Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przed współczesnym rolnictwem stoją ogromne wyzwania. Z jednej strony w szybkim tempie wzrasta liczba ludności na świecie, z drugiej zaś kurczy się powierzchnia upraw. Jak zatem zapewnić niezbędną ilość pożywienia jak najlepszej jakości? Kluczem do sukcesu w tej dziedzinie może być szeroko pojęte rolnictwo precyzyjne, dzięki któremu możliwe staje się zwiększenie plonów, przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu środków produkcji.
EN
The emerging trends in the automation and autonomization of agricultural machines are mainly the result of the development of other sectors of the national economy and the defense industry. The paper presents requirements for autonomous technologies related to positioning systems, wireless communication, communication on the machine, and data transmission in the aspect of development of agricultural machines for field works. Limitations and challenges for introducing autonomous systems in agricultural machines for field works were also discussed.
EN
The article presents the results obtained during the research on the impact of the type of potato grating thickness on the quality of potato pancakes. Four mixtures were made, each by means of blades with different size of grating holes. The mixtures differed in consistency and appearance, which resulted in different quality parameters of fried potato pancakes. The pancakes were subjected toorganoleptic assessment with the 5-point method. The evaluation team consisted of a group of fifteen trained reviewers. Based on the obtained assessments, the results were analyzed and discussed. Potato pancakes made with a rotary grinding machine with a drum blade for potato grating were rated the highest. Their appearance, smell, taste and consistency were characteristic of this dish. Pancakes made on blades with medium holes were rated the worst. During frying, these pancakes quickly browned from the outside, but inside the mass of potato mixture remained raw. The conducted research confirmed that the way of grinding vegetables into potato mass has a large impact on the quality of ready potato pancakes, and thus on their sensory acceptability.
PL
Artykuł przedstawia wyniki uzyskane podczas badań wpływu rodzaju rozdrobnienia ziemniaków na jakość placków ziemniaczanych. Sporządzono 4 ciasta, każde z wykorzystaniem różnych grubości oczek do tarcia. Ciasta różniły się między sobą konsystencją oraz wyglądem, co skutkowało różnicą parametrów jakościowych usmażonych placków ziemniaczanych. Placki zostały poddane ocenie organoleptycznej metodą 5 punktową. Zespół oceniający stanowiła piętnastoosobowa grupa przeszkolonych ankieterów. Na podstawie uzyskanych ocen dokonano analizy i dyskusji wyników. Najwyżej ocenione zostały placki ziemniaczane wykonane maszynką do mięsa z funkcją tarcia ziemniaków na placki ziemniaczane. Ich wygląd, zapach, smak i konsystencja była charakterystyczna dla tej potrawy. Najgorzej oceniono placki sporządzone na ostrzach z grubymi oczkami. Placki te podczas smażenia szybko ulegały zarumienieniu się z zewnątrz, lecz w środku masa ciasta ziemniaczanego pozostawała surowa. Przeprowadzone badania potwierdziły, że sposób rozdrobnienia warzyw do masy ziemniaczanej ma duży wpływ na jakość gotowych placków ziemniaczanych, a przez to na ich akceptowalność sensoryczną.
EN
The article presents the results of a study on the effect of the type of flour on selected quality characteristics of pancake batter. The paper assesses three wheat and three spelt flours differing in milling degree. Pancakes made from these flours were subjected to organoleptic evaluation by a group of twenty reviewers. The results show that wheat flour pancakes with the highest milling refinement enjoyed the highest approval of the respondents, while spelt flour pancakes type 1850 received the worst rating. The research confirmed that the quality of the flour has a significant impact on the production of pancake batter. The batter made from flour of coarser milling, type 1850, was hard to spread on the surface of the pan, and the pancakes obtained were not of uniform thickness, which had a negative impact on their degree of frying and taste. The research carried out has led to the conclusion that the most popular are wheat-flour pancakes with fine milling.
PL
Artykuł przedstawia uzyskane wyniki badań dotyczące wpływu typu mąki na wybrane cechy jakościowe ciasta naleśnikowego. W pracy dokonano oceny trzech mąk pszennych oraz trzech mąk orkiszowych różniących się przemiałem. Powstałe z tych mąk naleśniki zostały poddane ocenie organoleptycznej przez dwudziestoosobową grupę recenzentów. Uzyskane wyniki pokazują, że naleśniki z mąki pszennej o najwyższym przemiale cieszyły się największą aprobatą ankietowanych, zaś najgorszą ocenę uzyskały naleśniki z mąki orkiszowej typ 1850. Badania potwierdziły, że jakość mąki ma znaczący wpływ na produkcję ciasto naleśnikowego. Ciasta z mąk o niższym przemiale – typ 1850 ciężko rozprowadzały się po powierzchni patelni, a otrzymane naleśniki nie miały jednolitej grubości, co negatywnie wpływało na ich stopień wysmażenia i walory smakowe. Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć wniosek, że najchętniej spożywane są naleśniki z mąki pszennej o wyższym przemiale.
EN
Responsibility for the credibility and quality of an organic product lies with the entrepreneur. It is therefore in the entrepreneur’s interest to recruit competent employees who stimulate the desired behaviours and activities conducive to the achievement of strategic goals connected with production of products with the quality expected by consumers of organic foods. Therefore, it was considered purposeful to analyse the issues of competencies of production workers' in relation to the Robles' set of soft skills. The topics discussed in the study include knowledge, skills, and internal motivation of the employees. A closer examination of the discussed problems was conducted with the example of a corporation X for its branches located in Poland, the Czech Republic and Romania which produce organic flour. The five-point Likert scale was used in the empirical examinations.
PL
Etykieta stanowi integralną składową produktu. Coraz częściej konsumenci chcą wiedzieć nie tylko, z czego składa się dany produkt, ale również skąd pochodzi. Nie mają jednak specjalistycznej wiedzy na temat składników i dodatków do żywności znajdujących się w ich składzie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie źródeł informacji, z jakich mogą korzystać zarówno producenci, jak i konsumenci żywności. Scharakteryzowano, jak powinna wyglądać poprawna etykieta, na co konsument powinien zwracać uwagę przy wyborze żywności. Omówiono również zagadnienie „czystej etykiety” – z krótką i prostą listą składników, ich pochodzenia oraz wpływem na produkt końcowy. Przedstawiono, w jaki sposób producenci „czyszczą” etykiety, dążąc do wytworzenia produktu, w składzie którego nie będzie barwników, polepszaczy, stabilizatorów itp.
EN
The label is an inseparable part of the product. More and more consumers want to know not only what the product is made of, but also want to know the origin of the product. However, they do not have specialist knowledge of ingredients and food additives in their composition. The purpose of this article is to present the source of information that can be used by both producers and food consumers. It describes what a correct label should look like, and on what the consumer should pay attention to when choosing food. The new trend of a clean label with a short and simple list of ingredients, its origin and impact on the final product was discussed. It was presented how the producers „clean” the labels by striving to produce a product that will not contain dyes, improvers, stabilizers, etc.
6
Content available remote Substancje chemiczne w żywności jako zagrożenie zdrowotne
PL
Związki między żywnością a zdrowiem człowieka od najdawniejszych czasów były przedmiotem zainteresowania naukowców. Żywność oprócz składników odżywczych zawiera takie substancje, jak stabilizatory, konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, emulgatory, metale ciężkie, azotany(V) i azotany(III). Stanowią one ogromne zagrożenia dla zdrowia. Jakość zdrowotna żywności i wartość odżywcza racji pokarmowych to dwa skorelowane ze sobą, istotne parametry zdrowotne, które można świadomie kształtować. Jakość zdrowotna żywności determinowana jest zawartością naturalnych związków toksycznych, drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów, zanieczyszczeń środowiskowych i technicznych. Z kolei wartość odżywcza żywności dotyczy zawartości i biodostępności niezbędnych dla organizmu składników oraz ich wzajemnych proporcji.
EN
A review, with 44 refs., of substances added intentionally to food as stabilizers, preservatives, dyes, antioxidants, emulsifiers as well as chem. impurities introduced during food prod. (heavy metals, nitrates and nitrites) and the impact of the presence of both types of chems. in food on the health risk of consumers.
7
PL
W badaniach podjęto próbę wykorzystania ultrasłabej emisji fotonowej do oceny jakości wybranych surowców biologicznych. Sprawdzono poziom wtórnej luminescencji z trzech rodzajów czekolad: gorzkiej, mlecznej oraz białej. Do przeprowadzenia pomiarów użyto stanowiska wyposażonego w fotopowielacz, służący do identyfikacji pojedynczych fotonów. Odnotowano znaczne zróżnicowanie w poziomie emisyjności fotonów z wybranych produktów. Dokonano analizy wyników porównując je z zawartością poszczególnych składników odżywczych. Zastosowano sztuczne sieci neuronowe do określenia zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi oraz do klasyfikacji rodzaju czekolady na podstawie liczby emitowanych przez nią fotonów.
EN
The research attempts to use ultra-low photonic emission to assess the quality of selected biological raw materials. The level of secondary luminescence from three kinds of chocolate: dark, milk and white. A station equipped with a photomultiplier used to identify individual photons was used to do the measurements. There was a appreciable difference in the emissivity level of photons from selected products. The results were compared comparing them with the content of various nutrients. Artificial neural networks were used to check the relationships between individual variables and to classify chocolate based on the number of photons it emits.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu wiedzy i informacji o produktach na wybory konsumentów różniących się płcią i wykształceniem. W latach 2016/2017 przeprowadzono badania ankietowego na próbie 328 osób. Wśród ankietowanych były kobiety i mężczyźni z wykształceniem średnim i wyższym. W badaniu pytano respondentów o częstość zapoznawania się z informacjami umieszczanymi na opakowaniu. Badania wykazały, że duża część konsumentów robi to rzadko lub nigdy. Z odpowiedzi na pytania wynika, że zainteresowanie informacjami o produktach wśród obu płci jest podobne, a konsumenci z wykształceniem wyższym wykazują większe zainteresowanie nimi niż konsumenci z wykształceniem średnim. Zainteresowania wartością energetyczną jest małe wśród konsumentów z obu grup.
EN
The article presents the results of the impact study of knowledge and product information on consumer choices of different gender and education. In the years 2016/2017, a survey was conducted on a sample of 328 people. Among the respondents there were women and men with secondary and higher education. The survey asked respondents about the frequency of reading the information on the packaging. Research has shown that a large proportion of consumers do it rarely or never. Answers to the questions show that the interest in product information among both sexes is similar and consumers with higher education show a greater interest in them than consumers with secondary education. Interest in energy is low among consumers in both groups.
9
Content available Wpływ powlekania na stabilność żywności®
PL
W artykule przedstawiono sposoby powlekania żywności, materiały powłokotwórcze oraz wpływ tego procesu na stabilność żywności. Omówiono powlekanie żywności jako technologię stosowaną w celu podniesienia stabilności żywności i przedłużenia przydatności do spożycia produktów spożywczych poprzez zachowanie ich cech jakościowych.
EN
The article presents food coating methods, film-forming materials and the effect of this process on food stability. Food coating was discussed as a technology used to increase food stability and extend food shelf life by maintaining their quality characteristics.
PL
W oparciu o analizę literatury omówiono zagadnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia. Celem pracy jest przedstawienie definicji bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz omówienie czynników wpływających na to bezpieczeństwo, a także unormowań prawnych w tym zakresie. W pracy, w oparciu o dane literaturowe i obowiązujące akty prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności i żywienia, scharakteryzowano czynniki stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a także obowiązujące w Unii Europejskiej i w Polsce, systemy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności z uwzględnieniem żywienia żołnierzy Sił Zbrojnych RP.
EN
Based on the analysis of literature, the issue of food safety and nutrition was discussed. The aim of the work is to present the definition of food safety and discuss the factors affecting this safety, as well as legal regulations in this area. At work, based on literature data and binding legal acts regarding food safety and nutrition, factors posing a threat to food safety as well as food safety surveillance systems in place in the European Union and Poland have been characterized. Systems for the supervision of food and nutrition safety including nutrition of soldiers of the Polish Armed Forces have also been described.
11
Content available Food quality and safety in the brewing industry
EN
The article presents the importance of economic and social responsibility of the brewing industry, pointing to the aspect of synergy related to the brewing industry in the processes of economic development (creation of many jobs in the agricultural sector, retail trade and gastronomy), stimulating specific areas of local and regional development. The principles of organization and supervision of food quality and safety in beer brewing as well as the importance of implementing management systems in the activity of brewing industry companies were presented.
PL
W pracy przedstawiono wybrane metody magnetycznego rezonansu jądrowego i analizy sygnału w domenie czasu stosowane do oznaczania zawartości fazy stałej i ciekłej tłuszczu oraz zawartości wody w produktach spożywczych. Poszczególne zastosowania poprzedzone zostały wstępem teoretycznym na temat zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego.
EN
The paper presents the selected methods of nuclear magnetic resonance and time domain signal analysis used to determine solid phase and liquid fat content as well as water content in food products. The individual applications have been preceded by a theoretical introduction to the phenomenon of nuclear magnetic resonance.
PL
W badaniach podjęto próbę określenia możliwości wykorzystania zjawiska opóźnionej luminescencji materii organicznej do oceny jej właściwości istotnych z punktu widzenia prozdrowotnego jej wykorzystania. W celu realizacji eksperymentu zbudowano stanowisko pomiarowe wyposażone z fotopowielacz służący do identyfikacji fotonów emitowanych przez wzbudzaną optycznie materię organiczną. Proces pomiaru liczby emitowanych biofotonów odbywał się automatycznie do czego wykorzystano środowisko programowania LabView. Odnotowano zróżnicowanie liczby biofotonów w obrębie badanych grup produktów spożywczych, stwierdzenie to dotyczy produktów finalnych oraz składowych stanowiących ich recepturę. Zaobserwowano, że istnieje praktyczna możliwość różnicowania materii organicznej pod względem stopnia emisji biofotonów.
EN
In the following studies there has been made an attempt to determine the possibility of using the phenomenon of delayed luminescence of organic matter to evaluate its properties relevant to its health promotion use. In order to carry out the experiment there was built a measurement station equipped with a photomultiplier tube used to identify the photons emitted by the optically excitable organic matter. The process of measuring the number of emitted bio-photons took place automatically for what LabView programming environment was used. There has been a diversification of the number of bio-photons within the investigated food groups, this statement applies to the final products and components constituting their recipe. It has been observed that there is a practical possibility of differentiation of organic matter in terms of the level of biophotons emissions.
PL
Kontrola produktów spożywczych jest niezwykle ważna zarówno dla producentów, jak i konsumentów żywności. Poszukiwane są więc metody umożliwiające szybką i łatwą ocenę ich jakości. Duże zainteresowanie wzbudzają narzędzia chemometryczne, łączące m.in. metody matematyczne i statystyczne. Wprowadzenie chemometrii umożliwia przede wszystkim wieloaspektowe podejście do oceny jakości produktów spożywczych i głębszą analizę wyników. Chemometria ułatwia rozróżnienie produktów spożywczych zależnie od ich składu chemicznego, pochodzenia geograficznego czy botanicznego oraz jakości mikrobiologicznej. W części 1 artykułu przedstawiono najczęściej stosowane metody chemometryczne oraz opisano ich wykorzystanie do oceny jakości produktów pochodzenia zwierzęcego: mięsa i produktów mięsnych oraz ryb i owoców morza. W części 2 artykułu zostanie omówione wykorzystanie chemometrii do oceny jakości napojów i produktów pochodzenia roślinnego.
EN
Quality control of food products is extremely important, both for producers and consumers of food. In that case, new methods are sought that can provide fast and easy evaluation of food products’ quality. Chemometric processes which combine mathematical and statistical methods are of huge interest now. The implementation of chemometrics enables mainly multi-faceted approach to food quality control and deeper analysis of the results. Chemometrics enables differentiation of food products according to their chemical composition, geographical origin, botanical origin and microbiological quality. Part 1 of this paper presents most frequently applied chemometrics methods and their use in quality control of products of animal origin: meat and meat products as well as fish and sea-food products. In part 2 of the article, the use of chemometrics in quality control of beverages and food of plant origin will be discussed.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i przeanalizowanie nowego systemu HARPC (analizy zagrożeń i opartych na ryzyku środków zapobiegawczych wobec żywności) służącego bezpieczeństwu żywności, stworzonemu w Stanach Zjednoczonych (USA) przez FDA – Agencję ds. Żywności i Leków, wymaganego ustawą modernizacyjną bezpieczeństwa żywności (FSMA). FSMA ma na celu zapewnienie bezpiecznych dostaw żywności w USA poprzez przesunięcie punktu ciężkości z reagowania na zagrożenia do zapobiegania tym zagrożeniom. Artykuł przedstawia koncepcję systemu oraz siedem jego zasad, które muszą być wdrożone przez przedsiębiorstwa spożywcze, identyfikuje główne elementy planu bezpieczeństwa żywności i pokazuje różnice między systemami HACCP i HARPC. W podsumowaniu autorka artykułu zwraca uwagę na potrzebę wdrożenia systemu przez podmioty spożywcze w Polsce, mając na uwadze ich relacje handlowe z rynkiem amerykańskim.
EN
The purpose of the article is to present and to analyse the new system for food safety, elaborated in United States of America (U.S.) by FDA (Food and Drug Administration) – HARPC (Hazard Analysis and RiskBased Preventive Controls) required by FSMA (Food Safety Modernisation Act). FSMA aims to ensure the U.S. food supply is safe by shifting the focus from responding to contamination to preventing it. The article describes the idea of the system and its seven principles that need to be implemented by food companies, presents the main elements of food safety plan and shows the differences between HACCP and HARPC systems. In the summary, the author of the article points out the need for the implementation of the system by companies in Poland, regarding their trade relations with U.S. market.
PL
W artykule omówiony został problem zapewnienia bezpieczeństwa żywności przez podmioty tworzące łańcuch żywnościowy. Analiza stosowanych w przedsiębiorstwach systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności pokazała, że dobrze chronią przed zagrożeniami, których skutki dla zdrowia konsumentów występują bezpośrednio po jej spożyciu. Nie chronią jednak dostatecznie przed zagrożeniami powodującymi choroby cywilizacyjne. Są one powodowane niektórymi substancjami legalnie dodawanymi do żywności i brakiem rzetelnej informacji o produktach. Poprawa sytuacji może nastąpić, gdy przedsiębiorstwa należące do łańcucha żywnościowego zaczną szerzej stosować się do zasad CSR w obszarze zagadnień konsumenckich.
EN
In this paper the issue of ensuring food safety by entities in food chain is discussed. Analysis of company food safety management systems showed that there is only a good protection against threats menacing consumer health immediately after eating. There is not enough protection against threats that cause the civilization diseases. Such diseases are caused by some substances that are legally added to food and by lack of reliable information about products. The situation will be improved when food chain companies will more widely comply with CSR policy in area of consumer affairs.
PL
Celem tego materiału jest ukazanie stanu bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle głównych państw Unii Europejskiej. Zasadniczy wysiłek został skupiony na bilansie produkcji podstawowych artykułów żywnościowych (mięso, zboża i mleko). Z punktu widzenia metodologicznego, przedmiotem badań jest bezpieczeństwo żywnościowe, podmiotem zaś jest nasz kraj w otoczeniu zasadniczych państw naszego kontynentu będących we Wspólnocie UE. Zakres czasowy analizy to okres kilku ostatnich lat oraz najbliższa perspektywa. Przestrzeń to oczywiście Polska i główne państwa Wspólnoty. Struktura tego opracowania to siedem powiązanych ze sobą punktów. Pierwsze trzy to ujęcie teoretyczne problemu (miejsce i rola, pojmowanie, pomiar). Natomiast cztery kolejne to analiza i ocena badanego zjawiska (ujęcie globalne, komparatystyka gospodarcza, sytuacja naszego kraju oraz szanse i zagrożenia).
EN
The purpose of this material is to demonstrate the state of Polish food security against a back drop of major European Union member countries. The main effort was put into balance of production of basic food articles (meat, grain and milk). From the methodological point of view object of the study is food security, research entity is Government of the Republic of Poland and major European Union countries. Time ranges of analysis are last few years and the closest perspective. Spatial range is Poland and key EU countries. The structure of this study consists of seven connected points. Three of them are theoretical aspects of the problem (place and function, understanding, survey). Four more are analysis and assessment (global spin, situation of our country, opportunities and threats).
EN
The purpose of the work was to identify the hazards relevant to the production of safe food and to assess the effects of a possible infection. The paper presents the microbiological hazards that can occur throughout the production of creamy cream cheese and indicates the means to their minimization or elimination. The analysis of microbiological hazards showed that in the manufacturing process of the type of cheese mentioned, there are a few critical steps that should be specifically overseen. In order to acquire a high quality product it is important to monitor a quality of raw material, the parameters of pasteurization and souring, temperature of product packaging, storage conditions of the finished product and maintain hygiene throughout the production. The process of heat treatment, which is pasteurization, is a critical step (critical control points - CCP) for the whole process. Monitoring this stage and consistent adherence to Operational Pre-Condition Programs at the thermisation and centrifuging and later packaging, guarantees a safe product and its long shelf life.
EN
The purpose of the work was to identify the potential microbial hazards that may occur during the manufacturing process of creamy cream cheese, and to present the means of their elimination or minimization. The analysis demonstrated that among the most crucial stages that should be particularly monitored are: the quality of raw materials, the control of pasteurization and souring parameters as well as temperature of product packaging, ensuring proper storage conditions of the finished product and hygiene throughout the production. Of these, the most critical step in the entire process (critical control points - CCP) is a heat treatment process which is pasteurization. On the basis of the analysis, it can be concluded that the monitoring of such a process and consistent adherence to Operational Pre-Condition Programs at the thermisation and centrifuging and later packaging, can help guarantee a safe product and its long shelf life.
PL
Testy przechowalnicze są ważnym narzędziem wykorzystywanym podczas wyznaczania trwałości żywności. W artykule przedstawiono podstawowe założenia i specyfikę badań przechowalniczych, omówiono rodzaje testów, zasady ich planowania oraz przedyskutowano zalety i ograniczenia w ich stosowaniu.
EN
Storage trials are important tool used for predicting shelf-life of foods. This article reviews key concepts and practices of storage trials, the types of storage shelf-life studies and the principles of experiment design. The most important benefits and limitations are also discussed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.