Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inulina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper the influence of the type of surfactant in shaping safety of shower gels was presented. For this purpose, two types of washing cosmetics different in terms of surface active compound were used. In regard of increasing environmental awareness of consumers and on the basis of „green chemistry”, a mild surfactant – Inulin Lauryl Carbamate (lNCI) has been used in the former preparation. The ingredient in the second washing cosmetics was Sodium Laureth Sulfate (SLES) – a widely used anion surfactant. The irritation potential on the basis of the zein value as well as the skin dryness level were assessed in these preparations.
PL
W pracy przedstawiono wpływ rodzaju surfaktantu na kształtowanie bezpieczeństwa stosowania żeli pod prysznic. W tym celu opracowano dwa prototypy kosmetyków myjących, różniących się zastosowanym związkiem powierzchniowo czynnym. W związku ze stale wzrastającą świadomością środowiskową konsumentów oraz na podstawie zasad „zielonej chemii” w pierwszym z preparatów zastosowano delikatny biosurfaktant – Inulin Lauryl Carbamate (laurylokarbaminian inuliny). W składzie drugiego prototypu kosmetyku myjącego znalazł się powszechnie stosowany anionowy surfaktant – oksyetylenowany laurylosiarczan sodu (SLES). Dla preparatów dokonano oceny potencjału drażniącego na podstawie liczby zeinowej oraz stopnia wysuszenia skóry.
PL
Karczoch zwyczajny jest uprawiany głównie w krajach śródziemnomorskich i tam jest także najczęściej spożywany. Dzięki wyjątkowym właściwościom można go stosować nie tylko w gastronomii. Z karczocha uzyskuje się inulinę o wysokim stopniu polimeryzacji oraz neutralnym smaku, co pozwala na jej wykorzystanie w wielu produktach spożywczych w celu wzbogacenia ich w błonnik lub jako zamiennik tłuszczu. Ze względu na wysoką zawartość inuliny karczoch po zaszczepieniu bakteriami probiotycznymi może być także synbiotykiem. Spożywanie takiego karczocha poprawia pracę układu pokarmowego. Z karczocha produkowane są ekstrakty enzymatyczne, zawierające enzymy proteolityczne (kardozyna A i B). Są one wykorzystywane w produkcji serów jako zamiennik podpuszczki. Ekstrakty takie, ze względu na wysoką zawartość antyoksydantów (kwas chlorogenowy, cynaryna), mogą być stosowane jako przeciwutleniacz w żywności, mogą także przyczyniać się do ograniczenia powstawania heterocyklicznych amin aromatycznych (HCA) w mięsie przetworzonym termicznie.
EN
The artichoke is grown mainly in the Mediterranean countries and is also commonly consumed there. The rich artichoke properties allow for its use not only in gastronomy. Artichoke is a source of inulin with a high degree of polymerization and a neutral taste, which allows it to be used in many foods to enrich them with fiber or as a fat substitute. Due to the high content of inulin, artichoke, after being inoculated with probiotic bacteria, may be also a synbiotic. Consuming such artichoke improves the digestive system. Artichoke enzymatic extracts contain proteolytic enzymes (cardiosin A and B). They are used in cheese production as arennet replacement. Artichoke extracts, due to the high content of antioxidants (chlorogenic acid, cynarin), can be used as an antioxidant in food and may contribute to reduction of the level of HCA formation in thermally processed meat. Artichoke waste can be used to produce biogas with high methane content.
PL
Praca zaprezentowana w artykule przedstawia porównanie metod: okresowej i półokresowej wytwarzania pian na bazie albuminy jaja kurzego z dodatkiem inuliny w różnym stężeniu. Eksperymenty prowadzono w miesiarce planetarnej zmodyfikowanej przez dodanie dodatkowego króćca podającego powietrze. Przygotowane w ten sposób piany poddano testowi oscylacyjnemu w celu określenia ich cech reologicznych. Wykazano różnice w kształtowaniu się cech sprężystych i lepkich układów wytwarzanych klasycznie oraz poddanych dodatkowemu napowietrzaniu.
EN
The paper presents a comparison of methods: periodic and semi-periodic of production of foams based on ovalbumin with the addition of inulin at various concentrations. Experiments were carried out in a planetary mixer modified by the addition of an additional air supply pipe. Foams prepared in this way were subjected to an oscillatory test to determine their rheological characteristics. The differences in the formation of elastic and viscous features of the systems produced classically and subjected to additional aeration were shown.
4
Content available remote Możliwości przemysłowego zastosowania topinamburu
PL
Przedstawiono możliwości jakie daje produkcja inuliny na bazie topinamburu, który dostarcza bulw do tej produkcji. Dodatkowo produkowana jest zielona biomasa będąca surowcem do produkcji odnawialnych źródeł energii, takich jak biogaz, ciekłe i stałe paliwa. Inulina jest wartościowym surowcem dla przemysłów spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego.
EN
A review, with 38 refs., of methods for growing and processing Jerusalem artichoke tubers, prodn. of inulin and green biomass for manufg. biogas as well as liq. and solid fuels.
PL
Inulina i fruktooligosacharydy zaliczane są do prebiotyków, które stymulują wzrost korzystnych bakterii w okrężnicy. Regulują one pracę przewodu pokarmowego, zwiększają absorpcję składników mineralnych oraz odgrywają istotną rolę w prewencji różnych schorzeń. Właściwości technologiczne inuliny i fruktooligosacharydów pozwalają na wykorzystanie ich do produkcji wyrobów o obniżonej zawartości tłuszczu lub węglowodanów. Zalety technologiczne tych substancji to przede wszystkim korzystny wpływ na smak, strukturę i konsystencję produktów. Prebiotykami mogą być wzbogacane zarówno przetwory mleczne, jak również produkty zbożowe i przetwory mięsne.
EN
Inulin and fructooligosaccharides are classified as prebiotics, which stimulate the growth of beneficial bacteria in the colon. They regulate the work of the digestive tract, increase the absorption of minerals and play an important role in the prevention of various diseases. Technological properties of inulin and fructooligosaccharides allow to use them for the manufacture of products with reduced fat or carbohydrates. The advantages of these substances are primarily beneficial effect on the taste, texture and consistency of the products. Prebiotics can be used to enrich dairy products, as well as cereals and meat.
EN
Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) is a native plant to North America. Its tubers were adopted as a source of food and inulin [3]. The substances obtained from tuber, shoots and flowers can be used in medicine, cosmetics or food industry as a valuable food additive. Inulin is extracted from jerusalem artichokes. It is a white, odorless, soluble powder with a slightly sweet taste and no aftertaste. It contains a mixture of oligosaccharides and polysaccharides which are composed of fructose units connected by β (2-1) links (Fig. 1). Almost every molecule is terminated by a glucose unit. The typical total number of fructose and glucose units in inulin is 30-35. The potential of jerusalem artichoke as a source for inulin, a natural polymer that may provide dietary health benefits for obesity, diabetes, increased calcium and magnesium absorption [41–43], while promoting the growth of beneficial intestinal bacteria and several other health issues and the possible use of the crop for biofuels [17], pharmacy and cosmetics and plastics manufacturers is drawing recent interest. The health benefits of inulin provide numerous opportunities to develop functional foods in various sectors such as dairy, bakery, beverage, cereals and cereal bars, supplements, confectionary, ice cream, infant formulas, fat spreads. Inulin cannot be digested by the digestive enzymes nor broken down by the gastric acids in the human digestive system. Therefore, these non-digestible carbohydrates function as insoluble fibers. However, dietary fibers influence the consistency of stomach and bowel content, the rate of discharge from the stomach and intestines and thus the rate at which nutrients and other desirable undesirable substances are absorbed. Furthermore they have an intensive effect on human bowel movements. This makes dietary fibers an essential part of our daily menu. Several methods for inulin extraction from Jerusalem artichoke tubers have been described in this paper [7, 11, 14]. For instance, ultrafiltration can reduce the purification procedure due to convenience and rapidity (fewer steps), thus showing a promising prospect for industrial purposes [24, 29, 31].
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru cech tekstury miękiszu pieczywa pszennego z udziałem inuliny. Wyroby wzbogacano w preparat "INULINA frutafit" na poziomie 3%, 6% oraz 9% w stosunku do masy mąki i określono parametry tekstury z użyciem testu TPA wykonanego za pomocą teksturometru TMS-Pro Food Technology Corporation. Testy przeprowadzono w 1.,3., i 5. dniu po wypieku. Odnośnikiem był chleb pszenny bez udziału inuliny. Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ dodatku inuliny na analizowane wyróżniki tekstury miękiszu pieczywa. Badania wskazują na korzystniejszy przebieg zmian parametrów tekstury w przypadku pieczywa z dodatkiem inuliny. Zmiany parametrów tekstury w pieczywie bez dodatku inuliny zachodziły szybciej i miały znacznie wyższe wartości.
EN
In the article a results of bread crumb texture analysis were introduced. An analysed material was the wheat bread with a 3%, 6% and 9% in to relative the mass inulin addition. To the texture analysis was used a TPA test, which was done on TMS-Pro texture analysis system produced by the Food Technology Corporation. The test was to carried in the 1st, 3rd and 5th day after baking. The reference material was a wheat bread without the inulin addition. Conducted tests showed the significant income of the inulin addiction on the bread texture. Studies indicate a more favorable course of changes in parameters of texture in the case of bread with added inulin. Changes in texture parameters in bread without the addition of inulin occurred rapidly and were significantly higher values.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące określenia wpływu dodatku inuliny jako zamiennika sacharozy na cechy sensoryczne i fizykochemiczne pieczywa pszenno-żytniego oraz określenia jego optymalnego dodatku, celem uzyskania pieczywa najwyższej jakości. Przeprowadzono wypiek chleba pszenno-żytniego bez dodatku inuliny (z 3% udziałem sacharozy) oraz z 3, 6 i 12% udziałem inuliny (bez sacharozy) w stosunku do użytej mąki. Badania wykazały najwyższą jakość pieczywa pszenno-żytniego z 3% udziałem inuliny
EN
This paper attempts to determine the effect of addition of inulin as a substitute for sucrose in the sensory and physicochemical properties of triticale bread and to determine the optimum addition to obtaining the highest quality breads. Bread was baked without inulin (with 3% of sucrose) and with 3, 6, and 12% inulin addition. Sensory and physicchemical analysis confirmed the highest quality breads with 3% addition of inulin.
9
Content available remote Effect of heating temperature on rheological properties of inulin gels
EN
In this work, 20 % aqueous suspensions of three commercial high performance inulin powders were prepared and subsequently heated, to study the effect of temperature on the rheological properties of obtained gels. Apparent viscosity, flow curves and frequency sweeps were measured. Moreover, the analysis of texture was carried out, where hardness (Fig. 1), adhesiveness (Fig. 2) and cohesiveness (Fig. 3) of the inulin gels were estimated. All the analysed samples had higher values of storage modulus (G') then loss modulus (G”) (Table 1, Fig. 4). Rotational rheometry showed that the examined gels revealed thixotropic (Fig. 6) and shear thinning behaviour (Fig. 5). Rheological properties of inulin gels were influenced by the structure properties of inulin powders and the preparation temperature. An increase in temperature caused a significant (p ? 0.05) drop in storage and loss moduli as well as a decrease in apparent viscosity values for the gels formed from inulin with amorphic structure. Inulin with crystalline structure was able to form stable gels only at high temperature.
PL
Z trzech handlowo dostępnych rodzajów wysokoprzetworzonej inuliny sporządzono 20-proc. zawiesiny w wodzie, po czym ogrzewano je i badano wpływ temperatury na właściwości reologiczne powstałych żeli. Analiza cech termoplastycznych wykazała, że wartości modułu zachowawczego (G‘) wszystkich badanych próbek żeli były większe niż wartości modułu stratności (G”). Za pomocą reometru rotacyjnego wykazano, że badane żele to układy rozrzedzane ścinaniem, o właściwościach tiksotropowych. Właściwości reologiczne żeli inulinowych wynikały z cech strukturalnych cząstek proszków inulinowych oraz zależały od temperatury przygotowania próbek. Wzrost temperatury powodował istotny (p ? 0,05) spadek wartości modułów zachowawczego i stratności a także lepkości pozornej żeli powstałych z inuliny o amorficznej budowie cząstek. Inulina o budowie krystalicznej tworzyła stabilne żele dopiero w wysokiej temperaturze.
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące lodów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów żywieniowych i technologicznych prozdrowotnych dodatków stosowanych do ich produkcji. Scharakteryzowano poszczególne składniki tradycyjnych lodów mlecznych, a także dodatki prozdrowotne, które mogą być stosowane w produkcji deserów mrożonych, np. probiotyki, prebiotyki i synbiotyki, zamienniki tłuszczu, zamienniki cukru, zamienniki białka mleka krowiego czy kwasy tłuszczowe omega-3.
EN
In the article, the selected problems concerning ice cream, with the particular consideration of nutritional and technological aspects of health-promoting additives, employed in their production, have been discussed. The particular components of traditional ice cream as well as health-promoting additives, which may be used in production of frozen desserts, were characterized. They include e.g. probiotics, prebiotics and synbiotics, fat substitutes, sugar replacers, cow milk protein substitutes, or omega-3 fatty acids.
EN
Bulk crystallization of the biopolymer inulin from concentrated solutions results in the same macroscopic and microscopic morphologies as those found for synthetic polymers. Optical and electron microscopy confirm the lamellar nature of the crystals and their arrangement into stacks of lamellar crystals in superstructures like axialites and spherulites. There is evidence for the occurrence of folded chain lamellar crystals. These findings justify the attempt to explore the crystallization and melting of inulin by investigating the morphology of inulin crystals by time-resolved small angle X-ray scattering. The thickness of the lamellar crystals observed by SAXS varies with the degree of supercooling — dynamically or isothermally — as observed for synthetic polymers crystallized from the solution. The complex melting behaviour of polydisperse inulin, crystallized from the concentrated solution, as observed by DSC, and previously desribe by the present authors, can be explained by the occurrence of thin lamellae with lower thermal stability (endotherms I and II) together with thicker lamellae composed of the longer chains with a higher melting temperature (endotherms III and IV), the latter lamellae being able to thicken upon annealing by recrystallization or solid state reorganisation. The broad range of molar masses proper to the samples, the different crystallization conditions (temperature, isothermal and dynamic cooling and melting) account for fractionation and the presence of partially overlapping populations of lamellar stacks with different lc‘s and hence different thermal stabilities. The reported experiments are a basis for the exploration of the semi crystalline nature of inulin gels.
PL
Krystalizowany ze stężonych roztworów biopolimer inulinowy [wzór (I)] wykazuje makro- i mikromorfologię analogiczną do morfologii krystalicznych polimerów syntetycznych, krystalizowanych w podobnych warunkach. Płytkowy charakter kryształów inuliny potwierdza zarówno mikroskopia optyczna (rys. 3, 4), jak i elektronowa (rys. 5). Kryształy te zwane lamelami krystalicznymi tworzą, tzw. stosy lamelarne (rys. 6), a te z kolei kuliste agregaty – sferolity bądź aksjality. Morfologię kryształów inuliny badano metodą SAXS (rys. 7, 8), stwierdzając, że grubość płytek zależy od warunków krystalizacji (chłodzenia i topnienia izotermicznego bądź dynamicznego). Na podstawie krzywych topnienia skrystalizowanej ze stężonego roztworu polidyspersyjnej inuliny, można wyjaśnić występowanie cienkich płytek krystalicznych o mniejszej stabilności termicznej (endotermy I i II) wraz z grubszymi lamelami, złożonymi z dłuższych łańcuchów, o wyższej temperaturze topnienia (endotermy III i IV). Te ostatnie wykazują tendencję do zagęszczania (tworzenia agregatów) w procesie rekrystalizacji lub w wyniku reorganizacji struktury łańcuchów stałej inuliny. W szerokim zakresie mas molowych, właściwych dla badanych próbek, i w różnych warunkach krystalizacji obserwujemy frakcjonowanie i częściowe pokrywanie się stosów lamelarnych krystalitów z różną wartością lc (średniej lamelarnej grubości) i różną stabilnością cieplną. Przedstawione wyniki są podstawą do stwierdzenia semikrystalicznej struktury żeli inuliny.
PL
Rozwój sektora żywnościowego, wzrost świadomości żywieniowej konsumentów oraz dbałość o zdrowie przyczyniły się do powstania rynku tzw. żywności funkcjonalnej. Ponieważ współczesny konsument coraz częściej poszukuje żywności o mniejszej wartości energetycznej oraz zawartości tłuszczu, producenci żywności podejmują próby znalezienia nowych rozwiązań technologicznych. W efekcie uzyskają produkt nie tylko zdrowszy, ale charakteryzujący się również odpowiednimi zaletami sensorycznymi. Wśród substancji spełniających wymagania zarówno producentów, jak i konsumentów żywności znajduje się inulina. Zaleca się jej stosowanie przede wszystkim do modyfikacji tekstury produktów niskotłuszczowych. Inulina jako naturalna mieszanina pochodnych fruktozy, występująca powszechnie w przyrodzie, ma wiele korzystnych właściwości funkcjonalnych. W artykule przedstawiono właściwości żywieniowe i funkcjonalne inuliny oraz kierunki jej wykorzystania w przemyśle spożywczym.
EN
Development of food sector, higher level of nutritional education and health concerns contributed to creating market of so-called "functional food". Since modern consumer is looking more and more often for low-fat and low-calorie products, producers make efforts to find new technological solutions leading not only to healthier food, but also to value added products demonstrating proper sensorial properties. Among compounds fulfilling these growing requirements of food producers and consumers, inulin is indicated and recommended first of all as texture modifier in low fat food products. Inulin, a heterogeneous blend of fructose polymers, found widely distributed in nature, shows several desirable functional properties. In the present study both nutritional and functional properties of inulin as well as general areas of its application in respect to food processing are described.
PL
W pracy zbadano możliwość zastąpienia komercyjnego stabilizatora inuliną HPX w produkcji serka twarogowego. Wykazano, że zastosowanie mulmy nie miało statystycznie istotnego wpływu na kwasowość czynną, zwięzłość oraz właściwości sensoryczne. Otrzymane wyniki przemawiają za możliwością zastosowania inuliny HPX jako stabilizatora, co pozwoli na poszerzenie asortymentu produktów funkcjonalnych.
EN
The possibility of use HPX inulin instead of a commercial stabilizer in cottage cheese production was studied. It was shown that the inulin addition had no statistically significant influence on acidity, compactness and sensory properties of the product. Obtained results indicate the possibility of use inulin as a stabilizer in soft cheese production, and therefore broadening the range of functional products available on the market.
14
Content available remote Charakterystyka płynięcia jogurtu z dodatkiem inuliny
PL
Badano reologiczne parametry jogurtu uzyskanego z 2% mleka z dodatkiem mleka w proszku i inuliny. Krzywe płynięcia aproksymowano równaniami De Kee-Turcotte i Cassona. Stwierdzono, że wszystkie badane próby wykazały granicę płynięcia, rozrzedzanie ścinaniem i jednocześnie zachowania zależne od czasu. Wartości liczbowe parametrów Teologicznych zależały od zawartości inuliny i czasu przechowywania.
EN
Rheological properties of yoghurt obtained from milk (2% fat) with skim milk powder and inulin addition were investigated. The flow curves were approximated using De Kee-Turcotte and Casson equations. It was stated that all samples tested displayed yield stress, shear-thinning and simultaneously time-dependent behavior. The values of rheological parameters depended upon the inulin content and storage time.
PL
Nazwa inulina jest określeniem grupy Β(2>1) liniowych fruktanów. Znajduje się ona na amerykańskiej liście GRAS (Generalny Recognized as Save - ogólnie uznane za bezpieczne) i jest sklasyfikowana europejską dyrektywą 95/002 oraz rozporządzeniem ministra zdrowia (2003) dla dodatków do żywności jako składnik żywności. Na świecie coraz powszechniej inulina jest używana jako prebiotyczny dodatek błonnikowy do produktów żywnościowych. Dzięki jej właściwościom technologicznym - zamiennika tłuszczu - można również tworzyć z jej zastosowaniem produkty o obniżonej zawartości tłuszczu, kalorii i cholesterolu, z dodatkowymi prozdrowotnymi efektami i równoczesną kreacją żywności wygodnej. Popularnie na świecie, jako zamiennik tłuszczu, stosowana jest w takich produktach spożywczych jak: produkty mleczne i lody, produkty mięsne a także margaryny.
EN
The term inulin is a name for fructans linked by a Β(2>1) bond. In the USA, a panel of recognized experts has determined inulin as GRAS (Generally Recognized as Save). European Directive 95/002 on Food Additives excludes inulin from the "additive" status. Therefore, inulin can be used without a specific limitation as ingredient of food. World wide in food products, inulin is being used as a prebiotic dietary fiber. Inulin can be used also as a fat substitute in products with a reduced amount of fat or fat-free products being, at the same time, functional additives. The application of inulin as a fat substitute in foodstuffs as dairy products, including ice-creams, in meat products and spreads is popular in the world.
PL
W produkcji jogurtu zbadano możliwość zastąpienia stabilizatora inuliną HPX. Wykazano, że zastosowanie inuliny nie miało statystycznie istotnego wpływu na liczbę bakterii fermentacji mlekowej, kwasowość czynna, lepkość pozorną oraz właściwości sensoryczne. Otrzymane wyniki potwierdzają możliwość zastąpienia komercyjnego stabilizatora inuliną HPX.
EN
A possibility of using HPX inulin instead of a commercial stabilizer in yoghurt production was studied. It was shown that the inulin additive had no statistically significant influence on yoghurt bacteria counts, acidity, apparent viscosity and sensory properties of products. The obtained results indicate a possibility of using inulin as a stabilizer in yoghurts.
17
PL
W pracy zbadano wpływ prebiotyków: inuliny HPX i maltodek-stryny średnioscukrzonej na biodostępność żelaza u szczurów. Jako nośnik prebiotyków zastosowano serki twarogowe zawierające 2,5% inuliny lub maltodekstryny. W grupie zwierząt przyjmujących maltodekstryny z dietą, odnotowano większą absorpcję i retencję żelaza niż w grupach kontrolnej i przyjmującej dietę z inuliną.
EN
The effect of prebiotics: inulin and maltodextrins on bioavailabi-lity of iron in tested group of rats was studied. As a prebiotic carrier soft white cheese was used. Prebiotics were added to cheese in amount of 2,5%. The addition of maltodextrins to the diet resulted in a significant increase in absorption and retention of iron in rats compared to the control and inulin receiving groups.
PL
Celem badań była ocena wpływu wymiany tłuszczu zwierzęcego preparatami insuliny na jakość homogenizowanych kiełbas parzonych typu parówki. W produkcji doświadczalnych wędlin wykorzystano handlowe preparaty inulinowe Frutaft (Sensu) oraz Raftiline HP (Orafti). Jakość doświadczalnych kiełbas oceniano na podstawie takich wyróżników jak: tekstura (wyrażona jako siła cięcia), fizyczne parametry barwy (L*, a*, b*). Ocenie poddano również pożądalność sensoryczną gotowych wyrobów w zakresie takich wyróżników jak: smak, zapach, konsystencja i soczystość. Rezultaty badań pozwoliły na stwierdzenie, że zmniejszenie udziału tłuszczu w wędlinach modelowych o 25 i 50% spowodowało wzrost ubytków masy wywołanych obróbką cieplną. Pogorszeniu uległy także fizyczne parametry barwy. Smak, zapach, konsystencja oraz soczystość próbek z dodatkiem preparatów inulinowych została oceniona nieco gorzej w porównaniu do próby kontrolnej.
EN
The aim of the study was to determine the effect of substitution of pork back fat for inuline preparation in the quality of scalded homogenized sausages hot-dog type. In the production of experimental sausages Frutafit (Sensus) and Raftiline HP (Orafti) as an inuline preparations were used. Quality of experimental sausages was assessed on the basis of the volume of cooking loss, texture parameters (shear force), physical parameters of colour (L*, a*, b*). A sensory panel evaluated sensory attributes (taste, odour, consistency and juiciness). The obtained results indicate that 25% and 50% replacement of animal fat with inuline preparations one resulted in diminishing of cooking loss examined sausages. Desirable changes of texture and color features associate worsening of physical attributes of sausages. Taste, odour, consistency, juiciness of sausages with inuline preparation were evaluated much lower in comparison to control samples.
PL
Inulina jest węglowodanem mającym liczne zastosowania w przemyśle spożywczym. Może pełnić rolę substytutu tłuszczu, słodzika, wypełniacza i dlatego jest dodawana do różnorodnych produktów mleczarskich, cukierniczych i piekarskich. Inulinazy są grupą enzymów hydrolitycznych wytwarzanych przez bakterie, grzyby oraz rośliny wyższe, zdolnych do rozkładu inuliny do fruktozy oraz oligosacharydów. Produkty enzymatycznej hydrolizy inuliny mają właściwości prebiotyczne i są bezpieczne dla diabetyków. Fruktoza wytwarzana Z inuliny jest używana przy produkcji soków, napojów, a także alkoholi.
EN
Inulin is a carbohydrate which has many applications in food industry. Inulin can be used as a fat replacer, sweet-ener and a bulking agent in various dairies, confectionary and bakery products. Inulinases are an important class of industrial enzymes produced by bacteria, yeast, fungi and plants, which are able to hydrolyze inulin to fructose and oligosaccharides. Inulin and its breakdown products have prebiotic properties and are safe for diabetics. Fructose derived from inulin is used in juices, drinks and alcohol beverages.
PL
Celem pracy było określenie wpływu inuliny i kultur startowych na rozwój mikroorganizmów w kiełbasie typu „polska surowa". Przeprowadzone badania wykazały, że dodatek inuliny w postaci fiutafitu przyspiesza proces fermentacji i spadek wartości pH. Rozwój bakterii kwasu mlekowego skutecznie hamuje wzrost mikroflory niepożądanej. Mniej skuteczna okazała się inulina w postaci raftiliny.
EN
The aim of this study was to determine the influence of inulin and lactic acid starter cultures on growth of microorganisms in raw Polish sausage. The experiments show, that fiutafit addition to Polish sausage accelerate fermentation process and lowering pH value. Growth of pathogenic bacteria was efficiently inhibited by growth of lactic acid bacteria. The worse effects were obtain, when raftilin was used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.