Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość suszu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Biorąc pod uwagę wyniki badań cech jakościowych suszu konwekcyjnego i liofilizatu, a w szczególności przebieg rehydracji można stwierdzić znaczne ich zróżnicowanie, tym większe, im mniejszą zawartość wody posiadał susz (z suszarki sublimacyjnej). Im susz miał niższą zawartość wody, tym na początku procesu większa była szybkość jego rehydracji, następowały większe ubytki kwasu L-askorbinowego i suchej substancji. Ogranicza to czas rehydracji suszu, szczególnie uzyskanego w suszarce sublimacyjnej.
EN
Taking into account results of the studies on qualitative features of convection dried fruit and lyophilisate, and in particular the rehydration progress, one may observe their considerable diversification, which is growing with decreasing water content in dried material (from vacuum freeze drier). The lower water content in dried material, the higher its rehydration rate at the beginning of the process, and higher losses of L-ascorbic acid and dry substance. This reduces rehydration time for dried fruit, in particular that obtained from vacuum freeze drier.
PL
W pracy określono wpływ temperatury czynnika suszącego (w przypadku suszenia konwekcyjnego), oraz temperatury płyty grzejnej (w przypadku suszenia sublimacyjnego) na jakość suszu marchwi. Materiał badawczy stanowiły kostki marchwi o wymiarze boku równym 10 mm, odmiany NEWTON. Badanymi wyróżnikami jakości otrzymywanego suszu były: analiza sensoryczna suszu przed rehydratacją, analiza sensoryczna suszu po rehydratacji, zdolność pochłaniania wody przez susz, zawartość β-karotenu. Z oceny sensorycznej suszu wynika, że ze wzrostem temperatury suszenia (w obu sposobach suszenia) jakość suszu marchwi ulega pogorszeniu, przy czym w przypadku suszenia sublimacyjnego w zdecydowanie mniejszym stopniu niż w przypadku suszenia konwekcyjnego. Zdolność pochłaniania wody przez susz maleje ze wzrostem temperatury suszenia zarówno w przypadku suszenia konwekcyjnego jak i sublimacyjnego; charakter zmian w obu przypadkach jest analogiczny. Ubytki β-karotenu w procesie suszenia wzrastają ze wzrostem temperatury suszenia w przypadku obu technik suszenia, przy czym w przypadku liofilizacji (suszenia sublimacyjnego) wzrost jest nieznaczny, natomiast w przypadku suszenia konwekcyjnego dla temperatur powyżej 70ºC obserwuje się zdecydowanie większe ubytki β-karotenu. Wszystkie badane wyróżniki jakości suszu marchwi wskazują na zdecydowanie lepszą jakość produktu liofilizowanego niż produktu suszonego konwekcyjnie w całym badanym zakresie temperatur (w większości przypadków wyróżniki jakościowe liofilizatu przewyższały 2-krotnie analogiczne wyróżniki suszu konwekcyjnego).
EN
Paper discussed the influence of drying agent temperature (in the case of convection drying) and the temperature of heating plate (in the case of freeze drying) on the quality of dried carrot roots. The roots of carrot, Newton cultivar, cut into cubes of 10 mm side, were used as the material for studies. The quality factors of obtained dried products were: sensory analysis before and after dehydration, the ability of water absorption and β-carotene content. Sensory evaluation showed that at time increase of drying temperature (at both drying techniques) the quality of dried product worsened, however in the case of freeze drying to much less extent than at convection drying. The ability of water absorption by dried product decrease along with increasing of drying temperature, both at convection and freeze drying; the character of changes was analogical at both drying techniques. The loss of β-carotene during drying rose with increasing drying temperature for both techniques of drying; the losses increased slightly at freeze drying (lyophilization), whereas in case of convection drying at the temperature above 70 deg C much higher β-carotene losses were observed. All tested quality factors of dried carrot roots showed much better quality of the lyophilized product than the product dried by convection for the whole range of tested temperatures (in most cases the quality factors of lyophilized material were twice higher than analogical factors of convection dried product).
PL
Wraz ze wzrostem temperatury suszenia (w zakresie 55-70°C) wystąpiło zmniejszenie retencji kwasu L-askorbinowego (zależność tę opisuje równanie prostej), stopnia rehydratacji suszu (zależność tę opisuje wielomian drugiego stopnia), zawartości wody w produkcie po zakończeniu procesu rehydratacji (zależność tę opisuje wielomian drugiego stopnia), współczynnika rehydratacji i średniej oceny sensorycznej (zależność tę opisuje równanie prostej), czyli wszystkich badanych cech fizycznych i chemicznych, które wpływają na jakość suszu. Ze wzrostem temperatury suszenia skracał się jednak czas procesu. Zależność tę bardzo dobrze opisuje wielomian trzeciego stopnia.
EN
With increases of the drying temperature (328-343 K) there was a decrease of L-ascorbic acid retention (this relation is described by a straight line equation), of the degree of rehydration of the dried product (this relation is described by a quadratic polynomial), of the water content in the product after termination of the rehydration process (this relation is described by a quadratic polynomial), of rehydration and average sensory assessment coefficient (this relation is described by a straight line equation); which is all the physical and chemical factors that have an effect on the dried product’s quality. However, along with drying temperature increase, the length of time of the process was also shortened. This relation is well described by a cubic polynomial.
PL
Zbadano wpływ sposobu blanszowania i temperatury konwekcyjnego suszenia owoców czarnej porzeczki na straty kwasu L-askorbinowego w czasie tych procesów oraz na cechy sensoryczne suszu, jego zdolność do pochłaniania wody, jak również na przebieg i czas suszenia. Określony został najlepszy sposób blanszowania i optymalna temperatura suszenia tych owoców.
EN
The study dealt with the effects of blanching procedure and temperature of convection drying of the black currant berries on L-ascorbic acid losses during these treatment, as well as on the sensory properties of dried product, its water absorption ability, time and rate of drying. An optimal procedure of blanching and the optimum temperature of drying black currant berries were determined.
PL
Omówiono wpływ procesów obróbki wstępnej (mycia, rozdrabniania i blanszowania), poprzedzających konwekcyjne suszenie, na jakość uzyskanych suszy warzywnych i z grzybów oraz na energochłonność procesu suszenia.
EN
Paper reviewed the literature dealing with the effect of vegetables and mushrooms pretreatment (washing, cutting and blanching) before convection drying, on the quality of dried products and energy consumption in the process of drying.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.