Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacja termiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
In this paper, the authors focused on the examination of the possibility of polymer material applications as upper footwear elements in order to improve the functional properties, which are transposed to the hygienic comfort conditions. The set of materials used in this research were two – layered packages stitched together around the edges. Cotton material formed the outer layer, and polymer fabrics were used as the inner layer. Hygienic properties were identified with the use of water vapour permeability and water vapour absorption characteristics, while the thermal conductivity property was described on the basis of research done with an Alambeta device. Statistical analysis with the use of the t-Student test was conducted and showed that the proposition of material substitution undertaken was able to improve the hygienic characteristics of material packages, which can be implemented in manufacturing practice as upper materials with higher functional properties.
PL
W pracy skoncentrowano się na zbadaniu możliwości zastosowania materiałów polimerowych, jako elementów układów cholewkowych w celu poprawy właściwości użytkowych transponowanych na parametry komfortu fizjologicznego. Badaniom poddano dwuwarstwowe pakiety zszywane po brzegach, w których w roli wierzchniej warstwy zastosowano materiał bawełniany, zaś warstwę podszewkową stanowiły materiały polimerowe na bazie poliestru o różnej strukturze – w tym również przestrzennej. Właściwości higieniczne zidentyfikowano za pomocą współczynników absorpcji i przepuszczalności pary wodnej. Z kolei właściwości cieplne zostały opisane na podstawie wykonanych badań przewodnictwa cieplnego przeprowadzonego z wykorzystaniem przyrządu Alambeta. Przeprowadzone badania pozwoliły na sklasyfikowanie materiałów pod względem możliwości ich zastosowania, jako komponentów cholewkowych pakietów obuwniczych z uwzględnieniem ich potencjalnych walorów zdrowotnych.
EN
This paper presents a study on the thermal insulation of commercial protective gloves with passive and active heating systems considering different simulated temperatures (-15 °C, -10 °C, 0 °C and +5 °C). The insulation parameter was determined on a thermal hand model for two heated gloves supplied with different heat sources (active and passive) according to an originally developed procedure. The results confirmed that the use of an additional heat source (active or passive) makes it possible to obtain higher values of thermal insulation, expressed by a change in the performance level. In addition, the results indicate that active systems are more effective than the passive heat sources tested. The procedure shows how to evaluate the performance of heated products. It was found that active and passive systems differentially follow temperature changes, and thus differ in the levels of thermal insulation provided in the workplace. Depending on the degree of exposure of the worker to a cold environment, it is advisable to wear gloves additionally equipped with passive or active heat sources.
PL
Artykuł przedstawia badania dotyczące izolacji cieplnej ogrzewanych ochronnych rękawic komercyjnych zawierających pasywne i aktywne elementy grzejne według własnego postępowania w zróżnicowanych warunkach temperaturowych (-15 °C, -10 °C, 0 °C and +5 °C). Wyniki potwierdziły, że zastosowanie dodatkowego elementu grzejnego (aktywnego lub pasywnego) umożliwia uzyskanie wyższych wartości izolacji cieplnej, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie skuteczności. Ponadto stwierdzono większą efektywność systemów aktywnych w porównaniu do pasywnych. Postępowanie wskazało, w jakim stopniu należy wyciągać wnioski na temat efektywności wyrobu ogrzewanego. Badania potwierdzają, że systemy pasywne i aktywne niejednakowo nadążają za zmianami temperatur i tym samym zapewniają poziom izolacyjności cieplnej na innym poziomie wymaganym w środowisku pracy. W zależności od stopnia ekspozycji pracownika na zimne środowisko pracy zaleca się stosowanie rękawic wyposażonych w pasywne lub aktywne elementy grzejne.
PL
Rozwiązania przekryć dachowych i tarasowych o odwróconym układzie warstw , tzn. z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni warstwy hydroizolacyjnej, są coraz częściej stosowane w polskim budownictwie. Niestety po kliku latach eksploatacji takich rozwiązań stwierdzany jest fakt wzrostu zawilgocenia izolacji termicznej, zarówno w przypadku gdy wykonana jest z polistyrenu ekstradowanego, jak też z ekspandowanego hydrofobizowanego powierzchniowo. We wstępie artykułu przedstawiono wnioski z pracy badawczej wykonanej w Instytucie Techniki Budowlanej, w ramach której podjęto próbę wyjaśnienia przyczyny tego zjawiska w oparciu o wyniki własnych badań laboratoryjnych. W dalszej części artykułu wnioski te uzupełniono o ocenę badań próbek pobranych z dwóch dachów/tarasów, na których w odwróconym układzie warstw zastosowano zarówno polistyren EPS i XPS.
EN
Roof and terrace roofing systems with inverted layer system, i.e. with thermal insulation laid on the surface of the waterproofing layer, are increasingly used in Polish constructions. Unfortunately, after several years of operation of such solutions, the moisture content of the thermal insulation is increased, both when it is made of extruded polystyrene as well as from expanded surface hydrophobized. The introduction to the article presents the conclusions of the research work carried out at the Institute of Building Technology in which an attempt was made to explain the cause of this phenomenon based on the conclusions of laboratory tests. In the further part of the article, these conclusions were supplemented with the assessment of testing of samples taken from two roofs / terraces, on which both EPS and XPS polystyrene were used in the inverted layer system.
PL
Zadaniem prawidłowo wykonanej izolacji termicznej obiektu budowlanego jest zapewnienie oszczędności energii poprzez uzyskanie odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegrody. W zależności od rodzaju i charakteru obiektu stosowane są zróżnicowane rozwiązania techniczne w zakresie termoizolacji. W przypadku technologii tradycyjnej konstrukcja ścian jest docieplana od zewnątrz warstwą termoizolacji. Przegroda obiektu może być również wykonana z materiału konstrukcyjno-izolacyjnego lub z elementów izolacyjnych wypełniających nośny szkielet konstrukcji. Właśnie ta ostatnia z wymienionych możliwości jest najpowszechniej stosowana we współcześnie wznoszonych nowoczesnych halach.
EN
According to the standards describing research on the total and resultant thermal insulation [1-3], the requirements for the microclimate in which tests are performed must be recorded. However, these values are given with uncertainty. According to the EN ISO 15831 [1] and EN 342 [2] standards, air velocity should be set to (0.4 ± 0.1) m/s. For this reason, it is necessary to verify to what extent values exceeding the said range affect the results of the thermal insulation. Research was carried out for 3 sets of clothing differing in the numer of layers of the material. The influence of air velocity on clothing thermal insulation was examined with three values of Va: 0.4 m/s, 0.8 m/s and 1.2 m/s. Correction factors (CFs) were calculated and compared with the CF values set out in the EN ISO 9920 standard [3].
PL
Zgodnie ze standardami, które opisują badania dotyczące całkowitej i wynikowej izolacyjności cieplnej wymagania dotyczące parametrów mikroklimatu, w których prowadzi się badania, powinny być zapisywane. Wartości te podawane są z niepewnością. Zgodnie z normami EN ISO 15831 i EN 342 prędkość powietrza powinna mieścić się w zakresie 0.4 ± 0.1 m/s. Z tego powodu konieczne jest sprawdzenie, w jakim stopniu wartości przekraczające wspomniany zakres mają wpływ na wyniki izolacyjności cieplnej. Badania przeprowadzono dla 3 zestawów odzieży różniących się liczbą warstw materiału. Wpływ prędkości przepływu powietrza na izolacyjność cieplną odzieży zbadano dla trzech wartości Va, tj.: 0.4 m/s, 0.8 m/s i 1.2 m/s. Obliczono współczynniki korygujące (CF) i porównano je z wartościami CF określonymi wg normy EN ISO 9920.
PL
Przewozy żywności, kwiatów, leków, środków chemicznych, farb i innych produktów wymagających transportu w kontrolowanej temperaturze realizowane są za pomocą samochodów, naczep, przyczep, kontenerów i cystern. Wszystkie te środki transportu powinny spełniać wymagania dotyczące izolacji termicznej oraz możliwości utrzymania zadanych temperatur przewozu.
10
Content available remote The characteristics of glazed compartments using the example of winter gardens
EN
The article presents the description of glass-walled cubature facilities in the form of winter gardens. The following items have been presented: the characteristics of winter gardens, construction, and material solutions including appropriate glazing. Winter gardens provide additional thermal protection for the building, stabilize air humidity and protect against noise. Properly designed with the right shape and structure, they form a harmonious whole together with the building, increasing living comfort.
PL
Przedstawiono charakterystykę obiektów kubaturowych o przeszklonych ścianach w postaci ogrodów zimowych. Zaprezentowano charakterystykę ogrodów zimowych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, jak również odpowiednie przeszklenia. Ogrody zimowe stanowią dodatkową ochronę cieplną budynku, stabilizują wilgotność powietrza oraz chronią przed hałasem. Prawidłowo zaprojektowane o odpowiednim kształcie i konstrukcji tworzą wraz z budynkiem harmonijną całość, podnosząc komfort zamieszkania.
PL
W artykule przedstawiono opis konstrukcji sklepień „Rabitza" wykonanych w latach 20-tych ubiegłego wieku w dwóch, wybranych, zabytkowych obiektach sakralnych usytuowanych na terenach wpływów eksploatacji górniczej. Dokonano oceny stanu technicznego sklepień oraz opisano sposób wykonania termoizolacji sklepień za pomocą warstwy zamknięto komórkowej pianki PIR spełniającej aktualne wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków.
EN
In this article was presented a descriptio n of the construction of "Rabitz" vaults made in the 20s of the last century in two selected historie sacred buildings, located in the area of influence of mining exploitation. An evaluation of technical condition of the vaults, was done. This article described also, how the layer of closed cell foam PIR was made. Which fulfil all of current requirements for thermal protection of buildings.
12
Content available remote Hydrofobowa pianka melaminowa – innowacyjny materiał izolacyjny
PL
W artykule przedstawiono uzyskane parametry fizyczne, chemiczne i wytrzymałościowe hydrofobowej pianki melaminowej. Zaletą badanego materiału jest bardzo dobra izolacyjność termiczna, zdolność do absorpcji dźwięków (do 90%), superhydrofobowość, bardzo duża odporność ogniowa, niewielka masa w porównaniu z innymi tego typu materiałami, duża elastyczność i podatność na formowanie, kompatybilność z laminatami zwiększającymi jej wytrzymałość oraz łatwość montażu i kształtowania. Ponadto przeanalizowano możliwość zastosowania hydrofobowej pianki melaminowej jako: izolacji termicznej i akustycznej betonowych stropów między kondygnacyjnych; izolacji ognioodpornej i przeciwwilgociowej przejść przewodów instalacyjnych, tras kablowych i przepustów instalacyjnych oraz jako nowoczesny materiał do wykończenia wnętrz.
EN
The article presents the obtained physical, chemical and strength parameters of the hydrophobic melamine foam. The advantages of this material being tested is very good thermal insulation, ability to absorb sounds (up to 90%), superhydrophobicity, very good fire resistance, low weight compared to the other materials of this type, high flexibility and moldability, compatibility with laminates increasing its strength and ease of assembly and shaping. In addition, the possibility of using a hydrophobic melamine foam as a function of thermal and acoustic insulation of concrete inter-floor ceilings was analyzed as a fire-proof and damp-proof insulation of passages for installation ducts, cable routes and culverts as well as an elegant and modern interior finish.
13
PL
W artykule przedstawiono możliwości bezpiecznego posadowienia fundamentów budynków ogrzewanych na głębokość mniejszą niż głębokość położenie izotermy zero. Aby fundament nie był narażony na uszkodzenie w wyniku działania ujemnych temperatur, zaproponowano odpowiednią izolację termiczną. Dla zaproponowanej izolacji termicznej, korzystając z metod numerycznych, wykonano obliczenia rozkładu temperatur w otoczeniu fundamentów. Otrzymane wyniki zostały zweryfikowane badaniami bezpośrednimi.
EN
The article presents the possibility of safe placement of heated building foundations at depths deeper than the depth of the zero isotherm. In order for the foundation not to be susceptible to damage due to the influence of negative temperatures, suitable thermal insulation was proposed. The suggested thermal insulation was provided with calculations concerning the distribution of temperature values surrounding the foundations using numerical methods. The received results were verified by direct research.
14
Content available remote Dobór grubości warstwy ocieplenia w loggiach i na balkonach
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące projektowania izolacji przeciwwodnej balkonów i loggii, a także odpowiedniego doboru grubości i rodzaju materiału izolacyjnego.
EN
The article presents the key requirements for designing waterproofing layers for balconies and togpas, as well as appropriate selection of insulation materiał thickness and type.
EN
In the paper the authors present the effectiveness of the generalized thermal conductivity method for polymer foams, including modelling their geometrical structure. Calculations of the effective thermal conductivity coefficient λ are based on the generally accepted assumption of the additivity of different thermal exchange mechanisms in porous media and this coefficient is presented as a sum the coefficients of conductive λq, radiative λp, and convective λk thermal conductivity. However, in literature not enough attention is given to relations determined by means of the theory of generalized conductivity, including modelling the geometrical structure. This paper presents an analysis of these relations and verifies their ability to predict experimental data in comparison with the best formulae included in the paper [2].
EN
The aim of this study was the analysis of the thermal resistance of upper textile materials combined with leather or textile linings. Following a comparative analysis of the combinations of materials tested, the best insulators werre recommended. Footwear material packages were created on the basis of the analysis of hygienic properties of textile and leather materials,which were available on the market. Hygienic properties like water vapour permeability and water vapour absorption gave information about the possibility to apply these materials from a microclimate point of view.
PL
Tematem pracy była ocena izolacyjności termicznej materiałów przeznaczonych na cholewki obuwia. Omówiono wyniki dla tekstylnych wierzchów komponowanych z tekstylnymi lub skórzanymi podszewkami. Na mocy oceny porównawczej przeprowadzonej dla poszczególnych układów wytypowano te najlepsze pod względem ich oporu cieplnego. Ich efektywną ocenę z punktu widzenia użyteczności obuwia, uzyskano poprzez skonfrontowanie jej z wynikami higieniczności układów opisanych za pomocą przepuszczalności pary wodnej.
EN
The present work aims at studying the effects of orientation, size, position, and the combination of multiple internal diathermal obstructions in a fluid-saturated square porous enclosure, generally encountered in thermal insulations. The overall objective is to suppress the natural convection fluid flow and heat transfer across a differentially heated porous enclosure. To serve this purpose, multiple diathermal obstructions are employed to mechanically protrude into a porous medium. It is sought to estimate the effect of various types of orientation, clustering and alternate positioning of obstructions by considering number of obstructions (Np), length of obstructions (λ), modified Rayleigh number (Ra*) on local and average Nusselt number (Nu). The Darcy model for porous media is solved using Finite difference method along with Successive Accelerated Replacement scheme. One of the findings is that the value of the Nusselt number decreases by increasing both, the number of obstructions as well as the length of obstructions irrespective of its orientation and positioning. The reduction in Nusselt number is significant with obstructions attached on lower half of the hot wall and/or on upper half of cold wall. In addition, the overall reduction in Nusselt number is slightly greater with obstructions attached explicitly to the cold wall.
PL
Zagadnienia ochrony środowiska od lat koncentrują się na oszczędnościach energii użytkowanej w okresach jesienno-zimowych zużywanej na ogrzewanie budynków. Restrykcyjne wymogi przepisów prawnych wymagają od projektantów, aby przegrody obiektów posiadały odpowiednie parametry izolacyjności termicznej, a stosowane urządzenia grzewcze posiadały wysokie parametry wydajności. Celem tych działań jest z jednej strony zmniejszenie zużycia ilości paliw naturalnych, których zasoby są ograniczone z drugiej zaś zmniejszenie emisji powstałych odpadów spalania wydzielanych do atmosfery. Stosunkowo nowym zagadnieniem, które związane jest ze zmieniającym się klimatem są poszukiwania oszczędności energii użytkowanej na ochronę przed gorącem w okresach letnich. Zmieniający się klimat, wzrost temperatur panujących latem oraz podniesienie standardów życia sprawiły, że stosowanie elektrycznych klimatyzatorów jest zjawiskiem codziennym. W skali globalnej zwiększenie zużycia energii elektrycznej, która jest wciąż produkowana w dużej mierze w elektrociepłowniach finalnie ma identyczny wpływ na środowisko jak efekty ogrzewania. Z powodów powyższych prowadzi się prace badawcze, których celem jest poprawa izolacyjności termicznej przegród przed wysokimi temperaturami w okresach letnich. Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule była ocena wpływu zmienności podstawowych parametrów fizycznych materiałów izolacyjnych takich jak gęstość oraz wilgotność na możliwość przepływu ciepła przez przegrodę budowlaną w warunkach symulujących nagrzewanie jej powierzchni w okresie letnim. Do badań wykorzystano stanowisko badawcze zachowania się materiałów budowlanych w wysokich temperaturach. Badaniom poddano materiały budowlane takie jak styropian, wełna mineralna, beton komórkowy oraz ceramikę porowatą. Z wymienionych materiałów wykonano modele laboratoryjne przegród budowlanych. Symulację nagrzewania powierzchni przegrody prowadzono przy pomocy nagrzewnicy technicznej, która nagrzewała jej powierzchnie do temperatury 1000C. Na przeciwległej stronie przegrody obserwowano temperaturę przy pomocy termometru elektronicznego. Parametrem poddawanym ocenie była zmienność temperatury w czasie nagrzewania. Wyniki badań wskazały, jaki wpływ na przepływ ciepła przez przegrodę mają zawilgocenie i gęstość materiałów stosowanych do jej budowy.
EN
Environmental issues have been focused on energy savings during the autumn and winter months for heating buildings. Restrictive regulatory requirements require designers to ensure that the building’s baffles have adequate thermal insulation and that the heating appliances used have high performance parameters. On the one hand, the aim of these measures is to reduce the consumption of the amount of natural fuels whose resources are limited and, on the other, to reduce the emission of combustion waste released into the atmosphere. A relatively new issue that is related to changing climate is the search for energy savings for heat protection in summer. The changing climate, rising temperatures in the summer and raising standards of living have made the use of electric air conditioners a daily phenomenon. On a global scale, increased electricity consumption, which is still being produced on a large scale in combined heat and power plants, has the same environmental impact as heating. For these reasons, extensive research is underway to improve the thermal insulation of the partitions against high summer temperatures. The purpose of the research presented in this article was to assess the influence of the variability of basic physical parameters of insulation materials on the possibility of penetrating heat through the building envelope under conditions simulating the heating of its surface in the summer. The research was carried out on the behavior of building materials at high temperatures. Construction materials such as polystyrene, mineral wool, cellular concrete and porous ceramics were tested. These materials were imitated laboratory of building partitions. Simulation of the heating of the partition surface was carried out with the aid of a technical dryer, which heated its surfaces to a temperature of 100ºC. On the opposite side of the barrier, the temperature was measured with an electronic thermometer. The parameter being evaluated is the temperature variation during heating. The results of the tests indicated the physical parameters of the insulating materials, which influence the possibility of penetrating the heat through the septum.
20
EN
The paper presents the possibilities of increasing energy efficiency of sacral buildings. Churches in the Zawiercie pastoral district of the Archdiocese of Czestochowa have been used as examples of typical sacral buildings of low energy efficiency. Such structures need to be thermally insulated during their use. Certain possibilities of raising the energy efficiency of churches have been presented. The paper describes different systems: increasingof wall and roof insulation, installation of new windows, and modern heating systems. Installation of a new heating system has been considered the most effective and the easiest to be implemented one.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zwiększenia efektywności energetycznej budynków sakralnych. Jako przykład typowych budowli sakralnych o niskiej efektywności energetycznej zostały zaprezentowane kościoły znajdujące się w zawierciańskim okręgu duszpasterskim archidiecezji częstochowskiej. Takie obiekty należałoby poddać termoizolacji w trakcie ich użytkowania. Zostały przedstawione wybrane możliwości zwiększenia energooszczędności budynków kościołów. Przedstawiono różne: zwiększenie izolacyjności ścian i dachu, montaż nowych okien i nowoczesnych systemów grzewczych. Instalacja nowego systemu grzewczego została uznana za najbardziej efektywny, najtańszy i najłatwiejszy do realizacji sposób.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.