Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 139

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  joint
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Zabezpieczenia przejść instalacyjnych i złączy
EN
To better understand the mechanical behavior in a jointed rock mass, a series of uniaxial compression tests were conducted on non-persistently jointed rock specimens with double circular holes. Acoustic emission (AE) and digital image correlation (DIC) techniques were applied to capture micro-crack events and real-time strain field evolution in the specimens. The results indicate that the existence of non-persistent joints has a significant influence on the strength characteristics of the specimens. Specifically, peak strength decreases at first and reaches a minimum at 30° then increases with increase in the joint dip angle. DIC technology has successfully monitored the development of surface strain fields. The fracture evolution process is comprehensively understood. Every sudden change in a strain field is usually accompanied by apparent AE events and stress–strain curves take the form of oscillations. The crack coalescence modes among joints can be summarized as six types and the crack coalescence patterns around holes and joints can be divided into three categories. These results are helpful to understanding further the mechanical properties and fracture mechanism of openings in non-persistently jointed rock masses.
EN
Pd is a component of some advanced nickel filler metals designed for brazing heat-resisting alloys in order to improve their wettability and to enhance both corrosion resistance and plasticity of the joints. The joints of Inconel 625, Inconel 718, Hastelloy X, and 410 martensitic stainless steel were prepared by vacuum brazing with NiPd36Cr10BSi filler alloy. Complex structures of the joints were tested. It was revealed the displacement of interfaces from their initial positions in the course of brazing along with active action of Cr, Mo and Nb (for Inconel 718 alloy) in the formation of interstitial layers.
PL
Pallad jest głównym składnikiem niektórych zaawansowanych lutów niklowych, przeznaczonych do lutowania twardego stopów żaroodpornych w celu poprawy ich zwilżalności oraz zwiększenia zarówno odporności na korozję jak i plastyczności połączeń. Wykonane zostały złącza stopów Inconel 625, Inconel 718, Hastelloy X i martenzytycznej stali nierdzewnej 410 metodą lutowania próżniowego stopem NiPd36Cr10BSi. Badano złożone struktury połączeń, ujawniając przesunięcie granic międzyfazowych z ich początkowych pozycji w trakcie lutowania oraz aktywne oddziaływanie Cr, Mo oraz Nb (dla stopu Inconel 718) podczas tworzenia się warstw przejściowych.
PL
Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wymagania unijne, dotyczące zwiększenia sprawności cieplnej bloków energetycznych i ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery, stwarzają konieczność modernizacji przemysłu energetycznego. Jednym ze sposobów pozwalającym sprostać tym wymaganiom jest podniesienie parametrów pary, co wpływa na wzrost sprawności cieplnej. Jednak uzyskanie sprawności netto powyżej 50% jest zależne od zastosowania nowych technologii oraz materiałów o większej żaroodporności i żarowytrzymałości niż dotychczas stosowane. Artykuł przedstawia wyniki badań odporności na korozję wysokotemperaturową złączy spawanych metodą hybrydową (laser + MAG) paneli ścian szczelnych ze stali nierdzewnej typu 304. Próbki poddano działaniu atmosfery o składzie N2+9% O2+0,08% SO2 w temperaturze 700 °C przez czas 1000 godzin. Jako miarę odporności na korozję wysokotemperaturową przyjęto zmiany masy próbek. Utworzoną na powierzchni warstwę produktów korozji obserwowano za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej. Uzupełnieniem badań była mikroanaliza składu chemicznego (EDS) oraz składu fazowego (XRD). Podczas badań ujawniono utworzenie na powierzchni materiału warstwy zgorzeliny, zbudowanej głównie z Cr2O3 i Fe3O4.
EN
The growing demands for electricity and UE requirements, regarding the increase in thermal efficiency of power boilers and the reduction of pollution emission to the atmosphere, create a need to modernize the power industry. Raising the parameters of the steam, which increases the thermal efficiency, is one of the ways to meet this requirements. However, achieving a net efficiency of approx. 50% depends on the use of new manufacturing technologies and materials with higher creep resistance than previously used. This article presents the results of high-temperature corrosion resistance test of hybrid welded joints (laser + MAG) of austenitic stainless steel grade 304 used for membrane wall panels. The specimens were placed in an oven in an atmosphere with the composition: N2+9%O2+0.08% SO2 at a temperature of 700 °C and an exposure time of 1000 hours. As a measure of high-temperature corrosion resistance, changes of the mass were adopted. In order to evaluate the oxide layer formed on the surface of the material, the specimens were observed on a scanning electron microscope. The supplement of the research was the chemical (EDS) and phase (XRD) composition analysis. The results confirmed the presence of a layer consisting mainly of Cr2O3 and Fe3O4.
PL
Rozwój zagadnień związanych z węzłami trójwymiarowymi ma swoją motywację w coraz częstszym wykorzystaniu zaawansowanych metod analizy konstrukcji. Wprowadzenie do obliczeń analizy przestrzennej oraz węzłów podatnych wymaga określenia korelacji pomiędzy sztywnością połączeń w poszczególnych płaszczyznach a wytężeniem w płaszczyźnie prostopadłej. Dodatkowo rozwiązania takie wprowadzają nowe rozwiązania detali węzłów, które mają znaczny wpływ na charakterystykę moment-obrót połączeń. Dotychczasowo przeprowadzone badania dotyczące tego problemu, bazując na metodzie strong column-weak beam skupione były na słupach o przekroju dwuteowym i połączeniu w płaszczyźnie niskiego oporu o stosunkowo niskiej nośności. Niniejszy artykuł prezentuje przeprowadzone symulacje numeryczne rozszerzające powyższe badania, zgodnie z praktyką kompleksowego podejścia do zagadnienia węzłów, która jest niezbędna w przypadku analizy przestrzennej z węzłami podanymi.
EN
The development of issues connected with three-dimensional nodes is caused by more and more frequent use of advanced methods of construction analysis. Introduction to calculations of spatial analysis as well as susceptible nodes requires specification of correlation between stiffnes of joints in separate planes and effort in the perpendicular plane. Additionally, such solutions introduce new solutions for node details, which have a significant impact on the properties of the torque of the joints. Tests regarding this problem, which have been carried out so far were based on the strong column-weak beam method and they used to focus on columns with I-section and joint in the low resistance plane with relatively low load-bearing capacity. The article presents conducted numerical simulations which expand the above-mentioned tests, according to the practice of complex approach to the issue of nodes, which is necessary in the case of spatial analysis with susceptible nodes.
7
Content available remote Projektowanie cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złącz
PL
Zaprojektowanie przegród zewnętrznych spełniających kryterium cieplno-wilgotnościowe wymaga zastosowania innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych. W artykule przedstawiono analizę przepisów prawnych, charakterystykę wybranych materiałów do izolacji cieplnej oraz wyniki obliczeń parametrów fizykalnych wybranych ścian zewnętrznych i złączy budowlanych o zróżnicowanych układach materiałowych, z zastosowaniem programu komputerowego TRISCO. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz dokonano oceny jakości cieplno-wilgotnościowej w świetle wymagań cieplnych.
EN
To design of external walls meeting the hygrothermal criterion requires the use of innovative thermal insulation materials. The paper presents legislation analysis, characteristics of selected materials for thermal insulation and results of calculations of physical parameters selected external walls and joints with different material systems using the TRISCO software. On the basis of calculations and analysis assesses the hygrothermal quality in relation to the legal requirements.
8
Content available remote Jakość złączy przegród zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym
PL
Zaprojektowanie budynku o małym zużyciu energii wymaga zastosowania innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych do budowy przegród zewnętrznych oraz odnawialnego źródła energii do ogrzewania całego budynku. W artykule przedstawiono czynniki kształtujące jakość złączy przegród zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym. Określono parametry fizykalne wybranych mostków cieplnych o zróżnicowanych układach materiałowych z zastosowaniem programu komputerowego TRISCO, uwzględniając zmienne parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.
EN
A building design with low energy consumption requires the use of innovative thermal insulation materials for the construction of external walls and a renewable energy source. The article presents the factors formative the quality of external walls joints in the hygrothermal aspect. Physical parameters of selected thermal bridges were determined with different material systems using the software TRISCO taking into account the different parameters of external and internal air.
EN
Riveted joints are a common location of fatigue cracks in aircraft metal structures. Fatigue life of such joints as well as a place of cracks nucleation is strongly influence by a stress distribution in sheets, which is a result of residual stresses (mainly after riveting) and stresses induced by external loads. Stress distribution in two-row lap joint was investigated with the use of Finite Element Method. The joint consist of two 1.5 mm sheets and two protruding rivets with diameter equal to 4 mm, made of 2024 T3 (sheets) and 2117 T4 (rivets) aluminium alloys. The simulations covered a riveting process and tensile stages. The 3D models of joint with the universal rivets and with the brazier, rivets with a compensator were prepared. Elastoplastic material properties as well as geometric nonlinearity and contact phenomena were included. The results of simulations show that the residual stress distribution after release of tensile loading varies significantly from the distribution after riveting only. This fact should therefore be taken into account in a fatigue life estimation of such joints performed based on a FE calculation. The paper presents also the influence of the analysed rivet geometry on the stress distribution at the sheets faying surfaces.
EN
Generally, in many cases of rock engineering, the openings often constructed in rock-mass containing non-persistent joints. However, comparing with the previous works, few studies investigate the failure or damage due to the crack propagation and coalescence around an opening. Based on the uniaxial compression tests and particle flow code (PFC) the interaction effect of opening and joints on the crack coalescence behavior around an opening are investigated in this study. From the view of experimental and numerical results, strength parameters are mainly effected by joints (inclination and distance). Specifically, the uniaxial compressive strength of jointed specimen (UCSJ) and elastic modulus of jointed specimen (EJ) of specimens decrease for 0° ≤ α ≤ 45° and increase for α > 45°. UCSJ and EJ increases with increasing joint distance (d) for all joint inclination angel (α) values, with the highest and lowest strengths obtained for d = 50 mm and d = 20 mm, respectively. The opening has a great influence on the failure mode of jointed specimen. Unlike previous results, in this study, jointed specimens present four new kinds of failure modes: Mode-I (horizontally symmetrical splitting failure); Mode-II (stepped failure at opening sides); Mode-III (failure through a plane); Mode-IV (mixed failure). The strength parameters and failure modes in the numerically simulated and experimental results are in good agreement, and the results are expected to be useful in predicting the stability of an opening in a non-persistently jointed mass.
EN
In modern high-rise reinforced concrete buildings, high strength concrete (HSC) has been typically used for column members, while normal strength concrete (NSC) has been generally used for floor slabs. This study proposed a new analytic approach that can reasonably estimate the effective compressive strengths of corner and exterior column members intersected by lower strength concrete slabs. The proposed model was theoretically derived based on strain distributions and constraint conditions at an interface between column and slab members. In addition, the compressive strength test results of isolated, exterior, and corner columns intersected by lower strength concrete slabs reported in the existing literature were compared to the effective compressive strengths estimated by the proposed model. The proposed model provided good accuracy on the effective compressive strengths of the column members intersected by slabs cast with lower concrete compressive strengths. It was also shown that the proposed model successfully reflects the effects of the aspect ratio between the slab thickness and the column width on the effective compressive strengths of the test specimens and their failure modes that changed significantly according to the column–slab compressive strength ratio.
PL
W referacie autorzy analizują typowe docieplenia ścian budynków mieszkalnych wielkopłytowych w przekroju przez płyty ścian oraz przypadki nieprawidłowo wypełnionych lub częściowo niewypełnionych złączy prefabrykatów. Analiza przepływu ciepła wraz z oceną możliwości kondensacji pary wodnej w przegrodach ma doprowadzić do wyjaśnienia problemów z zagrzybieniem naroży pomieszczeń w budynkach dobrze docieplonych i prawidłowo ogrzewanych.
EN
In the paper, the authors analyze the typical insulation of the walls of residential flats in the cross-section through wall panels and cases of incorrectly filled or partially filled prefabricated joints. An analysis of the heat flow along with the assessment of the condensation potential in the bulkheads will lead to an explanation of the problems with the molding of the corners of the premises in well-insulated and properly heated buildings.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę parametrów technicznych nowoczesnych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie niskoenergetycznym. Do obliczeń numerycznych wytypowano połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową z różnym układem warstw materiałowych. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano praktyczne wnioski projektowo-wykonawcze.
EN
The article presents the characteristics of the technical parameters of modern insulating materials used in low-energy construction. The numerical calculations were chosen connector connection outer wall of the balcony slab by using different stacks of layers of material. Based on these results conclusions were drawn designing and implementing practical.
PL
W artykule przedstawiono wartości parametrów fizykalnych wybranych złączy ścian zewnętrznych budynku w standardzie nisko energetycznym, wykorzystując program komputerowy TRISCO. Przeprowadzono szczegółową analizę cieplno-wilgotnościową w zakresie dodatkowych strat ciepła, rozkładu temperatury dla założonych parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Określono czynniki wpływające na wartości parametrów fizykalnych złączy budowlanych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych. Sformułowano wytyczne dotyczące oceny przegród zewnętrznych i ich złączy budynków w standardzie niskoenergetycznym.
EN
The article presents the value of physical parameters of selected junctions of external walls in low energy standard, using a computer program TRISCO. For the assumptions parameters of internal and external air provided particular analysis of the thermal-humidity in terms of additional heat loss and temperature distribution. The influence of factors on the values of building junctions physical parameters provide for the requirements of temperature has been determined. It has been formulated guidance on the assessment of external walls and their junctions as standard low-energy buildings.
15
Content available Biomechanics of the human hand
EN
The paper provides basic information on human hand's anatomical structure with the location of joints and consequent types of achievable movements. The biomechanics of the human hand is described using two different kinematic models of the hand. The differences between the models are described. The Schlesinger's classification of movements of the human hand is introduced.
PL
Praca zawiera podstawowe informacje o budowie anatomicznej dłoni ludzkiej, włącznie z lokalizacją stawów i wynikających z nich rodzajów osiąganych ruchów. Opisano biomechanikę dłoni ludzkiej używając jej dwóch różnych modeli kinematycznych. Przedstawiono różnice między modelami. Zaprezentowano klasyfikację typów chwytów dłoni według Schlesingera.
PL
W artykule opisano wpływ obróbki cieplnej po spawaniu metodą MAG złączy wykonanych ze stali 4330V (CrNiMoV) na ich własności i strukturę. Złącza spawano w osłonie gazu M21, z użyciem materiału dodatkowego Böhler X 90-IG. Wybór drutu był uwarunkowany składem chemicznym oraz wysokimi własnościami wytrzymałościowymi stali. Blachy podgrzano wstępnie przed spawaniem do temperatury około 300°C. Po spawaniu przeprowadzono obróbkę cieplną, która polegała na wygrzaniu złączy w różnych temperaturach celem ich odpuszczenia. Następnie uzyskane połączenia zostały poddane badaniom wizualnym, badaniom makro i mikroskopowym, pomiarowi twardości, badaniom udarności, wytrzymałości na rozciąganie oraz próbie zginania. Przeprowadzone badania wykazały brak widocznych pęknięć w gotowych złączach. Stwierdzono zmiany strukturalne w obrębie SWC, co potwierdziły pomiary twardości w tych obszarach. Skutkowało to wystąpieniem pęknięć w złączach podczas prób zginania. Badania wytrzymałości na rozciąganie oraz udarności potwierdziły wysokie własności wytrzymałościowe gotowych złączy. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono optymalną obróbkę cieplną złączy spawanych ze stali 4330V po spawaniu pod zapewniającą wysokie własności wytrzymałościowych i plastycznych.
EN
The article describes the effect of heat treatment after welding MAG joints made of steel 4330V (CrNiMoV) on their properties and structure. Connectors welded gas shielded M21, with additional material Böhler X 90-IG. Selecting the wire was determined the chemical composition and properties of high strength steel. Sheets preheated before weIding to temperatures of about 300°C. After welding, heat treatment was carried out, which consisted of annealing joints at different temperatures purpose of their forgiveness. Then obtained connections were visually examined, tested macro and microscopic, measurement of hardness, impact testing, tensile and bending test. The study showed hut visible cracks in the finished joints. It was found structural changes within the SWC, which confirmed the hardness measurements in these areas. This resulted in the occurrence of cracks in the joints bend test. Studies tensile strength and impact strength showed the high strength properties of the finished connectors. Based on the study determined the optimal heat treatment of welded joints in steel 4330V welding in providing high mechanical properties and plasticity.
17
Content available remote Morfologia złączy kompozytów Al/Al2O3 zgrzewanych tarciowo ze stopem Al 44200
PL
W pracy przedstawiono wyniki spajania stopu EN-AC-44200 z materiałami kompozytowymi Al/Al2O3 z wykorzystaniem techniki zgrzewania tarciowego. Zastosowane materiały kompozytowe wytwarzano techniką ciśnieniowej infiltracji SC (ang. squeeze casting) oraz metodą iskrowego spiekania plazmowego SPS (ang. Spark Plasma Sintering). Zawierały one 20 oraz 30% objętościowego udziału fazy wzmacniającej – tlenku glinu, w różnej postaci. W przypadku kompozytów SC wzmocnienie stanowiły cząstki Al2O3 (α-form) o wielkości 3-6 μm, zaś dla kompozytów SPS był to elektrokorund gruboziarnisty o uziarnieniu 180 μm. W pracy przedstawiono optymalne parametry procesu zgrzewania tarciowego dla poszczególnych materiałów kompozytowych, opracowane przez autorów na podstawie analizy zmian mikrostruktury i twardości materiałów w obszarze spajania. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę morfologii oraz jakości połączenia pomiędzy stopem 44200 a kompozytami Al/Al2O3 w zależności od rodzaju wzmocnienia oraz techniki wytwarzania kompozytów Al/Al2O3
EN
The paper presents results of bonding EN AC-44200 alloy with a different composite materials by friction welding technique. Materials used in the study, were processed using two techniques: squeeze casting (SC) and spark plasma sintering (SPS). It contained a 20% and 30% volume reinforced fraction of different forms of Al2O3. This paper presents the developed friction welding conditions of two different composite materials, and the analysis of microstructure and microhardness for obtained joints. All of studies were performed to determine the morphology and the quality of the connection between the 44200 alloy and Al/Al2O3 composites.
PL
W praktyce budowlanej w konstrukcjach drewnianych powszechnie używane są złącza z użyciem wkrętów stalowych, wkręcanych pod dowolnym kątem do włókien. Wkręty te mogą pracować na ściskanie, rozciąganie lub ścinanie. Stosowaniu wkrętów w złączach konstrukcji drewnianych towarzyszy doskonalenie ich kształtu, rozmiarów, technologii montażu, metod obliczeniowych. Wkręty stosuje się zarówno przy projektowaniu nowych konstrukcji drewnianych, jak i przy ich wzmacnianiu po wieloletniej eksploatacji.
EN
In the building practice, commonly used joints in wooden constructions are steel screws, driven at any angle to the fibres. These screws may work for pressing, stretching or cutting. Usage of screws in joints of wooden constructions is accompanied by perfecting their shape, size, assembly technologies and calculation methods.The screws are used both during designing of new wooden constructions and during their reinforcement after many years of exploitation.
EN
The method of signal detection from transverse crack within rails joint is presented in the article. Using of correlation analysis of this signal after subtraction of averaged rails joint signal from it is proposed. The signal alignment for averaging is based on the mean value crossing point.
PL
W artykule przeanalizowano sposób identyfikacji sygnału pochodzącego od pęknięcia poprzecznego w obszarze złącza szynowego. Zaproponowano wykorzystanie analizy korelacji tego sygnału po odjęciu uśrednionego sygnału pochodzącego od luzu pomiędzy szynami. Analizowane sygnały znajdują się dokładnie w punkcie przejścia przez ich wartość średnią.
PL
W artykule omówiono problem bezpiecznej eksploatacji budynków mieszkalnych wykonanych w technologiach półuprzemysłowionych w drugiej połowie XX w., ze względu na trwałość połączeń warstw fakturowych ścian zewnętrznych z ich elementami nośnymi. Utrata nośności takich połączeń nie zagrozi bezpośrednio bezpieczeństwu obiektów, lecz mogłaby doprowadzić do odrywania się ich okładzin zewnętrznych. Dowolność lub uniwersalność rozwiązań w stosowaniu technologii dociepleń nie zawsze będzie korzystna ze względu na procesy fizykalne [1] zachodzące we wnętrzu przegród i wpływ tych procesów na korozję materiałów budowlanych.
EN
The paper contains a discussion that concerns a problem of safe utility of residential buildings, made in a second half of the 20th Century in a semi-industrialized technologies. The main topic is a durability of connections between cover and bearing layers in sandwich precast walls. A loss of capacity of such connections will not threaten directly the safety of these buildings, but may cause a detachment of cover layer from the precast sandwich wall. The versatility of insulation technologies solutions will not be always beneficial for the partitions in view of physical processes [1], that takes place inside the partitions and impact of these processes on corrosion in building materials.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.