Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  karoseria samochodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiony został przykład zastosowania inżynierii odwrotnej do rekonstrukcji elementu karoserii samochodowej. Na proces inżynierii odwrotnej składały się: wykonanie pomiaru metodą optyczną, opracowanie modelu 3D-CAD na podstawie wyników pomiaru oraz wytworzenie modelu fizycznego metodą przyrostową MEM i przeprowadzenie obróbki wykończeniowej.
2
Content available remote Sposoby łączenia wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji
PL
Łączenie podzespołów karoserii samochodowej jest jednym z krytycznych elementów umożliwiających redukcję jej masy. Nowoczesne technologie łączenia blach ze stali wielofazowych o wysokiej wytrzymałości i plastyczności są ściśle powiązane z nowoczesnymi technologiami kształtowania plastycznego. Połączenie tych dwóch technologii pozwala na efektywne wytwarzanie podzespołów o zaawansowanych parametrach użytkowych i estetycznych. Nowe składy chemiczne stali wielofazowych wymagają jednak pewnej modyfikacji parametrów spawania i zgrzewania oraz decydują o większym znaczeniu nowych, hybrydowych technologii łączenia.
PL
Niemiecki producent samochodów z klasy premium uruchomił na bazie międzynarodowej współpracy nową linię produkcyjną w Chinach. Jedną z aplikacji składowych było stworzenie systemu dostarczającego komponenty karoserii do poszczególnych stacji spawalniczych oraz integracja tego systemu z automatyką fabryki. Jak wiadomo, zarówno w produkcji samego nadwozia, jak i w procesie łączenia części karoserii w stacjach spawalniczych wymagana jest precyzja najwyższego poziomu. Przy współpracy z Eaton Corporation w Szanghaju, stworzono optymalne rozwiązanie dla takiej aplikacji w oparciu o system SmartWire-DT.
PL
Praca dotyczy analizy przeprowadzonych badań eksperymentalnych procesu wygładzania powierzchni karoserii (części dachowej) poprzez dynamiczne nagniatanie rozproszone. W celu wyznaczenia równań regresji parametrów nagniatanej powierzchni opracowano dwupoziomowy plan eksperymentu. Przykładowe wyniki przedstawiono w artykule.
EN
Paper presents experimental researches of body element of a car planishing ("roof"element) by shot peening process. The main goal of this article was to determinate regression equations of geometrical parameters of surface. Two-level experiment plan was elaborated. Example results in this article was presented also.
PL
Urządzenia pomiarowe stacjonarne, mobilne i przenośne oraz urządzenia naprawcze karoserii po wypadkach - ramy, podnośniki i wieże naciągowe w powiązaniu z procesami pomiarowymi na przykładzie urządzeń firmy Chief Automotive Technologies.
EN
Different measuring equipment including stationary systems, mobile equipment and portable instruments and also repair machines such as frames, lift jacks and stretch towers are described in connection with measuring procedures by the example of the equipment from Chief Automotive Technologies.
PL
Urządzenia i systemy pomiarowe karoserii samochodowych stosowane w diagnostyce i po wypadkach. Urządzenia naprawcze karoserii po wypadkach (ramy, podnośniki, wieże naciągowe itp.) w powiązaniu z procesami pomiarowymi. Cz. I artykułu publikowaliśmy w nr 3/09, s. 208, cz. II - nr 4/09, s. 294, cz. III - nr 5-6/09, s. 506.
EN
Presented are car body measuring machines and systems used in diagnostics and in accident damage repair processes (such as frames, lift jacks, stretch towers etc.) as used in connection with measuring procedures.
PL
Urządzenia i systemy pomiarowe karoserii samochodowych stosowane w diagnostyce i po wypadkach. Urządzenia naprawcze karoserii po wypadkach (ramy, podnośniki, wieże naciągowe itp.) w powiązaniu z procesami pomiarowymi.
EN
Plants and systems used for measurement of the car bodies in diagnostics and accident repairs. Car body repair equipment (frames, lift jacks, stretch towers et c.) involving measurement operations.
PL
Urządzenia i systemy do pomiaru karoserii samochodowych stosowane w diagnostyce i po wypadkach. Urządzenia naprawcze karoserii po wypadkach - ramy, podnośniki i wieże naciągowe w powiązaniu z procesami pomiarowymi na przykładzie urządzeń firm Autorobot.
EN
Presented are car body measuring systems used in diagnostics and in accident damage repair processes. Descriptions of the machines are given as used for repair of car bodies damaged in accidents (including frames, lift jacks or stretch towers), with properties and functions of these equipments explained and supported with numerous application examples.
PL
Urządzenia i systemy pomiarowe karoserii samochodowych stosowane w diagnostyce i naprawach. Urządzenia naprawcze karoserii po wypadkach (ramy, podnośniki, platformy i wieże naciągowe) w powiązaniu z procesami pomiarowymi. Cz. I artykułu publikowaliśmy w nr 3/09, s. 208., cz. II - nr 4/09, s. 294, cz. III - nr 5-6/09, s. 506, cz. IV - nr 8-9, s. 728.
EN
Machines and measuring systems for use in diagnostics and in repair practice. Special car body repair machines including frames, lifting jacks, platforms or stretch towers involving measuring processes.
PL
W artykule przedstawiono metodykę budowy modeli materiałowych złącza spawanego, które zastosowano do symulacji tłoczenia blachy metodą elementów skończonych. Przeprowadzono weryfikację numeryczną każdego modelu, w oparciu o wyniki doświadczeń fizycznych w warunkach laboratoryjnych oraz półprzemysłowych.
EN
Tailor welded blanks have forming properties considerably different from those of homogenous blanks, therefore special design rules have been worked out. The paper presents results of series of experiments carried out with tailor welded blanks ranging from tension tests to tests of industrial origin. Material testing of tailored blanks has led to a physical model of the joint, in which three material zones are represented: weld area, heat-affected zone and base material. The material properties of these zones can be established by micro-hardness measurements in the neighbourhood of the weld and base materials. Physical model of the joint has been used in the numerical model and numerical simulation has been carried out with Stampack numerical program. Different possibilities of finite element discretization have been considered. In order to increase computational efficiency, a simplified model has been used with the weld being represented by an equivalent beam element. In this model the action of the weld material in the direction of the weld line is taken into account only. The deformation of the weld in the transverse direction is neglected. Results of numerical simulation are presented in the paper and compared with experiments.
12
PL
Omówiono główne aspekty procesu tłoczenia blach na ciepło. Ta nowatorska technologia pozwala otrzymywać blachy na potrzeby przemysłu samochodowego uwzględniając wytyczne odnośnie do obniżenia masy samochodów, zawarte w programach Unii Europejskiej. Przeprowadzono symulację MES tłoczenia wybranego gatunku stali i stopu aluminium. Na podstawie uzyskanych wyników omówiono wpływ temperatury na przebieg procesu tłoczenia.
EN
Essential aspects of the metal sheet hot pressing process. FEM simulation tests were carried out on selected grades of steel and aluminum alloy. The test results were used for explanation of the temperature effect on progress of pressing process.
13
Content available remote The effect of crashworthiness parameters on the behaviour of car-body elements
EN
In the paper, special emphasis was put on the structural stiffness of car elements described by crashworthiness indicators can be calculated for various structures. The effect of crashworthiness parameters of different construction and profiles on the relationship between the energy absorption and the maximum collision force is given. One-and multi-layer, empty and filled with different-density plastic foam elements were described. The behaviour of different elements and the effect of plastic foam density on the crashworthiness parameters were analyzed.
PL
Opracowano równania opisujące parametry struktury pojazdów samochodowych czułe na dynamiczne obciążanie oraz wyliczono ich wartości dla elementów prostokątnych i kołowych o pojedynczych i podwójnych ściankach, wypełnionych pianką z tworzywa sztucznego o różnej gęstości jak i elementów pustych. Ustalono wpływ gęstości tworzywa sztucznego na wartość obliczonych parametrów. Stwierdzono, że większość użytych parametrów jest niemal niezależna od gęstości pianki z tworzywa sztucznego, a jedynie jeden z nich jest bardzo czuły na gęstość pianki. Natomiast wartości parametrów w bardzo dużym stopniu zależą od liczby ścianek, dla elementów o podwójnych ściankach są one znacznie wyższe niż dla elementów o pojedynczych ściankach. Dla uzyskania wartościowych informacji o wpływie zastosowanych parametrów na zachowanie się badanych struktur zmieniano ich konstrukcje w szerokim zakresie oraz zastosowano znaczny przedział zmienności gęstości pianki z tworzyw sztucznych od 50 do około 200 kg/m3.. Elementy o pojedynczej ściance charakteryzują się lepszym wskaźnikiem stosunku energii dyssypowanej do maksymalnej siły występującej podczas dynamicznego spęczania aniżeli elementy o podwójnej ściance. Zbliżony wpływ na ten wskaźnik maja elementy kołowe o podwójnej ściance i elementy prostokątne o pojedynczej ściance. Najgorszym wskaźnikiem cechują się elementy prostokątne o podwójnej ściance. Najlepszym wskaźnikiem charakteryzują się okrągłe elementy o pojedynczej ściance, ponieważ odkształcają się one w sposób bardzo równomierny. Poprawny dobór struktury opisany za pomocą parametrów czułych na dynamiczne obciążanie umożliwia istotne zmniejszenie przyśpieszeń podczas kolizji pojazdów samochodowych bardzo niebezpiecznych dla użytkowników pojazdów. Dlatego przyszłościowe prace powinny być ukierunkowane na opracowanie struktur, rodzaju i gęstości tworzyw sztucznych zapewniających stabilny sposób odkształcania się struktur prowadzący do obniżenia przyśpieszeń do wartości dopuszczalnych dla użytkowników pojazdów samochodowych.
PL
Przedstawiono prace prowadzone w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach nad technologią spawania laserowego blach karoseryjnych ocynkowanych o zróżnicowanej grubości, typu tailored blanks. Opisano podstawowe wymagania stawiane tego typu złączom. Omówiono różne techniki spawania laserowego, takie jak spawanie z podwójnym ogniskowaniem wiązki, czy spawanie hybrydowe.
EN
The investigations conducted at the Instytut Spawalnictwa in Gliwice into technology of laser welding of galvanized car body sheets, dissimilar in thickness, designed for tailored blanks, have been presented. It has been described the essential requirements imposed on the joints of this type. Different techniques of laser welding, such as dual beam laser welding or hybrid welding have been discussed.
PL
W referacie przedstawiono możliwości oceny tłoczności nowoczesnych materiałów stosowanych na elementy karoserii. Stwierdzono, że tradycyjne podejście do oceny blach na podstawie wyników prób podstawowych i technologicznych jest niewystarczające, zwłaszcza w tych przypadkach gdy niezbędna jest znajomość charakterystyki rozkładu odkształceń lokalnych i sposób płynięcia blachy podczas tłoczenia. W tych przypadkach konieczne jest zastosowanie technik automatycznej analizy obrazu siatek koordynacyjnych, a gdy nie jest to możliwe, gdyż dotyczy nowo projektowanej wytłoczki, należy stosować techniki komputerowej symulacji procesu tłoczenia. Na przykładzie wytłoczki wykonywanej z blachy łączonej spoiną laserową typu tailored blanks, pokazano jak tradycyjne metody badań tłoczności mogą być uzupełnione numeryczną analizą procesu tłoczenia.
EN
The possibilities of evaluating drawability of new materials for the production of car body elements have been presented in the paper. It has been found that the traditional approach to sheet evaluation taking into consideration only the results of basic and technological tests particularly in cases where precise details of the characteristics of local deformation distribution and the mode of sheet flow while forming is essential. The application of automatic analysis techniques of co-ordination nets picture is necessary. However if it is not possible since it concerns a newly designed drawpiece, a computer simulation of forming process should be used. The sample of a drawpiece made of tailored blanks with a laser weld was used for presenting how the traditional methods of drawability tests can be complemented by numerical analysis of drawability process.
PL
Wykroje spawane lub blachy łączone, nazywane w literaturze anglojęzycznej Tailored Blanks, są to konstrukcyjnie dobrane wsady do tłoczenia elementów karoserii, składające się z blach wykonanych z różnych gatunków stali oraz zróżnicowanych pod względem grubości lub też rodzaju pokrycia. Wsad taki może być zatem dowolnie zróżnicowany pod względem geometrycznym i fizycznym. Przedstawiono sposób oceny tego rodzaju wsadów do tłoczenia na podstawie: prób podstawowych i technologicznych oraz badań procesu plastycznego płynięcia blachy w strefie spoiny laserowej metodą analizy odkształceń lokalnych. Omówiono sposób postępowania przy badaniu materiałów tego typu. Przedstawiono oddziaływanie zmian struktury, a więc i właściwości plastycznych, spowodowanych procesem spawania, na zmiany wielkości odkształceń lokalnych wytłoczki w strefie spoiny laserowej. Stwierdzono, że spoina wpływa na zmiany schematu odkształcenia, co w połączeniu z różną grubością blach składowych i ich właściwościami prowadzi do zmiany położenia miejsca utraty stateczności i dalej pękania wytłoczek. Zebrane doświadczenia pozwalają na przewidywanie zachowania się blach łączonych podczas tłoczenia elementów karoserii samochodowych, w których występują typowe schematy odkształcenia.
EN
Welded impressions of tailored blanks are constructionally selected charges for forming car bodies and they are composed of sheets made of different types of steel. They also vary as far as thickness or the type of coating are concerned. Such charge can be geometrically and physically diversified. The paper presents the way of classifying these charges for forming, taking into account: basic and technological tests, examinations of plastic flow of sheets in the zone of laser welds applying the method of local deformation analysis. The procedure of testing such materials has also been discussed. The influence of structure changes of such elements as plastic properties being the result of a welding process, on the size of local deformation of drawpieces at laser weld zone has been presented. It has been observed that the weld influences the deformation scheme changes which together with different thickness of component blanks and their properties results in changes of the stability loss which leads to drawpiece cracking. The gathered experiences enable to feresee the behaviour of tailored blanks at forming the elements for car bodies where typical deformation schemes occur.
PL
W artykule omówiono wpływ tarcia na wielkość odkształceń w procesach tłoczenia blach. Przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia dla wybranych smarów oraz wyniki przeprowadzonej symulacji komputerowej dotyczącej wpływu smarowania i geometrii narzędzi na wartość pocieniania ścianek wytłoczki.
EN
In the paper effect of friction on deformation in sheet metal forming processes has been discussed. Test results of friction coefficient of some lubricants have been presented. The influence of lubricant and tool geometry on the value of cup thinning was analysed using computer simulation.
19
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wytwarzaniem, kształtowaniem i zastosowaniem wykrojek spawanych tzw. 'tailored blanks'. Od 1985 r. kiedy to po raz pierwszy wykorzystano ' tailored blanks' w produkcji seryjnej, nastąpił bardzo dynamiczny wzrost ich zastosowania oraz rozwój technologii. Omówiono zalety i perspektywy rozwoju technologii, szerzej przedstawiono problemy narzędziowe przy kształtowanui części karoseryjnych.
EN
The paper present the problems of the production, preforming and application of the welded blanks ('tailored blaks'). In series production of the automotive industry 'tailored blanks' have been started to be used in 1985. Since then, the application and the development of the technology have increased intensively. Advantages, development tendencies of the technology and some tooling problems in the production of car body panels have been presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.