Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  isolation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This work describes the most important methods of isolating running processes of selected software on one physical machine without using full virtualization of the operating system. It includes a comparison of the basic components of each of the methods described, including the features and interface, as well as the results of performance testing in a test environment prepared for this purpose. Research is based on running an identical application and comparing the use of basic system resources, as well as the time of launching containers. It may also be important to compare the methods studied to classical virtualization. At the end of the work, conclusions are described that may be relevant when choosing a method in future projects depending on requirements and needs.
PL
Niniejsza praca opisuje najważniejsze metody izolacji uruchomionych procesów wybranego oprogramowania na jednej maszynie fizycznej bez użycia do tego celu pełnej wirtualizacji systemu operacyjnego. Zawiera porównanie podstawowych składników każdej z opisanych metod, w tym cechy i interfejsu, a także wyniki badania wydajności w przygotowanym do tego celu środowisku testowym. Badania oparte są na uruchamianiu identycznej aplikacji i porównywaniu wykorzystania podstawowych zasobów systemowych, a także czasu uruchamiania kontenerów. Istotne jest tu również porównanie badanych metod do klasycznej wirtualizacji. Na końcu pracy opisane są wnioski, które mogą być istotne przy wyborze metody w przyszłych projektach w zależności od wymagań i potrzeb.
PL
Metoda przedstawiona poniżej została opracowana dla cyrkulatorów paskowych i mikropaskowych z wielostopniowymi transformatorami dopasowującymi, przy czym transformator może zawierać czwórniki mikrofalowe zbudowane z liniowych elementów biernych. W stosowanych dotychczas metodach projektowania cyrkulatorów transformator dopasowujący był uwzględniany dla warunków brzegowych dla składowych stycznych pól E i H na kolejnych nieciągłościach ferryt-dielektryk, dielektryk-dielektryk itd.[2]. Stosowano również metodę obliczeń, opartą na grafie przepływu cyrkulatora [3]. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku występuje znaczna komplikacja zależności opisujących parametry cyrkulatora już dla jednostopniowego transformatora, przy czym komplikacja ta szybko się powiększa dla transformatorów wielostopniowych. Proponowana w tym opracowaniu metoda obejmuje znacznie szerszą grupę układów dopasowujących, przy czym ich liczba praktycznie nie komplikuje zależności końcowych opisujących parametry cyrkulatora. Przedstawiona metoda jest oparta na transformacji wartości własnych macierzy impedancji falowych.
EN
The method presented below has been developed for strip and microstrip circulators with multi-stage matching transformers, and the transformer may contain microwave two ports made of linear passive elements. In the circulator design methods used so far, the matching transformer was taken into account for the boundary conditions for the tangent components of the E and H fields on successive ferrite-dielectric discontinuities, dielectric-dielectric discontinuities, etc. The calculation method based on the circulator flow graph was also used. In both cases, there is a significant complication of the relationships describing the parameters of the circulator already for a single-stage transformer, and this complication increases rapidly for multi-stage transformers. The method proposed in this paper covers a much wider range of matching circuits, with the number of practically no complicated depending on the final parameters that describe the circulator. The presented method is based on the transformation of the eigenvalues of the wave impedance matrix.
3
Content available remote Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego
PL
Przedmiotem artykutu jest omówienie modelowej modernizacji zabytkowego budynku szkolnego mającej na celu poprawę parametrów użytkowych tego budynku oraz zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie zima i chłodzenie latem. Przedstawiono parametry techniczne budynku oraz cel i zakres planowanej modernizacji. Przedstawiono także zastosowane systemy izolacji i ocieplenia ścian oraz okna i system wentylacji.
EN
The article is concerned with a model upgrade of a historie school building, aimed at the improvement of the usable parameters of this building and the reduction of consumption of energy for heating in the winter and cooling in the summer. The technical parameters of the building are presented, as well as the purpose and scope of the planned upgrade. Additionally, presented were the utilised wali insulation systems as well as the windows and the ventilation system.
4
EN
Cotton fabrics were treated with cosmetic substances based on α-tocopherol and cyclodextrine. Isolation of α-tocopherol from cotton cosmetotextiles was performed using three different techniques: stirring, Soxhlet and microwave extraction. High performance liquid chromatography (HPLC) was optimised and applied for the quantification of α-tocopherols in the isolates. The results revealed that all techniques are applicable for the isolation of α-tocopherol from cotton cosmetotextiles. The HPLC method proved to be the most convenient for the quantification of α-tocopherol from cotton fabrics.
PL
W pracy obrabiano tkaniny bawełniane substancjami kosmetycznymi na bazie tokoferolu i cyklodekstryny. Izolację tokoferolu z kosmetotekstyliów bawełnianych przeprowadzono stosując trzy różne techniki: mieszanie, Soxhleta i ekstrakcję mikrofalową. Do oznaczenia ilościowego tokoferoli w izolatach zastosowano wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC). Wyniki wykazały, że wszystkie techniki mają zastosowanie do izolacji α-tokoferolu z kosmetotekstyliów bawełnianych. Metoda HPLC okazała się najbardziej dogodna do ilościowego oznaczenia α-tokoferolu z tkanin bawełnianych.
PL
W artykule omówiono wymagania prawne dotyczące izolacji termicznej instalacji technicznych w budynkach rewitalizowanych. Przedstawiono wyniki obserwacji stanu izolacji instalacji technicznych w kilkunastu budynkach na Śląsku oraz sposoby ich naprawy.
EN
The article contains a discussion of the legal requirements applicable to thermal insulation of technical installations in modernized buildings. The results of the observation of technical insulation conditions in more than ten buildings in the Silesia region were presented, as well as the methods of their repair.
EN
Here we describe a new type of environmentally sensitive insulation panels which can be used on exterior wall surfaces to minimize all the negative aspects of existing coating materials by taking advantage of natural rock properties. We investigate the decorative characteristics and insulation performance of this new product, obtained by applying materials from different lithologies to Expanded Polystyrene Surfaces (EPS). First, a mortar with 25% acrylic and 75% sand was applied to the EPS by a stripping method using sand size materials from various lithologies (granite, micaschist, basalt, quartzite, and pumice). To determine the optimum thickness, insulation panels containing plaster of 2, 4, 6, and 8 mm thickness were prepared for each lithology. Their thermal conductivity coefficient, bending and compressive strength were tested. Predictably, thermal conductivity coefficient yielded lowest values in 2 mm panels and highest in 8 mm panels for all lithologies. The bending strength also increased proportionaly with thickness. In the compressive strength tests, the highest values were measured for the 2 mm panels while relatively low values were obtained for the 4, 6 and 8 mm panels, except for the micaschist and basalt-based panels. As a result, basalt and pumice offer superior features in the three measured parameters, so, it is expected that different combinations of these two lithologies would offer positive features. In this context, considering its high fire resistance and low thermal conductivity coefficient perpendicular to the planar surface of muscovites, micaschist is the third lithology that can be utilized with the two materials mentioned above. Compared with previous materials, the products investigated in this study are cost effective because they reduce paint costs, application time and total building load. The geomaterials also have aesthetic appeal.
PL
W referacie opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przestawiono również podstawowe wymagania normy N SEP-E 007, której zapisy budzą szereg kontrowersji.
PL
Artykuł zawiera analizę wybranych problemów poziomu jakości wyrobów termoizolacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym. W badaniach uwzględniono szereg czynników technologicznych, materiałowych, organizacyjnych i innych, mogących mieć wpływ na jakość izolacji termicznej stosowanej w budownictwie przemysłowym i indywidualnym. Wykryto i usystematyzowano, według poziomu istotności, najważniejsze czynniki wpływające na jakość wyrobów.
EN
This article analyzes selected problems of quality level thermal insulation products in an industrial enterprise. The study includes a number of technological, material, organizational and other factors that may influence quality of thermal insulation used in industrial and individual construction. The most important factors influencing the quality of products have been detected and systematized according to materiality level.
EN
Historical town of Fordon underwent transformations induced by expansion of Bydgoszcz larger, neighbouring city. Isolation and degradation that has followed proved to be a stimulus to the local community. Now, Stary Fordon appears to be an attractive district of Bydgoszcz. Isolation has been replaced by pragmatic integration focused on preservation of idiosyncracy of the character of Fordon.
PL
Przemiany jakim podlegało historyczne miasteczko Fordon, w 1972 roku wchłonięte w ramach powiększenia powierzchni inwestycyjnej Bydgoszczy, pokazują że w pewnych sytuacjach aspektem stymulującym aktywność może być skazanie miejsca na izolację i degradację. Stary Fordon po latach marginalizacji jawi się jako specyficzna, atrakcyjna dzielnica Bydgoszczy. Izolację zastąpiła świadoma, obustronna integracja akceptująca zachowanie małomiasteczkowego charakteru Fordonu.
PL
Z uwagi na coraz większe potrzeby w zakresie budowy przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej i związany z tym intensywny rozwój tych konstrukcji, autorzy niniejszego cyklu artykułów, sukcesywnie ukazujących się na łamach „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego”, wraz z nadejściem nowego roku postanowili uaktualnić dotychczasową nazwę cyklu, która od niniejszej części nosiła będzie tytuł ramowy Przepusty i mosty ekologiczne. Pragniemy jednocześnie zapewnić wszystkich stałych czytelników, że dotychczasowa forma merytoryczna cyklu artykułów będzie kontynuowana.
EN
Due to the increasing need of constructing culverts and passages for animals in transport infrastructure associated with the intensive development of these structures, the authors of the present series of articles, which successively appearing in Modern Building Engineering, with the arrival of new year decided to upgrade the existing title of the cycle, which since current part will be "Culverts & eco-bridges part". We would like to assure all constant readers that the substantive form of the series of articles will be continued.
PL
Wyspy są akceptowane jako laboratoria procesów przyrodniczych. Biolodzy umówili się, że małe, izolowane obiekty otoczone wodą to wyspy. W naukach społecznych brak jasnej definicji „wyspy” utrudnia wnioskowanie i uruchamia wyobraźnię. Czy wyspy istnieją? A może są źle zdefiniowane? A może źródłem „wyspy” nie jest wyspiarskość, czyli otoczenia przez wodę, lecz izolacja? Wówczas, jako „wyspy” można traktować także – oazy, kotliny, a może i łąki, polany śródleśne lub inne „wyspy w krajobrazie”. Takie interpretowanie pojęcia „wyspa” jest ryzykowne. Świat mógłby bowiem składać się tylko z wysp różnej wielkości. Lepiej więc rozróżnić pojęcia pochodne od słowa „wyspa”. Francuzi rozróżniają „insularité” od „insularisme”. Polacy – „wyspiarskość” i „wyspowość”. I wyspiarskość, i wyspowość to efekt istnienia bariery. Jeśli wyspa istnieje, to wyspiarskość jest jej cechą. Wyspowość to cecha „nie wyspy”, taka, która na wyspach jest powszechna i charakterystyczna, czyli wynikająca z izolacji.
EN
Islands are accepted as laboratories of natural processes. For the biologists islands are small and isolated – surrounded by waters. For social scientists lack of a clear definition of “island” makes it difficult to draw conclusions. Do islands exist? Or they are ill-defined? Or maybe the insularity means not to be surrounded by waters, but to be isolated? If so, “island” may be oasis, valleys, even meadows, forest clearings or other “islands in the landscape”. Such a wide interpretation of the term “island” seems risky. The world would be built nearly exclusively from islands of various sizes. It may seem reasonable to draw a distinction between the terms derivative to the “island”. As do the French: “insularité” and “insularisme”, or the Polish “wyspiarskość” and “wyspowość”. Both: insularity and “islandness” are a result of existing barrier. If an island exists, the insularity would be its distinctive feature. “Islandness” is not a feature of an island itself, but is a feature that results from isolation.
PL
Głównym składnikiem naturalnej materii organicznej są wielkocząsteczkowe substancje humusowe. Są to związki, które stanowią złożone heterogeniczne polimery kwasowe o barwie żółtej lub brązowej. Powstają w wyniku mikrobiologicznych reakcji, będących rezultatem rozkładu martwych tkanek roślinnych i zwierzęcych. Aby określić skład pierwiastkowy substancji humusowych przeprowadza się analizę elementarną. Ze względu na chemiczną złożoność tych związków uzyskane wyniki analizy elementarnej dają jedynie ogólny pogląd na ich strukturę i pochodzenie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje stosuje się inne techniki analityczne, np. chromatografię wykluczenia, spektroskopię UV-VIS. Prowadzenie kompleksowych badań nad strukturą i właściwościami substancji humusowych wymaga ich zatężania i wyizolowania z matrycy wodnej. W tym celu najczęściej wykorzystuje się adsorpcję na żywicach polimerowych oraz procesy membranowe.
EN
Macromolecules of humic substances are the main component of natural organic matter. Humic substances are complex heterogeneous acidic polymers, yellow or brown, created in microbiological reactions during decomposition of plant and animal remains. Elemental analysis is used in order to determine humic substances elemental composition, but because of their chemical complexity the results gives only overall view of their structure and origin. To obtain more specific data other techniques have to be employed, e.g. size-exclusion chromatography, UV-VIS spectroscophy. Extensive examination of humic substances structure and properties requires their concentration and isolation from water. Polymeric resin adsorption and membrane processes are the most often used for this purpose.
PL
Przedstawiono kierunki rozwoju Internetu i na tym tle prace realizowane przez krajowe zespoły badawcze skupiające się na zaprojektowaniu, zaimplementowaniu i przetestowaniu prototypu Internetu przyszłości oferującego współistnienie wielu równoległych internetów w sieci. Ponadto przedstawiono dwa problemy badawcze dotyczące zapewnienia izolacji pomiędzy równoległymi internetami.
EN
The paper briefly summarized the main directions for designing Future Internet and the activités earned out by the polish teams in this area In particular, the paper described the approach for establishing a number of Parallel Internets while using the same physical network element (links and nodes). The Parallel Internets, IPv6 QoS and CAN (Content Aware Network), differ is solutions for the control and data planes. Furthermore, some problems for assuring isolation between the Parallel Internets were outlined.
EN
On the grounds of an analysis of the existing criteria of decision making during the fire extinguishing organization process the differential criteria is recommended for solving the optimization mathematical models. The mathematical model of the optimization of fire extinguishing time length in the woodworking enterprises` workshops is developed; it is based on the determination of a fire area during the time of its unobstructed development, the amount of the devices for the fire extinguishing agent supply, the amount of the fire and salvage units (hereinafter FSU), equipment and evacuation facilities, the duration of the fire isolation and extinguishing as well as its final liquidation. The Monte Carlo method is used for solving the mathematical optimization model. The solving of the mathematical optimization model is conducted by applying the computer hardware and application program package, written in C++ language.
PL
Bakterie kwasu octowego (AAB) powszechnie wystepują w środowiskach naturalnych bogatych w sacharydy i etanol. Te Gram-ujemne bakterie są powszechnie znane ze swojej zdolności do produkcji kwasu octowego. Metabolizm utleniania etanolu do aldehydu i kwasu octowego jest juz dobrze poznany. ABB, opisane po raz pierwszy przez L. Pasteura juz w 1850 r., sa niezwykle trudne w hodowlach in vitro w pożywkach laboratoryjnych, a ich systematyka nie została jeszcze dobrze opisana. Najbardziej narażone na ryzyko zanieczyszczenia bakteriami kwasu octowego są wino i piwo, jednak wzrost AAB może byc wyeliminowany przez ograniczenie dostepu tlenu, podstawowego - obok cukrów i etanolu - stymulatora wzrostu dla tych bakterii. Proces psucia napojów alkoholowych przez AAB jest zwykle widoczny w postaci tzw. kłaczków lub biofilmu na szyjce butelki w obszarze granicy faz napoju, powietrza i opakowania. Artykuł stanowi przegląd literatury omawiającej ryzyko związane z występowaniem zanieczyszczeń AAB w przemyśle spożywczym, a także metody ich izolacji i identyfikacji.
EN
Acetic acid bacteria (AAB) are ubiquitous organisms that are well adapted to sugar and ethanol-rich environments. This family of Gram-positive bacteria is well known for its ability to produce acetic acid, the main constituent in vinegar. The metabolism of the oxidation of ethanol through acetaldehyde to acetic acid is well known. AAB, as firstly described by Pasteur in the 1850s, are difficult to be cultivated on artificial laboratory media and their taxonomy has not been well characterized. Wine and beer are at most risk of spoilage during production, however, the growth of AAB - strictly aerobic bacteria can be controlled by eliminating, or at least limiting oxygen, an essential growth factor. This spoilage can be evident in beer or wine as a "flocks" or distinct deposit of bacterial biofilm in the neck of the bottle at the interface of the drink and the headspace of air. This review focuses on the risk associated with the incidence of AAB species' contamination in food industry, and the methods of AAB isolation and identification.
17
Content available remote Material Selection of Compliant Mechanism for Vibration Isolation
EN
The flexible material is always absorbing some energy and reflects it. This concept was adopted from complaint mechanism principle and it was developed with the help of topology optimization technique. An innovative idea is used these principles to create a new design to absorb the vibration in the machine shop, through an innovative design model and analysis ware discussed. This paper gives a different material selection for design of compliant mechanism and also outline about the complaint mechanisms principle and shows how it is useful in mechanical field. Recently this technique is developed with the help of advanced design and also combination of some other technique. A study has been made in this for different materials.
PL
W artykule przedstawiono technikę ekstrakcji SBSE i prace rozwojowe nad jej udoskonaleniem, przyczyniające się do miniaturyzaji aparatury oraz pozwalające na redukcję ilości stosowanych rozpuszczalników.
PL
W Warszawie trwają już prace ziemne na drugiej linii metra, ale jak dotychczas autorowi nie udało się jednoznacznie ustalić w jakim wariancie technicznym będzie realizowana budowa tej linii. Na pierwszej linii, jeszcze przed wkopaniem symbolicznej pierwszej łopaty, podjęto decyzję o przyjęciu wariantu ochrony przeciwporażeniowej w formie dwóch ziem odniesienia i może nie w pełni świadomie z wynikających z tego faktu konsekwencji dla ochrony antykorozyjnej.
EN
Thermal conductivity of windings insulation has significant influence on temperature distribution in power transformer. It means that the conductivity has the influence on aging process of transformer insulation and acceptable load of transformer. Feedback is between temperature and thermal conductivity. So, the solution, obtained using iteration method, should be used, in order to determine temperature distribution in power transformer in details. The paper presents the influence of temperature on thermal conductivity of windings insulation of power transformer and iteration solution of relationship between the conductivity and temperature.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.