Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jęczmień jary
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono dane statystyczne dotyczące produkcji i zużycia nawozów azotowych w Polsce. Zaprezentowano wyniki 11-letnich doświadczeń polowych nad efektywnością wykorzystania azotu (NUE) przez jęczmień jary, oszacowaną wg metodyki zaproponowanej przez EU Nitrogen Experts Panel, z uwzględnieniem zależności pomiędzy efektywnością wykorzystania azotu a efektywnością wykorzystania wody (WUE).
EN
Statistical data on the prodn. and consumption of N fertilizers were presented. The results of 11-years field expts. on N use efficiency (NUE) by spring barley, estimated according to the EU methodol., taking into account the relationship between NUE and water use efficiency were presented. The analysis of variance and regression showed that the yield of spring barley in the multi-year period was not limited by water availability.
PL
W pracy przedstawiono badania nad ekologicznym sposobem zaprawiania ziaren jęczmienia jarego, który pozwoliłby na poprawę ich żywotności i zdrowotności, przy jednoczesnym braku negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. W doświadczeniu oceniano wpływ działania ekstraktów roślinnych na zdolność kiełkowania oraz kontaminację powierzchniową ziaren Hordeum vulgare. odmiany ‘Stratus’. Materiałem użytym do badań były wodne wyciągi, w postaci maceratów, naparów i wywarów, wykonane z różnych części morfologicznych 40 gatunków roślin. Badania miały na celu wskazanie gatunków roślin, których ekstrakty jednocześnie działając stymulująco na kiełkowanie ziaren jęczmienia, ograniczały ich kontaminację powierzchniową przez mikroorganizmy. Dodatkowo analizowano, który ze sposobów pozyskiwania ekstraktów najskuteczniej stymulował żywotność i zdrowotność badanych ziaren. Powyższe jest niezmiernie ważne, gdyż wykorzystanie wodnych ekstraktów w ochronie roślin w rolnictwie integrowanym może spowodować ograniczenie stosowania środków syntetycznych, a w rolnictwie ekologicznym wzmocnić opory środowiska, dzięki ochronie jego bioróżnorodności. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że aktywność wyciągów zależała od gatunku rośliny oraz sposobu przygotowania ekstraktów wodnych. Zdolność kiełkowania ziaren jęczmienia jarego stymulowały ekstrakty przygotowane z 42,5% roślin. Najkorzystniejszym działaniem charakteryzowały się wyciągi z części zielonych Marrubium vulgare, kwiatów Crataegus oxyacantha i kory Frangula alnus. Liczbę ziaren jęczmienia, zasiedlonych przez mikroorganizmy, ograniczało 57,5% ekstraktów, a zwłaszcza wyciągi przygotowane z liści Juglans regia, korzeni Acorus calamus oraz części zielonych Marrubium vulgare. Kontaminacja mikroorganizmami ziaren była ograniczona w wyniku zastosowania wszystkich form ekstraktów z korzeni Acorus calamus, liści Juglans regia, części zielonych Marrubium vulgare, kwiatów Lavandula vera, kory Frangula alnus oraz kory Quercus robur. Porównując przeciętną reakcję ziaren jęczmienia jarego, na ekstrakty roślinne użyte do ich zaprawiania, pozytywnie na zdolność kiełkowania oraz ograniczenie liczby ziaren zasiedlonych przez mikroorganizmy, oddziaływały wywary. Badania wykazały także, że najkorzystniej na kiełkowanie ziaren oraz jednoczesne ograniczenie ich kontaminacji, działały wszystkie formy wyciągów z korzeni Acorus calamus, kory Frangula alnus, korzeni Inula helenium, liści Juglans regia, nasion Linum usitatissimum oraz młodych pędów Pinus sylvestris. Zaobserwowana w wielu badanych kombinacjach poprawa żywotności i zdrowotności ziaren mogła wynikać z faktu, iż ekstrakty roślinne były źródłem substancji aktywnych, które w różnym stopniu wpływały na zahamowanie wzrostu i rozwoju mikroorganizmów. Dodatkowo badania dowiodły, iż działanie ekstraktów roślinnych było uzależnione od sposobu ich przygotowania, który prawdopodobnie wpłynął na kształtowanie się różnych profili związków chemicznych.
EN
The work presents the results of investigations on the ecological method of spring barley grains dressing, which would improve their vitality and healthiness, without negative impact on natural environment. The experiment evaluated the effect of plant extracts on germination capacity and surface contamination of Hordeum vulgare L. grains 'Stratus' variety. In the investigations were used an aqueous extracts, in the form of macerates, infusions and decoctions, prepared from various morphological parts of 40 plant species. The research was aimed at identifying plant species which extracts, while stimulating germination of barley grains, limited their surface contamination by microorganisms. In addition, it was analyzed which method of obtaining extracts most effectively stimulated the vitality and healthiness of the tested grains. The above is extremely important because use of aqueous extracts in plant protection will lead to reduction in the use of synthetic agents in integrated agriculture, and in organic farming can strengthen the resistance of the environment, by protecting its biodiversity. Analysis of the obtained results showed that the activity of the extracts depended on the plant species and the method of preparation of aqueous extracts. The germination capacity of spring barley grains was stimulated by extracts prepared from 42.5% of plants. The most beneficial effect was observed for extracts from the Marrubium vulgare green parts, Crataegus oxyacantha flowers and Frangula alnus bark. The number of barley grains, settled by microorganisms, was limited by 57.5% of extracts, especially extracts prepared from Juglans regia leaves, Acorus calamus roots and green parts of Marrubium vulgare. The grains contamination was limited by the use of all forms of extracts from Acorus calamus roots, Juglans regia leaves, green parts of Marrubium vulgare, Lavandula vera flowers, Frangula alnus bark and Quercus robur bark. Comparing the average reaction of the spring barley grains to the plant extracts used for their treatment, it was found that decoctions positively affected on the germination capacity and the limitation of the number of contaminated grains. The investigations also showed that preferably on grains germination and simultaneous limitation of its contamination influenced all forms of extracts from Acorus calamus roots, Frangula alnus roots, Inula helenium roots, Juglans regia leaves, Linum usitatissimum seeds and young sprouds of Pinus sylvestris. The observed in many tested combinations improvement in vitality and healthiness of grains may have resulted from the fact that plant extracts were a source of active substances which (in varying degree) inhibited the growth and development of microorganisms. Additionally, the conducted research proved that the effect of plant extracts depended on the method of their preparation, which probably influenced on the formation of different chemical compounds profiles.
PL
Przedstawiono wyniki badań możliwości zagospodarowania osadów powstających podczas oczyszczania ścieków przemysłowych pralniczych, na przykładzie pralni przemysłowej Fliegel Textilservice w Nowym Czarnowie. Stwierdzono podobieństwo badanych osadów przemysłowych do osadów komunalnych, tym samym wskazano na możliwość stosowania analogicznych metod zagospodarowania osadów. Wskazują na to zarówno skład fizykochemiczny powstających osadów, jak i zawartość metali ciężkich dopuszczalna obowiązującym prawodawstwem.
EN
Sludges from laundry wastewater treatment and from municipal sewage treatment plant were mixed with furnace ashes (1:1 by mass), studied for Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn and B contents and used for growing spring barley. The heavy metals were well absorbed by the spring barley recommended for phytoremediation.
PL
Zarówno nadmiar, jak i niedobór mikroelementów może mieć niekorzystny wpływ na prawidłowy wzrost i rozwój roślin uprawnych. Do zachwiania odpowiedniej ich ilości przyczynia się między innymi chemizacja rolnictwa, dlatego ważnym zagadnieniem jest określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego na zawartość mikroelementów w roślinach uprawnych. W badaniach modelowych oceniono wpływ nawożenia siarką i magnezem przy różnych stosunkach N : P : K na zawartość miedzi i cynku w roślinach uprawnych. Zawartość wybranych mikroelementów oznaczono metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej zarówno w plonie głównym, jak i ubocznym w jarych formach rzepaku, pszenicy oraz jęczmienia. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że aplikacja siarki i magnezu przy różnych stosunkach N : P : K wpływa na zamiany zawartości miedzi i cynku w roślinach testowych.
EN
Both excess and deficiency of micronutrients can adversely affect the normal growth and development of crop plants. To spoil the appropriate amount of micronutrients contributes among others the chemistry of agriculture. It is therefore important to determine the effect of differentiated mineral fertilization on the content of micronutrients in crop plants. In model studies, the effects of sulfur and magnesium fertilization with different ratios of N : P : K on copper and zinc content in crop plants were evaluated. The content of selected micronutrients was determined by atomic absorption spectrometry in both main and secondary crops in spring forms of rape, wheat and barley. The results obtained allow to conclude, that application of sulfur, magnesium with different ratios of N : P : K affects the content of copper and zinc in test plants.
EN
It was the goal of this paper to compare the intensity of occurrence of fungal diseases on the leaves, ears and the base of the culm in spring barley in case of pure and mixed sowing using the conventional and organic method under the mountain conditions of the area of Beskid Niski in southern Poland. The research was conducted in the years 2013-2014 at the Mountain Experimental Station in Czyrna Niżna, located in the western part of the range of Beskid Niski. The conducted research had indicated varied intensity of the emergence of fungal diseases of spring barley depending on the studied factors. Spring barley grown using the organic system was characterised by a significant reduction in the intensity of prevalence of barley scald (Rhynchosporium secalis), fusarium ear blight (Fusarium spp.) and fusarium foot rot (Fusarium spp.). At the same time, this growth system had shown an increase in the intensity of barley stripe (Pyrenophora graminea) and barley net blotch (Pyrenophora teres). Under the prevailing natural circumstances, in all analysed zones of the hill side, the growing system did not have a significant influence on the index of infection of the culm foot by Oculimacula spp. The growth of barley in a two-species mix with oat had materially reduced the intensity of fusarium ear blight (Fusarium spp.) and fusarium foot rot (Fusarium spp.). A three-species mix, in turn, had significantly reduced the development of Oculimacula spp., the causal agents of eyespot.
PL
Celem pracy było porównanie nasilenia występowania chorób grzybowych na liściach, kłosach i podstawie źdźbła jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym uprawianym metodą konwencjonalną i ekologiczną w warunkach górskich Beskidu Niskiego. Badania prowadzono w latach 2013-2014 w Górskiej Stacji Doświadczalnej znajdującej się w miejscowości Czyrna Niżna, położonej w zachodniej części Beskidu Niskiego. Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowanie nasilenia występowania chorób grzybowych jęczmienia jarego w zależności od badanych czynników. Jęczmień jary uprawiany metodą ekologiczną odznaczał się istotnym spadkiem nasilenia występowania rynchosporiozy (Rhynchosporium secalis), fuzariozy kłosa (Fusarium spp.) i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła (Fusarium spp.). Jednocześnie w tym systemie gospodarowania odnotowano wzrost nasilenia występowania pasiastości liści (Pyrenophora graminea) oraz plamistości siatkowej liści jęczmienia (Pyrenophora teres). W zaistniałych warunkach przyrodniczych, we wszystkich badanych strefach stoku system gospodarowania nie miał istotnego wpływu na indeks porażenia podstawy źdźbła przez Oculimacula spp. Uprawa jęczmienia w mieszance dwugatunkowej z owsem istotnie ograniczyła nasilenie fuzariozy kłosa (Fusarium spp.) i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła (Fusarium spp.). Z kolei mieszanka trójgatunkowa istotnie ograniczyła rozwój Oculimacula spp. sprawców łamliwości źdźbła.
EN
The study was aimed to determine the effect of the fertilizer dose on growth of barley. In the experiment we used calcium sulphate, which is a waste during gas desulphurisation in heat and power stations. We assumed that dihydrate calcium sulphate would react with aluminium and form insoluble AlSO4+ . We weighed the biomass of barley, underground and aboveground parts separately, determined the content of chlorophyll and the change in soil reaction caused by the applied doses of fertilisers. The vase experiment with barley of the brewery variety Propino was conducted in a setting of sub-blocks with fertilizing as the one changing factor. One experimental block included 5 variants in 5 repetitions. During growth period we conducted detailed observations of growth and development of barley. Calcium sulphate has positive effect on the growth of biomass and chlorophyll content in leaves of barley. Application of a double dose of calcium sulphate did not bring measurable increase in the growth of biomass and the height of barley stems.
PL
Dwuletnie doświadczenie wazonowe z jęczmieniem jarym odmiany browarniczej Propino rozpoczęto w 2014 roku. Celem pracy była ocena wpływu rodzaju i dawki nawozu na biomasę jęczmienia. W nawo żeniu wykorzystano m.in. siarczan wapnia będący odpadem odsiarczania spalin w elektrociepłowniach. Założono hipotetycznie, że dwuwodny siarczan wapnia wejdzie w reakcję z glinem, tworząc nierozpuszczalną formę AlSO4+. Zakres badań obejmował pomiary biometryczne części nadziemnej wraz z kłosem i ziarniakami oraz system korzeniowy. Określono zawartość chlorofilu w liściach roślin, a także wykonano badania glebowe w zakresie zmiany odczynu i glinu wymiennego pod wpływem zastosowanych dawek nawozów. Największy wpływ na wielkość plonu jęczmienia jarego miało zastosowanie kombinacji nawozowej: NPK, saletry amonowej i siarczanu wapnia. Siarczan wapnia nie wpływa na zmianę pH gleby, ale ma korzystny wpływ na biomasę części nadziemnej i systemu korzeniowego oraz plon ziarna. Zastosowanie podwójnej dawki siarczanu wapnia nie przyniosło wymiernych korzyści w plonie ziarna jęczmienia.
EN
The aim of this study was to perform and evaluate the accuracy of classification of grains of different cultivars of malting barley. The grains of eight cultivars: Blask, Bor do, Con chita, Kormoran, Mercada, Serwal, Signora, Victoriana, with three moisture content: 12, 14, 16% were examined. The selected parameters of the surface texture of grain mass obtained from images taken using the techniques of hyperspectral imaging were determined. The accuracy of grains discrimination carried out using different methods of selection and classification of data was compared. The pairwise comparison and comparison of three, four and eight cultivars of malting barley were carried out. The most accurate discrimination was determined in the case of the pairwise comparison. Victoriana cultivar was the most different from the others. The most similar texture of grain mass was found in the comparison of cultivars: Blask and Mercada. In the case of eight examined cultivars of malting barley, the most accurate discrimination (classification error – 55%) was obtained for images taken at the moisture content of 14% and at a wavelength of 750 nm, for the attributes selection performed with the use of probability of error and average correlation coefficient (POE+ACC) method and the discrimination carried out using the linear discriminant analysis (LDA).
PL
Celem pracy było przeprowadzenie i ocena poprawności klasyfikacji ziaren należących do różnych odmian jęczmienia browarnego. Przebadano ziarna 8 odmian: Blask, Bordo, Conchita, Kormoran, Mercada, Serwal, Signora, Victoriana, o trzech poziomach wilgotności: 12, 14, 16%. Oznaczono wybrane parametry tekstury powierzchni ziarna w masie uzyskane ze zdjęć wykonanych przy użyciu technik obrazowania hiperspektralnego. Porównano dokładność dyskryminacji ziaren przeprowadzonej przy użyciu różnych metod selekcji i klasyfikacji danych. Dokonano porównania parami oraz porównania trzech, czterech i ośmiu odmian jęczmienia browarnego. Najbardziej dokładną dyskryminację stwierdzono w przypadku porównania parami. Odmiana Victoriana najbardziej odróżniała się od innych. Najbardziej podobną teksturę ziaren w masie stwierdzono w przypadku porównania odmian: Blask i Mercada. W przypadku ośmiu badanych odmian jęczmienia browarnego, najdokładniejszą dyskryminację (błąd klasyfikacji ‒ 55%) uzyskano dla obrazów wykonanych przy wilgotności 14% i długości fali 750 nm, dla selekcji atrybutów wykonanej z wykorzystaniem prawdopodobieństwa błędu klasyfikacji z uśrednionym współczynnikiem korelacji (POE + ACC) oraz dyskryminacji przeprowadzonej za pomocą liniowej analizy dyskryminacyjnej (LDA).
EN
The field experiment was conducted in 2013 in Duninowo [51o 21' N, 21o 40' E]. The factors under analysis were: I. 6 fertilization variants; II. 2 levels of microbiological preparation use. The aim of the research was the assessment of the effect of the use of ash from biomass, calcium fertilizers and biocompost (BIOTOP) together with Effective Microorganisms microbiological substance on yield, its structure and physiological parameters of spring barley cultivar Sebastian. The research does not show any significant effect of the used fertilizer variants on the increase of yield of spring barley cultivar Sebastian. As a result of the use of bio-compost BIOTOP, the level of chlorophyll in the leaves of spring barley cultivar Sebastian (SPAD) was decreased. The use of microbiological preparation did not have any effect on the analysed physiological parameters of spring barley cultivar Sebastian, i.e. yield, the number of grains per spike and SPAD values. The results indicate the positive effect of microbiological preparation on the size of assimilation area of crop per area unit (LAI).
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w roku 2013 w Duninowie [51o 21' N, 21o 40' E]. Badanymi czynnikami były: I. 6 wariantów nawożenia, II. 2 poziomy stosowania preparatu mikrobiologicznego. Celem prze-prowadzonych badań była ocena wpływu popiołów z biomasy, nawozu wapniowego oraz biokompostu (BIOTOP) w połączeniu z preparatem mikrobiologicznym “Efektywne Mikroorganizmy”. Przedmiot badań stanowiła analiza wpływu tych nawozów wprowadzonych do gleby na plon i strukturę plonu oraz parametry fizjologiczne jęczmienia jarego odm. Sebastian. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu zastosowanych wariantów nawozowych na wzrost plonu jęczmienia jarego odm. Sebastian. W wyniku wprowadzenia nawozu w postaci kompostu Biotop uzyskano obniżenie zawartości chlorofilu w liściach jęczmienia jarego odm. Sebastian (SPAD). Zastosowanie preparatu mikrobiologicznego nie miało wpływu na analizowane w doświadczeniu parametry fizjologiczne (plon, obsada kłosów i wartość SPAD) charakteryzujące jęczmień jary odm. Sebastian. Odnotowano dodatni wpływ preparatu mikrobiologicznego na wielkość powierzchni asymilacyjnej łanu przypadającą na jednostkę powierzchni (LAI).
EN
We assessed the level of acidification of the soil and the content of exchangeable aluminium in relation to the type and dose of mineral fertiliser. The study was based on a vase experiment with barley of the brewery variety Propino. The results showed that mineral fertilizing with NPK combined with ammonium nitrate gave the highest acidification and the highest contents of exchangeable aluminium. Calcium sulphate applied in different doses did not change soil reaction, and the content of exchangeable aluminium was lower than when combination of NKP fertilizing and ammonium nitrate was applied.
PL
W pracy oceniono stopień zakwaszenia gleby oraz zawartość glinu wymiennego w zależności od rodzaju zastosowanego nawozu mineralnego oraz jego dawki. Badania prowadzono w oparciu o doświadczenie wazonowe z jęczmieniem jarym odmiany browarniczej Propino. Uzyskane wyniki wskazują, że największe zakwaszenie oraz największe zawartości glinu wymiennego stwierdza się w warunkach stosowania nawożenia w kombinacji NPK wraz z saletrą amonową. Zastosowany w różnych dawkach siarczan wapnia dwuwodny nie wpłynął na zmianę odczynu gleby, a odnotowana zawartość glinu wymiennego była niższa niż w kombinacji NPK wraz z saletrą amonową.
PL
Celem badań była ocena stopnia zachwaszczenia jęczmienia jarego (Hordeum L.) i owsa jarego (Avena L.) uprawianych w siewie czystym i z wsiewką seradeli (Ornithopus sativus L.), w ekologicznym systemie gospodarowania. Badania przeprowadzono w gospodarstwie ekologicznym rolnika indywidualnego w Taraskowie (województwo podlaskie), w latach 2011 i 2012. W doświadczeniu jednoczynnikowym uwzględniono rodzaj uprawy: owies jary w siewie czystym, owies jary z wsiewką seradeli, jęczmień jary w siewie czystym i jęczmień jary z wsiewką seradeli. Przeprowadzono jakościowo-ilościowe analizy zachwaszczenia oraz ocenę zbiorowisk chwastów na podstawie wskaźników ekologicznych indeksu różnorodności Shannona H’ oraz indeksu dominacji Simpsona SI. Badania wykazały, że największą liczbą gatunków, liczebnością oraz masą chwastów charakteryzowały się czyste zasiewy owsa i jęczmienia jarego, natomiast wsiewka seradeli skutecznie ograniczała zachwaszczenie, przy czym w roku o mniej korzystnych warunkach wilgotnościowych (pod względem ilości i rozkładu opadów), bardziej konkurencyjna w stosunku do chwastów była mieszanka seradeli z owsem, natomiast w roku korzystniejszym – z jęczmieniem. Ocena zasiewów na podstawie wskaźników ekologicznych Shannona i Simpsona wykazała, że – niezależnie od warunków pogodowych – najbardziej konkurencyjna w stosunku do chwastów była mieszanka seradeli z owsem, najmniej zaś – czysty zasiew jęczmienia jarego.
EN
The aim of this study was to estimate weed infestation of spring barley and oats grown in pure sowing and with undersown crop of serradella in organic farming system. The study was carried out in the organic farm of individual farmer in Taraskowo (Podlaskie Voivodeship) in 2011 and 2012. The factor of the experiment was the method of crop cultivation: oats in pure sowing, oats with undersown crop of serradella, spring barley in pure sowing and barley with undersown crop of serradella. The qualitative and quantitative analyses of weed infestation were done. The weed communities were compared using Shannon diversity index H’ and Simpson dominance index SI. The study showed that species diversity, number of weeds and weight of weeds were the greatest in pure sowing of oats and barley, and undersown crop of serradella effectively limited weed infestation. In the year with less favorable moisture conditions (2011), the oats-serradella mixture was characterized by the smallest weed flora but in the year of more favorable amount and distribution of rainfall (2012), the barley-serradella mixture was the least weedy. Shannon diversity index and Simpson dominance index showed that, regardless of weather conditions, the most competitive against weeds was oatsserradella mixture, and the least – spring barley in pure sowing.
PL
W pięcioletnim doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2008-2012, wykazano, że zastosowanie dawki 100 kg N*ha-1, niezależnie od wariantu wodnego, było bezpieczne dla środowiska i nie powodowało nadwyżki 30 kg N*ha-1. Niezależnie od poziomu uzyskiwanych plonów, zastosowane dawki fosforu i potasu powodowały powstawanie nadwyżki bilansowej tych składników, a zwłaszcza potasu. Plony ziarna jęczmienia jarego zależały od współdziałania deszczowania z nawożeniem azotowym, a optymalną dawką azotu było 100 kg N*ha-1.
EN
In five years experiment carried out in 2008-2012, it was shown that the use of doses of 100 kg of N*ha-1, irrespective of the variant of the water was safe for the environment and did not cause excess of 30 kg of N*ha-1. Regardless of the level of obtained yields, applied doses of phosphorus and potassium caused the formation of the excess of amount of these ingredients, in particular potassium. Grain yield of spring barley depended on irrigation interaction with nitrogen fertilization and optimum dose was 100 kg of N*ha-1.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad koncentracją i mobilnością fosforu i siarki w jęczmieniu jarym nawożonym zróżnicowanymi dawkami obornika (20, 40, t-ha-1) i azotu (40, 80 i 120 kg N-ha-1) na tle zawartości tych pierwiastków w glebie płowej. Wysoka zawartość fosforu przyswajalnego w glebie według kryteriów zawartych w PN-R-04023 [1996] zaklasyfikowała ją do klasy II. Zawartość siarki siarczanowej kształtowała się na poziomie średnio 17,80 mg-kg"1, co kwalifikuje badaną glebę, według liczb granicznych zawartości siarki w glebach mineralnych, do gleb o wysokiej zawartości tego składnika. Najwyższą wartość (ITS) siarki stwierdzono w przypadku nawożenia azotem w ilości 40 kg-ha-1. W przypadku siarki stwierdzono zmniejszanie się wartości współczynnika translokacji wraz ze wzrostem dawki saletry amonowej. Najwyższa dawka azotu spowodowała zmniejszenie Pog w biomasie jęczmienia jarego, zarówno przy aplikacji obornika w dawce 20 t- ha-1, jak i 40 t- ha-1. Stwierdzono, że translokacja fosforu i siarki z części podziemnych jęczmienia jarego do nadziemnych zmieniała się w zależności od rodzaju jak i dawki zastosowanych nawozów.
EN
The paper presents the results of research on the concentration and the mobility of phosphorus and sulphur in spring barley fertilised with varied FYM rates (20, 40, t- ha~') and with nitrogen (40, 80 and 120 kg N- ha-1) against the contents of those elements in a Luvisol. A high content of available phosphorus in soil according to the criteria provided for in PN-R-04023 [1996] classifies it to the class II. The content of sulphate sulphur was. on average, 17.80 mg kg"1, which ąualifies it as the soil according to the boundary numbers of the content of sulphur in minerał soils as representing the soil of a high content of that nutrient. The highest value (ITS) of sulphur was observed for nitrogen fertilization at the rate of 40 kg ha-1. As for sulphur, a decreasing value of the translocation coefficient with an increase in the ratę of ammonium nitrate was noted. The highest nitrogen rate caused in a decrease in Po, in the spring barley biomass for the FYM application at the rate of both 20 t- ha-1 and 40 t- ha-1. It was found that the translocation of phosphorus and sulphur from the underground spring barley parts to the overground ones was changing depending on the kind and the rate of the fertilisers applied.
EN
The objective of the study was to determine the total selenium content and its fractions available to spring barley plants affected by FYM and different doses of nitrogen. Comparison of the results of total soil Se concentration reported in this paper with other findings indicated that analysed soil had a very low selenium content. Such low levels of selenium in soils indicated that plants growing on these soils are deficient in this microelement. The application of manure and nitrogen resulted in the highest amounts of total selenium content in soil, which increased with increasing doses of both fertilizers. Fertilization with manure resulted in an increase of selenate and selenite in soil with increasing doses of manure, but the nitrogen treatment did not effect on the content of this fractions of selenium in soil. The share of Se-phytoavailable fractions in the total selenium content in soil under study ranged from 13.5 to 27.3 % and increased with increasing doses of FYM. Generally, the selenium concentrations in aboveground parts and roots of spring barley increased with increasing doses of FYM, but the application of nitrogen decreased the Se content in the investigated parts of plants.
PL
Celem badań było określenie zawartości selenu i jego frakcji fitodostepnych w glebie oraz przyswajalności tego pierwiastka przez jęczmień jary w warunkach nawożenia organiczno-mineralnego. Próbki glebowe i roślinne pobrano w maju 2003 roku (6 rotacja) w trakcie wegetacji jęczmienia jarego z doświadczenia prowadzonego przez IUNG w Puławach na terenie RZD Grabów nad Wisłą, z wariantu z następującym doborem roślin w zmianowaniu: ziemniaki - pszenica + międzyplon (gorczyca biała) - jęczmień jary + wsiewka koniczyny - koniczyna + trawy. Zastosowano nawożenie obornikiem (jednorazowo w trakcie rotacji) pod ziemniaki w dawkach 0, 20, 40, 60, 80 Mg ha-1 oraz azotem w ilości 0, 40, 80 i 120 kgN ha-1. Zawartość selenu ogółem w próbkach roślinnych i glebowych oznaczono metodą Watkinsona. Zawartość Se(VI) i Se(IV) oznaczono, wykorzystując część analizy specjacyjnej wg Chao i Sanzolone w modyfikacji Wang i Chen. Zawartość selenu ogółem w glebie wskazuje, że była ona uboga w ten pierwiastek. Zastosowanie obornika i azotu spowodowało istotny wzrost zawartości selenu ogółem w glebie wraz ze wzrostem ich dawek. Udział frakcji fitoprzyswajalnych w całkowitej puli tego pierwiastka w glebie kształtował się od 13,5 do 27,3 % i wzrastał wraz ze wzrostem dawek obornika. Na ogół zawartość selenu w częściach nadziemnych i korzeniach jęczmienia jarego wzrastała wraz ze zwiększaniem się dawek obornika, natomiast zastosowanie azotu obniżyło zawartość tego mikrślementu w badanych częściach roślin.
EN
In a pot experiment the effect of inorganic and chelatic nickel on the metabolism of polyamines in leaves of spring barley plants cv. Poldek was examined. Nickel was applied to acid soil in the form of NiSO4·7H2O and Ni-EDTA (M:L 1:1) in the doses of 50 and 75 mg Ni · kg–1 of soil. After a 10-day exposition of plants to the effect of inorganic and chelatic nickel, the content of putrescine in leaves increased, whereas the content of spermine and spermidine decreased. In stress conditions caused by inorganic nickel the increase of putrescine content and the decrease of spermine and spermidine content in barley leaves were much bigger than in stress conditions caused by chelatic nickel.
PL
W doświadczeniu wazonowym zbadano wpływ niklu na metabolizm poliamin w liściach jęczmienia jarego odmiany Poldek. Nikiel aplikowano do gleby kwaśnej w formie NiSO4·7H2O oraz Ni-EDTA (M:L 1:1), w dawkach 50 i 75 mg Ni · kg–1 gleby. Po 10-dniowej ekspozycji roślin na działanie obu form chemicznych niklu zwiększyła się zawartość putrescyny, a obniżyła zawartość sperminy i spermidyny w liściach jęczmienia. W warunkach stresu powodowanego przez siarczan niklu zarówno poziom wzrostu zawartości putrescyny, jak i obniżenia sperminy i spermidyny w liściach był znacznie większy niż w warunkach stresu powodowanego przez chelat Ni-EDTA.
PL
Badania nad oceną efektów stosowania nawozu wapniowo-magnezowego PRP SOL w uprawie jęczmienia jarego i pszenicy ozimej, prowadzono, w latach 2007-2010, w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na polach ZDD Gorzyń mieszczących się w Złotnikach. Pszenica ozima korzystnie zareagowała na stosowanie tego nawozu w latach 2009 i 2010. Reakcja jęczmienia jarego na stosowanie nawozu była niejednoznaczna i u tego gatunku uzyskiwano efekt korzystny bądź niekorzystny jak i brak reakcji w innym roku. Spośród analizowanych cech roślin najczęściej zmiany na skutek stosowania PRP SOL obserwowano w stanie odżywienia roślin wyrażonym w jednostkach SPAD. Oba gatunki zawsze reagowały poprawą stanu odżywienia. Pomimo oczekiwań nie odnotowano zdecydowanego zmniejszenia zwięzłości gleby ani podniesienia wartości pH na skutek stosowania PRP SOL.
EN
Research on the assessment of the effects of applying fertilizer calcium-magnesium PRP SOL in the cultivation of spring barley and winter wheat, were conducted in the years 2007-2010, in the Department of Agronomy, Poznań University of Life Sciences, on fields belong to Experimental Station Gorzyń located in Złotniki. Winter wheat favorably responded to the application of this fertilizer in the years 2009 and 2010. Response of barley was ambiguous on the application of fertilizer and this species has shown the positive and negative effect or lack of response in another year. Among analyzed characters of plants changes expressed most often after PRP SOL application in nutrition condition expressed in SPAD units. Both species always reacted by improvement of nutrition condition. Despite expectations, there was no resolute response in reduction of soil compaction or increasing of soil pH as influenced by application of PRP SOL.
PL
Przedstawiono analizę i ocenę ekonomiczną technologii produkcji jęczmienia jarego z zastosowaniem międzyplonu ścierniskowego w postaci facelii błękitnej. Badania przeprowadzono w latach 2006-2009, w gospodarstwie rolnym w województwie zachodniopomorskim. Zakres realizowanych badań obejmował analizę i ocenę technologii produkcji jęczmienia jarego i facelii błękitnej, analizę struktury kosztów produkcji, kalkulację kosztów produkcji, obliczenie nakładów pracy oraz określenie poziomu opłacalności stosowania międzyplonu ścierniskowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowanie międzyplonu ścierniskowego zwiększa dochodowość uprawy jęczmienia jarego nawet o 93%.
EN
The paper presents analysis and economic assessment of spring barley production technology with application of stubble intercrop in the form of tancy phacelia. The research was carried out in 2006 - 2009 on farms of Zachodniopomorskie Voivodship. The scope of research included the analysis and assessment of spring barley and tancy phacelia production technology, analysis of production cost structure, calculation of production costs, calculation of labour amount and determination of profitability level of stubble intercrop application. Completed research proves that stubble intercrop application increases profitability of spring barley growing of even 93%.
17
Content available remote Wpływ sposobu uprawy zbóż na ich wydajność energetyczną
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad przydatnością energetyczną ziarna owsa i jęczmienia jarego w latach 2008-2009 zebranego na glebach lekkich i cięższych. Dokonano analizy plonu, jednostkowej wartości opałowej i łącznej wartości energetycznej w przeliczeniu na lha. Uzyskane W trakcie prowadzonych badań wyniki, pozwalają stwierdzić, iż głównym czynnikiem wpływającym na wartość energetyczną jest zawartość tłuszczu. Zboża ozime, zwłaszcza żyto, okazuje się gatunkiem zdecydowanie korzystniejszym do wykorzystania na cele energetyczne.
EN
The paper presents study results dealing with the usefulness of oat and spring barley cultivated on light and heavier soils in 2008-2009. Analysis of yield per unit calorific value and total energy per 1 ha were performed. Study results allow one to conclude that a main factor affecting the energy value is the fat content. It turns out that winter crops and especially rye species are far more advantageous to be used for energy purposes.
PL
Celem pracy była ocena wartości siewnej i wigoru ziarna jęczmienia jarego w zależności od systemu uprawy, gęstość siewu i odmiany. Badania laboratoryjne przeprowadzono w Katedrze Agronomii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na ziarnie pochodzącym z doświadczeń polowych przeprowadzonych w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Winna Góra należącej do Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego. Ocenianymi parametrami były: energia kiełkowania, zdolność kiełkowania oraz wigor przy wykorzystaniu: testu wzrostu siewki, testu szybkości wzrostu siewki, testu Hiltnera, testu wigorowego stresu kompleksowego, a także oznaczono długość korzeni, liczbę korzeni, masę ziarniaków, wagę siewki. Stwierdzono, że system uprawy istotnie modyfikował wartość siewną ziarna jęczmienia jarego. Wyższymi parametrami zdolności kiełkowania oraz wigoru wyrażonego testem wzrostu siewki, testem szybkości wzrostu siewki, testem Hiltnera, indeksem wigoru charakteryzowało się ziarno z uprawy konwencjonalnej. Zagęszczenie siewu jęczmienia jarego w większości ocen wykazywało jedynie tendencje do polepszania jego jakości siewnej. Spośród porównywanych odmian wyższą zdolnością kiełkowania ocenianą w teście podstawowym jak i w teście Hiltnera charakteryzowała się odmiana Refren.
EN
The aim of this study was to assess the value of sowing and the vigor of spring barley depending on the production system, sowing rate and variety. Laboratory tests carried out at the Department of Agronomy, University of Life Sciences in Poznań, the grain derived from field experiments executed in the Agricultural Experimental Station Winna Góra belonging to the Institute of Plant Protection - National Research Institute. Evaluated parameters were: germination energy, germination capacity and vigor using: test seedling growth, seedling growth rate test, test Hiltner, test a comprehensive stress. Length of roots, number of roots, the weight of grain and seedlings were also determined. It was found that the system significantly modified the sowing value of spring barley. Grain of conventional crops was characterized by higher parameters of germination capacity and vigor expressed in seedling growth test, seedlings growth rate test, Hiltner test, vigor index. The density of sowing of spring barley in most evaluations showed only a tendency to improve the quality of sowing. Among the compared varieties, higher germination capacity was observed in the basic test as well as the Hiltner test in Refren variety.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena plonowania mieszanek grochu z jęczmieniem uprawianych według zasad rolnictwa ekologicznego w zależności od odmiany grochu i udziału jego w masie wysiewanych nasion. W warunkach mniejszej ilości opadów w czerwcu (rok 2008) zwiększenie udziału nasion grochu w masie wysiewanych mieszankach niezależnie od odmiany powodowało zmniejszenie poziomu ich plonowania, natomiast w warunkach znaczących opadów zanotowano zwiększenie plonów. Poziom plonów mieszanki jęczmienia z odmianą Set i odmianą Terno był bardzo zbliżony, natomiast większy mieszanek z wąsolistną odmianą Ramrod. W roku 2008 udział nasion grochu w plonie był znacznie mniejszy niż przy wysiewie, a w roku 2009 zbliżony do udziału przy wysiewie. Większy udział w plonie mieszanek stanowiły nasiona odmiany Set o normalnym ulistnieniu niż odmiany Terno lub Ramrod. Zwiększenie udziału nasion grochu w masie wysiewanych nasion miało stosunkowo mały wpływ na jego cechy morfologiczne. Zanotowano wyższe osadzenie na pędzie pierwszego i ostatniego strąka, a u odmiany Terno zanotowano zwiększenie liczby strąków na roślinie i strąków na węźle.
EN
The objective of this research was to evaluate the effect of pea variety and share of components on yielding of legumecereal mixtures cropping in organic farming. In the conditions of reduced precipitation (june 2008) the increase of pea percentage in a mixture caused decrease in the yields, independently of the variety of pea, while in the wet year (2009) it caused increase of seed yields. The mixture yields of barley with Set and Terno pea varieties were very similar, but it was higher than the yields of mixtures with Ramrod pea variety. The percentage of pea in the yield was significantly lower then the percentage of pea in seeding in 2008, and it was similar in 2009. In the yield of mixtures there were more seeds of Set variety of pea than seeds of Terno and Ramrod varieties. The increasing of percentage of pea seeds in the mass of sown seeds had relatively low influence on its morphological features. Higher settling to the first and the last pod have been observed. The increasing of pod number per plants and number of pods per fruiting node have been noted in the Terno variety.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2001-2004 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy (ekologicznego, zintegrowanego i konwencjonalnego) na plony i efekty ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego. Stwierdzono, że przyrosty plonów, w miarę zwiększania intensywności uprawy w systemach były większe w warunkach deszczowania. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło plon ziarna o 0,94 t/ha (29,7%). Produktywność 1 mm wody z deszczowania zwiększała się wraz ze wzrostem nakładów na uprawę w systemach. Najbardziej opłacalna, w obu wariantach wodnych, okazała się uprawa według systemu ekologicznego.
EN
In experiments carried out in 2001-2004 the effect of irrigation and cultivation system (organic, integrated and conventional) on yield and economic effects of spring barley production was investigated. It was stated that increases of yields with augmentation of cultivation intensity in systems were larger under irrigation conditions. Irrigation, on the average for cultivation systems, increased the grain yield of 0.94 t/ha (29.7%). Productivity of 1 mm of irrigation water increased as the intensity in cultivation systems augmented. The cultivation according to organic system appeared the most profitable, in both variants of water.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.