Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 159

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość życia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Quality of life is an ambiguous concept with a medical, sociological and economic dimension, as well as psychological, the most subjective one. Physical activity is considered one of the most important elements of a healthy lifestyle and a factor that determines the physical and mental health of an individual. The article presents the issue of physical activity in the aspect of quality of life management. It was found that respondents notice a very large relationship between sport and quality of life. The authors showed that it is very important in the quality of life management aspect not only to promote physical culture, but also to develop the habit of practicing it.
PL
Standard urbanistyczny to narzędzie planistyczne służące określeniu i stosowaniu pożądanych ram techniczno-funkcjonalnych, charakteryzujących daną inwestycję pod względem rozwiązań przestrzennych i jakości życia.
PL
Artykuł przedstawia wyniki oceny relacji pomiędzy sposobem kształtowania przestrzeni publicznej w aspekcie zapewniania zrównoważonej mobilności i doświadczeniami użytkowników, wpływającymi na postrzeganą jakość życia. Przedmiotem oceny był węzeł multimodalny, zorganizowany wokół stacji kolejowej w Nysie – mieście średniej wielkości, uznanym za zagrożone wykluczeniem. Celem badania było zidentyfikowanie wybranej, niewielkiej grupy głównych wyzwań i zaleceń mających na celu poprawę doświadczeń użytkowników w zakresie korzystania z węzła multimodalnego w mieście. Artykuł podkreśla rolę infrastruktury obsługowej (przystanki, dworce, punkty przesiadkowe) w ekosystemie mobilności miejskiej. Każdy element tego ekosystemu (zaprojektowanego zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego) może istotnie wpłynąć na poprawę postrzeganej (deklarowanej) jakości życia w mieście, jeśli zastosowane rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na doświadczenia użytkowników (w tym ich poczucie komfortu i opieki). Autorzy skupili się na obecnej sytuacji w celu zidentyfikowania głównych obszarów wymagających interwencji, mających na celu poprawienie doświadczenia użytkowników w zakresie korzystania z węzłów multimodalnych w małych i średnich miastach. Zwrócono uwagę nie tylko na aspekt dostępności infrastruktury, ale także na stosunki pomiędzy rozwiązaniami urbanistycznymi, architektonicznymi i inżynieryjnymi w kontekście ich wpływu na ocenę węzła multimodalnego dotyczącego jego użyteczności w trzech wymiarach: funkcjonalnym, racjonalnym i postrzeganym. W podsumowaniu przedstawiono proces prowadzący do osiągnięcia tego celu, od podstawowych rozwiązań po interoperacyjność. Wiedza ta umożliwi podejmowanie lepszych decyzji w procesie planowania projektów miejskich zorientowanych na użytkownika. Może to być szczególnie istotne w wypadku, gdy świadomym celem działania jest osiągnięcie poziomu interoperacyjności oczekiwanego przez użytkowników obiektów takich, jak m.in. węzły multimodalne, które są jednym z elementów publicznej przestrzeni miejskiej o znacznym wpływie na jakość życia mieszkańców.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych w zakresie wyceny kosztów społecznych zdarzeń drogowych w Polsce w latach 2014-2018. Badania przeprowadzono dwoma metodami: kapitału ludzkiego i kosztów restytucji oraz metodą WTP. Przeprowadzone badania pozwoliły na analizę zmian kosztów społecznych wypadków i kolizji drogowych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Wykazano, że dynamika pozytywnych zmian w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zbyt wolna w stosunku do społecznych kosztów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, które w ostatnim roku drastycznie wzrosły. Zaprezentowane wyniki badań zainspirowały Autorkę artykułu do rozpoczęcia badań nad jakością życia ofiar wypadków drogowych, aby na tej podstawie sformułować rekomendacje w zakresie zarządzania skutkami wypadków drogowych.
EN
The article, on the background of theoretical considerations, presents the results of empirical research on the valuation of social costs of road accidents in Poland in the years 2014-2018.The research was conducted on two methods: human capital with restitution costs and WTP methods. Studies have allowed the analysis of changes in social costs of road accidents and collisions in Poland in recent years. It has been shown that the dynamics of positive changes in the improvement of traffic safety are too slow compared to social costs of road accidents in Poland, which drastically increased in the last year. The presented research results inspired the author of the article to start research on the quality of life of road accident victims in order to formulate recommendations in the field of accident management on this basis.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej koncepcji badania jakości życia ofiar wypadków drogowych w wieku zaawansowanym. Ofiary te spotykają się najczęściej z wykluczeniem z życia społecznego, zaś niwelowanie nierówności społecznych poprzez zapewnienie wysokiej jakości życia wszystkim członkom społeczeństwa stanowi nadrzędny cel polityki społecznej i gospodarczej współczesnych państw. W Polsce najliczniejszą grupę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych stanowią osoby w wieku 60+. Przegląd literatury dotyczącej jakości życia ofiar wypadków drogowych wykazał, że publikacje na ten temat są nieliczne. Dodatkowo, ich autorzy prezentują rozbieżne podejścia do tematyki, metodologii oraz narzędzi badawczych. Niniejszy artykuł odpowiada na zdefiniowaną potrzebę rozszerzenia badań nad oceną jakości życia wśród osób poszkodowanych w wypadkach w celu opracowania rozwiązań modelowych, które pozwolą ofiarom tych wypadków powrócić do pełni życia społecznego.
EN
The objective of the article is to present an original concept the study into the quality of life of road accidents victims at old age. Social exclusion from life most often affects these victims. Eliminating social inequalities by ensuring a high quality of life all members of society is the overriding goal of social and economic policy of contemporary countries. People over the age of 60, are the largest group of road accident fatalities in Poland. Available literature regarding quality of life among injured in road accidents has shown that there are few publications on this subject. Moreover, divergent approaches to topics, methodologies and research tools are presented. This paper responds to an identified need for more research into QoL of road accidents victims for the purpose of developing model solutions for victims recovery of a normal social life.
6
Content available The problems of quality of working life measure
EN
The publication discusses issues related to the problems of Quality of Working Life (QWL). QWL is the set of indicators created to measure the quality of the working life. This is not an easy problem to address because different approaches to work exist, from the negative approach, to the approach that concentrates on satisfaction and fulfillment obtained through work. The aim of the paper is to analyze the concept of QWL indicator and present some examples of the sub indicators used in this case.
7
Content available remote Urban sprawl and smart growth versus quality of life
EN
One of the key reasons behind the urban sprawl process is the desire to increase the quality of life by living in “better” conditions. “Smart growth” is an alternative concept for the extensive development of the city, integrating different ways of land development in a compact manner. The main current of the work is to reflect on the quality of life in the urban areas. The aim of research is to determine ways to “heal” the spatial development of urban and suburban areas under the existing conditions of increasing urban chaos. The interpretation of living conditions for particular social groups is needed to find solutions that increase the quality of life. The background to the research is an analysis of literature on the subject, the consideration of good examples and own observations.
PL
Jednym z kluczowych czynników powodujących proces urban sprawl jest chęć poprawienia swojej jakości życia poprzez zamieszkanie w „lepszych” warunkach. Smart Growth jest koncepcją alternatywną dla ekstensywnego rozwoju miasta integrującą różne sposoby zagospodarowania terenu w zwarty sposób. Głównym nurtem artykułu jest zastanowienie się nad jakością życia na terenach zurbanizowanych. Celem badań będzie określenie sposobów „uzdrowienia” zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich i podmiejskich w istniejących warunkach narastającego chaosu urbanistycznego. Interpretacja warunków życia jest potrzebna do zastanowienia się nad sposobami rozwiązań polepszających jakość życia. Tłem do badań jest analiza literatury przedmiotu, dobrych przykładów oraz obserwacje własne.
8
Content available remote Intelligent urban space as a factor in the development of smart cities
EN
A smart city is a city which, with the use of modern technologies, manages all areas of its functioning in order to optimise results of its development, create new values based on the cultural heritage and natural resources. However, it should be remembered that people create a city; therefore, the technology accompanying the idea of a smart city is only a tool that will be used by society in the process of the development. This paper aims to present the implementation of the objectives of intelligent urban space in the context of the concept of smart growth and the smart city. The author focuses on the analysis of selected approaches to shaping the intelligent city space related to activities within smart environment (blue and green infrastructure) and smart people and lifestyle (activity nodes and local centres). A smart’ city creates intelligent space.
PL
Smart City to miasto, które dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zarządza wszystkimi dziedzinami funkcjonowania w celu optymalizacji działań, tworzenia nowych wartości oraz pomnażania dóbr i zasobów. Jednak trzeba cały czas mieć na uwadze, że miasto tworzą ludzie, dlatego technologia towarzysząca idei miasta inteligentnego stanowi jedynie „narzędzie”, które będzie wykorzystywane przez społeczeństwo. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie realizacji założeń inteligentnej przestrzeni miejskiej w kontekście idei inteligentnego rozwoju (smart growth) i inteligentnego miasta (smart city). Autorka koncentruje się na analizie wybranych kierunków kształtowania przestrzeni miasta związanych z działaniami w zakresie inteligentnego środowiska (błękitno-zielona infrastruktura) oraz inteligentnego społeczeństwa i stylu życia (węzły aktywności i centra lokalne). Inteligentne miasto tworzy inteligentną przestrzeń.
EN
Food safety means all the conditions that have to be met and actions that have to be taken at all stages of food production or sales to protect human health and life. Studies have demonstrated that organic food is considered by consumers to be healthier and safer than conventional food produced by means of intensive farming methods. In this context, the interest in organic food among both consumers and distributors is increasing. This means that there are many factors determining organic food production. Among them are those related to competencies that affect product safety, which represents a guarantee that the enterprise will achieve market success and is one of the sources of competitiveness for such enterprises. Therefore, the aim of the study was to present assessment of soft competencies of laboratory employees by their immediate superiors. The problem was identified more closely as a case study of the corporation that produces organic foods, whereas assessment of competencies was compared to the specific features of the food sector the enterprise operates in, with the examples of the branches located in Poland, the Czech Republic and Romania.
10
Content available Quality of life improvement in Kaizen aspect
EN
The aim of the research is to analyze the quality of life improvement (Kaizen) in the running aspect in Poland. Until now, issues related to the running analysis of the quality life in terms were not the subject of broader, comprehensive scientific considerations. The research was taken in 2019 year and covered a group of 396 runners. The respondents are women posing 67,9% and men posing 32,1% residing in different areas of Poland. The research was based on a questionnaire (CAWI - Computer Assisted Web Interview). Although for most respondents the result is not the most important, they try to improve their running attitude and time. Runners use different ways to be motivated to work on themselves. An example of motivators can be a medal, obtained at the finish line or sharing success with participation in competition on social networks (Facebook).
EN
The National Quality Programme of the Slovak Republic for 2017-2021 strongly emphasises the primary objectives and priorities of the Quality Improvement Strategy. This should be one of the main priorities of the Slovak Government in the upcoming period. The Quality Improvement Strategy should, in general, lead to an improvement in the quality of life. The aim of the paper is to point out the opportunities for improvement by applying indicators aimed at defining the excellence of organisations within the national economy of the Slovak Republic.
PL
Celem artykułu jest chęć przybliżenia pojęcia i istoty kapitału duchowego (spiritual capital), uzasadnienie roli duchowości (spirituality) w rozwoju gospodarczym i społecznym, a także uzmysłowienie potrzeby wyodrębnienia kapitału duchowego spośród innych kapitałów organizacji. Przyjętą metodą badawczą jest przegląd tematycznej, wybranej literatury polsko- i anglojęzycznej (od lat 70. XX wieku). Struktura opracowania obejmuje dwa rozdziały merytoryczne, wprowadzenie i podsumowanie oraz wykorzystaną w badaniach literaturę. W pracy wskazano na coraz większe zainteresowanie badaczy z dziedziny nauk o zarządzaniu problematyką kapitału duchowego w biznesie. Zaakcentowano potrzebę wartości moralnych we współczesnym zarządzaniu organizacjami, gdzie priorytetem jest wiedza. Uzasadniono, że w procesie pracy zachowania ludzi (zarządzających i zarządzanych) powinny kierować się uniwersalnymi, ponadczasowymi zasadami moralnymi. Omówiono tradycyjne kapitały przedsiębiorstw i ich zakres możliwych powiązań z kapitałem duchowym. Wyniki badań wskazują na różne podejścia do pojęcia kapitału duchowego, jednakże można doszukać się w nich rdzenia moralnego organizacji. Pozwalają także na stwierdzenie, że kształtuje się model ogólnoludzkich wartości duchowych (moralnych) w biznesie.
EN
The aim of the article is to present the concept and essence of spiritual capital, to justify the role of spirituality in economic and social development, and to emphasize the need to distinguish spiritual capital from other capitals of the organization. The research was based on the subject literature. The article highlights the need for the moral values developed over the centuries to be included into business. Traditional capitals of the organization and their connections with spiritual capital were discussed. The results of the research indicate different approaches to the concept of spiritual capital. However, you can find in them the moral core of an organization. They also allow to state that a model of general universal moral values in business emerges.
EN
Indexing for measuring the quality of life have been developed by various countries or organizations. Probably the most comprehensive among these indexes is the Better Life Index, which is developed by OECD. The sampling of the study consists of 34 countries that are the members of OECD, and two countries that are not members of OECD. The data are obtained from the 2017 criteria of OECD life index. In this way, the welfare levels of the countries were compared through the 11 life index criteria defined by OECD. In the study, correlation and regression analyses were performed to reveal the relationships between the OECD life criteria and to measure the degree of these relationships. Thus, it was attempted to demonstrate to what extent the index criteria, particularly the safety criterion, affect a society's quality of life. When we evaluate these analyses in general sense, it was observed that there is a significant and positive relationship between the safety criterion and other parameters. However, a negative relationship between the safety and the satisfaction criteria was found according to another result of the analyses. This is because of the fact that, after a certain threshold level, an individual won't have a positive attitude towards the interventions to the living space.
PL
Metody indeksowania danych w celu zmierzenia poziomu jakości życia są rozwijane przez wiele krajów i organizacji. Prawdopodobnie najbardziej obszernym z tych indeksów jest Better Life Index, opracowany przez OECD. W przypadku tego artykułu dane odnoszą się do 36 krajów, z których 34 należy do OECD, a pochodzą one z OECD Life Index z 2017 r. Poziomy dobrostanu w poszczególnych krajach zestawiono z 11 kryteriami określonymi przez OECD. Przeprowadzono analizy korelacji i regresji, aby wykazać powiązania pomiędzy kryteriami OECD Life i aby określić ich zakres. Umożliwiło to wykazanie w jakim zakresie kryteria indeksowania, w szczególności kryterium bezpieczeństwa, wpływają na jakość życia społecznego. Z ogólnej perspektywy można dostrzec istnienie znaczącego i pozytywnego związku pomiędzy kryterium bezpieczeństwa a innymi parametrami. Jednocześnie zauważono występowanie zależności negatywnej pomiędzy bezpieczeństwem a kryterium zadowolenia. Uwarunkowane jest to istnieniem pewnego poziomu progowego, powyżej którego jednostka nie będzie miała pozytywnego nastawienia do ingerowania w przestrzeń życiową.
EN
One of the elements affecting the quality of life is recreational activity. Considering the ageing demographic structure of urban residents, it is necessary to take into account the needs and expectations of seniors in the activities of cities. In addition, an important factor determining recreational activity is the transport accessibility of the recreational space of cities on which this article is focused. The article consists of three parts. The first explains the theoretical issues regarding transport accessibility. The second presents considerations on the mobility of seniors. The supplement to the discussion is the third part, which is a case study for the Zawadzkiego-Kolonowica housing estate in Szczecin (Poland), whose age structure shows a high level of ageing.
15
Content available remote Przekształcenia transportowe miast służące poprawie jakości życia
PL
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych przekształceń transportowych miast, które służą poprawie jakości życia ich mieszkańców. Wynikają one z różnorodnych uwarunkowań, które stanowią tło dla tych przekształceń. Znaczna część tych uwarunkowań jest destruktywna, w tym zwłaszcza: wzrost liczby samochodów osobowych na świecie, duża emisja zanieczyszczeń z ruchu samochodów osobowych oraz brak spadku wielkości tej emisji mimo wzrastającej liczby samochodów niskoemisyjnych i problem kongestii. Jednak część uwarunkowań posiada charakter konstruktywny, w tym zwłaszcza: dostrzeganie przez władze, że jakość życia w mieście jest bardzo istotna, zmiany w myśleniu o transporcie w mieście – zwłaszcza dwie przełomowe – książka Jane Jacobs „Śmierć i życie wielkich miast Ameryki” oraz Raport Buchanana, a także zmniejszanie się liczby samochodów osobowych w wielkich miastach krajów rozwiniętych. Na takim tle przedstawiono przekształcenia transportowe miast służące poprawie jakości życia w zakresie: planowania ulic, płynności ruchu, uspokojenia oraz ograniczenia ruchu samochodów, komunikacji rowerowej, komunikacji urządzeniami transportu osobistego, a także rangi, integracji, dostępności i atrakcyjności komunikacji publicznej.
EN
The aim of the article is to present current transformations of the city transport that serve to improve the quality of their residents’ lives. They result from various determinants that form the background for these transformations. A substantial number of these conditions is destructive, in particular: an increase in the number of passenger cars in the world, significant pollution from passenger car traffic and no decrease in this emission despite a growing number of low-emission cars and problems with congestion. However, some of these determinants are constructive, particularly: noting by the authorities that the quality of life in the city is essential, changes in thinking about transport in the city – especially two ground-breaking publications – Jane Jacobs’s book The Death and Life of Great American Cities and Buchanan’s report, as well as a decrease in the number of passenger cars in large cities of developed countries. In this context, urban transport transformations aiming to improve the quality of life are presented in terms of: street planning, traffic flow, slowing down and reducing car traffic, bicycle transportation, Personal Mobility Devices transportation, as well as the rank, integration, accessibility and attractiveness of public transport.
PL
Artykuł poświęcono rozważaniom na temat budowania bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w mieście. Autorzy wskazują na implikacje procesów demograficznych dla rozwoju miast i pokazują, jak te procesy wpływają na decyzje w zakresie budowania bezpiecznego środowiska życia seniorów. Potencjał zarządzania logistycznego upatrują w tworzeniu warunków do aktywnego starzenia się, ujawniając różne możliwości włączenia logistyki w rozwiązywanie problemów seniorów.
EN
The article is focuses on the consideration of building health security for seniors in the city. The authors point to the implications of demographic processes for urban development and show how these processes influence decisions in the area of building a safe environment for senior citizens. The potential of logistic management is seen in creating conditions for active aging, revealing various possibilities of including logistics in solving problems of seniors.
EN
In order to meet global challenges, cities must be governed efficiently, be compact, and as a result more sustainable, socially coherent, strong and competitive at economic level. Initiatives taken in favour of urban mobility may help in shaping of the global society, putting the main focus on the quality of life, citizens› needs and the principle of sustainable development. These actions aim at focusing citizens› attention on the need to improve air quality, decrease congestion in city’s main streets, but most of all to invest in your own health and physical condition, which increases the level of citizens’ life conditions, and in turn provides the city with considerable economic benefits. However, is it quite a challenge to ensure a sustainable urban mobility pattern which requires a high level of stakeholders’ participation and establishing a detailed complex planning process. The aim of the paper is to present, based on the available literature and data sources and also survey research results, shaping life quality in the aspect of mobility in the context of current megatrends, taking as a case study the CIVITAS DYN@MO project implementation in the city of Gdynia.
18
Content available Zrównoważony rozwój a jakość życia
PL
Celem artykułu jest analiza jakości życia w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju w aspekcie społecznym, ekonomicznym i środowiskowym oraz zwrócenie uwagi na brak równości konsumpcji dóbr na świecie. Artykuł jest interpretacją współzależności pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz jakością życia.
EN
The article's aim is to analyze the quality of people's lives in the context of sustainable development conception in the social, economical and environmental aspect and to draw attention to the inequality of goods' consumption in the world. This article is an interpretation of the interdependence between economic growth, care for the environment and the quality of people's lives.
EN
The phenomena occurring in contemporary cities, whose dynamics is fuelled by globalization, bring many negative consequences in relation to the quality of the human life space. The deterioration of the quality of urban space is particularly visible in the residential function and it reduces the quality of life of residents. The paper attempts to determine the components of urban space quality in relation to the housing environment and the quality of life of residents, which are of the greatest importance in shaping the attractive landscape of the place of residence. These issues are presented in the view of the problems of contemporary cities, phenomena that occur in them and their consequences in the quality of spatial development.
PL
Zjawiska zachodzące we współczesnych miastach, których dynamikę napędza globalizacja, przynoszą wiele negatywnych konsekwencji w odniesieniu do jakości przestrzeni życia człowieka. Obniżanie jakości przestrzeni miejskiej jest szczególnie widoczne w funkcji mieszkaniowej i powoduje obniżanie jakości życia mieszkańców. W pracy podjęto próbę wyznaczenia komponentów jakości przestrzeni miejskiej w odniesieniu do środowiska mieszkaniowego i jakości życia mieszkańców, które mają największe znaczenie w kształtowaniu atrakcyjnego krajobrazu miejsca zamieszkania. Zagadnienia te przedstawiono na tle problematyki współczesnych miast, zjawisk, które w nich zachodzą, oraz ich konsekwencji w jakości zagospodarowania przestrzeni.
PL
Składniki kosmetyków pielęgnacyjnych niewątpliwie zapewniają poprawę jakości życia, jednakże powszechność ich zastosowania stanowi poważny problem środowiskowy.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.