Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jacht
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na tle innych obiektów pływających jacht żaglowy wyróżnia się m.in. tym, że choć jest zaprojektowany jako pojazd poruszający się w pozycji wyprostowanej, to jednak znaczną część czasu żegluje w przechyle. Dlatego tak ważne jest poznanie zachodzących wtedy zjawisk, zwłaszcza związanych z oporem hydrodynamicznym. W artykule zaprezentowano porównanie oparte na weryfikacji wybranej, przybliżonej metody oszacowania zmian oporu całkowitego gołego kadłuba w wyniku jego przechylania się, polegającej na sprawdzeniu wykonanym metodą numeryczną (CFD) i eksperymentalną (przez badania modelowe). Obliczenia uproszczone oparto na metodach opracowanych w ramach serii Delft (The Delft Systematic Yacht Hull Series, DSYHS). W artykule przedstawiono wyniki oszacowań dla wybranego jachtu żaglowego.
EN
Unlike other floating structures yachts sail in heel most of their life, however, resistance in design process is estimated in upright condition. Thus, it is crucial to investigate into phenomena related to change of hull resistance due to heel. This article presents assessment of influence of yacht’s heel on bare hull resistance using approximate method. Results were compared to towing tank experiments and numerical computation (CFD). Calculations were performed using formulae developed based on The Delft Systematic Yacht Hull Series. Article presents results of analysis for specific sailing yacht.
PL
Rewizja opiera się na weryfikacji wybranych przybliżonych metod prognozowania oporu całkowitego gołego kadłuba, opracowanych w wyniku badań systematycznej serii kadłubów jachtów żaglowych w latach 1973–2010, znanych jako The Delft Systematic Yacht Hull Series (DSYHS). Zademonstrowano wyniki otrzymane z wykorzystaniem wzorów przybliżonych (Metoda Delft), obliczeń numerycznych (CFD) i badań modelowych dla wybranego jachtu żaglowego o nowoczesnym kształcie kadłuba wraz z ich dyskusją.
EN
The revision is based on the verification of approximate methods of the prediction of the total resistance of the bare hull developed in the results of a systematic study of a series sailboat hulls from 1973 to 2010 known as The Delft Systematic Yacht Hull Series (DSYHS). Demonstrations were obtained based on approximate formulas (Delft method), numerical calculations (CFD) and the towing tank test for a selected sailing yacht with a modern hull shape along with a discussion of results.
PL
W artykule przedstawiono genezę popularności stosowania napędu hydraulicznego do napędu urządzeń pokładowych montowanych na pokładach nowoczesnych jachtów morskich żaglowych i motorowych. Opisano wady i zalety napędów hydraulicznych wykorzystywanych na pokładach opisywanych jednostek pływających. Przedstawiono przykładowe wykorzystanie napędu hydraulicznego do napędu i sterowania maszyny sterowej, kabestanów pokładowych, wind kotwicznych i kotwiczno-cumowniczych, żurawi pokładowych oraz innych elementów wyposażenia pokładowego.
EN
The genesis of popularisation the hydraulic drive use for equipment on board of modern sea tall and motor jachts has been presented in the paper. The adventages and disadvantages of hydraulic drive used on board of a/m vessels were described. Example of use the hydraulic drive and control of steering gear, deck cabestan vertical winches, deck anchor and deck anchor-mooring winches, deck cranes and other elements of deck equipment was presented..
PL
W artykule przedstawiono powszechne wykorzystanie hydraulicznych układów centralnego zasilania urządzeń pokładowych montowanych na pokładach nowoczesnych jachtów morskich żaglowych i motorowych. Przedstawiono typy układu centralnego zasilania hydraulicznego wykorzystanie do napędu i sterowania, kabestanów pokładowych, wind kotwicznych i kotwiczno-cumowniczych, oraz innych elementów jachtowego wyposażenia pokładowego. Opisano zalety i wady układów centralnego zasilania stosowanych na pokładach opisywanych jednostek pływających
5
PL
W pracy zastosowano odpady poliestrowo-szklane, pochodzące z produkcji jachtów, do wytworzenia sztywnych pianek poliuretanowych. Zbadano wybrane właściwości mechaniczne i termoizolacyjne otrzymanych pianek z recyklatem. Użycie odpadów poliestrowo-szklanych do usztywnień pokładów jachtów pozwoli częściowo zagospodarować je bezpośrednio w miejscu ich powstawania.
EN
In this work glass reinforced polyester waste from yacht production was used to rigid polyurethane foams. The mechanical and thermal insulation properties of polyurethane foams with recyclate were determined. Using glass-polyester waste to deck’s stiffeners of yachts can partially manage them directly in manufacture place.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
666--671, CD 2
EN
The aim of the research is to show which of the small recreational vessels (a sailing yacht, motor yacht or barge) is the safest on inland waterways. During the research conducted in the years 2007-2010 which included a field research and structured interview, opinions of tourists, boat chartering companies, in land waterways search and rescue stations and harbour authorities have been collected and presented in this work. The conclusion is: a barge is the safest of all small recreational vessels, however there are situations when common sense, boat capabilities and skills of a skipper and the crew are priority and cannot be disregarded.
PL
Polska posiada bardzo rozbudowaną sieć wodnych dróg śródlądowych. Istnieje w Polsce mnóstwo przystani dostępnych dla turysty wodnego. Obok, niewątpliwie dobrze rozwiniętej turystyki wodnej w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich, Polska posiada też bogate tradycje w żegludze rzecznej. Niestety, wraz z tradycjami, nie idzie w parze modernizacja, czy rozbudowa i rozwój. Rzeczne szlaki wodne, mimo pokaźnej niegdyś i tętniącej życiem infrastruktury, popadają w zapomnienie, a nierzadko w ruinę. Dotyczy to w równym stopniu dróg wodnych, jak i portów. Stan dzisiejszy rzecznych szlaków wodnych Polski w odniesieniu do potrzeb turystyki, przedstawia się niezadowalająco. Wielokilometrowe odcinki głównych polskich rzek pozostają nieprzyjazne turystom, bez portów i przystani, o wątpliwej drożności żeglugowej. Władze w ostatnich latach dostrzegają tę potrzebę i rozpoczęto nawet pewne wybiórcze, choć widoczne, działania na rzecz poprawy infrastruktury rzecznych szlaków wodnych Polski. Najnowsze, a jednocześnie niezwykle ważne inwestycje objęły oddanie do użytku nowopowstałych przystani turystycznych w głównych węzłach wodnych Polski – w Bydgoszczy i we Wrocławiu. Również inne miasta, położone nad głównymi rzekami, jak np.: Tczew, Gorzów Wielkopolski, zadbały o kompleksową odbudowę wizerunku swoich nabrzeży. W aktualnym stanie, mimo skromnej infrastruktury, można uprawiać barging na polskich szlakach wodnych. To właśnie popularna w Europie, a od niedawna w Polsce barka okazuje się preferowanym statkiem turystycznym do pokonywania różnorodnych śródlądowych szlaków wodnych tj. rzeki, kanały, jeziora. Stan obecny infrastruktury nie wyklucza realizacji motorowodnych wędrówek, lecz wędrówki te czyni bardziej spartańskimi. Jednakże ze względu na tradycje żeglarskie i popularność w Polsce żeglarstwa, rejon Wielkich Jezior Mazurskich wyraźnie odbiega standardem infrastruktury szlaków wodnych od pozostałych regionów. Obfitość przystani żeglarskich Wielkich Jezior Mazurskich jest znaczna i choć wywodząca swe korzenie z żeglarstwa, idealnie wpasowuje się w wymogi nowoczesnej turystyki motorowodnej.
EN
Poland has a very well developed network of inland waterways. There are numerous marinas accessible for every boat tourist. Apart from well developed water tourism in the Mazurian Lake District, there are long traditions of river navigation in Poland. Unfortunately, these traditions haven’t been followed by modernization or enlargement and further development of the waterways. The Polish river waterways used to be busy and sizable, unfortunately in time they fell into oblivion, very often into ruin. It happened to the waterways as well as to ports. The present condition of the river waterways is not satisfactory if we want to cruise on them. Long sections of the main Polish rivers are hostile to tourists. There are no ports or marinas and the routes themselves are often difficult to sail. In the past few years the Polish authorities have recognized this problem and some efforts have been made to improve the infrastructure of the river waterways. The latest and extremely important investments included newly built marinas for tourists in Bydgoszcz and Wrocław - the main water junctions in Poland. Other Polish cities situated on the main rivers (for example Tczew and Gorzów Wielkopolski) have also decided to restore their embankments. At present, even though the infrastructure is simple, it is possible to go barging on the Polish waterways. A barge (well equipped, home-like) has turned out to be the most popular water vehicle in western Europe and recently in Poland to cruise on various waterways such as rivers, canals and lakes. The present infrastructure allows for cruising, however it makes it more wild. Due to the sailing traditions and popularity of sailing among the Polish people, the Mazurian Lake District’s infrastructure is much better developed than that of other water districts. Numerous marinas of the Mazurian Lake District fit perfectly for the modern motorboat tourism.
PL
Nowoczesne przystanie i mariny oferują miejsca do cumowania dla łodzi i jachtów oraz profesjonalną obsługę. Systematyczne inwestycje w rozbudowę istniejących przystani jachtowych przyciągają coraz większe rzesze turystów krajowych jak i zagranicznych. Znaczenie małych morskich portów w ruchu turystycznym zostanie omówione i zaprezentowane na przykładzie wybranych marin: - małego morskiego portu jachtowego - Ustka - brak mariny - małego morskiego portu jachtowego - Sopot - marina jest w fazie realizacji - małego morskiego portu jachtowego - Łeba - marina wykonana
EN
Modern sailing hairbours and marinas offer places for mooring for boats, yachts and offer professional service. Systematic investments in the expansion of existing sailing harbours attract more and more crowds of domestic as well as foreign tourists. The meaning of small sea ports in the tourist move will be discussed and presented on the example of chosen marinas: - of the small sea sailing port - Ustka - marina of small sea sailing port is not existing, - of the small sea sailing port - Sopot - the marina is in the phase of realization, - of the small sea sailing port - Łeba - built marina.
PL
Przy opisie ruchu żaglowych jednostek pływających ze względu na skomplikowany układ równań powiązań między poszczególnymi stopniami swobody zazwyczaj dąży się do jak największych uproszczeń i ich linearyzacji. W artykule pokazano między innymi próbę przedstawienia sprzężenia pomiędzy dwoma stopniami swobody (kołysaniem i kiwaniem) kadłuba jachtu na podstawie badań eksperymentalnych i pokazano ich nieliniowy charakter.
PL
Zastosowanie nowoczesnych narzędzi projektowych CAD/CFD pokazano na przykładzie analizy porównawczej dwóch kadłubów jachtów klasy America Cup. Cykl tworzenia regatowej jednostki żaglowej podzielony jest na trzy etapy - ścieżki. Pierwsza to stworzenie modelu powierzchniowego i bryłowego umożliwiającego dalszą analizę numeryczną. Drugi etap to analiza wytrzymałościowa i analiza opływu w środowisku jedno- i dwufazowym. Trzecia ścieżka jest to eksperymentalna weryfikacja teoretycznych założeń. W pracy przedstawiono niektóre problemy i powiązania projektowania (CAD) i analizy numerycznej mechaniki płynów (CFD).
EN
Application of modern design tools like CAD/CFD systems was presented as a comparative analysis of two individual hulls of America Cup class yacht The design cycle is divided into three stages/ways. The firsi one is creation of fine-mesh and solid models mat enable further numerical analysis. The second one is strength analysis and analysis of the flow around a body in one- and two-phase environment The third way is an experimental verification of theoretical assumptions. In this work some problems and relations between CAD and CFD.
PL
Celem pracy było porównanie dwóch modeli kadłubów. Głównym kryterium była najwyższa prędkość osiągana przez modele, maksymalna wartość momentu prostującego oraz minimalne przemieszczenie wzdłużne środka wyporu.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metodyki oceny jakości jachtu żaglowego na podstawie pomiaru parametrów ruchu. Ponieważ pełny cykl pomiarowy dla różnych kursów względem wiatru w różnych warunkach pogodowych jest niewykonalny w realnie możliwym czasie, zaproponowano ekstrapolację charakterystyk brzegowych przy wykorzystaniu zidentyfikowanego modelu matematycznego.
EN
The paper presents a proposal of evaluation procedure of sailing yacht quality based on motion parameter measurements Thu whole measurement cycle is impossible to perform in different weather conditions in real time, there was proposed extrapolation of edge characteristics using an identified mathematical model.
PL
W artykule przedstawiono analizę sztywnościowo-wytrzymałościową kompozytowego kadłuba lekkiego jachtu żaglowego. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody elementów skończonych.
PL
Tematem pracy jest symulacja za pomocą metody elementów skończonych uderzenia jachtu o sztywną przeszkodę, do rozwiązania tego zadania zastosowany został program ANSYS, mający w swoim pakiecie wariant "Transient dynamic analysis", umożliwiający analizę strukturalną konstrukcji obciążonych wymuszeniami zmiennymiw czasie; celem opracowania jest stwierdzenie, czy przy zderzeniu ze sztywną przeszkodą jachtu poruszającego się z zadaną prędkością dojdzie do jego uszkodzenia.
EN
Simulation of the collision of a yacht against a rigid obstacle by the finite element method. This problem was solved by means of the program ANSYS incorporationg the variant "Transient dynamic analysis" permitting a structural analysis of constructions under loads varying with tome. The purpose of this study was to ascertain whether the collision of a yacht moving at a set seed with a rigid obstacle will cause a damage to the yacht.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.