Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intersection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote O możliwości kreowania skrzyżowań przyjaznych dla kierowców
PL
Artykuł dotyczy nowatorskiej metody poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach o złożonym układzie geometrycznym. Polega ona na zastosowaniu systemu SPIK-er, który jest instalowany wraz z wielofazową sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach i stanowi jej uzupełnienie. System SPIK-er umożliwia wyświetlanie dwóch rodzajów znaków poziomych, tj. wyznaczających kształt i kierunek pasów ruchu przy świetle zielonym oraz linii poprzecznych przy świetle czerwonym. Idea systemu SPIK-er sprowadza się do wsparcia kierowców w warunkach złej widoczności tradycyjnego oznakowania poziomego na jezdni lub jej braku.
EN
The paper is focused on an innovative method designed to improve safety at intersections with complex geometry. The method consists in applying the SPIK-er system, which is to be installed as an integrated element of multiphase traffic lights. The system displays two types of horizontal traffic signs. The first of them indicates the shape and direction of lanes at the green light, the second perpendicular bars at the red light. The intention of the SPIK-er system consists in providing support for motorists in poor or lack of visibility of the traditional horizontal marking painted on the road surface.
EN
The existing traffic noise prediction models in road intersections relate mainly to the typical solutions of intersection geometry and traffic organisation. There are no models for large and more complex intersections such as signalised roundabouts. This paper presents the results of studies on the development of a traffic noise prediction model for this type of intersection. The model was developed using a multiple regression method based on the results of field measurements of traffic parameters and noise levels in the vicinity of signalised roundabouts in Poland. The obtained model consists of two groups of variables affecting noise levels at the intersection. The first group determines in detail the inf luence of traffic and geometry of the closest entry. The second group shows the inf luence of more distant noise sources (traffic at the three remaining entries of the intersection) and the inf luence of the dimensions of the entire intersection. The developed model was verified through additional field measurements, as well as compared to the results of two methods of traffic noise prediction: the French ‘NMPB-Routes-2008’ and the German ‘RLS-90’. The obtained results confirmed a higher accuracy of calculations performed using the developed model in the range of: −1.2 dB ÷ +1.0 dB, while the ‘NMPB-Routes-2008’ and ‘RLS-90’ calculate precision were respectively: −2.8 dB ÷ +1.3 dB, and + 0.8 dB ÷ +5.2 dB. Therefore, the developed model allows for a more accurate prediction of noise levels in the vicinity of signalised roundabouts in a f lat terrain without buildings and noise barriers.
PL
Artykuł przedstawia analizę konfliktów ruchowych oraz badań ankietowych jako narzędzia do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic z torowiskiem zlokalizowanym obok jezdni. Jego głównym zamierzeniem jest wyróżnienie roli badań konfliktów oraz opinii użytkowników na tego typu skrzyżowaniach w celu identyfikacji występujących problemów. Przybliżono problemy wynikające z lokalizacji infrastruktury torowej po jednej stronie drogi. Dokonano analizy konfliktów ruchu kołowego i pieszego z ruchem tramwajowym wraz z podaniem najczęstszych przyczyn powstawania sytuacji konfliktowych. Przeprowadzono identyfikację problemów, wpływających na występowanie konfliktów. Pod uwagę wzięto zarówno geometrię układu drogowego, organizację ruchu, jak i zachowania użytkowników drogi. Przedstawiono również przykłady badań konfliktów wykonanych na skrzyżowaniach z torowiskiem usytuowanym obok jezdni. Zwrócono uwagę na badania skierowane do użytkowników drogi, mogących wyrazić opinie na temat korzystania z infrastruktury drogowej. W ostatniej części zaprezentowano przykłady rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów, mających na celu poprawę warunków ruchu na danych skrzyżowaniach.
EN
The article presents the analysis of traffic conflicts and questionnaire surveys as a tool to improve safety on street intersections with a tram line located next to the road. Its main purpose was to distinguish the role of conflict research and users opinions on those intersections in order to identify occurred problems. Approximated problems resulting from location the track infrastructure on one side of the road have been presented. The analysis conflict of wheeled vehicles and pedestrians traffic with tram traffic and presentation of the most common causes of conflict situations have been shown. Problems affecting the occurrence of conflicts were identified The geometry of the road system, the organization of traffic and behaviors of road users was taken in account. Also examples research of conflicts which were carried out on intersections with a tram line located next to the road have been listed. Attention was turned to research aimed at road users who can express opinions on the use of road infrastructure. The last part presented examples of solutions for identified problems aimed at improving traffic conditions on such intersections.
4
Content available remote Metoda oceny wpływu typu skrzyżowania drogowego na warunki środowiskowe
PL
Funkcjonowanie systemu transportowego determinowane jest między innymi przez jakość obsługi infrastruktury różnych gałęzi transportu. W przypadku transportu drogowego szczególną rolę odgrywają skrzyżowania drogowe, które umożliwiając obsługę kolizyjnym strumieniom ruchu są wąskim gardłem tego systemu. Dlatego właściwy dobór skrzyżowań drogowych, szczególnie w gęstych sieciach transportowych, może przyczyniać do usprawnienia funkcjonowania systemu transportowego. Wpływ na wybór skrzyżowania drogowego mają projektanci, którzy muszą rozwiązać problemem decyzyjny polegający na wyborze optymalnego rozwiązania. Jednym z pierwszych etapów tego działania jest wybór typu skrzyżowania, który uzależniony jest od wielu czynników. Dlatego w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy typ skrzyżowania ma wpływ na warunki środowiskowe. W tym celu przedstawiono podstawowe założenia metody oceny tej zależności a także wyniki badań prowadzonych na czterech typach skrzyżowań położonych na wielopasowych ciągach ulic.
EN
Functioning of transport system is determine by the quality of service realized by infrastructure of different transport branches. In case of road transport, very important are intersections. These objects are usually a bottleneck in the network. Therefore, the correct selection of the intersection type is really important in the planning and projecting process of infrastructure. So, decision problem have to be solved by the projectors, who have an influence on these process. But the selection of the intersection type is also the multi-criteria problem. Therefore the answer on the question like, does the intersection type have an influence on environmental conditions, have been presented in the article. For this purpose, the basic assumptions of the method of selections the intersection type, and results of the measurements realized at four type of intersection located on multilane arteries, have been presented in the article.
PL
Przedstawiono problemy i trudności w realizacji centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. Omówiono wybrane przykłady: przejście tuneli II linii drążonych tarczą zmechanizowaną pod I linia metra, budowę dwóch najgłębszych stacji „Nowy Świat – Uniwersytet” i „Centrum Nauki Kopernik” oraz wykonanie tuneli szlakowych. W podsumowaniu opisano zdobyte doświadczenia techniczne.
EN
The article discusses problems and difficulties encountered during the construction of the central section of the II metro line in Warsaw. The selected examples are: the passage of tunnels of the 2nd metro line executed by means of EPB TBM under the 1st metro line, construction of two deepest stations "Nowy Świat – Uniwersytet" and "Centrum Nauki Kopernik" and construction of running tunnels. The summary describes the technical experience gained on this demanding project.
6
Content available Priority rules on ATN (PRT) intersections
EN
In Autonomous Transit Networks some basic elements influence the throughput: network structure, maximum velocity, number of vehicles etc. Other parameters like station structure, dynamic routing or vehicle behavior on intersections play minor role. Yet in highly congested nets, when vehicles interfere in the traffic, some subtle decisions may influence overall system ridership. We tested the impact of intersection priority rules on passenger waiting time, which measures the through-put. The dependence occurred its relevance in a crowded network.
PL
W sieciach transportowych ATN (Autonomous Transit Network) na przepustowość mają wpływ jej główne elementy jak struktura sieci, maksymalna prędkość, liczba pojazdów itd. Inne parametry jak struktura przystanków, dynamiczny wybór drogi czy zachowania pojazdów na skrzyżowaniach grają niewielką rolę. Jednak przy dużym zagęszczeniu pojazdy przeszkadzają sobie wzajemnie i pewne subtelne decyzje mogą wpłynąć na zdolność przewozową sieci. Zbadaliśmy wpływ zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach na czas oczekiwania na pojazdy, który jest miarą przepustowości. Zależność okazała się istotna w zatłoczonej sieci.
PL
Zapobieganie nadmiernemu obciążeniu środowiska w wyniku emisji ze środków transportu wymaga skutecznego systemu monitoringu. Skuteczność takiego systemu w pierwszej kolejności determinuje właściwa lokalizacja. W artykule przedstawiono sposób oceny potencjalnych lokalizacji w obszarze skrzyżowań ze względu na charakter lokalnej zabudowy. Jako miarę ilościową zaproponowano wykorzystanie stopnia widoczności nieba. Do jej wyznaczenia wykorzystano dwie metody, wskazując na wysoką korelację uzyskanych wyników dla wybranych skrzyżowań w Bielsku-Białej.
EN
An effective monitoring system is required in order to prevent excessive environmental burden due to transport means emission. The effectiveness of such kind of a system is determined in the first place by the proper location. The article presents the method of assessing potential locations on the intersections taking into account data about local surroundings. The sky view factor is proposed as a quantitative measure, which were calculated using two different methods. A high correlation of results was achieved for the selected set of intersections in Bielsko-Biala.
PL
W referacie przedstawiono propozycję metody określania miarodajnej wytrzymałości betonu w przypadku analizy słupów z betonu o wysokiej wytrzymałości w strefie połączeń wewnętrznych z płytą wykonaną z betonu zwykłego lub lekkiego betonu kruszywowego. Bazuje ona na koncepcji efektywnej wytrzymałości betonu węzła, która, ze względu na jego skrępowanie przez otaczającą płytę, przewyższa wytrzymałość w stanie jednoosiowego ściskania. W proponowanej metodzie uwzględniono takie czynniki jak różnica wytrzymałości betonów płyty i słupa, rodzaj betonu płyty oraz wykorzystanie nośności płyty z uwagi na zginanie. Porównanie wartości teoretycznych z wynikami badań eksperymentalnych wykazało dobrą zgodność proponowanej metody obliczeń.
EN
The paper presents the method for determining an actual strength of concrete in the analysis of the load carrying capacity of the high strength concrete columns in the internal connection zones with the slabs made of normal or lightweight aggregate concrete. It is based on the concept of effective strength of the joint concrete, which exceeds the uniaxial compressive strength due to confinement by the surrounding slab. In the proposed method such factors as difference between column and slab concrete strength, type of slab concrete or effort grade in bending resistance of the slab were taken into account. Comparison between theoretical and experimental results showed good agreement of the proposed method.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza dokładności szacowania średnich długości kolejek pojazdów na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, za pomocą modeli matematycznych stosowanych w Polsce i w USA. Na podstawie badań stwierdzono, że w przypadku dużego nasycenia ruchem lub przesycenia wlotu błędy szacowania długości kolejek są bardzo znaczące. Główną przyczyną tego jest brak lub niewłaściwy sposób wyznaczania tzw. „początkowej” kolejki pojazdów, formowanej w poprzednich cyklach sygnalizacyjnych w stosunku do cyklu analizowanego.
EN
The article presents an analysis of the accuracy of estimating the average back-of-queue size on the intersection inlets with traffic lights, using mathematical models in the Polish and US guidelines. Based on own research the authors found, that errors of estimating queue lengths are very significant in the case of high traffic density or oversaturation state on inlets. The main reason for this is non-included or improper method of determining the initial queues, formed in the previous period compared to the current period of the analysis.
PL
Skrzyżowania z wyspą centralną są rozwiązaniem proponowanym w wytycznych projektowania dróg głównie z uwagi na występowanie dużych, wewnętrznych powierzchni akumulacji dla pojazdów skręcających w lewo, które odpowiednio zaprojektowane zapewniają wysoką przepustowość całego rozwiązania. W ostatnich latach, z uwagi na dynamiczny wzrost ruchu i pogorszenie jego warunków, w wielu polskich miastach, w tym również w Białymstoku, obserwuje się przebudowę istniejących skrzyżowań na skrzyżowania z wyspą centralną. Poprawne funkcjonowanie tych skrzyżowań zależy od parametrów programu sygnalizacji świetlnej oraz przepustowości wewnętrznych powierzchni akumulacji, która powinna być większa od natężeń relacji skrętu w lewo. W artykule zaproponowano sposób sprawdzania przepustowości tych powierzchni w przypadku wielofazowych programów sygnalizacji świetlnej a przykładowe obliczenia poparto wynikami mikrosymulacji ruchu. Wykonano również obliczenia porównawcze przepustowości skrzyżowań z wyspą centralną, rond i skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. W artykule zamieszczono również analizę wpływu skrzyżowań z wyspą centralną na hałas w ich otoczeniu w odniesieniu do wyników pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w otoczeniu innych typów skrzyżowań.
EN
Signalized roundabouts are the suggested solution in road design, mainly due to the presence of large inner areas of accumulation for vehicles turning left, which, if designed correctly, result in a high capacity of the entire solution. In recent years, due to a dynamic growth in traffic and the deterioration of its conditions, many cities in Poland, including Bialystok, have begun rebuilding their existing intersections into signalized roundabouts. The proper functioning of such roundabouts depends on the parameters of the traffic lights signal plan and the capacity of the inner areas of accumulation, which should be larger than the traffic volume turning left. The article suggests methods of determining the capacity of these areas in the case of multi-phase signal plans, and the sample calculations have been supported by the results of traffic microsimulation modelling. Comparative calculations of the capacity of signalized roundabouts, roundabouts and intersections with no signalization have also been performed. The article also contains an analysis of the influence of signalized roundabouts on the noise level in their vicinity in relation to the results of the equivalent sound level measurements conducted in the vicinity of other types of intersections.
EN
U-turn lanes eliminate left turns at intersections and allow the manoeuvre to be made via median crossovers beyond the intersection. However, there are many situations where road infrastructures are characterized by the reduced width of the median. It is clear that, in such situations, we must adopt design criteria that take into account limitations imposed by the width of the cross-section of the road. This is the reason why it is necessary to adopt design solutions which expect a complete reorganization of the road section affected by the insertion of U-turns. In this paper, we intend to propose original guidelines for U-turn lane design, suitable to guarantee both the necessity to offer a high level of functionality of the road sections to be implemented by U-turns, and the principles of safety in order to reduce unsafe conditions during inversion manoeuvres as much as possible.
PL
Pas do zawracania eliminuje lewoskręty na skrzyżowaniach i pozwala na manewry przez punkty przecięcia pasa rozdzielczego za skrzyżowaniem. Jednak istnieje wiele sytuacji, w których infrastruktury drogowe charakteryzują się zmniejszoną szerokością pasa rozdzielczego. Jest oczywiste, że w takich sytuacjach musimy przyjąć kryteria konstrukcyjne, które biorą pod uwagę ograniczenia wynikające z szerokości przekroju drogi. W odniesieniu do aspektów konstrukcyjnych, na całym świecie jest stosunkowo niewiele norm technicznych dotyczących projektowania pasów przeznaczonych do zawracania. Ich podejście przewiduje kryteria projektowe oparte na zasadzie, że można osiągnąć zawracanie poprzez wykorzystanie szerokiego pasa rozdzielczego w środku jezdni, w tym niewiele możliwości interwencji adaptacyjnych przekroju drogi. Niemniej jednak jest wiele sytuacji, w których infrastruktury drogowe charakteryzują się zmniejszoną szerokością pasa rozdzielczego. Jest oczywiste, że w takich sytuacjach nie można przyjąć niewolniczo kryteriów konstrukcyjnych w literaturze międzynarodowej, ale należy je przystosować biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z szerokości przekroju drogi. Dlatego należy przyjąć rozwiązania projektowe, po których można oczekiwać kompletnej reorganizacji odcinka drogi, którego dotyczy umieszczenie punktów zawracania. Niniejszy artykuł proponuje autorskie wytyczne dotyczące projektowania pasów do zawracania, odpowiednie do zagwarantowania zarówno konieczności zaoferowania wysokiego poziomu funkcjonalności odcinków dróg, na których pasy do zawracania mają zostać wdrożone, jak i zasad bezpieczeństwa w celu jak największego zmniejszenia niebezpiecznych warunków w czasie wykonywania manewrów zawracania. Kryteria konstrukcyjne dla świateł pasów rozdzielczych między skrzyżowaniami dla manewrów zawracania przedstawione w niniejszym artykule są oparte na dwóch „Podstawach-schematach”, które bardziej niż inne wskazują na prawidłowe przeprowadzanie manewrów zawracania. W szczególności „Podstawa – schemat nr 1” w odniesieniu do manewrów zawracania wykonywanych przez pojazdy nadjeżdżające z głównej drogi i chce dostać się na drogę drugorzędną. „Podstawa – schemat nr 2” opisuje odwrócenia kierunku jazdy wykonane przez pojazdy nadjeżdżające z drogi drugorzędnej.
PL
W artykule scharakteryzowano problematykę sterowania ruchem na skrzyżowaniach potoków ruchu samochodowego i pieszego. Zwrócono uwagę na zagadnienie kolizyjności skrzyżowań i zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zaproponowano rozwiązanie dedykowane niewielkim skrzyżowaniom o znacznej, powtarzalnej, zmienności natężenia. Metoda opiera się na algorytmie ewolucyjnym, którego rozwiązaniem jest plan pracy sygnalizacji świetlnej podczas całego cyklu podzielonego na fazy. Informacje o ruchu na skrzyżowaniu w różnych porach doby stanowią kluczowe dane wejściowe do obliczeń. Są one gromadzone podczas standardowych badań natężenia ruchu.
EN
The article describes the problems of traffic control at the crossroads of streams of automotive traffic and pedestrian. Attention was drawn to the issue of collisions at junctions and the danger for safety of road traffic participants. We proposed a solution dedicated for small junctions with significant, repeatable, variability of intensity. The method is based on evolutionary algorithm whose solution is a traffic lights work plan during whole cycle divided into separate phases. Information about traffic on junction in different times of the day pose entrance key data for calculations. They are collected during standard research of traffic intensity.
PL
W artykule omówiono metodę przetwarzania obrazu wykorzystującą algorytmy zawarte w bibliotekach programistycznych typu open source. Opisano zasadę działania kluczowych funkcji i zaproponowano metodę radykalnej redukcji informacji, polegającej na odfiltrowaniu tła. Przedstawiono sposób wyznaczenia prędkości, gabarytów i typu pojazdu na podstawie analizowanego obrazu. Na zakończenie przedstawiono koncepcję wykorzystania systemu analizy obrazu do sterowania ruchem na skrzyżowaniu ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich.
EN
The article describes a method that uses image processing algorithms included in the libraries of open source software. Describes the principle of operation of key functions and proposes a method of radical reduction of information, consisting of filtering out background. Shows how to determine the speed, size and type of vehicle on the basis of the analyzed image. At the end of a concept using image analysis system for traffic control at the intersection with special emphasis on heavy vehicles.
14
Content available Fairway traffic intersection processes models
EN
This author presents models of processes taking place at a waterway intersection. The measures of traffic processes under consideration are the number of vessels waiting to enter an intersection and delay time of these vessels. The applicability of specific models is discussed along with their usefulness as a function if input intensity of vessel stream flowing into a waterway intersection.
PL
Artykuł prezentuje problematykę optymalizacji i niezawodności sterowania ruchem pojazdów w obrębie skrzyżowań z zastosowaniem metod klasycznych i algorytmów genetycznych z rozmytą oceną wartości chromosomu. Są to rozwiązania alternatywne do aktualnie wykorzystywanych w systemach logistyki miejskiej. Autorzy wykonując badania wskazali, że operatory genetyczne pozwalają o około 43% sprawniej sterować sygnalizacją świetlną niż metodą klasyczną. Metody klasyczne zostały zdefiniowane jako modele bazujące tylko na czujnikach ruchu i na zasadzie kolejki FIFO. Zaproponowana model niezawodności inteligentnego systemu sterowania sygnalizacją świetlną bazując na czasie działania systemu, gęstości ruchu pojazdów oraz średniej prędkości pojazdów poruszających się na danym odcinku.
EN
The article presents the problem of optimization and reliability of traffic control within intersections using classical methods and genetic algorithms with fuzzy evaluation of the chromosome. There are alternatives to the currently used systems of urban logistics. The authors doing the research indicated that genetic operators allow approximately 43% more efficient control of traffic lights than the classic method. Classical methods are defined as models based only on sensors and motion on a FIFO queue. The proposed model of reliability of intelligent control system based on the traffic lights during operation of the system, the density of traffic and the average speed of vehicles traveling on a given section.
EN
Many actions taken by the road management authorities to improve the traffic safety require monitoring of level of road safety. The range of monitoring may be wide in view of number of factors to evaluate. However large number of factors increases the costs of monitoring. Therefore the necessary range of analysis, which has to be done to identify the most dangerous places on road network in cities, has been presented in the article. For this purpose the results of research in Tychy have been presented.
PL
Wiele działań podejmowanych przez organy zarządzające drogami w zakresie poprawy lub utrzymania odpowiedniego poziomu brd wymaga cyklicznego monitoringu. Jego zakres może być bardzo szeroki ze względu na liczbę czynników, które można poddawać ocenie. Jednakże zwiększenie zakresu monitoringu zwykle związane jest ze wzrostem kosztów takiego działania. Dlatego w referacie przedstawiono niezbędny zakres analiz, które należy przeprowadzić celem zidentyfikowania miejsc szczególnie niebezpiecznych w sieci drogowo-ulicznej. Dokonano tego prezentując wyniki badań przeprowadzonych na skrzyżowaniach drogowych w Tychach.
PL
Jednym z najczęściej powtarzających się obecnie na skrzyżowaniach drogowych problemów związanych ze stale narastającym natężeniem ruchu jest niewystarczająca zdolność przepustowa wlotów podporządkowanych oraz brak zapewnienia użytkownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu przez skrzyżowanie. Niejednokrotnie najkorzystniejszym rozwiązaniem takiej sytuacji jest przebudowa skrzyżowania. W artykule przedstawiono kilka koncepcji modernizacji trójwlotowego skrzyżowania ulic, zlokalizowanego w terenie zabudowanym, na którym ruch regulowany jest za pomocą oznakowania drogowego. Na skrzyżowaniu tym aktualnie panujące warunki ruchowo-drogowe nie zapewniają użytkownikom właściwego poziomu obsługi. Kierowcy pojazdów na wlocie podporządkowanym skrzyżowania w okresie szczytowych natężeń ruchu ponoszą duże straty czasu. W artykule zaproponowano zastosowanie nowej organizacji ruchu − zdaniem autorów − poprawiającej aktualne warunki ruchowe panujące na skrzyżowaniu. Szczegółowe obliczenia i analizy dotyczące przedstawionych koncepcji zawarte są w pracy [1].
EN
One of the most common problems currently occurred at road intersections connected with constantly increasing road traffic volumes is insufficient inlets capacity and lack of sufficient level of road traffic safety. Most favourable solution in this situation is reconstruction of the intersections. Some concepts of reconstruction intersection localized in Siemianowice Śląskie has been presented in this article. Actually, on this intersection traffic movement is regulated using road signs and marking. Occurring on intersection road – traffic conditions hasn’t provided its users appropriate level of service. The new traffic organization on this intersection has been presented in this article, which one –according to the authors of article – improves the current traffic conditions. The detailed calculations and analyze of the concepts presented in this article are included in the work [1].
18
Content available On intersections of Cantor sets: Hausdorff measure
EN
We establish formulas for bounds on the Haudorff measure of the intersection of certain Cantor sets with their translates. As a consequence we obtain a formula for the Hausdorff dimensions of these intersections.
EN
In the article geometrical problems elaborated by Teofil Żebrawski and published in 1847 have been presented. The paper printed by J. Cypeer in Krakow was an extension and complement of the first textbook on descriptive geometry by Franciszek Sapalski entitled “Descriptive Geometry with Application to Perspective, Shadows, Masonry, Carpentry and Other Constructions, Worked for the Use of Military Application School”(1822). T. Żebrawski in his publication based on the theoretical part elaborated by F. Sapalski and developed the issue of tangency of a straight line to a given surface, assuming that the line passes through any point not lying on this surface. In addition, he supplemented the Sapalski’s elaboration with the issues of intersections of developable and revolution surfaces.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia geometryczne opracowane przez Teofila Żebrawskiego i opublikowane w 1847r. Praca ukazała się nakładem J. Cypeera w Krakowie. Publikacja ta jest rozwinięciem i uzupełnieniem pierwszego podręcznika z geometrii wykreślnej autorstwa Franciszka Sapalskiego pt.”Geometria wykreślna z zastosowaniem do perspektywy, cieniów, gnomoniki, kamieniarstwa, ciesiołki i innych konstrukcji, wypracowana dla użytku szkoły wojskowej aplikacyjnej” z 1822 roku. Teofil Żebrawski w swojej publikacji, opierając się na części teoretycznej opracowanej przez F. Sapalskiego, rozwija zagadnienie styczności prostej do dowolnej zadanej powierzchni i wystawionej z dowolnego punktu nie leżącego na tej powierzchni. Ponadto uzupełnia opracowanie F. Sapalskiego o zagadnienia przenikania powierzchni obrotowych i rozwijalnych.
PL
W niniejszym artykule autorka przedstawiła kilka przypadków kładek dla pieszych o nietypowych kształtach, wybudowanych w różnych miastach na świecie. W wielu przypadkach głęboko przemyślane podczas procesu projektowego rozwiązania mogą być pomocne w naszych krajowych projektach kładek, które być może w najbliższej przyszłości będą projektowane nad skrzyżowaniami w polskich miastach.
EN
The author presents few examples of unusual shaped footbridges in different cites, concerning on the relation between footbridge's shape and the intersections geometry.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.