Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 353

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość energii elektrycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Operatorzy elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych w Polsce zainstalowali w swoich sieciach kilkadziesiąt tysięcy bilansujących liczników energii elektrycznej wyposażonych, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki, w funkcje pomiaru wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej. Liczniki te oferują nowe możliwości oceny jakości napięcia oraz diagnostyki sieci dystrybucyjnych, będąc źródłem istotnego wolumenu danych pomiarowych. Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania wyników pomiarów agregowanych w okresach 10minutowych, pochodzących z rozproszonego systemu pomiarowego (składającego się z dużej liczby liczników i i małej liczby analizatorów) w lokalizacji dominujących źródeł zaburzeń w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
EN
In recent years, electricity distribution system operators in Poland have installed tens of thousands of balancing electricity meters, in accordance with the requirements of the Energy Regulatory Office, with the function of measuring the quality of electricity supply indicators. These meters offer new possibilities in the assessment of functioning and diagnostics of power distribution systems. The article presents the possibility of using aggregated 10-minute power quality measurement data from dispersed electricity meters to locate dominant sources of disturbances in the power distribution network.
PL
Artykuł zawiera wykorzystanie eksploracji danych w analizie parametrów określających jakość energii elektrycznej (JEE) pod kątem identyfikacji danych podlegających regule oznaczania w rozumieniu normy PN EN 61000-4-30. Zaprezentowano możliwość wykorzystania analizy skupień jako narzędzia umożliwiającego podział zagregowanych danych pomiarowych na grupy reprezentujące wyniki pomiarów wolne od zdarzeń napięciowych oraz wyniki pomiarów, w trakcie których wystąpiło zdarzenie napięciowe. Artykuł zawiera wyniki badań wrażliwości wybranego algorytmu analizy skupień (k-średnich) na identyfikację danych zawierających przerwy, zapady, wzrosty oraz szybkie zmiany napięcia. Za zbiór danych testowych wykorzystano synchroniczne pomiary przeprowadzone w sieci zakładów górniczych. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie skuteczności wykorzystania analizy skupień do identyfikacji danych zagregowanych zawierających zdarzenia napięciowe w ujęciu obszarowym. Badanym obszarem jest sieć elektroenergetyczna zasilająca wybrany zakład górniczy wydobywający rudy miedzi na Dolnym Śląsku.
EN
The article presents the use of data mining to power quality issue. The possibility to using cluster analysis as an appreciate tool to realize division into groups representing the measurement period for which aggregated data (within the meaning of PN EN 61000-4-30 standard) contain and do not contain aggregated voltage events is presented. The K-means algorithm sensitivity test to the identification of data containing interruptions, dips, increases and rapid voltage changes was presented. Synchronous measurements carried out in the mining plant network were used for the test data set. The obtained results allow determining the effectiveness of using cluster analysis to identify aggregated data containing voltage events. The area-related in this article is electrical power network of copper mining industry in Lover Silesia.
PL
W polskich zakładach górniczych napędy maszyn wyciągowych napędzane są głównie przez silniki obcowzbudne prądu stałego. Regulacja prędkości takiego silnika odbywa się dzięki zastosowaniu przekształtników statycznych. Oprócz niewątpliwych zalet tego typu napędu, coraz częściej dostrzegany jest negatywny wpływ tego typu napędów na sieci elektroenergetyczne kopalń. Dlatego poszukuje się możliwości ograniczenia negatywnych skutków pracy takiego napędu przez zastosowanie m.in. przekształtników złożonych. W artykule przedstawiono analizę doboru liczby pulsów układu przekształtnikowego maszyny wyciągowej pod kątem sprawności układu oraz jego oddziaływania na sieć zasilającą.
EN
In Polish mining plants the drives of hoisting machines are mainly made by separately excited DC motors. The speed of such a motor is regulated by the use of static converters. In addition to the unquestionable advantages of this type of drive, its negative impact on the power networks of mines is increasingly being noticed. Therefore, it is sought to limit their negative effects by using, e.g. complex converters. In this article the selection of the number of pulses of the hoisting machine converter system in terms of system efficiency and its impact on the supply network is presented.
PL
Kontrola jakości dostawy energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym wiąże się z koniecznością ciągłych pomiarów analizatorami jakości energii w wielu miejscach tej sieci. Pojawia się wobec tego problem takiego wyboru miejsc pomiaru, aby ograniczyć liczbę mierników do niezbędnego minimum. W artykule opisano trzy metody wyboru miejsc przyłączenia analizatorów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono również wyniki aplikacji tych metod do sieci testowej IEEE 37-węzłowej.
EN
Verification of supply quality in distribution system involves the need of continuous measurements with power quality meters in large number of nodes of that network. There is the need of a method of selecting such nodes so the number of meters is minimal. The article describes three methods for selecting points of installation of power quality meters. Application of the methods to a IEEE 37-node test feeder is also presented.
PL
W artykule opisano zjawiska zachodzące w obwodzie wielkoprądowym elektrycznego pieca łukowego AC. Odwzorowano wpływ zmian długości kolumny łukowej na parametry modelu matematycznego Pentegowa łuku elektrycznego wykorzystującego statyczną charakterystykę napięciowo-prądową. W wyniku symulacji otrzymano dynamiczne charakterystyki napięciowo-prądowe łuków elektrycznych. Na podstawie analizy danych pomiarowych przedstawiono wpływ asymetrii i zaburzeń łuku na jakość energii elektrycznej w układzie zasilania AC-EAF.
EN
The article describes the phenomena occurring in the high-current circuit of an AC electric arc furnace. The effect of changes in the arc column length on the parameters of the Pentegov mathematical model of the electric arc based on static voltage-current characteristics is mapped. As a result of the simulation, dynamic voltage-current characteristics of electric arcs were obtained. Based on the analysis of measurement data, the effect of asymmetry and arc disturbances on the quality of electricity in the AC-EAF power system is presented.
EN
The paper presents the problems of operating a fast charging station for electric vehicles in a collecting point of electric vehicle (EV) car sharing innogyGO! Authors presented measurements of the parameters of the power quality in operational conditions, and also proposed a number of tests that should be carried out to investigate the impact of EV charging on the distribution grid. Each of the analysed tests is a reflection of the real demand for charging vehicles by the end-users.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pracy stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych działających w punkcie zbiorczym wypożyczalni pojazdów elektrycznych (EV) innogyGO!. Zaprezentowano pomiary parametrów jakości energii elektrycznej w warunkach operacyjnych, a także zaproponowano szereg testów jakie należy przeprowadzić przy badaniu wpływu ładowania EV na sieć dystrybucyjną. Każdy z analizowanych testów jest odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb ładowania pojazdów przez użytkowników.
PL
W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe w obszarze monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej (JDEE). Działania realizowane są w ramach projektu NCBR. Obecnie realizacji podlega etap I projektu. Dotyczy pomiarów i rejestracji oraz analizy JDEE z uwzględnieniem rozszerzonego pasma do 150 kHz z wykorzystaniem techniki synchrofazorowej w sieciach dystrybucyjnych. Końcowym rezultatem projektu jest opracowanie i zbudowanie nadrzędnego systemu, integrującego różnego typu dane z różnych podsystemów.
EN
The article presents research and development works in the area of monitoring of power quality. The activities are carried out within the NCBR project. Currently, stage I of the project is being implemented. It concerns measurements and recordings as well as analysis of the power quality, including the extended band up to 150 kHz (supraharmonics) and synchrophasors in distribution networks. The final result of the project is the development and build of a superior system, integrating a wide range of data from several subsystems.
EN
The article explains the reason of a voltage instability in distribution networks basing on a long 110 kV unilaterally powered line as an example. Using appropriate equivalent models, the voltage variation at the end of the line was analyzed for both no-load and under various type of loading. To stabilize the voltage the authors considered the use of an active power filter (APF) that allows both compensation of passive current components as well as suppression of its higher harmonics contents. The conclusions have been formulated basing on measurements of appropriate tests carried out on the physical model of the long line when supply non-linear loads.
PL
Artykuł omawia przyczynę niestabilności napięcia, istotną w sieciach rozdzielczych, zasilanych jednostronnie, na przykładzie parametrów długiej linii 110 kV. Korzystając z prostych równoważnych modeli linii zarówno bez obciążenia, jak i dla różnego rodzaju obciążenia pokazano zmienność napięcia na końcu linii, korzystając z wykresów wektorowych. Aby zapewnić stabilizację tego napięcie, autorzy rozważali i zbadali celowość zastosowania aktywnego filtra mocy (APF) w miejsce dotychczas stosowanych środków technicznych. Umożliwia to on-line nie tylko kompensację składowych biernych prądu linii, ale zapewnia również tłumienie wyższych harmonicznych tego prądu. Wnioski sformułowano na podstawie wyników rozważań teoretycznych, potwierdzonych wynikami odpowiednich pomiarów, wykonanych na fizycznym modelu długiej linii, przy zasilaniu odbiorów nieliniowych.
9
Content available remote Elektromobilność: szanse i zagrożenia dla sieci dystrybucyjnej
PL
W artykule zostały przedstawione szanse i wyzwania dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych, jakie niesie ze sobą rozwój elektromobilności. Przedstawiono zalety wykorzystania elektromobilności do regulacji mocy biernej, kształtowania krzywej dobowego obciążenia, a także zalety współpracy urządzeń o dwukierunkowym przepływie energii (V2G) z siecią dystrybucyjną. Jednocześ nie zwrócono uwagę na brak wymagań regulujących przyłączania do sieci ładowarek o dwukierunkowym przepływie energii, a także przedstawiono potencjalny wpływ elektromobilności na jakość energii elektrycznej.
EN
he article presents the opportunities and threats that result from the development of electromobility. The possible use of e-mobility for reactive power regulation, shaping the daily load curve and the advantages of vehicle to grid (V2G) systems cooperating with the distribution network are discussed. Moreover, attention was drawn to the lack of legal regulations regarding the connection of chargers with bidirectional energy flow to the network, and the potential impact of electromobility on the quality of the power supply.
EN
The article presents a method enabling estimation of the selected power quality indicators at a given point of a power network, on the basis of the power quality indicators recorded at the nearest vicinity points. For needs of the estimations, artificial neural network algorithms were applied. The result is a neural model that defines the relationship between the power quality indicators of the same type, at adjacent points. The paper presents results of analyses and tests under real operating conditions of the distribution system.
PL
W artykule przedstawiono metodę umożliwiającą estymację wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej w zadanym punkcie sieci elektroenergetycznej na podstawie wskaźników jakości energii elektrycznej zarejestrowanych w punktach leżących w najbliższym otoczeniu. Do estymacji wykorzystano algorytmy sztucznych sieci neuronowych. W rezultacie uzyskano neuronowy model określający relację pomiędzy wskaźnikami jakości energii elektrycznej tego samego typu w sąsiadujących ze sobą punktach. W artkule przedstawiono wyniki analiz i testów dla rzeczywistych warunków pracy sieci dystrybucyjnej.
PL
Artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnienia jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych WN/SN zasilających zakłady przemysłowe. W artykule na wstępie została omówiona problematyka związana z wpływem nieliniowych odbiorników energii elektrycznej na przemysłowe sieci elektroenergetyczne. Kolejno przedstawiona została charakterystyka badanej sieci 110/6 kV, jej kluczowe elementy, a także zasilane zakłady oraz konfiguracja torów pomiarowych i analizatorów sieci. W punkcie tym przedstawiony został schemat zasilania GPZ na potrzeby zakładów przemysłowych, w którego polach zasilających dokonano pomiarów po stronie 6 kV. Następnie w celu lepszego zrozumienia praktycznych pomiarów przytoczony został, symetryczny układ napięć i prądów służący za model teoretyczny. Przy tym zdefiniowane i omówione zostały takie parametry jak: współczynniki asymetrii napięć i prądów, moc czynna, bierna i pozorna według definicji Budeanu, współczynniki zawartości harmonicznych THD oraz TTHD dla napięć i prądów oraz wskaźniki krótko- i długookresowego migotania światła. Wpływ wszystkich parametry zostanie przeanalizowane przy omawianiu wyników pomiarów badań przeprowadzonych w zakładach przemysłowych. Artykuł kończy się zebraniem wniosków oraz podsumowaniem.
EN
This article, as part 1, is an introduction to the issue of electricity quality in HV/MV power networks supplying industrial plants. In the beginning, the article discusses issues related to the impact of non-linear loads on industrial power networks. The characteristics of the 110/6 kV network tested were presented subsequently, its essential elements, as well as powered plants and configuration of measurement tracks and network analyzers. This section presents the scheme for supplying GPZ for the needs of industrial plants, in which supply fields measurements were taken on the 6 kV side. Then, to better understand practical measurements, a symmetrical voltage and current system were used as a theoretical model. At the same time, such parameters as voltage and current asymmetry coefficients, active, reactive and apparent power according to the Budeanu definition, THD and TTHD harmonic coefficients for voltages and currents as well as short and long-term flickering indicators have been defined and discussed. All these parameters will be subjected to in-depth analysis in part 2 when discussing the measurement results from the industrial plants tested. The article ends with the collection of conclusions and a summary.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów związane z analizą parametrów sieci energetycznej 110/6 kV zasilającej zakłady przemysłowe. Badań dokonano na trzech torach prądowych 6 kV po stronach wtórnych trzech transformatorów 110/6 kV zasilających trzy sekcje stacji GPZ o łącznej mocy 48 MVA. Dzięki przeprowadzonym pomiarom po stronach wtórnych trzech identycznych transformatorów 110/6 kV możliwe było porównanie wpływu charakteru obciążenia z poszczególnych zakładów na parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej. Przedstawiono również wyniki pomiarów jakości energii elektrycznej zarejestrowane podczas ruchu sieciowego i czynności łączeniowych na torach prądowych 6 kV, a także statystykę zdarzeń. Artykuł kończą wnioski i podsumowanie z przedstawionych pomiarów.
EN
The article presents the results of measurements related to the analysis of the parameters of the 110/6 kV power network supplying industrial plants. The tests were carried out on three 6 kV current lines on the secondary sides of three 110/6 kV transformers supplying three sections of the main power point with a total power of 48 MVA. Thanks to the measurements carried out on the secondary sides of three identical 110/6 kV transformers, it was possible to compare the influence of the nature of the load from individual plants on the quality parameters of the supplied electricity. The results of electric energy quality measurements recorded during network traffic and switching operations on 6 kV current lines, as well as the statistics of events are also presented. The article ends with conclusions and a summary of the presented measurements.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie eksploracji danych w analizie parametrów określających jakość energii elektrycznej (JEE) pod kątem identyfikacji danych podlegających regule oznaczania w rozumieniu normy PN EN 61000-4-30 [1]. Przedstawiono zastosowanie analizy skupień jako narzędzia umożliwiającego podział zagregowanych danych pomiarowych na grupy reprezentujące wyniki pomiarów wolne od zdarzeń napięciowych oraz wyniki pomiarów, w trakcie których wystąpiło zdarzenie napięciowe. Przebadano wrażliwość algorytmu k-średnich na identyfikację danych zawierających przerwy, zapady, wzrosty oraz szybkie zmiany napięcia. Za zbiór danych testowych wykorzystano synchroniczne pomiary przeprowadzone w sieci zakładów górniczych. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie skuteczności wykorzystania analizy skupień do identyfikacji danych zagregowanych zawierających zdarzenia napięciowe.
EN
The article presents the use of data mining to power quality issue. The application of cluster analysis as a tool which lead to division into groups representing the measurement period for which aggregated data (within the meaning of PN EN 61000-4-30 standard) contain and do not contain aggregated voltage events is presented. The sensitivity of the K-means algorithm to the identification of data containing interruptions, dips, increases and rapid voltage changes was tested. Synchronous measurements carried out in the mining plant network were used for the test data set. The obtained results allow determining the effectiveness of using cluster analysis to identify aggregated data containing voltage events.
PL
Maszyna wyciągowa jest, pod względem mocy zainstalowanej, jednym z największych urządzeń w podziemnym zakładzie górniczym. Urządzenie to pracuje cyklicznie z dużą ilością rozruchów w ciągu godziny. Z tego powodu jest ono źródłem licznych zaburzeń w sieci elektroenergetycznej zakładu górniczego, takich jak: wyższe harmoniczne czy wahania napięcia. Obecnie w sterowaniu maszyn wyciągowych coraz powszechniej odchodzi się od stosowania tradycyjnego układu Leonarda na rzecz wielopulsowych przekształtników energoelektronicznych, co niesie za sobą podniesienie sprawności układu oraz lepsze zdolności regulacyjne, lecz może być przyczyną zwiększenia negatywnego oddziaływania na parametry jakości dostawy energii elektrycznej w sieci zasilającej zakładu górniczego. W artykule przedstawiono analizę wpływu zmiany układu zasilania maszyny wyciągowej na parametry jakości energii elektrycznej sieci zakładu górniczego na podstawie pomiarów układów zasilania dwóch maszyn wyciągowych, przed oraz po modernizacji.
EN
The hoisting machine is one of the largest devices in the underground mining plant in terms of installed power. This device works cyclically with a large number of starts per hour. For this reason, it is the source of numerous disturbances in the mining power network, such as: higher harmonics and voltage fluctuations. Currently, the control of hoisting machines is increasingly diverging from the use of the traditional Ward Leonard control system in favor of multi-pulse power electronic converters, which results in increased system efficiency and better control capabilities, but may be the reason for an increase in the negative impact on the quality parameters of electricity supply in the mining plant's supply network. The article presents the analysis of the impact of changing the hoisting machine power supply system on the power quality parameters of the mining plant network based on measurements of the power supply systems of two hoisting machines, before and after modernization.
PL
W polskich zakładach górniczych napędy maszyn wyciągowych realizowane są głównie w oparciu o silniki prądu stałego. W artykule przedstawiono analizę doboru liczby pulsów układu przekształtnikowego maszyny wyciągowej pod kątem sprawności układu oraz jego oddziaływania na sieć zasilającą.
EN
The drive systems of hoisting machines in Poland are based on the separately excited DC motors. The motors are supplied by power electronic converters. Almost all machines are built in a 12-pulse configuration. The article explains whether it is technically and economically reasonable to manufacture multi-pulse systems (with a number of pulses greater than 12).
PL
W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe w obszarze monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej oraz bilansowania mocy i energii podjęte przez Enea Operator, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą. Działania realizowane są w ramach projektu NCBR. Obecnie realizacji podlega etap I projektu. Dotyczy pomiarów i rejestracji oraz analizy jakości dostawy energii elektrycznej z uwzględnieniem rozszerzonego pasma do 150 kHz oraz z wykorzystaniem techniki synchrofazorowej w sieciach dystrybucyjnych. Końcowym rezultatem projektu jest opracowanie i zbudowanie nadrzędnego systemu, którego zadaniem będzie integracja danych z mobilnych i stacjonarnych analizatorów, synchrofazorów, systemów prognozowania produkcji energii z rozproszonych źródeł w celu ich analizowania, raportowania oraz bilansowania mocy i energii.
EN
The article presents research and development works in the area of monitoring the power quality and power and energy balancing carried out by Enea Operator, in cooperation with the AGH University of Science and Technology. The activities are implemented as part of the NCBR project. Currently, stage I of the project is being implemented. It concerns measurements and registration as well as analysis of the power quality, including the extended band up to 150 kHz and using synchrophasor technology in distribution networks. The final result of the project is the development and build of a superior system whose task will be the integration of data from mobile and stationary analyzers, synchrophasors, energy forecasting systems from distributed generation for their analysis and reporting as well as power and energy balancing.
PL
Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej coraz częściej realizowane są za pomocą rozproszonych systemów pomiarowych obejmujących wiele mierników zainstalowanych w węzłach sieci dystrybucyjnej. W artykule przedstawiono przegląd trzech metod optymalnego wyboru miejsc przyłączenia analizatorów jakości energii elektrycznej. Przedstawiono również wyniki aplikacji tych metod do fragmentu typowej sieci dystrybucyjnej spotykanej na obszarze miejskim.
EN
Measurement of power quality parameters are increasingly carried out using metering system comprising a large number of meters installed in distribution network nodes. From the existing methods for the optimal selection of measurement points, three methods were selected. The results of application to a fragment of a typical distribution network in urban area is also presented. The conclusion is that the selected methods can be useful in selection of measurement locations when distributed power quality metering system is considered. Method no 1 (Won’s and Moon’s method) can be directly used for that purpose bearing in mind its characteristic: that the method ensures full observability of the system by using quite large number of meters.
PL
W ostatnim czasie operatorzy elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych w Polsce zainstalowali w swoich sieciach kilkadziesiąt tysięcy bilansujących liczników energii elektrycznej wyposażonych, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki, w funkcje pomiaru wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej. Liczniki te, z racji swoich nowych funkcji pomiarowych oferują nowe możliwości oceny funkcjonowania oraz diagnostyki sieci dystrybucyjnych. Są też źródłem znaczącego wolumenu danych pomiarowych. Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania zagregowanych wartości 10-minutowych pomiaru jakości energii elektrycznej, pochodzących z rozproszonych przyrządów pomiarowych (liczników i analizatorów) energii elektrycznej, w celu lokalizacji dominujących źródeł zaburzeń w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
EN
Recently, electricity distribution system operators in Poland have installed tens of thousands of balancing electricity meters, in accordance with the requirements of the Energy Regulatory Office, with the function of measuring the quality of electricity supply indicators. These meters, due to their new power quality measuring functions and significant volume, offer new possibilities in the assessment of functioning and diagnostics of power distribution systems. The article presents the possibility of using aggregated 10-minute power quality measurement data from electricity from dispersed electricity meters to locate dominant sources of disturbances in the power distribution network.
PL
W artykule przedstawiono metodę umożliwiającą estymację wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej w zadanym punkcie sieci elektroenergetycznej na podstawie wskaźników jakości energii elektrycznej zarejestrowanych w punktach leżących w najbliższym otoczeniu. Do estymacji wykorzystano algorytmy sztucznych sieci neuronowych. W rezultacie uzyskano neuronowy model określający relację pomiędzy wskaźnikami jakości energii elektrycznej tego samego typu w sąsiadujących ze sobą punktach. W artkule przedstawiono wyniki analiz i testów dla rzeczywistych warunków pracy sieci dystrybucyjnej.
EN
The article presents a method allowing the estimation of selected power quality indicators at a given point of the power grid based on electricity quality indicators (or other voltage parameters) registered at points in the nearest surroundings. Artificial neural network algorithms were used for the estimation. As a result, a neural model was obtained that determined the relationship between the same power quality indices at neighbouring points. The article presents the results obtained for the real conditions of the distribution network.
PL
Przedstawiono analizę parametrów jakościowych energii elektrycznej w wybranym zakładzie przemysłowym oraz zaproponowano środki zaradcze.
EN
This paper presents an analysis of the power quality parameters in selected industrial plant and the proposed remedies
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.