmed the fact that a low price level has stopped being the main factor affecting a company’s success. Nowadays, the most important success factors are the quality and complexity of services, flexibility, technologies used (mainly IT), and human resources, apart from the price. At the same time, it is possible to see that the economic situation of companies providing logistic services is positive despite many changes and increase in requirements; and currently we deal with further and very dynamic development of the sector of transport, forwarding and logistics (TSL).
PL
Wiele przedsiębiorstw stosuje zarządzanie projektami. Każde z nich wykorzystuje odpowiednio dobrany model. Dominujące są standardy PMI oraz PRINCE2. Praktyka dowodzi, że przedsiębiorcy dość często tworzą swój model zarządzania projektami, czerpiąc rozwiązania zarówno ze standardów PMI oraz PRINCE2 i tak je modyfikując, aby przystawały do potrzeb firmy. W artykule przedstawione są i poddane analizie czynniki, które zapewniają skuteczność realizacji procesu zarządzania projektami. Badania zostały przeprowadzone w wybranych przedsiębiorstwach województwa śląskiego.
EN
Many companies apply project management. Each of them is used appropriately selected model. They are predominant PMI and PRINCE2 standards. Experience shows that companies often create their own model drawing project management solutions for both the PMI and PRINCE2 standards by modifying them so aligned with the needs of the company. In the article are presented and analyzed the factors that ensure effective implementation of the project management process. The study was conducted in selected enterprises Silesia province.
5
Content available remote Key success factors for social services organisations in Poland
EN
The basic goal behind any action undertaken in an organization management is the will to achieve success. Key (or critical) success factors are the organization’s resources, competence and qualification that create its competitive advantage on a particular market at a given time, and are able to determine its possible future success. The aim of this article is the analysis of the discrepancies between the factual and perceived key success factors of the social service organizations. The results point to the management of social services organisations not possessing enough knowledge about the factors responsible for the success of the entities they manage. This signifies the need to equip the management of the social services organisations with a theoretical background and practical knowledge which will allow them to manage with the expected results.
PL
W zarządzaniu każdą organizacją podstawowym celem podejmowanych działań jest chęć osiągnięcia sukcesu. Kluczowe, czy też krytyczne czynniki sukcesu to te zasoby, kompetencje i umiejętności organizacji, które tworzą jej przewagę konkurencyjną na danym rynku w określonym czasie i mogą zdecydować o możliwości osiągnięcia przez nią sukcesu w przyszłości. Celem artykułu jest analiza rozbieżności pomiędzy postrzeganymi a rzeczywistymi kluczowymi czynnikami sukcesu ośrodków pomocy społecznej. Wyniki badań wskazują menedżerowie ośrodków pomocy społecznej nie posiadają wiedzy na temat czynników, które są odpowiedzialne za osiągnięcie sukcesu przez podmioty, którymi zarządzają. Świadczy to o konieczności wzbogacenia zarządzających instytucjami pomocy społecznej w rzetelny background teoretyczny z zakresu zarządzania strategicznego, który pozwoli im na zarządzanie, które przyniesie oczekiwane rezultaty.
EN
The identification and analysis of value chains is a way to find the sources of an organization's in-/efficiency, and an opportunity to explore how an organization is managed. Having in mind that an "organization network" is a form similar, in its functioning, to a separate organization, one may, using the value chain concept, investigate the management of local activity programmes, as of the networks they are. The researched partnerships introduced a management innovation, in that the social service provision organizations were brought together to form one chain. [...]
PL
Określenie i analiza łańcucha wartości to sposób na poszukiwanie źródeł sprawności i niesprawności przedsiębiorstwa, możliwość zbadania sposobu zarządzania. Pamiętając, że "sieć organizacji" jest formą zbliżoną w sposobie funkcjonowania do jednostkowej organizacji możemy za pomocą łańcucha wartości zbadać sposób zarządzania w sieci jaką jest program aktywności lokalnej. W analizowanych organizacjach dostarczających usługi społeczne wprowadzono innowacje w zarządzaniu polegającą na łączeniu organizacji dostarczających usługi społeczne w jeden łańcuch.
7
Content available remote Key success factors of social services organizations in the public sector
EN
The basic goal behind any action undertaken in an organization management is the will to achieve success. Key (or critical) success factors are the organization's resources, competence and qualification that create its competitive advantage on a particular market at a given time, and are able to determine its possible future success. The aim of this article is to identify key success factors of the social service organizations in the public sector. The analysis of the overall evaluation of the distinct areas for an organization's future success (calculated as the mean of each respondent’s rating of the items in the areas) demonstrated that, according to the respondents, staff competence is the most important. This area's mean rating amounted to 6.27 points in a seven-point scale. It should be stressed that the diversification of the items' rating in the area was relatively low, with the standard deviation being 0.76 points. Such a value indicates that the respondents were rather unanimous in their evaluation of staff competence as of the utmost importance to an organization's success. The items which weigh to an organization's future success was rated very highly, at over 6 points, were service quality (mean: 6.07 points) and teamwork (mean: 6.07 points). Also the average score of funds accessibility amounted to 6 points. According to the respondents, the items of the least importance to an organization's future success proved to be terms of employment (mean: 5.18 points) and inter-organizational cooperation (mean: 5.66). However, it needs to be emphasis should be put on the fact that the respondents evaluated all the areas of the research as important, and the differences between the ratings of particular areas were relatively minor. Moreover, the diversification of these ratings might be described as little, as reflected in the values of standard variations that do not exceed 1 point, and in moderate values of range.
PL
W zarządzaniu każdą organizacją podstawowym celem podejmowanych działań jest chęć osiągnięcia sukcesu. Kluczowe, czy też krytyczne czynniki sukcesu to te zasoby, kompetencje i umiejętności organizacji, które tworzą jej przewagę konkurencyjną na danym rynku w określonym czasie i mogą zdecydować o możliwości osiągnięcia przez nią sukcesu w przyszłości. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych czynników sukcesu organizacji świadczących usługi socjalne w sektorze publicznym. Analiza ogólnej oceny znaczenia dla przyszłego sukcesu organizacji wyróżnionych obszarów (liczona jako średnia z oceny przez każdego z badanych znaczenia elementów, które obejmuje dany obszar) wykazała, że w opinii respondentów największe znaczenie mają kompetencje pracowników. Średnia ocena tego obszaru wynosiła 6,27 punktu w skali siedmiopunktowej. Należy zauważyć, że oceny tego wymiaru odznaczały się jednocześnie stosunkowo niewielkim zróżnicowaniem, o czym świadczy wartość odchylenia standardowego - 0,76 punktu. Wskazuje to, że badani byli raczej zgodni w wysokiej ocenie znaczenia kompetencji pracowników dla sukcesu organizacji. Bardzo wysoko - powyżej 6 punktów oceniono również znaczenie, jakie dla sukcesu organizacji w przyszłości ma jakość usług (średnia - 6,07 punktu) oraz praca w zespole (średnia - 6,07 punktu). Na średnio 6 punktów oceniono również znaczenie dostępności środków finansowych. W opinii badaniach, najmniejsze znaczenie dla przyszłego sukcesu organizacji mają warunki zatrudnienia (średnia - 5,18 punktu) i współpraca międzyorganizacyjna (średnia - 5,66 punktu). Należy jednak podkreślić, że respondenci wysoko ocenili znaczenie wszystkich badanych obszarów, a występujące różnice są stosunkowo niewielkie. Ponadto, oceny te cechują się niedużym zróżnicowaniem, o czym świadczą wartości odchyleń standardowych, które nie przekraczają 1 punktu oraz umiarkowane wartości rozstępu.
PL
Niezbędność uzyskiwania obniżki kosztów świadczenia usług transportowych jest powszechna u wszystkich przewoźników. W dobie rosnących cen ropy naftowej CNG staje się coraz bardziej atrakcyjny jako sposób osiągania obniżki kosztów. Z kolei rozwój sieci stacji CNG wymuszany przez lokalny transport przestawiający się na tę trakcję staje się czynnikiem wzrostu zainteresowania CNG także wśród użytkowników samochodów osobowych. Rodzi to konsekwencje dla rozwoju tego segmentu rynku paliw gazowych. Łatwość dostępu do istniejącej sieci gazowniczej pozwala z kolei lokalizować stacje w miejscach rodzącego się popytu na CNG. Dzieje się tak za sprawą sprzężenia zwrotnego typu: dostępność do stacji CNG wyzwala popyt na CNG, oraz rozwój i zagęszczanie się sieci zwiększa dostęp do CNG.
EN
It is essential for every forwarder to decrease the costs of provided services. In times where the prices of petrol are sky rocketing, CNG has become the most effective way of cutting a cost of energy. On the other hand the increasing number of CNG stations, which is achieved thanks to demand coming from the local transportation market, makes this product more and more popular among personal car users. This aspect influences the growth possibilities for the gas fuel market. The ease of access to existing gas infrastructure allows to locate CNG stations in places where the demand for CNG has been explored. It can be explained by so called feedback conjugation. The access to CNG stations generates the demand for CNG fuel. The development and increasing number of CNG stations chain makes easier to buy CNG - the access to this kind of fuel becomes common.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.