Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 282

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacja cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono doświadczalne systemy występujące na rynku budowlanym, przeznaczone do ocieplania budynków od wewnątrz. Zaprezentowano wytyczne prawne dotyczące termoizolacji, powołując się na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz normy polskie. Zestawiono podstawową wiedzę na temat syntetycznych materiałów komórkowych i przedstawiono odmiany stosowane przy ocieplaniu od wewnątrz. Sklasyfikowano systemy ze względu na dyfuzję otwartą oraz zamkniętą. Wybrane parametry techniczne systemów przedstawiono w postaci wykresów. Przedstawiono algorytm postępowania w przypadku modelowania przegrody uwzględniające parametry klimatyczne, zacinające deszcze, występujące w danej okolicy, zawilgocenie budynku oraz magazynowanie ciepła i wilgoci prze przegrodę.
EN
The article presents experimental systems available on the construction market, intended for internal insulation of buildings. It describes legal guidelines for thermal insulation with reference to the Directive of the European Parliament as well as to Polish standards. It compiles basic knowledge on synthetic cellular materials and presents the variants used for internal insulation. It also contains a classification of the systems according to open and closed diffusion. Selected technical parameters of the systems have been presented in the form of charts. An algorithm of conduct in the case of partition modeling has been presented, taking into account climatic parameters, slanting rains occurring in a given area, moisture content of the building and storage of heat and moisture by the partition.
3
Content available remote Skropliny w dachach
4
Content available remote Energooszczędne konstrukcje drewniane
PL
Budownictwo na bazie drewna to bardzo szybko rozwijająca się gałąź budownictwa w świecie. Nieco gorzej jest na rynku polskim. W dobie dbałości o środowisko ważne jest, aby nowo powstałe obiekty budowlane, w tym budynki, nie tylko zużywały jak najmniej energii, ale również były wykonane z materiałów odbieranych jako ekologiczne. Budownictwo na bazie drewna łączy oba te aspekty. Są jednak jeszcze dwa aspekty rynkowe: cena oraz dostępność materiałów i rozwiązań technologicznych. Budynki o konstrukcji drewnianej są przyjazne środowisku naturalnemu i człowiekowi, a przy odpowiedniej izolacji, wykończeniu i dobrze dobranym systemom instalacyjnym mogą uzyskać status budynków zero energetycznych, czyli takich dla których bilans energetyczny w skali roku jest zerowy. W artykule zaprezentowano światowe trendy i możliwości polskiego rynku budownictwa na bazie drewna.
EN
Wood-based construction is a rapidly growing branch of construction in the world, it is slightly worse on the Polish field. In the era of care for the environment, it is important that newly constructed building objects, including buildings, not only use as little energy as possible, but also be made of materials received as ecological. Wood-based construction combines both of these aspects. There are, however, two other market aspects: price and availability of materials and technological solutions. Wooden buildings are more environmentally and human friendly than other material solutions, and with proper insulation, finishing and well-chosen installation systems, they can also be tempted to become a zero-energy building, i.e. one whose energy balance is zero per year. This article attempts to present the topic in a synthetic way, outlining global trends and possibilities of the Polish wood-based construction market.
6
Content available remote Błędy w ociepleniach w systemie ETICS
PL
Jedną z najpopularniejszych metod ocieplania elewacji budynków jest metoda ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), stanowiąca modyfikację znanej kiedyś metody BSO (Bezspoinowego Systemu Ociepleń), a wcześniej metody lekkiej mokrej. Jest ona często stosowana do wykonywania ociepleń zarówno budynków nowych, jak i starych, wymagających termomodernizacji. Mimo że technologia nie jest bardzo skomplikowana, to jednak częste wykorzystywanie tego systemu powoduje, że spotyka się wiele błędów, które skutkują mniej lub bardziej poważnymi uszkodzeniami elewacji. W artykule omówiono występujące błędy i ich skutki.
EN
One of the most popular methods of thermal insulations ETICS (External Thermal Insulation Composite System). This method is amodification of the once known as BSO method, and earlier the light wet method. This method is often used to insulate both new and old buildings, requiring thermomodernization. However, despite the fact that the technology is not very complicated, the frequent use of this system causes many errors that may have consequences on more or less serious façade damage. The article below shows the errors occurring and their effect.
7
Content available remote Badania cieplno-wilgotnościowe systemu ETICS z barierą ogniową
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań cieplno-wilgotnościowych ściany zewnętrznej ze złożonym systemem ociepleń ETICS. Izolacja termiczna wykonana ze styropianu zawierała dodatkowe elementy stanowiące barierę ogniochronną. Zostały one wykonane w postaci poziomego pasa wełny mineralnej na całej szerokości ściany i dodatkowych pasów nad otworami. Badania laboratoryjne wg ETAG 004, w postaci cykli cieplno-wilgotnościowych, stanowiły podstawę do oceny stanu technicznego warstw wykończeniowych, w postaci czterech zróżnicowanych tynków zewnętrznych.
EN
The article presents selected results of thermo-humidity tests of the external wall with a complex ETICS insulation system. Thermal insulation was made in the form of expanded polystyrene, along with a horizontal strip of mineral wool and its additional bands over the windows, which are fire barriers. Laboratory tests according to ETAG 004 in the form of hygrothermal cycles constituted the basis for assessing the technical condition of the finishing layers in the form of four different external renders.
10
Content available remote Wymagania izolacyjności cieplnej w instalacjach technicznych i przemysłowych
PL
Projektowanie instalacji technicznych i przemysłowych wiąże się m.in. z określeniem wymaganej grubości izolacji, która ma stanowić zabezpieczenie w zakresie ochrony cieplnej. W artykule autor wyjaśnia wymogi związane z WT 2021 dla izolacji technicznych oraz kwestie związane z deklaracją własności cieplnych materiału izolacyjnego.
EN
Designing technical and industrial installations involves, among other things, determining the required thickness of insulation to provide thermal protection. In the article the Author explains the requirements related to WT 2021 for technical insulation and issues related to the declaration of thermal properties of the insulation material.
EN
In this paper, an orthogonal experiment of 3 factors and 3 levels was firstly designed to prepare PAN pre-oxidised fibre felts with good thermal insulation properties; the range method was used to analyse the result of the orthogonal experiment, and finally the tensile properties and thermal stability were tested. Finally, pre-oxidised fibre felt composites for the coating of silica aerogel were prepared using the coating process to compound silica aerogel on re-oxidised fibre felts. Firstly, the influence of the content of silica aerogel on the heat insulation performance of the coated composite materials was analysed, and then a test of the coefficient of thermal conductivity, an experiment on the back temperature, and characterisations of the tensile properties and thermal stability of the composite coating of pre-oxidised fibre felt composites of the coating of silica aerogel were carried out. Results showed that through analysis of the orthogonal experiment, we can state that the best preparation process of pre-oxidised fibre needled felts was as follows: needle number – 2, needle depth – 8 mm, and needle frequency – 140 times/min. The transverse tensile strength of PAN pre-oxidised fibre needled felts prepared by crossly webbing of PAN pre-oxidised fibres was superior to the longitudinal tensile strength; thermogravimetric analysis showed that the pre-oxidised fibre needled felts had excellent thermal stability. The coefficient of thermal conductivity of the aerogel coating of the composites firstly decreased and then increased with an increase in the content of aerogel. Coated composites had the lowest coefficient of thermal conductivity when the aerogel content was 4% wt. At temperatures of 100 °C, 150 °C and 200 °C, the heating rate of the transient-state back temperature and the steady-state average temperature were both the lowest when the aerogel content was 6% wt.
PL
W artykule zaprojektowano ortogonalny eksperyment z 3 czynnikami i 3 poziomami w celu przygotowania wstępnie utlenionych filców PAN o dobrych właściwościach termoizolacyjnych; do analizy wyników eksperymentu ortogonalnego zastosowano metodę zakresu, a na koniec przetestowano właściwości rozciągania i stabilność termiczną. Najpierw przeanalizowano wpływ zawartości aerożelu krzemionkowego na właściwości izolacji cieplnej powleczonych materiałów kompozytowych, a następnie wykonano test współczynnika przewodności cieplnej, przeanalizowano też charakterystykę właściwości rozciągania i stabilności termicznej powłoki kompozytowej wstępnie utlenionych kompozytów filcowych. Wyniki pokazały, że poprzez analizę eksperymentu ortogonalnego można stwierdzić, że najlepszy proces przygotowania filców igłowanych charakteryzuje się następującymi parametrami: liczba igły – 2, głębokość igły – 8 mm i częstotliwość igły – 140 razy/min. Wytrzymałość poprzeczna na rozciąganie igłowanych filców z włókien PAN była lepsza niż wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne; analiza termograwimetryczna wykazała, że igłowane filce z wstępnie utlenionego włókna miały doskonałą stabilność termiczną. Współczynnik przewodności cieplnej powłoki aerożelowej kompozytów najpierw zmniejszył się, a następnie wzrósł wraz ze wzrostem zawartości aerożelu. Powlekane kompozyty miały najniższy współczynnik przewodności cieplnej, gdy zawartość aerożelu wynosiła 4% wag. W temperaturach 100, 150 i 200 °C szybkość ogrzewania i średnia temperatura w stanie ustalonym były najniższe, gdy zawartość aerożelu wynosiła 6% wag.
PL
Obowiązujące przepisy i wytyczne obligują projektantów do stosowania energooszczędnych rozwiązań wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych. Zminimalizowanie zużycia energii można zapewnić, podobnie jak w innych systemach, poprzez stosowanie odpowiednio skutecznych urządzeń do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego, wentylatorów gwarantujących dostosowanie ich wydajności powietrznej do bieżących potrzeb użytkowych oraz zastosowanie właściwej izolacji cieplnej i szczelności przewodów wentylacyjnych.
EN
In the article, the authors presented the results of microbiological air quality studies in selected buildings with additional thermal insulation applied from the inside using a silicate and lime system, as well as the results of a survey study concerning the comfort of use of said buildings. The microbiological air quality studies, conducted in buildings immediately prior to and after the application of additional thermal insulation using silicate and lime sheets, demonstrated a significant decrease in the number of mould spores in interior spaces. This was also reflected in the results of a survey study. The survey study was conducted with users of public and commercial buildings and municipal housing buildings in Krakow. Thanks to the additional insulation applied from inside using the silicate and lime system, all of the utilitarian parameters of internal spaces had improved. The most significant changes concerned parameters like comfort of use, the aesthetic of the spaces and breathing comfort. According to experts, the silicate and lime system was also rated highly in terms of the analsed parameters.
PL
W przypadku remontu i termomodernizacji użytkowanych budynków zabytkowych lub obiektów objętych ochroną konserwatorską, dążenie do uzyskania wartości parametrów charakterystycznych dla budownictwa energooszczędnego, z jednej strony przekłada się na oszczędności eksploatacyjne, z drugiej jednak strony, wiąże się np. z ograniczeniem powierzchni użytkowej, z uwagi na konieczność docieplenia ścian od wewnątrz. Kontrola występowania zagrzybienia w budynkach oraz jego ograniczenie, wymaga całościowego podejścia do procesu budowlanego i eksploatacyjnego, uwzględniającego m.in. aspekty termoizolacji, ogrzewania, wentylacji, materiałów wykończeniowych jak również odpowiedniej konserwacji pomieszczeń. Nadmierny rozwój grzybów pleśniowych w pomieszczeniach użytkowych jest przyczyną problemów zdrowotnych użytkowników oraz pogorszenia się stanu komfortu użytkowania pomieszczeń. Ludzie spędzają coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego jakość powietrza jest tak ważna. Jednym z kompleksowych rozwiązań dotyczących poprawy warunków użytkowania pomieszczeń jest zastosowanie systemu dociepleń od wewnątrz płytą silikatowo-wapienną, będącą przedmiotem badań w projekcie pt. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanych metod trwałej likwidacji przyczyn i skutków powstawania pleśni w budynkach o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania z zastosowaniem nowych kompozycji materiałów oraz technik aplikacyjno-wykończeniowych” (nr wniosku POIR.01.01.01-00-0535/17), zakwalifikowanym do dofinansowania w ramach naboru konkursu nr 3/1.1.1/2017 POIR 2014-2020 ogłoszonego przez NCBR. W artykule przedstawiono jedynie część, spośród obszernych, przeprowadzonych w ramach projektu badań. W niniejszej pracy skupiono się na aspekcie komfortu użytkowania obiektów docieplonych od wewnątrz proponowanym systemem. Ocenę przeprowadzono na podstawie badań czystości mikrobiologicznej powietrza. Podjęto również próbę określenia subiektywnej oceny ogólnego komfortu odczuwanego przez użytkownika. W tym celu przeprowadzono badania sondażowe wśród użytkowników lokali docieplonych proponowanymi płytami silikatowo-wapiennymi.
PL
Różnice w kosztach eksploatacyjnych systemów ogrzewania w domu jednorodzinnym zbudowanym w standardzie WT 2017 i 2021 wynoszą od 23 do nawet 30%. Mniejsze koszty eksploatacyjne wiążą się z koniecznością poniesienia większych wydatków inwestycyjnych, wynikających z poprawienia izolacyjności przegród zewnętrznych do wymagań WT 2021, a nawet wyższych.
EN
The differences in the operating costs of heating systems in a house built in WT 2017 and 2021 standards range from 23 to even 30 percent. Smaller operating costs incur higher investment expenses due to the improvement of insulation and external partitions to meet the requirements of WT 2021 and even higher.
EN
With the development of hypersonic space vehicles for near space, high requirements have been put forward to heat insulation materials. In this work, porous yttria-stabilized zirconia (8 mol%Y2O3-ZrO2, YSZ) ceramics with different solid loading were fabricated by tert-butyl alcohol (TBA)-based gel-casting process. After sintered at the same conditions (1550 °C for 2 h), the sintered YSZ ceramics with different porosity, open porosity, pore size distribution and microstructure were obtained. The relationships between compressive strength and microstructure, room-temperature thermal conductivity and microstructure were discussed, respectively. Porous YSZ ceramics with porosity ranging from 56.4% to 66.9% were fabricated by adjusting the solid loading in the initial slurry. A uniform pore size distribution was observed in each sample. The compressive strength of porous YSZ ceramics was 26.8-35.0 MPa. The room-temperature thermal conductivity of porous YSZ ceramics was between 0.205 W/(mK) and 0.337 W/(mK). Moreover, the compressive strength and the thermal conductivity at room temperature of the porous YSZ ceramics decreased with the increase of porosity, respectively.
PL
Wraz z rozwojem hipersonicznych pojazdów kosmicznych do bliskiej przestrzeni kosmicznej stawiane są wysokie wymagania dotyczące materiałów termoizolacyjnych. W tej pracy porowate materiały ceramiczne z tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem cyrkonu (8% mol. Y2O3-ZrO2, YSZ) o różnej zawartości fazy stałej wytworzono metodą odlewania żelowego na bazie alkoholu tert-butylowego (TBA). Po spiekaniu w tych samych warunkach (1550 °C przez 2 godz.) otrzymano spiekaną ceramikę YSZ o różnej porowatości, porowatości otwartej, rozkładzie wielkości porów i mikrostrukturze. Omówiono zależności między wytrzymałością na ściskanie a mikrostrukturą oraz przewodnością cieplną w temperaturze pokojowej i mikrostrukturą. Porowatą ceramikę YSZ o porowatości w zakresie od 56,4% do 66,9% wytworzono przez dostosowanie udziału fazy stałej w wyjściowej zawiesinie. W każdej próbce zaobserwowano jednorodny rozkład wielkości porów. Wytrzymałość na ściskanie porowatej ceramiki YSZ wynosiła 26,8-35,0 MPa. Przewodność cieplna porowatej ceramiki YSZ w temperaturze pokojowej wynosiła od 0,205 W/(mK) do 0,337 W/(m•K). Ponadto wytrzymałość na ściskanie i przewodność cieplna w temperaturze pokojowej porowatej ceramiki YSZ zmniejszały się odpowiednio wraz ze wzrostem porowatości.
16
Content available remote Odbiór elewacji Veture
EN
In this paper, the results of research on the thermal insulation properties of textile and leather materials are presented. These materials were used in order to develop innovative footwear upper combinations with higher hygienic properties. Outer leather materials (L1, L2) and textile (T1, T2, T3, T4) were joined around the edges by stitching with leather lining materials (LG1a, LG1b, LG1c) and textiles. Moreover, the textile linings were divided into the following groups: spacer fabrics (TG2a, TG2b, TG2c), flat textiles (TG3a, TG3b, TG3c) and flat textiles based on bamboo fibres (TG4a, TG4b, TG4c, TG4d). In the next step of these investigations, the materials were joined in a two – layered composition, where for the outer layer was upper material, and for the inner – lining material. For these compositions, the thermal insulation properties were measured with the use of an Alambeta device. The following material characteristics were determined: thermal conductivity, resistance and absorptivity, which were the most important parameters from a hygienic point of view. The classification mentioned above was important from the manufacturer’s point of view because it gave a set of information about optimal upper material configurations. With respect to the results obtained, the best packages from the thermal insulation point of view were as follows: L2 – TG4b, L1 – TG4b, T1 – LG1a, T2 – TG4a, T3 – TG4a and T4 – LG1a.
PL
W niniejszej pracy wykonano badania przewodnictwa cieplnego materiałów obuwniczych – skórzanych oraz tekstylnych. Dla materiałów wierzchnich oraz podszewkowych określono takie własności, jak: przewodność cieplną, opór cieplny oraz absorpcyjność cieplną. Celem niniejszej pracy była kompleksowa ocena zdolności przewodzenia ciepła przez materiały obuwnicze oraz optymalizacja ich konfiguracji pod względem uzyskania jak najlepszych efektów finalnych. Uzyskane charakterystyki materiałowe pozwoliły sklasyfikować badane materiały, pod kątem wykonywania na ich bazie możliwych cholewkowych kombinacji materiałowych w celu poprawy komfortu fizjologicznego.
18
Content available remote Docieplenia kompleksowo
EN
The article discusses the applicable laws and requirements, developed by: the ETICS system providers, ITB and SSO, which must be complied with and fulflilled by an investor, a designer and a contractor to properly design and construct the insulation of building walls in the ETICS technology, and then keep it in good technical condition.
EN
In this study, the new tool for measuring thermal insulating power of garments for premature babies under coupled heat and moisture transport was developed. The thermal mannequin corresponds to the body weight and size of a premature baby born in the thirty fourth week of pregnancy. The mannequin surface temperature can be set at various levels, while the heat loss is measured in W/m2. The mannequin is divided into eleven independent heating zones and seven independent zones of moisture evolution. The study also presents the test results of heat insulating power obtained for the newly developed garment set with commercially available garment set for babies, conducted under different climatic conditions. The results exhibit the advantage of the new material construction of the garment over the commercially available one.
EN
The paper analyses the energy-saving building - kindergarten in Zloty Potok. The project was analysed in terms of energy efficiency and meeting the requirements of the passive building. The results of this analysis showed that the building does not meet all of the criteria for a passive building. The next study was a survey of the tenants of the facility. The results obtained from the conducted research indicate very good building assessments. Users are satisfied and feel the comfort of staying in the building. It should be concluded that objects that have not obtained a passive building certificate, but are built in accordance with the passive construction concept, still show very high standards of energy-efficient construction and enjoy the recognition of users. The fulfilment of higher guidelines for thermal insulation and air tightness than those set out in the applicable Polish regulations result in better energy-saving parameters and user satisfaction. At the same time, the research revealed a contradiction between the passive housing guidelines and Polish legislation, especially in correlation with pre-school buildings.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.