Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  investigation methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper characterizes selected methods of studying the sources of water hazard and solid rocks properties useful in the assessment of hydrogeological conditions of hard coal mines. Particular attention was paid to the measurement method of rock permeability using the unique PDPK-400 equipment in the assessment of filtration conditions and conditions of water flow in post-exploitation goafs and trough safety pillars. The possibilities of using an oedometer in the evaluation of permeability of post-exploitation goafs have been indicated. The usefulness ofsome investigation methods of the rock environment as sources of input data for numerical modelling of filtration have also been shown.
EN
The investigation results of the thermal conductivity of the selected group of moulding sands with chemical binders, mainly organic, are presented in the hereby paper. Studies encompassed also moulding sands into which additions improving the thermal conductivity were introduced. Two testing methods were applied, i.e. investigations at a steady and unsteady temperature zone. For investigations at a steady temperature zone the new original experimental stand was designed and built, adapted also for testing moulding sands with binders undergoing destruction at relatively low temperatures.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności do przewodzenia ciepła wybranej grupy mas ze spoiwami, głównie organicznymi. Badaniami objęto również masy, do których wprowadzono dodatki dla zwiększenia przewodności cieplnej. Zastosowano dwie metody badań przewodności cieplnej, tj. badania w ustalonym polu temperatury i badania w nieustalonym polu. Dla badań w stacjonarnym polu zbudowano nowe, oryginalne stanowisko pomiarowe, dostosowane do badań mas ze spoiwami ulegającymi destrukcji w stosunkowo niskiej temperaturze (spoiwa organiczne). Wyniki badań przedstawiono graficznie w układzie: λ = f(T) - współczynnik przewodzenia w funkcji temperatury. Wykazano istnienie minimum funkcji w temperaturze niższej niż w przypadku mas klasycznych. Wprowadzanie do masy dodatku grafitu zwiększa jej przewodność. Wprowadzenie grafitu nie wpływa istotnie na proces wiązania mas furanowych. Masy ze szkłem wodnym charakteryzują się lepszą przewodnością, szczególnie w wyższych (T>400°C) temperaturach.
PL
Artykuł poświęcony jest zjawisku foggingu (zamglenia) związanemu z powstawaniem na szybach pojazdu drobnokropelkowej rosy, ograniczającej kierowcy widoczność. Omówiono w nim przyczyny foggingu i standardowe metody badań.
EN
This paper describes fogging phenomenon bonded with deposition of small dewdrops onto the surface of a car wind-screen, limiting visibility of a driver. Reasons of fogging and standard investigation methods are discussed in it.
PL
Wykonano pomiary stałej relaksacji T2 na wybranych próbkach skał z rejonu Karpat wykorzystując zjawisko magnetycznej relaksacji jądrowej. Przeprowadzono także pomiary porozymetrem rtęciowym oraz badania laboratoryjne przepuszczalności i gęstości. Celem badań było rozpoznanie oraz porównanie odpowiadających sobie anomalii na rozkładach czasów relaksacji poprzecznej T2 i na rozkładach geometrii porów. Na podstawie skumulowanych sygnałów NMR określono typy przestrzeni porowej dla skał karbońskich i dewońskich. Wykonana analiza porównawcza pozwoliła na przyporządkowanie poszczególnym typom litologicznym i stratygraficznym określonego rozkładu systemu porów w skale. Praca została wykonana i sfinansowana w ramach projektu badawczego N30705832/2832. Badania z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego i porozymetrii rtęciowej zostały wykonane w celu lepszego rozpoznania przestrzeni porowej potencjalnych skał zbiornikowych z rejonu Karpat Zachodnich z uwzględnieniem litologii i stratygrafii badanych poziomów.
EN
Measurements of the T2 relaxation time were done on the selected rock samples in the area of the Carpathians using the effect of the nuclear magnetic relaxation. Mercury porosimeter measurements and laboratory measurements of permeability and density were also performed. The main goal of research was to identify and compare the anomaly on the T2 and pore geometry distributions. On the basis of cumulative NMR signals the pore space types for Carboniferous and Devonian were characterized. The comparative analysis permits to assign the pore size distribution systems to lithological and stratygraphical types. Research was funded and supported by project number N30705832/2832 of Ministry of Science and High Education.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań antyrefleksyjności powłok fosforanowych metodą "próbki zbieżnej" w celu określenia jakości działania powłoki fosforanowej jako absorbera, jej wpływu na kształt przetopu i strukturę przetopionej strefy. Do badań użyto "próbek zbieżnych" zgodnie ze zgłoszonym patentem [6] wykonanych ze stali St3S (rys.1), pokrytych warstwą fosforanu cynku o grubości około 10 μm wykonanej metodą chemiczną z roztworu na bazie fosforanu cynku.
EN
There are presented investigations results of phosphate antireflective coatings with convergent specimens method to specify quality effect of phosphate coating as un absorber and it's influence at shape and structure of the melted zone. According to the patent specification [6] during research there were used convergent specimens made of St3S steel (in Polish Standards) draw. No. 1. Specimens were coated with zinc phosphate layer about 10 μm thick made by chemical deposition method based on the zinc phosphate.
PL
W opracowaniu opisano proces wymiany powietrza, przedstawiono metody badania przepływów i wymiany powietrza oparte na modelach matematycznych oraz zamieszczono wybrane ich wyniki odnoszące się do budynków mieszkalnych. Poniższy materiał wraz z wybranymi wynikami zawiera informacje podstawowe i może być wykorzystany do analiz wpływu przedmiotowych procesów na zużycie energii cieplnej oraz na warunki kształtujące się w przestrzeniach zlokalizowanych w budynkach.
EN
In the paper presented of air flows mechanisms, a review of mathematical models and the selected results of calculation are presented. These results can constitute a basie for selection of the investigation methods.
PL
Przedstawiono podstawowe aspekty metodyki badań rozruchowych silników spalinowych w niskiej temperaturze. Scharakteryzowano stosowane normy badań rozruchowych, głównie pod względem zasad realizacji i oceny wyniku próby rozruchowej. Wykazano różnice oceny właściwości rozruchowych silnika zależnie od zastosowanej metody badań. Określono podstawowe przyczyny błędów systematycznych w badaniach rozruchowych i sposoby ich minimalizacji. Omówiono i uzasadniono wybrane zasady analizy wyników badań rozruchowych.
EN
The fundamental aspects of research method of combustion engine at low temperature start-up are presented. Starting research standards are characterised especially taking into consideration the principles of conducting and starting attempt results evaluation. The engine starting properties evaluation differences are proved in dependance on applied research method. The principal causes of systematic inaccuracies at start-up tests and the ways to minimize them are appreciated. Some principles of start-up research results analysis are presented and discussed.
PL
W pracy dokonano przeglądu aktualnych, jakościowych metod oceny odporności na dynamiczne pękanie materiałów. Opierając się na kryteriach wynikających z aplikacji dynamicznej mechaniki pękania i wykorzystując oprzyrządowaną próbę zginania (próbę udarności), przedstawiono nowe metody ilościowej oceny parametrów dynamicznej odporności na pękanie jak: K[Id], J[Id] itp. dla wybranych materiałów. Pokazano możliwości zastosowania w praktyce nowych metod.
EN
The present paper reviews current qualitative methods to assess material dynamic fracture resistance. New material failure resistance impact research methods and their applications are offered to assess the dynamic parameters of K[Id], J[Id], and others.
9
Content available remote Ocena krytyczna niektórych metod badań kompozytów
PL
Dokonano analizy niektórych doświadczalnych metod badań właściwości mechanicznych kompozytów, wskazując na ich niedoskonałości powodujące otrzymywanie wyników mało wiarygodnych.
EN
In this paper, the analysis is carried out of some experimental methods for study the mechanical properties of composites. The imperfections were pointed out of the methods resulting the reduced likelihood of obtained results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.