Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jurisprudence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono dwa przypadki zmiany kompetencji do wydawania pozwoleń wodnoprawnych przez starostę i marszałka województwa, spowodowanej w pierwszym przypadku wykładnią przepisu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: DzU z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, a w drugim w wyniku zmiany przepisu tej ustawy, wprowadzonej ustawą z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
EN
The article discusses two axamples of changes in competences of the starost and the voivodship marshall to issue permits required under the Water Law - the first caused by the interpretation of the act of 2001 Water Law (Consolidated text: Journal of Laws of 2012, item 145 with sub-sequent amendments) by the Voivodship Administration Court in Gdańsk and the second as a result of amendment of a provision of this act, introduced by the act of 5 January 2011 on amendment of the Water Law act and some other acts.
PL
Autor dokonał analizy aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych w zakresie problematyki rozgraniczenia nieruchomości z wodami płynącymi. Analizie poddane zostały orzeczenia Sądu Najwyższego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z toczącym się postępowaniem administracyjnym w celu ustalenia linii brzegu, a także poszczególnych czynności podejmowanych w jego toku wymagających wykorzystania wiedzy z zakresu geodezji, hydrologii i prawa. Autor poddaje wykładni rozstrzygnięcia sądowe, przytaczając argumenty bądź popierające zaproponowane rozwiązania, bądź też dokonuje krytycznej oceny, wysuwając postulaty de lege ferenda.
EN
An analysis was conducted of the current jurisprudence from administrative courts on the issues involved in the delimitation of real estate with surface water. Cases were analyzed from the ruling Regional Administrative Courts and the Supreme Administrative Court. Particular emphasis was placed on administration cases to determine a shoreline, as well as the various activities undertaken which required a knowledge of geodesy, hydrology and law. The judicial inter-pretations are presented with the supporting arguments of the proposed solutions and the critical evaluations done applying the principal of de lege ferenda.
PL
Orzecznictwo w gospodarowaniu wodami nastręcza - z uwagi na specyfikę ustawy Prawo wodne - wielu problemów natury prawnej, wynikających z jakości niezbędnych do podejmowanych rozstrzygnięć, dokumentów. Rodzi to poważne problemy związane z zależnym korzystaniem z wód na podstawie uzyskanych uprawnień. W czwartym z tego cyklu artykule przedstawiamy kolejne problemy; tym razem o niektórych kwestiach wynikających z budowy nowych osiedli mieszkaniowych.
EN
Due to the specificity of the Water Law Act, legislation in water management provokes many legal problems resulting from the quality of documents necessary for taking decisions. It causes serious problems related to the dependent use of waters on the basis of authorizations granted. In the fourth article of this series we present another group of problems - this time the issues concerning the construction of new housing estates.
PL
Orzecznictwo w gospodarowaniu wodami nastręcza - z uwagi na specyfikę ustawy Prawo wodne - wielu problemów natury prawnej, wynikających z jakości niezbędnych do podejmowanych rozstrzygnięć, dokumentów. Rodzi to poważne problemy związane z zależnym korzystaniem z wód na podstawie uzyskanych uprawnień. W trzecim z tego cyklu artykule przedstawiamy kolejne problemy; tym razem o kwestiach wynikających z usytuowania elektrowni wodnej.
EN
Due to the specificity of the Water Law Act, legislation in water management provokes many legal problems resulting from the quality of documents necessary for taking decisions. It causes serious problems related to the dependent use of waters on the basis of authorizations granted. The third article of this series present another group of problems; this time concerning the issues related to the location of water power plants.
PL
Orzecznictwo w gospodarowaniu wodami nastręcza - z uwagi na specyfikę ustawy Prawo wodne - wielu problemów natury prawnej, wynikających z jakości niezbędnych do podejmowanych rozstrzygnięć, dokumentów. Rodzi to poważne problemy związane z zależnym korzystaniem z wód na podstawie uzyskanych uprawnień. W drugim z tego cyklu artykule przedstawiamy kolejne problemy; tym razem na styku MEW - stawy rybne.
EN
Due to the specificity of the Water Law Act, legislation in water management provokes many legal problems resulting from the quality of documents necessary for taking decisions. It causes serious pro-vblems related to the dependent use of waters on the basis of authorizations granted. The second article of this series presents another group of problems; this time concerning small water power plants and fish ponds.
7
Content available remote Osoba prawna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
PL
W artykule przeanalizowano orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do osób prawnych jako przedmiotów praw chronionych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Przedstawiono w nim warunki, jakie powinna spełniać osoba prawna, by udzielono jej ochrony.
EN
In this article the author analyses rapidly growing case - law of European Count of Human Rights relating to legal person as a subject of roghts protecting under the ECHR. This presentation shows requirements which legal person should fulfil to be accepted as a victim of violation.
8
Content available remote Orzecznictwo Sądu Antymonopolowego
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.