Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kąpielisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
„Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew”, ale… w mieście? Dlaczego nie! Plaże miejskie – te naturalne i te tworzone specjalnie na czas wakacji, mimo że z dala od morza, stają się ciekawymi miejscami spędzania wolnego czasu, nie tylko wtedy, gdy brak perspektyw na wakacyjny wyjazd.
EN
The paper presents a study referring to the bottom of a water reservoir formed after the exploitation of aggregates and the determination of its best possible direction of reclamation. The surveying reservoir is a part of the aggregate quarry “Brzegi”, located on the border of Cracow and Wieliczka cities in the southern Poland. The owner Kruszywo S.A. is planning to develop this land for a water park that will make this areas available for people, but in harmony with nature as well. The aim of this research study is to analyze whether the water-recreation direction of reclamation is possible. If so, the second aim is to determine which is more practical and economical: • the water – recreation reclamation in open swimming direction or • the water – recreation reclamation in fi shing direction. To answer these questions three parameters are analyzed: • the depth and gradients of underwater slopes near the side of the reservoir, • the composition of the bottom, • the vegetation quantity. To analyze these parameters, special maps were made, such as: a bathymetric map, a composition map and a vegetation map. The depth measurements enable us to obtain gradient of underwater slopes. To determine the composition of the bottom, strength of the back echo-signal was analyzed. The vegetation analysis presents quantity and abundance of plants from bottom to surface. To determine the above-mentioned parameters, a self-constructed measuring device “The Smart SonarBoat” was used, which can be remote-controlled from the bank of the water reservoir. The article describes methods of obtaining geospatial underwater data and possibilities to analyze and interpret them using geoinformatics, statistics and related fields.
PL
Artykuł przedstawia analizę dna zbiornika poeksploatacyjnego kruszywa naturalnego (eksploatacja spod lustra wody) do określenia najlepszego możliwego kierunku jego rekultywacji. Celem badań jest przeanalizowanie czy możliwa jest rekultywacja w kierunku wodno-rekreacyjnym oraz który wariant jest bardziej korzystny: wodno-rekreacyjny jako kąpielisko czy wodno-rekreacyjny jako łowisko rybne dla wędkarzy. Odpowiedzi poszukano, analizując następujące trzy parametry: • nachylenie skarp podwodnych przybrzeżnych, • stopień zamulenia dna w strefi e brzegowej (struktura powierzchni dna), • stopień pokrycia roślinnością dna w strefi e brzegowej (wegetacja). W celu przeanalizowania opisanych parametrów, wykonana została mapa batymetryczna zbiornika, mapa twardości struktury powierzchni dna oraz mapa pokrycia roślinnością. Do obliczenia nachylenia skarp przybrzeżnych wykonano pomiar batymetryczny, aby określić stopień zamulenia zbiornika, sporządzono pomiar twardości powierzchni dna, natomiast w celu analizy wegetacji, pomierzono ilość roślin znajdujących się na dnie akwenu. Zbiornik znajduje się na granicy Krakowa z Wieliczką w Kopalni Kruszywa „Brzegi”, która należy do Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. (rys. 1). Pomiar wykonano skonstruowanym przez autora zdalnym zestawem batymetrycznym Smart SonarBoat, umożliwiającym jego sterowanie z linii brzegowej (rys. 3). Opisano sposób pozyskania informacji geoprzestrzennych dla dna i skarp podwodnych oraz możliwości ich analizy i interpretacji, z wykorzystaniem dostępnych technologii geoinformatycznych. Przeprowadzone badania oraz analizy wyników umożliwiły stwierdzenie, który kierunek rekultywacji jest bardziej korzystny.
PL
W pracy przedstawiono ocenę sezonowych zmian parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych poeksploatacyjnego zbiornika w Rzeszowie, który służy jako miejsce wykorzystywane do kąpieli. Wodę do badań pobierano raz w miesiącu, od kwietnia do grudnia 2011 roku na trzech stanowiskach. Dokonywano pomiarów temperatury wody, konduktywności, pH, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, stopnia natlenienia wody, potencjału oksydo-redukcyjnego, zawartości stałych substancji rozpuszczonych, stężenia jonów amonowych, azotanowych, azotynowych, fosforanowych i chlorkowych. Mierzono także zawartość chlorofilu i określano liczebność sinic. Oznaczano miano bakterii z grupy coli i określano ogólną liczbę bakterii psychrofilnych i mezofilnych. Stężenie tlenu rozpuszczonego i stopień nasycenia wody tlenem w Żwirowni były wysokie, także w lecie. Konduktywność wody była wysoka i zwykle przekraczała 600 μS/cm. Zawartość stałych substancji rozpuszczonych zawsze przewyższała 0,4 g/l. W wodzie zbiornika odnotowano stosunkowo niewielkie stężenie jonów azotanowych w całym cyklu badań. Stwierdzono wzrost stężenia jonów azotynowych i fosforanowych w czerwcu. Stężenie chlorofilu w wodzie wyraźnie zmieniało się sezonowo, a liczebność fitoplanktonu była najwyższa w czerwcu. Ogólna liczba bakterii mezofilnych była wyraźnie wyższa w lecie. W tym okresie również częściej notowano niższe wyniki dotyczące obecności bakterii z grupy coli. Większość badanych parametrów fizyko-chemicznych zbiornika była charakterystyczna dla wód czystych. Analizy wyników badań wykazały, że pomimo okresowego obniżenia jakości sanitarnej wody, można je zaliczyć do wód czystych. Jakość wody Żwirowni powoduje, że jest to zbiornik udostępniony do rekreacji, choć zebrane dane wskazują, że niektóre parametry wody mogą okresowo się pogarszać. Przedstawione wyniki badań pokazały tendencje zmian parametrów fizyko-chemicznych oraz sanitarnych wody Żwirowni związane z porami roku i intensywnością wykorzystywania do kąpieli.
EN
The paper presents changes of the physico-chemical and microbiological parameters of water in the gravel pit lake in Rzeszów City, which is using as a watering place. Samples were collected once a month (April – December 2011) at three sampling sites. The water temperature, conductivity, pH, oxygen concentration, oxygen saturation, redox potential, total dissolved solids, chlorophyll, the number of cyanobacteria, ammonium, nitrates, nitrites, phosphates, chloride concentrations were measured. The number of the psychrophilic, mesophilic bacteria and also the presence of the coliform bacteria were studied. The oxygen concentration and the oxygen saturation of the water in Żwirownia were high, even during the summer. The conductivity of the water was high and usually exceeded 600 μS/cm. Total dissolved solids always exceeded 0.4 g/l. The concentration of nitrate ions in the water of gravel pit were relatively low in all study season. The increase of nitrite and phosphates ions were noticed in June. The chlorophyll concentration in the water changed distinctly in season. The phytoplankton size was highest in June. The number of the mesophilic bacteria was higher in summer. The lower results about presence of the coliform bacteria were also recorded in summer. The physico-chemical parameters of the gravel pit lake were mostly characteristic for a clean water. The obtained results shows that despite periodic reduction of the sanitary quality, the water is characteristic for a clean water. The water quality of Żwirownia cause, that it is using as a watering pleace, even some parameters can be periodic worse.
EN
Risk of waterborne diseases from the perspective of recreational surface water use was discussed. The legislation in force from year 2002 to year 2010, with its amendments, was presented as well as the related changes that have taken effect since 2011. Additionally, the obligations imposed on the control body, i.e. the State Sanitary Inspection, local authorities and the facility owners were discussed in terms of water quality control and assurance of safe use of swimming facilities as well as of general access to information. Risks related to use of water of uncertain quality, both at the time of previous and current laws being in force, were presented in the example of quality analysis of surface waters used for swimming in the Silesian Voivodship. It was shown that the recreational objects where the water had often been contaminated are now no longer available for use. Water quality in the facilities currently open meets the requirements and their annual and the four-year quality assessment is at least satisfactory.
PL
Omówiono zagrożenie chorobami wodopochodnymi w aspekcie korzystania z wód powierzchniowych do rekreacji. Przedstawiono podstawy prawne obowiązujące w latach 2002–2010 oraz ich nowelizacje i związane z nimi zmiany wprowadzone w życie od 2011 r. Ponadto przedstawiono obowiązki nałożone na organ kontrolny Państwowej Inspekcji Sanitarnej, władze lokalne oraz właścicieli obiektów, w aspekcie kontroli jakości wody i zapewnienia bezpiecznego korzystania z kąpieli oraz dostępu społeczeństwa do informacji. Na przykładzie analizy jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do kąpieli w województwie śląskim wskazano zagrożenia wynikające z korzystania z wody o niepewnej jakości w czasie obowiązywania wcześniejszych i obecnych przepisów prawnych. Wykazano, że obiekty wykorzystywane rekreacyjnie, w których woda była często zanieczyszczona, obecnie nie są dostępne dla użytkowników. Jakość wody w czynnych obecnie obiektach spełnia wymagania, a ich ocena roczna i czteroletnia jest co najmniej zadowalająca.
5
Content available remote Była siarka! Co jest teraz?
PL
Zakończenie eksploatacji złóż siarki w Kopalni „Machów" w 1992 r. pozostawiło po sobie wyrobisko odkrywkowe o pow. ok. 600 ha i głębokości ok. 110 m. Prowadzone od 1994 r. prace likwidacyjne, a następnie rekultywacyjne, doprowadziły do powstania zbiornika wodnego o powierzchni lustra wody ok. 500 ha i głębokości 42 m, wyposażonego w infrastrukturę umożliwiającą rozwój sportów wodnych. W 2010 r. po raz pierwszy udostępniono częściowo zbiornik do celów rekreacyjnych. Uzyskany efekt ekologiczny pozwolił na stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego na terenach zdegradowanych górnictwem siarki. Prowadzone prace rekultywacyjne są kolejnym przykładem właściwie pojmowanej ochrony środowiska oraz wspólnego dobra.
EN
Ending of exploitation of sulphur deposit in "Machów". Mine in 1992 left an open-cast excavation which covered about 600 hectares area with 110 metres depth. Liquidation and after that restoration works, leading since 1994, conducted to creation of water basin about 500 ha of surface and 42 m deep, which was equipped with facilities to provide the development of water sports. In 2010 the water basin was opened partly to recreation the first time. Obtained ecological effect has allowed to create conditions for restitution and reintroduction of biological living among the area which was degraded by sulphur mining. Leading reclamation works is a consecutive example of properly comprehended environmental protecion as well as the common good.
PL
Stawy kąpielowe to sztuczne systemy akwatyczne, w których wykorzystywane są naturalne procesy samooczyszczania się wód. Dlatego kąpieliska, gdzie nie stosuje się obróbki chemicznej wody są, atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych basenów. Kąpiele odbywały się kiedyś wyłącznie w wodach naturalnych. Wraz z narastającym ich zanieczyszczeniem oraz rozwijającą się świadomością znaczenia higieny tworzono sztuczne baseny, w których woda była uzdatniana przy pomocy chemikaliów.
7
Content available remote Stan sanitarny wód cieku zasilającego zalew i kąpielisko w Janowie Lubelskim
PL
Przedstawiono ocenę stanu sanitarnego wody cieku zasilającego zalew i kąpielisko w Janowie Lubelskim. Wodę do badań pobierano z 8 stanowisk. W próbach wody wykrywano pałeczki z rodzaju Salmonella, oznaczano liczbę bakterii z grupy coli i coli typu kałowego, paciorkowców kałowych, ogólną liczbę bakterii mezofilnych (37°C). Analizując otrzymane wyniki, stwierdzono, że mimo obserwowanych wahań większości wskaźników, woda charakteryzowała się dobrą jakością sanitarną.
EN
The paper presents the sanitary condition of water in the stream feeding the backwater with its lido in Janow Lubelski. Water for the studies was sampled from eight sites. In the water samples, the presence of Salmonella, the number of coli group bacteria, faecal type coli group bacteria, faecal streptococci and the total number of bacteria (TVC 37°C) were evaluated. The analysis of the obtained results demonstrated that despite the fluctuations in the majority of the parameters the water is of good quality.
PL
Od 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające zarządzanie jakością wody w kąpieliskach, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, implementowanymi do przepisów krajowych Ustawą z 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (DzU nr 44, poz. 253). Transponuje ona do polskiego prawa Dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. L 64 z 4 marca 2006 r.).
9
Content available remote Zmiana sposobu nadzoru nad kąpieliskami
PL
W dniu 4 marca 2010 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne [1]. Stanowi ona wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG. Dyrektywa ta zupełnie zmienia dotychczasowe podejście do nadzorowania jakości wody w kąpielisku. Celem ustawy jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska oraz ochrona zdrowia ludzkiego. Wprowadza ona nowe definicje kąpieliska, organizatora, profilu wody w kąpielisku. Zmienia kryteria oceny jakości wody i narzuca obowiązek jej klasyfikacji. Wprowadza system zarządzania jakością wody w kąpielisku mający na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego osób kąpiących się, w tym wprowadza element przewidywania różnego rodzaju zagrożeń.
EN
In 4-th of March 2010 the Parliament of the Polish Republic adopted a law changing the act The water law (Prawo wodne). It introduces to the Polish law provisions of Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council. This Directive totally changes an approach to the problem of bathing water supervision. The aim of the law is a natural environment maintaining, protecting, amelioration and human health protection. It introduces new definitions of the bathing site, the organiser and the water profile. It also changes the water quality assessment criteria and imposes the obligation of water classification. It introduces the bathing water quality management system aiming to health security improvement of the bathing persons including anticipating of different kinds of menaces.
PL
Omówiono występowanie bakterii lekoopornych w środowisku wodnym, ze szczególnym uwzględnieniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podano sposoby przenoszenia cechy oporności z komórek (dawców R+) na komórki wrażliwe biorców i scharakteryzowano pojecie oporności mikroorganizmów na antybiotyki. Opisano mechanizmy indywidualnej oporności bakterii na środki dezynfekcyjne, jak również oporności mikroorganizmów zasiedlających tzw. biofilm w przewodach wodociągowych. Podano przykłady lekooporności bakterii w warunkach dezynfekcji wody. Przedstawiono informacje związane z występowaniem bakterii opornych na leki w wodach butelkowanych i w wodach przeznaczonych do rekreacji. Wykazano, że ze względu na wzrastające zużycie leków w terapii ludzi i w leczeniu zwierząt zwiększa się zawartość bakterii antybiotykoopornych w ściekach, w wodach powierzchniowych i w wodzie przeznaczonej do spożycia. Zjawiska te wymagają podjęcia działań w kierunku odpowiedniego stosowania antybiotyków, ograniczenia liczby mikroorganizmów w ściekach i - w konsekwencji - w wodach ujmowanych do celów wodociągowych, a także optymalizacji technologii oczyszczania i dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Stwierdzono konieczność wprowadzenia w Polsce monitoringu bakterii lekoopornych występujących w środowisku wodnym.
EN
Literature references to the presence of drug-resistant bacteria in the aquatic environment are reviewed, particular consideration being given to the water used for human consumption. The methods by which antibiotic resistance markers are transferred from the cells of the R+ donors onto the sensitive cells of the recipients are analyzed and the term "antibiotic resistance" is characterized. The mechanisms governing the specific resistance to disinfectants, not only of the bacteria but also of the microorganisms colonizing the biofilm in the water-pipe network, are discussed. Examples are given, which describe the drug-resistance of bacteria under conditions of water disinfection. Presented are data on the occurrence of drug-resistant bacteria in bottled water, as well as in the aquatic environment of recreational areas. It has been demonstrated that owing to the increasing use of drugs in human and animal therapy, the number of drug-resistant bacteria in wastewater, surface water and drinking water continues to grow. These findings provide evidence that immediate measures should be taken to ensure a rational application of antibiotics, to reduce the number of microorganisms in wastewaters (and consequently in water intakes for municipal supply), as well as to optimize the technology of water treatment and disinfection for human consumption. The need has been emphasized of monitoring the drug-resistant bacteria that are found in the aquatic environment in Poland.
11
Content available remote Zmiany regulacji prawnych, dotyczących jakości wody w kąpieliskach
PL
Zanieczyszczenia występujące w wodach kąpielisk mogą zagrażać zdrowiu ich użytkowników, prowadząc niekiedy do masowych zachorowań. Dotyczy to zwłaszcza obiektów, w których występuje skażenie mikrobiologiczne wody bakteriami pochodzenia kałowego oraz zakwity sinic. W celu zapobiegania takim sytuacjom i ochrony osób korzystających z kąpielisk przed narażniem, polskie regulacje prawne określają wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach oraz sposób kontroli jej jakości. Z uwagi na obowiązek zapewnienia zgodności polskich przepisów z zaleceniami prawa Unii Europejskiej w tej dziedzinie, obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach zostato obecnie znowelizowane. W artykule omówiono wprowadzone zmiany, przedstawiając zasady sprawowania nadzoru sanitarnego nad jakością wody w kąpieliskach, zakres i wymagania dotyczące parametrów jakościowych wody oraz sposób informowania ludności o jakości wody w kąpieliskach. Podkreślono, że ocena nie może ograniczać się jedynie do wody w kąpielisku, lecz powinna uwzględniać również warunki panujące w jego otoczeniu.
EN
Contamination of bathing water can lead to substantial threats to human health, especially if faecal contamination or blue algae blossoms occur. In order to prevent bathers exposure to pollution and to protect their health, legal regulation of bathing water quality and its monitoring is a matter of great importance. As legal, administrative and practical measures taken by Poland have to comply with EU legislation, actually the Polish legal rules of bathing water monitoring need to be revised. The main changes in the above regulation on bathing water quality are discussed.
PL
Przedstawiono przegląd stanu wykorzystania wód geotermalnych w celach rekreacyjno-kąpielowych w Europie. Omówiono podstawowe techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania wód geotermalnych przez całoroczne kąpieliska odkryte. Na podstawie proponowanego - ogólnego systemu technologicznego wykorzystania wód termalnych oszacowano podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne charakteryzujące kąpielisko w celu wykorzystania wód termalnych o niskiej i wysokiej temperaturze.
EN
A review of geothermal water exploitation for recreation/ /bathing purposes in Europe is presented. Primary technical and economic aspects of the problem concerning all-year outdoor swimming pools are described. Basic technical and economic indexes characterising thermal water exploitation in low and high temperatures are shown on the basis of the proposed general technological system.
PL
Nie tylko w miesiącach letnich tęsknimy za odpoczynkiem i możliwością odprężenia w przyjemnej atmosferze. Marzenie to można doskonale urzeczywistnić w krytych pływalniach, mających wydzielone obszary spokoju i aktywności: z sauną, fitnes centrum, pływalnią, whirlpool’em - są to tzw. atrakcje wodne.
PL
W październiku 2002 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (DzU nr 183, poz. 1530). Wymagania te zastąpiły wcześniejsze normatywy, które w rozporządzeniu z 2000 r. ujęte były łącznie z warunkami, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze (DzU nr 82, poz. 937). Nowe rozporządzenie, zapowiadane w Prawie wodnym (DzU nr 115, poz. 1229), jest jednocześnie aktem prawnym zharmonizowanym z dyrektywą Rady EWG z 1975 r., dotyczącą jakości wody w kąpieliskach (76/160/EEC z późniejszymi zmianami).
PL
Przedstawiono wyniki badań ilościowych i jakościowych drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae w wodzie kąpielisk jeziora Wigry. Próby wody do badań mikrobiologicznych pobierano na terenie 8 najbardziej uczęszczanych kąpielisk jeziora Wigry w odstępach jednomiesięcznych od czerwca do września w latach 1995-1999. Próby wody pobierane ze stanowisk usytuowanych na terenie Ploso Północnego charakteryzowały się wyższą liczebnością drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae w porównaniu z próbami wody pobieranymi na pozostałych stanowiskach. Spośród bakterii z rodziny Enterobacteriaceae najliczniej były reprezentowane rodzaje Enterobacter, Escherichia, Citrobacter i Klebsiella. Rzeka Czarna Hańcza, do której dopływają ścieki z oczyszczalni ścieków w Suwałkach, ma istotny wpływ na zanieczyszczenie jeziora Wigry.
EN
Objectives: Public bath waters are used for recreation and bathing purposes, so their sanitary and bacteriological condition is important for the users safety. Because some infections are caused by bacteria from Enterobacteriaceae family, the aim of the study was detection and analysis of occurrence and differentiation of the waterborne bacteria! pathogens from this family in the water of Wigry Lake public bath areas. Wigry Lake is situated in north-eastern Poland, in the area of Wigry National Park. Methods: Eight sampling sites in the most frequently attended public bath areas of the lake, situated near landing stages, camping sites and holiday resorts were investigated. The water samples were collected from June 1995 to September 1999 at one-month intervals, during bathing season. The samples were taken from depth of 0.3 m at each site, poured into 250 ml sterile bottles with water-tight glass closures, transported at 4-^6°C to the laboratory and subjected to bacteriological analyses within 12 hours from collection. Microbial investigations involved the membrane filtration method (with 0.22 urn pore-size filters, Millipore). Volume ranging 1,10 and 50 ml of the sample were filtered through filter and the filters were incubated on solid media Endo Agar in the plates. Another 50 ml of the same water sample was inoculated into 50 ml of Mueller-Kaufmann's medium. Plates and flasks were incubated at 37°C for 24 or 48 hours. The isolates were preliminary screened using the following tests: cytochromeoxidase, Gram stain and motility. Only the strains found to be oxidase and Gram negative were considered to be potential Enterobacteriaceae. Individual colonies from each plate were then picked up, tested for activity and inoculation on solid media Chromocult Agar, Rambach Agar and SS Agar. The strains were then presumptively identified with API 20E strips (bioMerieux). Results: The results of this study allowed to make a qualitative evaluation and provide information on the presence/absence of microorganisms associated with pathogenicity in humans in surface waters. The concentration of Enterobacteriaceae colonies ranged from 2 o 10' to 4.5 o 10s in 100 ml of water. The highest number of Enterobacteriaceae was noticed in August and September (except bathing season 1996). The most abundant species were: Enterobacter cloacae, Enterobacter agglomerans, Escherichia coli and Citrobacter diversus. During the bathing period, relatively lower incidence of Escherichia coli (15%) could be ascribed to contamination from different additional sources and/or by excrements of sick people or disease carriers. The overall presence of Salmonella spp. recovered 22.6% of total (160) water samples; higher frequencies of this genus were found in those sites, which were situated close to villages and animal farms. The public bath areas in northern part of Wigry Lake (called Northern Ploso) showed the highest number of the waterborne bacterial from Enterobacteriaceae family. The Czarna Hańcza River, which brings a lot of pollution to northern part of Wigry Lake has immense influence on the sanitary state of Wigry Lake. The presence of pathogenic bacteria in absence of fecal coliforms, confirms that sanitary evaluation of water based exclusively on numbers of indicatory bacteria is not sufficient.
EN
Ecotoxicity of ultraacetic acid. Results of model research of water disinfection in Karlikowski Stream. Effectivity of the new disinfection method for superticial waters of significant organic and mechanic poliution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.