Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  karotenoidy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Consuming a diet high in fruits and vegetables can lower the risk of developing numerous chronic diseases, including cancer and cardiovascular disease, due to the presence of multiple antioxidants. Horticultural produce consumed in Cyprus include a large variety of fruits and vegetables, most of which are common components of a Mediterranean-style diet due to the island’s localization. The aim of the present study was to evaluate the antioxidant composition and activity of the edible portion of ten fruits and ten vegetables commonly consumed in Cyprus. Total phenolics, total anthocyanins, ascorbic acid and carotenoids contents were determined, while the in vitro antioxidant activity was evaluated by three assays. Antioxidant activity showed great variation, with the highest values found in green olives, capers and red chili peppers and in correlation with total phenolic content. Ascorbic acid was detected in large quantities in parsley, coriander, red guavas and red chili peppers, while red chili peppers, capers and coriander had high levels of carotenoids. Furthermore, sweet cherries, red grapes, and red apples contained significant amounts of anthocyanins. Statistical analysis revealed that phenolic compounds are the most potent antioxidants in fruit and vegetables, while total anthocyanins had a weak contribution to their antioxidant activity. The present study could be a guide for Cypriot as well as Mediterranean diet health-conscious consumers to select specific fruits and vegetables as dietary components. To the best of our knowledge, this is the first study thoroughly describing the antioxidant composition and activity of a wide array of important Cypriot horticultural products.
2
Content available remote Olej rydzowy jako naturalne źródło karotenoidów dla przemysłu kosmetycznego
PL
Dokonano oceny poziomu zawartości β-karotenu, luteiny i zeaksantyny oraz karotenoidów ogółem w nasionach lnianki siewnej. Olej rydzowy, o wyjątkowym składzie karotenoidów, może stać się źródłem związków bioaktywnych o charakterze przeciwutleniającym dla przemysłu kosmetycznego. Zawartość β-karotenu w oleju tłoczonym z nasion lnianki ozimej wynosiła 115-126 mg/kg, zeaksantyny 4,8-6,12 mg/kg, a luteiny 13,9-16,8 mg/kg. Zawartość karotenoidów wynosiła od 136 mg/kg (genotyp 14.2.2) do 183 mg/kg (genotyp C5).
EN
Seeds of 9 Camelina sativa genotypes were analyzed for chem. compn. by high-performance liq. chromatog. The seeds contained β-carotene (115-126 mg/kg), zeaxanthin (4.8-6.12 mg/kg), lutein (13.9-6.8 mg/kg) and carotenoids (136-183 mg/kg).
EN
Tropospheric ozone forms in photochemical reactions or by refuse burning and combustion of exhaust gases from engines, and during some industrial processes. The mean ambient ozone concentration doubled during the last century, and in many urban areas has reached the phytotoxic level. In the present study, there was determined the effect of ozone fumigation on levels of individual flavonoids, chlorophylls, carotenoids and total phenols in the cotyledons of four common buckwheat cultivars (Hruszowska, Panda, Kora and Red Corolla). Six-day-old buckwheat seedlings were grown in controlled conditions and treated with an elevated dose of ozone (391 μg · m−3) during 5 days for 1 h each day. After the experiment, the cotyledons of the seedlings were analysed for individual flavonoids, chlorophylls, carotenoids and total phenols. Shoot elongation was also measured. Individual types of flavonoids in buckwheat cotyledons were found to respond to an elevated ozone dose in various ways. The response was also dependent on the cultivar evaluated. In the cotyledons of ozonized buckwheat seedlings, contents of C-glucosides of luteolin and apigenin decreased or did not change depending on the cultivar examined. In the case of flavonols, the contents of quercetin-3-O-rhamnosyl-galactoside and rutin (quercetin-3-O-rhamnosyl-glucoside) were markedly reduced in most cultivars. O3 had no effect on the level of anthocyanins and chlorophylls but it decreased carotenoids, and tended to inhibit buckwheat growth. In conclusion, a thesis can be formulated that, due to high reduction in important flavonoids, an elevated level of ambient ozone decreases the nutritional value of common buckwheat seedlings.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań zawartości karetonoidów, których ilość zmienia się w trakcie transportu i przechowywania warzyw i owoców. W odniesieniu do tych związków, zaproponowano etapy badań w celu ich wyizolowania i identyfikacji. Pozwoli to na zaprojektowanie procedur zmierzających do poprawy sprawności transportu masowego produktów spożywczych z punktu widzenia minimalizacji strat w okresie transportu.
EN
This paper presents the methodology of studies the content of carotenoids, which changes during the transport and storage of fruits and vegetables. For these compounds, proposed stages of research to their isolation and identification. This will allow you to develop procedures to improve the efficiency of the mass transport of food products from the point of view of minimizing losses during transport.
PL
W artykule omowiono możliwości wykorzystania w przemyśle spożywczym mikroalg oraz produktow z nich otrzymywanych. Wykazano, że są one dobrym źrodłem karotenoidów, fikobiliprotein oraz kwasów tłuszczowych. Wśród karotenoidow obecnych w mikroalgach tylko trzy barwniki karotenoidowe: β-karoten oraz ksantofile – astaksantyna i luteina mają znaczenie komercyjne. Natomiast spośród kwasów z grupy omega-3 na skalę przemysłową wykorzystywany jest kwas DHA.
EN
In the article, the possibilities of using microalgae in the food industry have been discussed. It has been shown that they are a good source of carotenoids, phycobiliproteins and fatty acids. Among the carotenoids present in microalgae, only three carotenoid pigments: β-carotene and xanthophylls - astaxanthin and lutein have a commercial importance. Also, the acid of the omega-3 group, DHA is obtained from the algae on the industrial scale.
EN
Four species of leafy vegetables from organic and conventional production (coriander, leaf mustard, rocket salad and watercress) were used in this experiment. The research material consisted of edible parts of vegetables harvested in the beginning of September 2015. After harvest, dry matter content of plant samples was determined. Then plant material was freezedried and stored at -80oC until further laboratory analyses (for chlorophylls, total polyphenols, phenolic acids, flavonoids, carotenoids) were performed. The experiment indicated no differences in dry matter and chlorophylls content between plants from organic and conventional production. At the same time organic vegetables contained, on average, significantly more polyphenols (total) and phenolic acids in comparison to conventional ones. In contrast, plants from conventional production were more abundant in total flavonoids and carotenoids. The effect of agricultural production methods on the content of individual phenolic compounds and carotenoids in vegetables was also observed. Among the examined species, coriander (especially the organic one) was the richest in total polyphenols, in that phenolic acids and flavonoids, as well as carotenoids and chlorophylls. The obtained results provide confirmation that the leafy vegetables, especially those from organic farming, serve as important sources of valuable compounds, i.e. antioxidants with beneficial effects on the human body. Thus, they should be recommended in a preventive healthcare.
PL
W eksperymencie wykorzystano cztery gatunki warzyw liściowych pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej (kolendra, musztardowiec, rukola i rukiew wodna). Materiał badawczy stanowiły części użytkowe warzyw, które zebrano na początku września 2015. Po zbiorze w warzywach oznaczono zawartość suchej masy. Następnie materiał roślinny poddano liofilizacji i przechowywano w temperaturze minus 80 °C celem ustabilizowania składu chemicznego, a następnie przeprowadzono analizy laboratoryjne. W wyniku przeprowadzonych badań nie wykazano różnic w zawartości suchej masy i chlorofili pomiędzy roślinami z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Jednocześnie warzywa z produkcji ekologicznej zawierały średnio istotnie więcej polifenoli ogółem i kwasów fenolowych w porównaniu do warzyw konwencjonalnych. Natomiast warzywa z produkcji konwencjonalnej były zasobniejsze we flawonoidy i karotenoidy. System produkcji wpływał również, choć nie tak wyraźnie, na zawartość poszczególnych związków fenolowych i karotenoidów w warzywach. Wśród badanych gatunków najbogatszą pod względem zawartości polifenoli ogółem, w tym kwasów fenolowych i flawonoidów, a także karotenoidów i chlorofili była kolendra, która pochodziła z produkcji ekologicznej. Uzyskane wyniki stanowią wyraźne potwierdzenie, że warzywa liściowe, a zwłaszcza te z upraw ekologicznych, są istotnym źródłem cennych składników, m.in. przeciwutleniaczy wykazujących korzystny wpływ na organizm ludzki. Dlatego też powinny być one zalecane w profilaktyce zdrowotnej.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny stabilności barwników chlorofilowych i karotenoidowych w mrożonym szpinaku przechowywanym przez 20 tygodni w temperaturze -5°C, -15°C i -25°C. W przechowywanych warzywach, w cyklach czterotygodniowych, oznaczano zawartość barwników chlorofilowych metodą Vernona oraz barwników karotenoidowych metodą Lichtenthalera H.K. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż najwyższą stabilnością charakteryzowały się barwniki chlorofilowe i karotenoidowe w szpinaku przechowywanym w temperaturze -25°C, Natomiast zastosowanie temperatury -5°C i -15°Cpodczas przechowywania szpinaku powodowało zdecydowanie szybsze tempo degradacji tych barwników. Ponadto stwierdzono że barwniki chlorofilowe wykazywały niższą stabilność podczas zamrażalniczego przechowywania szpinaku niż barwniki karotenoidowe.
EN
The results of the evaluation of the stability of chlorophylls and carotenoids in the frozen spinach stored for 20 weeks at a temperature of -5°C, -15°C and -25°C. In the stored vegetables, in cycles of four weeks, determined the contents of chlorophylls by Vernon method and carotenoids by Lichtenthalera H.K. method. The obtained results allow to state that the highest degree of stability characterized by chlorophyll and carotenoid pigments in spinach stored at temperature -25° C. The application of temperature -5° C and -15°C during storage spinach resulted in a much faster rate of degradation of these dyes. In addition, it was found that the chlorophyll pigments showed lower stability during frozen storage spinach than carotenoid pigments.
PL
Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem herbicydu napropamid na wybrane właściwości antyoksydacyjne soku z ziela nagietka lekarskiego. Doświadczenie polowe założono w układzie bloków losowanych w czterech powtórzeniach. Przed rozpoczęciem doświadczenia zastosowano doglebowo herbicyd Devrinol 450 SC (substancja aktywna napropamid 450 g·dm‒3 ) w ilościach: połowa dawki polowej (0.5 DP), dawka polowa (1 DP) i dwukrotność dawki polowej (2 DP). Punktem odniesienia były rośliny nagietka rosnące w glebie, na której nie zastosowano herbicydu. Ziele zebrano w okresie kwitnienia roślin. Za pomocą sokowirówki sporządzono z ziela sok, który następnie do analiz rozcieńczono wodą dejonizowaną w stosunku 1:10 (v/v). W rozcieńczonym soku z nagietka lekarskiego oznaczono spektrofotometrycznie: zawartość polifenoli ogółem, flawonoidów ogółem, karotenoidów ogółem, a także aktywność antyoksydacyjną oraz pojemność antyoksydacyjną. Po zastosowaniu napropamidu w ilości równej połowie dawki polowej, nie stwierdzono w większości przypadków istotnych zmian oznaczanych parametrów w soku z nagietka lekarskiego. Dawka polowa oraz dwukrotnie większa napropamidu wywołały obniżenie wszystkich oznaczanych parametrów przeciwutleniających soku z nagietka lekarskiego. Szczególnie istotną zmianę zawartości stwierdzono w zawartości flawonoidów ogółem.
EN
The paper presents results of experiment on the effects of the herbicide napropamide on some antioxidant properties of the juice from the herb marigold. The field experiment was carried out in a randomized block design with four replications. Before the experiment herbicide Devrinol 450 SC (active substance napropamide 450 g·dm‒3 ) was applied to the soil in doses: half the field dose (0.5 DP), the field dose (1 DP) and twofold higher then field dose (2 DP). Marigold plants growing in the soil without herbicide were the reference. Herb was collected during the flowering, the juice was prepared and diluted with deionized water 1:10 (v/v). In the diluted juice of marigold total polyphenol contents, total flavonoid contents, total carotenoids contents, antioxidant activity and antioxidant capacity were determined. After application of napropamide in amount of half field dose significant changes measured parameters was not observed. Field dosage and twofold higher dosage of herbicide caused decrease all parameters, especially total flavonoid contents.
PL
Praca przedstawiona w artykule miała na celu określenie wpływu metody zamrażania na barwę, zawartość chlorofili i teksturę produktów liofilizowanych. Jako modelowy surowiec wykorzystano owoce kiwi, które zamrożono z zastosowaniem 3 metod: w zamrażarce bez wymuszonego obiegu powietrza (temp. -22°C), w zamrażarce szokowej z wymuszonym obiegiem powietrza (temp. -70°C) oraz pomiędzy dwoma ogniwami Peltiera 5A do osiągnięcia w środku termicznym temperatury -18°C. Zamrażanie szokowe, pozwoliło uzyskać liofilizat charakteryzujący się największą zawartością barwników, jaśniejszą barwą, a także mniejszą porowatością, co wpłynęło na teksturę analizowanego surowca.
EN
The aim of this study was to determine the effect of freezing methods on color, texture and chlorophylls content of freezedried products. As a model material there was used kiwi fruit which was frozen by three methods: in the refrigerator without forced air circulation (temp. -22°C), shock freezer with forced air circulation (temp. -70°C) and between the two Peltier cells 5A to the temperature of -18°C in the thermic center. Shock freezing allowed to obtain the freeze-dried products characterized by the highest content of pigments, lighter color, and lower porosity, which contributed to the texture of the analyzed material.
PL
Wartość odżywcza i zdrowotna marchwi jest wysoko ceniona za względu na występujące w jej korzeniach związki biologicznie czynne. W przedstawionych badaniach uwzględniono występowanie karotenoidów, kwasu askorbinowego, związków fenolowych, antocyjanów oraz ogólną pojemność antyoksydacyjną. W badaniach tych zweryfikowano znaczenie odmiany (konwencjonalne i kolorowe) oraz stosowanie użyźniacza glebowego UGmax na właściwości prozdrowotne korzeni spichrzowych marchwi. Ponadto przebadano stabilność wybranych związków podczas 3 miesięcznego przechowywania. Badania wykazały znaczną przewagę odmiany purpurowej 'Deep Purple' pod względem zasobności uwzględnionych związków prozdrowotnych. Najmniej zasobną okazała się chętnie stosowana w mrożonkach odmiana 'Mello Yello'. Spowodowane to było niską zawartością karotenoidów oraz związków polifenolowych jak i brakiem występowania antocyjanów. Stosowanie użyźniacza UGmax pozytywnie wpłynęło na zawartość karotenoidów i związków polifenolowych. Przechowywanie negatywnie wpłynęło na właściwości prozdrowotne korzeni marchwi, w szczególności na frakcje rozpuszczalne w wodzie. Ponadto największe straty stwierdzono u najbardziej wartościowej odmiany 'Deep Purple', która po zbiorze nadaje się tylko do bezpośredniego spożycia lub przetworzenia.
EN
The nutritional and health value of carrots is highly acclaimed because of the content of biologically active compounds in their roots. In this study the contents of carotenoids, ascorbic acid, phenolic compounds, anthocyanins, and the total antioxidant capacity were considered. In the presented research the influence of cultivar (conventional and colored) as well as application of soil enhancer agent UGmax on the health-promoting compounds in the carrot roots were verified. Furthermore, the stability of chosen compounds during three months of storage was evaluated. The experiments have shown a significant advantage of purple variety 'Deep Purple' in terms of presence of health-promoting compounds. The least reach in these compounds was cultivar 'Mello Yello', which is often used for frozen products. It was caused by Iow content of carotenoids and polyphenolic compounds as well as lack of anthocyanins. Application of soil enhancer agent UGmax positive influenced the content of carotenoids and polyphenolics. Storage time negatively influenced the health promoting compounds, especially the water soluble fractions. Furthermore, the highest losses were determined at the most valuable variety 'Deep Purple', which is only appropriate for use direct after harvest.
11
Content available remote Zastosowanie likopenu w dermokosmetykach
PL
Rosnące zainteresowanie karotenoidami jako naturalnymi składnikami aktywnymi kosmetyków zaowocowało w ostatnich latach wprowadzeniem na rynek wielu preparatów zawierających je w swoim składzie. Karotenoidy są szeroko stosowane w formulacjach kosmetycznych, których zadaniem jest przede wszystkim odnowa naskórka oraz ochrona przed promieniowaniem słonecznym powodującym przyspieszenie procesów starzenia się skóry. Szczególnie dużo uwagi poświęca się likopenowi, który jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Neutralizuje wolne rodniki dwa razy wydajniej niż β-karoten i dziesięć razy mocniej od tokoferolu. Zmniejsza szkodliwe efekty promieniowania słonecznego, zarówno krótkotrwałe (poparzenia słoneczne), jak i długotrwałe (rak). Przedmiotem pracy jest stosowanie likopenu w przemyśle kosmetycznym. Omówiono jego strukturę, występowanie oraz działanie na organizm ludzki, w szczególności na skórę.
EN
A review, with 55 refs.
PL
Aktywne biologicznie wtórne metabolity roślinne oznaczano w ekstraktach owoców dwóch odmian suchodrzewu jadalnego (jagody kamczackiej, Lonicera coerulea var. kamtschatica), wykorzystując metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC-DAD (high performance liquid chromatography, photodiode array detector) oraz HPLC UV-Vis. Zidentyfikowano 5 kwasów fenolowych (kwas chlorogenowy, ferulowy, salicylowy, cynamonowy i kawowy) oraz 3 związki z grupy flawonoidów (katechina, kwercetyna i rutyna). Spośród karotenoidów stwierdzono obecność luteiny, zeaksantyny i β-karotenu. Obecność związków fenolowych korelowała z potencjałem antyoksydacyjnym ekstraktów, mierzonym jako pojemność przeciwrodnikowa metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR, electron paramagnetic resonance). Dużą aktywność przeciwutleniającą owoców jagody kamczackiej potwierdzono w badaniach porównawczych z wykorzystaniem ekstraktów innych owoców jagodowych (maliny i jeżyny) bogatych w antyoksydanty z grupy związków fenolowych.
EN
Two cultivars of blue honeysuckle (Lonicera coerulea var. kamtschatica) were extd. with acidic MeOH to recover chlorogenic, ferulic, salicyl, cinnamic, and caffeic acids, catechin, quercetin, rutin, lutein, zeaxanthin and β-carotene. The exts. were analyzed by high-performance liq. chromatog. to identify the components. Antioxidant potential of the exts. was detd. by electron paramagnetic resonance spectroscopy and confirmed by comparative measurements of other berry exts. (raspberry, blackberry).
EN
The objective of the paper was to estimate the impact of infrared rays heating of grass pea seeds on the protein solubility in KOH, content of fibre fraction: NDF (neutral detergent fibre), ADF (acid detergent fibre) and ADL (acid detergent lignin) and the content of carotenoids. Grass pea seeds (Lathyrus sativus L.), of Derek variety constituted the research material. The investigated seeds were heated by infrared rays in the temperature of 180ºC in the time: 30, 60, 90, 120 or 180 s. It was found out that the used thermal treatment did not have a significant impact on the protein solubility in KOH. After 180 s of heating this parameter was above 95%. Heating with infrared rays caused changes in the content of the fibre fraction in grass pea seeds. As a result of the process, the content of the NDF fraction was reduced and the growth of ADF and ADL was reported. Heating grass pea seeds with infrared rays did not cause the decrease of the carotenoids content.
PL
Celem pracy była ocena wpływu ogrzewania promieniami podczerwonymi nasion lędźwianu siewnego na rozpuszczalność białka w KOH, zawartość frakcji włókna: NDF (włókno detergentowe neutralne), ADF (włókno detergentowe kwaśne) i ADL (lignina detergentowo-kwaśna) oraz zawartość karotenoidów. Materiał badawczy stanowiły nasiona lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), odmiany Derek. Badane nasiona poddawano ogrzewaniu promieniami podczerwonymi w temperaturze 180ºC, w czasie: 30, 60, 90, 120 lub 180 s. Stwierdzono, że zastosowana obróbka cieplna nie miała istotnego wpływu na rozpuszczalność białka w KOH. Po 180 s ogrzewania parametr ten wynosił powyżej 95%. Ogrzewanie promieniami podczerwonymi spowodowało zmiany w zawartości frakcji włókna w nasionach lędźwianu. Na skutek procesu zmniejszeniu uległa zawartość frakcji NDF, a nastąpił wzrost zawartości ADF i ADL. Ogrzewanie nasion lędźwianu siewnego promieniowaniem podczerwonym nie spowodowało obniżenia zawartości karotenoidów.
PL
Karotenoidy to związki terpenowe o uznanym korzystnym oddziaływaniu na zdrowie człowieka, produkowane przez rośliny wyższe, a także mikroalgi, drożdże, grzyby strzępkowe oraz bakterie. Karotenoidy pochodzenia mikrobiologicznego są obiecującą alternatywą dla syntetycznych barwników. Kilka mikroorganizmów, takich jak Dunaliella salina, Blakeslea tri spora czy Haematococcus pluvialis, zostało zbadanych pod kątem produkcji karotenoidów na dużą skalę. Niektóre procesy i technologie z udziałem mikroorganizmów wdrożono z powodzeniem do produkcji przemysłowej.
EN
Carotenoids are terpenoid compounds with recognized beneficial effects on human health, which are synthesized de novo in higher plants, microalgae, yeasts, fungi and bacteria. Microbial carotenoids are a promising alternative to synthetic pigments. Several microorganisms such as Dunaliella salina, Blakeslea trispora or Haematococcus pluvialis have been investigated for large-scale production of carotenoids. Some microbial-based processes and technologies have been successfully implemented in industrial production of these pigments.
PL
W przeprowadzonych badaniach określono wpływ herbicydu fotodynamicznego 1,10-fenantroliny (1,10-Phe), o stężeniach 2,5; 7,5 i 10,0 mM, na aktywność katalazy (EC 1.11.1.6) i peroksydazy (EC 1.11.1.7) oraz zawartość chlorofilu całkowitego i karotenoidów w liściach fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L., cv Złota Saxa). Rośliny traktowane 1,10-Phe charakteryzowały się wyższą aktywnością peroksydazy i niższą aktywnością katalazy niż rośliny nietraktowane tym związkiem. Poziom chlorofilu całkowitego i karotenoidów w liściach fasoli szparagowej także uzależniony był od zastosowanych stężeń 1,10-Phe. Rośliny opryskane 1,10-Phe o mniejszych stężeniach cechowały się podwyższonym poziomem chlorofilu całkowitego, podczas gdy największe stężenie 1,10-Phe wywołało spadek zawartości chlorofilu w odniesieniu do roślin kontrolnych. Przy wyższych stężeniach tego herbicydu wystąpił ponadto wzrost zawartości karotenoidów w liściach roślin.
EN
Effect of photodynamic herbicide 1,10-phenathroline (1,10-Phe), in the concentration of 2.5, 7.5 and 10.0 mM, on catalase (EC 1.11.1.6) and peroxidase (EC 1.11.1.7) activity and total chlorophyll and carotenoides contents in leaves of French bean (Phaseolus vulgaris L., cv Golds Saxa) have been determined. Plants treated with 1,10-Phe were characterized by higher activity of peroxidase and lower activity of catalase, as compared with non-treated plants. The total chlorophyll level and carotenoids level in French bean leaves depended on the concentration of 1,10-Phe. The plants sprayed with Phe at lower concentrations were characterized by a higher total chlorophyll level, whilst the highest 1,10-Phe concentration - 10 mM caused the chlorophyll level decrease, as compared with the control plants. Higher concentration of this herbicide resulted in a increase in the content of carotenoids in plants leaves.
PL
Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni roślin podlega procesom refleksji, absorpcji i transmisji prowadzącym do zmian jego składu spektralnego. Skład spektralny i natężenie promieniowania docierającego do rośliny wywiera fundamentalny wpływ na jej wzrost i rozwój. Decyduje ono nie tylko o możliwości przebiegu i wydajności procesów fotochemicznych, składających się na fotosyntezę, ale również dostarcza informacji o otaczającym środowisku, a także o porze roku, pozwalając na jak najlepszą adaptację rośliny do aktualnych warunków otoczenia w procesie fotomorfogenezy. Receptorami fotomorfogenetycznymi są kryptochromy, fototropiny i fitochromy.
EN
Solar radiation reaching the earth surface is partially reflected, partially absorbed and partially passes through, leading to changes its spectral composition. Light quality and quantity reaching the plant surface has a fundamental impact on plant's growth and development. It influences the efficiency of photosynthesis process, as well as it provides information about environmental conditions and seasons, leading to best adaptation to current conditions in photomorfogenesis process. The plant photomorfogenesis receptors are: cryptochrome, phototropin and phytochrome.
PL
Karotenoidy stanowią grupę związków niezwykle cennych pod względem właściwości pielęgnacyjnych, gdyż pochłaniają one nadmiar promieniowania UV, wiążą wolne rodniki i nadają skórze ładny koloryt. Dodatkowo, β-karoten jest prowitaminą dla witaminy A, która warunkuje szybką regenerację naskórka i jego wzrost. Wszystkie te czynniki powodują, że karotenoidy, a w szczególności βkaroten, znajdują wiele zastosowań w produktach kosmetycznych.
EN
Carotenoids may be considered as very useful compounds for cosmetic industry due to their ability to absorb UV radiation and to neutralise free radicals. They may also give an esthetical colour to the human skin. In addition, one of the carotenoids, namely β-carotene, is a precursor of vitamin A, which is, in turn, responsible for the regeneration and growth of the epidermis. These features make all carotenoids, in particular β-carotene, highly valuable compounds for application in the cosmetic products.
PL
Celem pracy było określenie wpływu parametrów utrwalania technologią wysokociśnieniową (HPP) oraz czasu przechowywania na stabilność karotenoidów i [beta]-karotenu w badanych sokach przecierowych z marchwi. Stwierdzono, że poziom analizowanych wskaźników chemicznych zależał od zastosowanych parametrów procesu kompresji i czasu przechowywania utrwalonych soków. W czasie przechowywania odnotowano stopniowe obniżanie się zawartości karotenoidów ogółem zachodzące w większym stopniu w sokach utrwalonych przy wyższych wartościach ciśnienia. Badanie aktywności enzymatycznej analizowanych soków z marchwi wykazało obecność peroksydazy (POD) na każdym etapie prowadzonych badań.
EN
The aim of the research was to determine the impact of HPP parameters and storage time on carotenoids and [beta]-carotene stability in the pressure processed carrot juices. It was found that the level of analyzed factors in the researched juices depended of compression parameters and time of storage. During the reported period total carotenoids and [beta]-carotene concentrations decreased in greater extent in carrot juices processed at higher pressure values. The analyzed enzymatic activity of researched juices showed the presence of peroxidase (POD) at each stage of the study.
PL
Współczesny człowiek codziennie narażony jest na kontakt z rakotwórczymi substancjami pochodzącymi z powietrza, wody i żywności, a ciągły stres genotoksyczny przyczynia się do powstawania uszkodzeń oksydacyjnych DNA. Aktywność biologiczna flawonoidów, karotenoidów, witamin i składników mineralnych odgrywa znaczącą rolę w niwelowaniu niekorzystnych skutków oddziaływania kancerogenów na organizm człowieka, a co za tym idzie wpływa na zmniejszenie częstotliwości występowania chorób nowotworowych. Wiedza na temat korzyści płynących ze spożywania substancji zawartych w znanych od tysięcy lat warzywach, owocach, przyprawach czy ziołach zwiększa szansę świadomego kształtowania diety w szeroko rozumianym aspekcie profilaktyki nowotworowej.
EN
The modern human is in danger with cancerigenic substances in air, water and food every day, and continuous genotoxic stress contributes to formation of oxidacid DNA damages. Biological activity of flawonoids, carotenoids, vitamins and mineral substances plays a signifi cantrole in levelling the unfavourable results of cancerogens influence on man's organism, and what goes with it influences decreasing the frequency of neoplasmic incidence. The knowledge about benefi ts flowing from substances contained in wellknown for thousands years vegetables, fruits, spices or herbs increases the chance of intentional diet formation in wide aspect of neoplasmic prophylaxis.
PL
W pracy określono wpływ blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut oraz warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu suszenia oraz zawartość karotenoidów w suszu z papryki. Wzrost temperatury powietrza suszącego i półek grzejnych liofilizatora oraz przedłużenie czasu blanszowania wodnego papryki od 1 do 3 minut, wpłynęły na skrócenie czasu trwania sublimacyjnego i konwekcyjnego suszenia i zmniejszenie zawartości karotenoidów w suszu. Najlepszą metodą utrwalania, z uwagi na zachowanie karotenoidów w suszu z papryki, okazało się suszenie sublimacyjne przy najniższej temperaturze półki liofilizatora, bez zastosowania obróbki wstępnej.
EN
The work involved determination of water blanching of paprika within the range 1 to 3 minutes and freeze and convective drying conditions on the process kinetics and total carotene contents in dried paprika. Extending the duration of blanching of paprika from 1 to 3 minutes and increasing the drying temperature result in shortening of the duration of the freeze drying and convective dryling process as well as a reduction of total carotene contents in dried paprika. The most favourable dryling method, in terms of retaining the carotene contents in dried paprika, turned out to be freeze drying in the lowest of temperature heating plates without any pretreatment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.