Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kadź stalownicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią. Celem badań było sprawdzenie wpływu zmiany głębokości zanurzenia rury osłonowej kadzi stalowniczej na obraz przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej. W ramach symulacji komputerowych uzyskano graficzny rozkład pól ruchu, intensywności turbulencji oraz temperatury ciekłej stali. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż zmiana głębokości zanurzenia rury osłonowej kadzi stalowniczej wpływa na kształt struktury przepływu ciekłej stali w objętości roboczej badanego obiektu. Symulacje numeryczne wykonano w programie Ansys-Fluent.
EN
The paper presents results of numerical simulation of the flow of liquid steel through the tundish. The aim of the study was examined the influence of changing the ladle shroud immersion depth on image flow of liquid steel in tundish. Within computer simulations obtained graphical distribution of fields movement, turbulence intensity and temperature of liquid steel. Based on obtained results it was found that a change the ladle shroud immersion depth influences on shape of the structure flow of liquid steel in working volume of examined objects. Numerical simulations were made in Ansys-Fluent.
EN
In this article, the mechanism of wear of a refractory lining made of MgO-C materials in the slag zone of a steel ladle has been described. Results of an industrial experiment involving the examination of influence of various factors on the magnitude of a decrement in refractory lining shapes have been presented. It has been found that the magnitude of that decrement is principally influenced by oxidation of the MgO-C material during a time delay of the steel ladle prior to the next heat.
PL
W artykule opisano mechanizm zużycia wyłożenia ogniotrwałego wykonanego z materiałów MgO-C w strefie żużla kadzi stalowniczej. Zaprezentowano wyniki eksperymentu przemysłowego obejmującego badania wpływu różnych czynników na wielkość ubytku wyłożenia ogniotrwałego strefy żużla. Stwierdzono, że wielkość tego ubytku zależy głównie od utleniania materiału MgO-C podczas przerwy przed następnym ogrzewaniem.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych przepływu dwufazowego gaz-ciekła stal z wykorzystaniem modelu DiscretePhase Model (DPM). Testowano różne warunki początkowe i brzegowe wprowadzania gazu do cieczy. Szczegółowo analizowano dwa warianty sposobu wprowadzania argonu, w pierwszym wydostaje się on przez zdefiniowaną grupę punktów dyskretnych na powierzchni kształtki, a w drugim przez osiem szczelin zdefiniowanych na powierzchni kształtki. Prezentowane wyniki badań stanowią jeden z etapów hybrydowych badań modelowych związanych z opracowaniem nowatorskiej technologii przetwarzania złomu, pochodzącego z kordu opon samochodowych, poprzez jego roztopienie w piecu indukcyjnym i dalszą obróbkę w kadzi stalowniczej.
EN
Paper presents the results of numericalsimulations of two-phase flow (gas-liquid steel) using a DiscretePhase Model (DPM). Differentinitial and boundary conditions of introducing of gas into the liquid were tested. A detailedanalysis was performed for twospecificvariants of introducing argon: in a firstcase - gasisintroduced via defined group of discrete points on the porous plug surface, and in a second case; gas was introduced via eight slits defined at the plug surface. The results of presented research represent one of the stages of the hybrid modeling studies, related to the development of an innovative technologies of processing of scrap originating from the cord tires by melting it in induction furnace and further processing in the ladle.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania jednego z narzędzi zarządzania jakością, tj. cyklu Deminga, w celu doskonalenia przygotowania i prowadzenia procesów modelowych, a tym samym uzyskiwania jak najlepszego odwzorowania modelowanych procesów rzeczywistych. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań przeprowadzonych na modelu wodnym kadzi stalowniczej z możliwością przedmuchiwania gazem. Badania te ukierunkowane były pod kątem wizualizacji odsłaniania się powierzchni metalu z fazy żużlowej (w warunkach modelowych − oleju) podczas przedmuchiwania cieczy modelowej (wody) gazem. Wykazano, że zastosowanie zasady Deminga na etapach projektowania i prowadzenia prac badawczych umożliwia dobór odpowiednich narzędzi, mających na celu przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom, które mogą prowadzić do zakłóceń w procesie badawczym.
EN
The article presents the possibility of using one of the quality management tools − the Deming cycle, which is a tool used in order to improve preparing and conducting representative model experiments, and hence getting the best mapping between experimental studies and the real process. Farther part of the article presents the results of measurements performed on the water model of the steel-making vat concerns opening of the slag covering surface (in model investigations – oil layer) during argon pouring. It was shown that by applying the Deming principle to designing and performing investigations, enables the use of appropriate instruments designed to counteract unfavorable developments that may lead to disruptions in the research process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań CFD, które są częścią badań modelowych dotyczących opracowania nowatorskiej technologii przetwarzania złomu, pochodzącego z kordu opon samochodowych. Wyniki badań zawarte w niniejszej pracy dotyczą symulacji CFD przepływu dwufazowego gaz-ciekła stal, z wykorzystaniem dwóch różnych modeli matematycznych: Discrete Phase Model (DPM) oraz Volume of Fluid (VOF). W obliczeniach wykorzystano komercyjny program ANSYS Fluent. Analizowano odwzorowanie kolumny gazowo-cieczowej poprzez oba modele.
EN
The article presents the results of the CFD calculations, which are the part of the modeling studies, related to the development of an innovative technologies of processing of scrap originating from the cord tires. The test results presented in this paper apply to CFD simulation of two-phase (gas-liquid steel) plume, using two different mathematical models: Discrete Phase Model (DPM) and Volume of Fluid (VOF). The commercial computing program Ansys Fluent was used to perform calculations. The projection of gas-liquid plume by both models was analyzed.
PL
W artykule przedstawiono badania poświęcone pomiarom emisyjności kadzi stalowniczych. Uzyskano dane dotyczące temperatur w wybranych punktach powierzchni płaszcza analizowanych kadzi, pochodzących z pomiaru stykowego. Dla każdej kadzi zarejestrowano termogramy. Wykazano, że wartość badanego parametru zależy istotnie od stopnia pokrycia kadzi zanieczyszczeniami. Ustalono, że emisyjność powierzchni zewnętrznych badanych kadzi stalowniczych mieści się w zakresie od 0,75 do 0,92.
EN
The article presents research performed to obtain the emission coefficient of the investigated steel ladles. The measurements were perfomed for selected points in the mantle surface of the analyzed ladle with the direct contact measurement. Thermal images were recorded for different ladles. It has been shown that the value of the examined parameter significantly depends on the degree of coverage of the ladle impurities. It was found that the emissivity of the outer surfaces of the tested steel ladles are in the range from 0.75 to 0.92.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wizualizacji kształtowania się kolumny gazowej w przestrzeni roboczej kadzi stalowniczej, podczas jej przedmuchiwania argonem. Badania doświadczalne przeprowadzono na modelu wodnym urządzenia przemysłowego dla różnych intensywności wdmuchiwanego gazu. Model wodny, na którym realizowano badania, został opracowany i skonstruowany na podstawie doboru fizycznych kryteriów podobieństwa pomiędzy układem rzeczywistym a jego modelem fizykalnym.
EN
The article presents the results of experimental studies on the gas column creation visualization in the workspace of steel ladle, during argon purging. Test experiments were carried out on the water model of an industrial ladle for different intensities of blown gas. Water model, used to perform studies, was developed and constructed on the basis of similarity criteria to the real system.
PL
Argonowanie, jako proces mieszania kąpieli metalowej, w kadziach stalowniczych stał się jednym z najczęściej stosowanych zabiegów technologicznych rafinacji. Zrozumienie i identyfikacja zjawisk hydrodynamicznych zachodzących w trakcie tego procesu umożliwia wyznaczanie optymalnych parametrów procesu. W tym celu zbudowano model wodny kadzi stalowniczej na Politechnice Śląskiej w Katowicach. Model ten jest zbudowany na podstawie doboru odpowiednich fizycznych kryteriów podobieństwa pomiędzy obiektem rzeczywistym a modelem wodnym. W artykule przedstawiono analizę stopnia homogenizacji stali w zależności od prędkości iniekcji gazu.
EN
Argon, as the melt mixing process, the steel ladle has become one of the most commonly used treatments refining technology. Understanding and identification of hydrodynamic phenomena occurring during this process enables us to determine the optimal process parameters dependent stsowanych permeable gas fittings. To this end, the model of iron and steel ladle water at Silesian University in Katowice. This model is built based on the selection criteria for adequate physical similarities between the real object and the model of water. The article presents an analysis of the degree of homogenization of steel depending on the speed of gas injection.
PL
W pracy określono warunki cieplne stosowania suchych mas ogniotrwałych w obmurzu kadzi stalowniczych jako warstwy ochronnej. W oparciu o metodę planowania doświadczeń oceniono ilościowo wpływ wybranych spoiw na właściwość mas po wypaleniu. Temperatury wypalania próbek z mas ogniotrwałych przyjęto na podstawie przeprowadzonych obliczeń cieplnych w warunkach stacjonarnego przepływu ciepła. Przedstawiono wpływ: sumarycznego udziału spoiw (fosforanowego i boranowego) – czynnik X1 oraz ich wzajemnego stosunku (czynnik X2) na wytrzymałość na ściskanie (Y, A) próbek mas po wypaleniu. Wykazano, że maksymalne wartości wytrzymałości na ściskanie (67,5 MPa) uzyskuje się przy następujących wartościach czynników: X1 = 8% mas. i X2 = 5.
EN
In this paper the thermal conditions of the refractory mixes, using as a protective layer of steel ladles, were defined. Based on the experimental design method, the influence of selected binder on the property of the mixes after firing was quantified. Firing temperature of the samples of refractory mixes was derived from the thermal calculations under conditions of steady thermal flow. The influence of the total binder content (phosphate and borate) – factor X 1, and their ratio (factor X2) on the compressive strength (Y, A) of the fired samples were presented. It was found that the maximum value of the compressive strength (67,5 MPa) was obtained at the following factors: X1 = 8%wt. and X2 = 5.
PL
W pracy przedstawiono wpływ parametrów procesu stalowniczego na trwałość wyłożenia ogniotrwałego kadzi stalowniczych. Do analizy wpływu wybrano następujące parametry: temperaturę kąpieli metalowej na różnych etapach procesu, czas trwania odgazowania próżniowego, stopień napełnienia kadzi stalowniczej – wielkość produkcji, zużycie energii jednostkowej, czas pracy kadzi stalowniczej pod napięciem, czas przebywania kąpieli metalowej w kadzi stalowniczej. Przedstawiono również najnowsze tendencje w zabudowie kadzi materiałami ogniotrwałymi.
EN
The paper presents the influence of steelmaking process parameters and secondary metallurgy on refractory lining life of steel ladles. Following parameters were chosen for the analysis: metal bath temperature at different process stages, duration of vacuum degassing, steel ladle filling ratio – volume of production, specific energy consumption, operating time of live steel ladle, residence time of melt in steel ladle. The article also presents the latest trends in building ladle refractory lines.
PL
Artykuł pokazuje przydatność metody elementów skończonych w modelowaniu praktycznych problemów związanych z przepływem ciepła i naprężeniami termicznymi. Zaprezentowano rozwiązanie konkretnego problemu przemysłowego, polegającego na weryfikacji krzywych rozgrzewania obmurza kadzi stalowniczej i doboru materiałów odpowiednich dla określonych warunków termomechanicznych, w których ma ona być eksploatowana. Przedstawiony został również przykład wykorzystania wspomnianej metody obliczeniowej w projektowaniu eksperymentu laboratoryjnego, mającego na celu zaprojektowanie skrzynki izolacyjnej, tak aby uzyskać zadaną szybkość chłodzenia umieszczonej w niej kształtki magnezytowej. Ten przykład posłużył do intuicyjnego zobrazowania samej idei metody elementów skończonych. W prezentowanych obliczeniach korzystano z oprogramowania własnego, opracowanego w Oddziale Materiałów Ogniotrwałych ICiMB w Gliwicach oraz komercyjnie dostępnego oprogramowania Comsol Multiphysics.
EN
This article shows the usability of the finite elements method for problems related to heat transfer and thermal stress. An example of solution applied for a specific industrial problem was presented. This problem rely on verification of heating curves of linings in a steel ladle and selection of adequate materials, adjusted to particular thermo-mechanical conditions in which it are going to be used. Also an example of applying the mentioned computer method to design a laboratory experiment was presented. The authors carried out calculations to design an insulating box, which will allow magnesite shape placed in it to be cooled at the estimated rate. This example was used to intuitive display of the idea of finite element method. The presented calculations were based on the custom software, developed at refractory Materials Division of ICiMB in Gliwice and the commercially available Comsol Multiphysics software.
12
Content available remote Korozja wyrobów MgO-C w strefie żużla kadzi stalowniczej
PL
Opracowano model laboratoryjny procesów korozji z uwzględnieniem szybko następującego nasycania się porcji żużla i kontrolowanego gradientu temperatury w warstwie badanych próbek. Przez dobór częstotliwości rezonansowej i odległości metalu od cewki uzyskano prędkość metalu oraz żużla odzwierciedlającą warunki eksploatacyjne w kadzi. W warunkach laboratoryjnych można również odtworzyć zjawisko powstawania warstwy odwęglonej przez tlenki żelaza i tlen atmosferyczny. Przeprowadzono badania porównawcze wyrobów MgO-C i AMC w piecu indukcyjnym z pomiarem gradientu temperatury, kontrolując zmiany składu chemicznego żużla. Dla zbadania stopnia zużycia porównywano powierzchnię przekroju wżerów. Badania takie pozwalają na ocenę nowego typu spoiw węglowych i dodatków zwiększających odporność na korozję materiałów MgO-C, wpływając na osadzanie nowych faz w porach podczas penetracji ciekłego żużla. W praktyce przemysłowej na korozję materiałów w strefie żużla należy również brać pod uwagę wpływ takich czynników jak utlenianie się powierzchni materiałów podczas rozgrzewania kadzi, naprężenia powstające w wyniku rozszerzalności cieplnej w warstwie roboczej i intensywna korozja na styku kształtek.
EN
The authors developed a laboratory model of corrosion processes taking into account the quickly progressing saturation of a slag portion and a controlled temperature gradient in the contact layer of the examined samples. Suitable selection of a resonance frequency and metal-coil distance made it possible to determine the metal and slag velocity which resembled operating conditions in a ladle. Also the phenomenon of decarburized layer formation due to iron oxides and atmospheric oxygen may be reconstructed in laboratory conditions. Comparative investigations into MgO-C and AMC with temperature gradient measurements were conducted in an induction furnace while controlling the changes of slag chemical composition. In order to compare the degree of wear, the cross-sectional area of pits was compared. Such investigations allow a new type of carbon binders and additives to be evaluated which increase the corrosive resistance of MgO-C materials, influencing the sedimentation of new phases in pores in the process of liquid slag penetration. In industrial practice, the corrosion of materials in the slag zone is also influenced by such factors as material surface oxidation in the process of ladle heating, stresses due to thermal expansion in the working layer and intense corrosion in the shapes’ contact area.
EN
High quality steel production requires extended treatment of the steel in the steel ladle. This has a remarkable impact on the steel ladle refractories, e.g. the need for high performance functional refractories like purging plugs. Operational changes such as increasing tapping temperatures, longer hold times and more aggressive secondary metallurgy are countered by the need for thinner refractory linings and longer refractories life. These combined factors have led to a resurgence in interest in magnesium aluminate spinel raw materials. Magnesium aluminate spinels have been used in steel-making refractories for many years, in a variety of different forms. This paper reviews the production, properties and performance of spinels. Recent developments in the applications of spinels will also be discussed.
PL
Produkcja stali o wysokiej jakości wymaga długotrwałej obróbki stali w kadzi stalowniczej. Ma to niezwykły wpływ na materiały ogniotrwałe kadzi stalowniczej, np. na potrzebę wysokiej jakości funkcjonalnych materiałów ogniotrwałych jak w przypadku korków spustowych. Zmiany eksploatacyjne, takie jak zwiększone temperatury spustu, dłuższe czasy przetrzymywania i bardziej agresywna rafinacja pozapiecowa, przekładają się na zapotrzebowanie na bardziej cienkie wyłożenia ogniotrwałe i dłuższe czasy użytkowania materiałów ogniotrwałych. Te połączone czynniki prowadzą do pojawienia się na nowo zainteresowania surowcami spinelu magnezowo glinowego. Spinele magnezowo-glinowe wykorzystywane są od wielu lat jako materiał ogniotrwały przy produkcji stali, w wielu różnych postaciach. Artykuł ten stanowi przegląd sposobów wytwarzania, właściwości i jakości spineli. Przedyskutowano również aktualny postęp w wykorzystaniu spineli.
14
Content available remote Wykorzystanie pomiarów termowizyjnych do diagnostyki kadzi stalowniczych
PL
W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania pomiarów termowizyjnych do diagnostyki kadzi stalowniczych. W oparciu o dane na temat pola temperatury na zewnętrznej powierzchni kadzi, można dokonać oceny stanu technicznego jej wmurowania ogniotrwałego. Ponadto zaprezentowano możliwości dokładnej analizy zarejestrowanych termogramów, przy użyciu oprogramowania dołączonego do kamery termowizyjnej.
EN
This paper presents the possibility of applying thermovision measurements to steel ladle diagnostics. Based on data of temperature field on the outer surface of the steel ladle the technical condition of the ladle's refractory lining can be assessed. Furthermore, possibilities of detailed analysis of recorded thermographs using camera software are also shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.