Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interpolacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Omówiono zasady szacowania niepewności punktów funkcji opisującej charakterystykę na podstawie wyników pomiarów w dwu punktach kontrolnych. Niepewności typu B o rozkładzie równomiernym szacuje się na podstawie wartości dopuszczalnych maksymalnych błędów przyrządu przyjmując współczynnik korelacji równy 1 dla pomiarów tym samym przyrządem oraz 0 dla różnych przyrządów. Niepewności typu A pomiarów w punktach kontrolnych szacuje się metodą statystyczną. Przy pomiarach tych przeprowadzonych synchronicznie estymuje się też współczynnik korelacji. Następnie metodą Monte Carlo estymuje się niepewności składowe, złożone i rozszerzone oraz korelację punktów funkcji opisującej badaną charakterystykę.
EN
The idea of estimation the uncertainty of function points describing the characteristics on the basis of measurement results at two control points was discussed. The uncertainties type B are estimated as for data with uniform distribution based on the permissible maximum errors of instrument, assuming a correlation coefficient of 1 for the measurements by same instrument and 0 by different. The uncertainties type A are estimated by the statistical method as for data with normal distribution. For synchronous control measurements, a correlation coefficient is also estimated. On this basis, component, complex and extended uncertainties and correlation coefficient are estimated for other points of the function describing the examined characteristic of tested object, using the Monte Carlo method.
2
Content available remote Verification of the spline method and its application to curvilinear objects
EN
Two methods of interpolation are presented in this article: interpolation with the help of orthogonal polynomials and interpolation on a cubic spline path (with the help of glued-together functions). Two procedures have been written by the author: WielOrt and Splajn. A comparative analysis of these procedures was conducted by four verification methods that have been created by the author. The examples of verification were chosen so as to make it possible to compare the created by author interpolating function f(x) and the known function g(x). Graphics, numerical procedures and examples were prepared in the Mathematica program.
PL
W artykule omówione zostały dwie metody interpolacji: interpolacja za pomocą wielomianów ortogonalnych oraz interpolacja za pomocą sześciennych funkcji sklejanych (splajnów). Napisane zostały przez autora dwie procedury WielOrt and Splajn. Przeprowadzono wnikliwą analizę porównawczą tych procedur, przykłady zostały dobrane tak, aby możliwe było porównanie utworzonej przez autora funkcji interpolacyjnej f(x) ze znaną funkcją interpolowaną g(x). Weryfikację przeprowadzono czterema opracowanymi przez autora metodami. Grafika, procedury numeryczne i przykłady zostały przygotowane w programie: Mathematica.
EN
The article present the accuracy of DTM reproduction created by authors program of bicubic spline interpolation on the example of different categories of relief complexity. Correlations are established between the size of regular grid, category of relief complexity and a mean-square error of height finding. The graph is drawn showing the dependence of accuracy of point height finding from DTM, the size of regular grid and category of relief complexity.
PL
Za pomocą stworzonego przez autorów programu do interpolacji splajnami dwusześciennymi (BSI, bicubic spline interpolation) zbadano dokładność odtworzenia terenu w numerycznym modelu terenu (NMT). Analizowano kategorie terenu o różnym stopniu skomplikowania morfologii. Ustalono korelacje między rozmiarem regularnej sieci, kategorią skomplikowania rzeźby powierzchni terenu i średniokwadratowym błędem ustalania wysokości punktu. Wykonano wykres zależności dokładności wyznaczenia wysokości punktów z wykrzystaniem NMT od kroku regularnej siatki i stopnia skomplikowania morfologii terenu.
EN
Reproducing Kernel Hilbert Spaces (RKHS) and their kernel are important tools which have been found to be incredibly useful in many areas like machine learning, complex analysis, probability theory, group representation theory and the theory of integral operator. In the present paper, the space of Coalescence Hidden-variable Fractal Interpolation Functions (CHFIFs) is demonstrated to be an RKHS and its associated kernel is derived. This extends the possibility of using this new kernel function, which is partly self-affine and partly non-self-affine, in diverse fields wherein the structure is not always self-affine.
PL
W artykule tym poruszony został problem wykonywania pomiarów batymetrycznych na płytkich sztucznych zbiornikach śródlądowych położonych na obszarach nizinnych. Jako obszar badań wybrano Zalew Sulejowski położony w Polsce Centralnej. Zbiorniki tego typu charakteryzują się często mocno urozmaiconą linią brzegową o dużej zmienności jej stanu, urozmaiconym dnem powstałym w wyniku szeregu prac hydrotechnicznych oraz dużą eutrofizacją, szczególnie płytszych fragmentów zbiornika. Czynniki te istotnie wpływają na sposób i jakość pomiarów oraz na późniejszą interpretację uzyskanych danych morfometrycznych W tekście przedstawiono sposoby wykonywania tego typu pomiarów batymetrycznych w strefach problemowych, metody weryfikacji i korekty uzyskanych danych, a także metodykę wykreślania obrazu ukształtowania dna, łącznie z przykładem uzupełnienia informacji morfometrycznej w oparciu o inne źródła danych. W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano mapę batymetryczną Zbiornika Sulejowskiego w skali 1:25000.
EN
The article deals with the issue of conducting bathymetric measurements in shallow, artificial inland reservoirs found in lowland. The Sulejów Reservoir, located in Central Poland, was selected as the study area. Reservoirs of this type are often characterised by well-developed shoreline and diverse bottom resulting from range of hydrotechnical works and considerable eutrophication, especially in the shallower parts of the reservoir. These factors have significant impact on the method and quality of bathymetric measurements, and by extent on the interpretation of the obtained morphometric data and, consequently, on the choice of methods for the final charting of the bottom. The paper presents a methodology for bottom measurements in problem zones, and methods for the verification and correction of the obtained data. Complementary morphometric data were taken from additional data sources. As result of this research, a bathymetric chart of the Sulejów Reservoir was made at scale of 1:25000.
EN
The determination of landforms of the terrain depends on a number of procedures. In general, all these procedures can be subdivided into two groups. The first group consists of measurement activities related to obtaining real-life data. The second group comprises operations related to the processing of results, in order to obtain the imaging. The measurements of the terrain and its landforms are discrete. Cartographic images are continuous. In order to get a map of 3D measurements, contours need to be interpolated. In this publication, four of the many interpolation methods were selected for presentation: Global Polynomial, Inverse Distance, Radial Basis Function, and Kriging. The example of the measurement results for a syncline (a subsidence trough) is used in order to illustrate the comparison between the modes of operation of particular methods.
PL
Wyznaczenie kształtu powierzchni terenu zależy od szeregu czynności. Generalnie wszystkie czynności można podzielić na dwie grupy. Grupa pierwsza to czynności pomiarowe związane z pozyskaniem danych w rzeczywistości. Grupa druga to czynności związane z przetworzeniem wyników w celu uzyskania zobrazowania. Pomiary kształtu terenu mają charakter dyskretny. Zobrazowania kartograficzne mają charakter ciągły. Aby uzyskać mapę pomiarów 3D należy dokonać interpolacji warstwic. W niniejszej publikacji spośród wielu metod interpolacji do prezentacji wybrano cztery: Global Polynomial, Inverse Distance, Radial Basis Function oraz Kriging. Na przykładzie wyników pomiarów niecki obniżeniowej przedstawiono porównanie działania poszczególnych metod.
PL
Procesy tworzenia oraz wizualizacji NMT na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego stają się coraz powszechniejsze. Jakość NMT jest uzależniona od wielu czynników. W pracy poddano analizie proces tworzenia NMT w aspekcie zróżnicowania ukształtowania terenu, wielkości siatki GRID oraz metod interpolacji na podstawie danych pozyskanych z projektu ISOK dla fragmentu (1km2) miasta Koszalin. Wykorzystano interpolacje deterministyczne oraz stochastyczną do uzyskania modeli o rozdzielczościach 0.1 m, 0.25 m oraz 0.5 m. Porównano ponadto otrzymane modele ze standardowym NMT pozyskanym z ISOK. Największy wpływ na jakość NMT zbudowanego na podstawie danych LIDAR ma zróżnicowanie terenu. Ponadto w zależności od przeznaczenia modelu sprawdzono, czy zmiana wielkości oczka tworzonego modelu GRID ma wpływ na jakość NMT zwłaszcza w kontekście odwzorowania form morfologicznych rzeźby.
EN
Creating and visualizing DTM based on data from airborne laser scanning become a common practice. Quality of DTM depends on many factors. The paper analyzes the process of creating a DTM in terms of diversity of terrain, the size of grid (the cell size) and methods of interpolation, based on data obtained from the project ISOK for a part (1km2) of the city of Koszalin. Deterministic and stochastic interpolations are used for cellsizes of 0.1 m, 0.25 m and 0.5 m. Moreover, the models were compared with DTM obtained from the ISOK. Diversity of terrain has the biggest impact on the quality of DTM based on LIDAR data. Furthermore, depending on the application of the model, it has been checked if reducing the cellsize of the created model GRID affects the quality of the DTM, especially in the context of mapping morhological forms.
EN
The accuracy of models representing the shape of the land surface is important in environmental studies. Accurate model can be used to detect even small changes in the landform and landuse, as well as to develop a spatial model of water and soil pollution. Due to the fact that environmental studies are carried out on diversified areas in terms of landuse, this study indicated the appropriate methods for generating Digital Terrain Model (DTM) and Digital Surface Model (DSM). Both of them can be used in processes and analyzes research. Those analyzes mainly take into account the formation of the Earth’s surface in the context of hydrological, geomorphological and biological modeling. The example of practical use of hydrological modeling is a ISOK project, which goal is to reduce the danger and minimize losses caused by the floods. The main aim of this study was to select the appropriate method of generating regular models from airborne laser scanning. The data on which analysis was performed, were obtained for the area of Cracow city within the project ISOK. To achieve this goal, four methods available in ArcGIS, were selected: nearest neighbour, inverse distance weighted, triangulation with linear interpolation and triangulation with natural neighbour interpolation. Additionally several different sizes of the cell of regular model were selected: 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5 m. Each generated model has been studied in terms of a accuracy (Gaussian statistical model was used). Firstly the analysis was made for digital terrain model and digital surface model for one archive module of point cloud. For this stage, 48 models were generated. After that, the area of analysis was expanded. Because of similar results obtained by both triangulations methods in the first stage, only the method of triangulation with linear interpolation was studied. In the second stage of research, 54 models were generated for other archive modules of point cloud. The results of the two stages were compatible. It has been noticed that the nearest neighbour method is the most accurate for generating Digital Surface Models.
PL
Dokładność modeli reprezentujących ukształtowanie powierzchni terenu jest istotna w badaniach środowiska. Poprawnie wykonane modele mogą być wykorzystane do wykrywania nawet niewielkich zmian w ukształtowaniu i zagospodarowaniu terenu, a także do opracowania modelu przestrzennego zanieczyszczeń wód oraz gleby. Ze względu na to, że badania nad środowiskiem prowadzone są na obszarach zróżnicowanych pod kątem zagospodarowania terenu, w niniejszej pracy wskazano odpowiednie metody generowania Numerycznych Modeli Terenu (NMT) i Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu (NMPT). Dane, na których wykonano analizy, były pozyskane dla obszaru miasta Kraków w ramach projektu ISOK. Aby osiągnąć założony cel, wybrano cztery metody dostępne w oprogramowaniu ArcGIS: najbliższego sąsiada, wagowanej odwrotnej odległości, triangulacji z metodą interpolacji liniowej i naturalnego sąsiada. Wybrano także kilka różnych rozmiarów oczek siatki modelu (0,125 m, 0,25 m, 0,5 m, 1 m, 2,5 m, 5 m). Każdy wykonany model został poddany analizom dokładnościowym - zastosowano model Gaussa. W pierwszym etapie badań wygenerowano 48 modeli dla arkusza chmury punktów zawierającego zróżnicowane klasy pokrycia terenu. W drugim wykonano dodatkowo 54 modele dla pozostałych badanych arkuszy. Wyniki obu etapów prac były ze sobą zgodne. Stwierdzono, że metoda najbliższego sąsiada jest najbardziej dokładna w przypadku generowania modeli NMPT. Natomiast w przypadku NMT badania nie wskazały jednoznacznie najlepszej metody interpolacji danych wysokościowych terenu.
PL
Badania dotyczą alternatywnego podejścia do oceny jakości metod interpolacji niewielkich i zróżnicowanych zestawów danych. Podstawowa analiza statystyczna oparta na klasycznej walidacji krzyżowej nie zawsze daje jednoznaczne wnioski. W przypadku analizowanego zestawu danych (niezgodnego z rozkładem normalnym) trzy metody interpolacji zostały wybrane jako najlepsze (zgodnie z procedurą klasycznej walidacji krzyżowej). Niemniej jednak mapy powstałe na podstawie tych metod wyraźnie się od siebie różnią. To jest powód, dla którego dogłębna analiza statystyczna była konieczna. Zaproponowano alternatywne podejście do tego zagadnienia, które uwzględnia szersze spektrum parametrów opisujących badany zestaw danych. Głównym założeniem tej metodyki jest porównanie nie tylko odchylenia standardowego estymatora, ale również trzech dodatkowych parametrów. To powoduje, iż końcowa ocena jest znacznie dokładniejsza. Analizę wykonano za pomocą programu Surfer (Golden Software). Zapewnia on możliwość wykorzystania wielu metod interpolacji wraz z różnorakimi, regulowanymi parametrami.
EN
The research concerns an alternative approach to the evaluation of interpolation methods for mapping small and imbalanced data sets. A basic statistical analysis of the standard cross-validation procedure is not always conclusive. In the case of the investigated data set (which is inconsistent with normal distribution), three interpolation methods have been selected as the most reliable (according to standard cross-validation). However, maps resulting from the aforementioned methods clearly differ from each other. This is the reason why a comprehensive statistical analysis of the studied data is a necessity. We propose an alternative approach that evaluates a broadened scope of parameters describing the data distribution. The general idea of the methodology is to compare not only the standard deviation of the estimator but also three additional parameters to make the final assessment much more accurate. The analysis has been carried out with the use of Golden Software Surfer. It provides a wide range of interpolation methods and numerous adjustable parameters.
PL
W artykule podjęto próbę oceny możliwości wiarygodnego modelowania 3D zawartości ołowiu w porównaniu do wiarygodności modelowania 3D zawartości głównych metali złoża Cu i Ag. Modele 3D zawartości pierwiastków wykonano metodami interpolacyjnymi (kriging zwyczajny w dwóch wariantach i metoda odwrotnej odległości do kwadratu) oraz symulacyjnymi (symulacja Turning Bands). Weryfikacja dokładności oszacowań zawartości metali w modelu 3D, wykonana punktowo na podstawie zbioru testowego, wykazała że możliwe do zaakceptowania w praktyce geologiczno-górniczej są oszacowania zawartości Cu i Ag (mediany błędów oszacowań w rzędu 40%), natomiast wiarygodność modelu Pb jest mała (mediany błędów rzędu 70%). Wynika to z niekorzystnych cech statystycznych zawartości większości pierwiastków towarzyszących (silnie asymetrycznych rozkładów prawdopodobieństwa, bardzo dużej zmienności i występowania licznych wartości anomalnych) oraz ze znacznie rzadszej sieci opróbowań złoża dla oznaczeń pierwiastków towarzyszących niż dla Cu. Generalnie, obliczone mediany błędów interpolacji dla 4 metod nie dają podstaw do wyróżnienia jakiejkolwiek z nich jako zapewniającej w każdym przypadku wyższą dokładność oszacowań zawartości pierwiastków.
EN
The paper attempts to evaluate the possibility of reliable 3D modelling of lead content against the reliability of 3D modelling of Cu and Ag (main metals in the Sieroszowice Cu-Ag deposit) contents. The 3D modelling of the content of these elements was performed using interpolation (ordinary kriging in two variants, and squared inverse distance weighting) and simulation methods (Turning Bands Simulation). The assessment of the accuracy of estimates of metal contents determined from the 3D model, based on both spot samples and a training set, has shown that the estimated contents of Cu and Ag are acceptable for geological and mining applications (medians of estimation errors in the order of 40%), while the reliability of the Pb model is low (medians of estimation errors in the order of 70%). This is due to the unfavourable statistical features of the majority of the accompanying elements and, in particular, the highly asymmetric probability distributions, their high variability, the presence of numerous anomalous values, and the much lower density of the sampling network in the mining excavations when determining accompanying elements other than Cu. In general, the calculated medians of interpolation errors for the four methods do not allow determining the one providing (in each case) higher accuracy when assessing the content of the elements.
PL
W artykule podjęto próbę oceny dokładności trzech odmiennych procedur tworzenia modelu litologicznego 3D złoża z wykorzystaniem: interpolacji metodami deterministycznymi lub geostatystycznymi, ustandaryzowanej metody interpolacji stosowanej w KGHM Polska Miedź S.A. i geostatystycznej symulacji multigaussowskiej (multinormalnej) (ang. Plurigaussian simulation). Wymienione procedury zastosowano do budowy modeli litologicznych 3D wydzieleń podstawowych we fragmencie złoża Cu-Ag Legnicko- -Głogowskiego Okręgu Miedziowego LGOM (ZG Rudna). Dokładność trzech procedur wykorzystanych do budowy modeli litologicznych oceniono ilościowo na podstawie wielkości średnich względnych absolutnych błędów oszacowania miąższości serii litologicznych w modelach 3D. Przyjmują one wartości z zakresu od 6% do 13%. Zbliżone wartości błędów świadczą o porównywalnej skuteczności zastosowanych 3 procedur, pomimo istotnie różniących je algorytmów obliczeniowych i odmiennego sposobu definiowania przestrzeni interpolacyjnej 3D. Nie wykazano również znaczących różnic w poziomie dokładności prognozowania przebiegu granic serii węglanowej, łupkowej i piaskowcowej.
EN
The article attempts to evaluate the effectiveness of three different procedures of 3D lithological model creation with the usage of: deterministic or geostatistical interpolation methods, standard interpolation method used in KGHM Polska Miedź S.A. and Plurigaussian geostatistical simulation. The 3D models of main lithology created using those methods for a part of Cu-Ag Legnica-Głogów Copper District (Rudna mine) served as the basis for the evaluation. The effectiveness of those methods was quantified by means of relative absolute estimation errors of thickness of lithological series in the 3D models. The mean relative estimation errors of thickness of main lithological series in 3D models take values from 6% to 13%. This demonstrates the comparable accuracy of the 3 procedures used, despite the fact that they differ significantly in computational algorithms and in the different way of defining the 3D interpolation space. Moreover, no significant differences in the accuracy level of lithological borders estimation of carbonate series, shale series and sandstone series were stated.
EN
In radioastronomy the interferometric measurement between radiotelescopes located relatively close to each other helps removing ionospheric effects. Unfortunately, in case of networks such as LOw Frequency ARray (LOFAR), due to long baselines (currently up to 1500 km), interferometric methods fail to provide sufficiently accurate ionosphere delay corrections. Practically it means that systems such as LOFAR need external ionosphere information, coming from Global or Regional Ionospheric Maps (GIMs or RIMs, respectively). Thanks to the technology based on Global Navigation Satellite Systems (GNSS), the scientific community is provided with ionosphere sounding virtually worldwide. In this paper we compare several interpolation methods for RIMs computation based on scattered Vertical Total Electron Content measurements located on one thin ionospheric layer (Ionospheric Pierce Points—IPPs). The results of this work show that methods that take into account the topology of the data distribution (e.g., natural neighbour interpolation) perform better than those based on geometric computation only (e.g., distance-weighted methods).
EN
A new seismic interpolation and denoising method with a curvelet transform matching filter, employing the fast iterative shrinkage thresholding algorithm (FISTA), is proposed. The approach treats the matching filter, seismic interpolation, and denoising all as the same inverse problem using an inversion iteration algorithm. The curvelet transform has a high sparseness and is useful for separating signal from noise, meaning that it can accurately solve the matching problem using FISTA. When applying the new method to a synthetic noisy data sets and a data sets with missing traces, the optimum matching result is obtained, noise is greatly suppressed, missing seismic data are filled by interpolation, and the waveform is highly consistent. We then verified the method by applying it to real data, yielding satisfactory results. The results show that the method can reconstruct missing traces in the case of low SNR (signal-to-noise ratio). The above three problems can be simultaneously solved via FISTA algorithm, and it will not only increase the processing efficiency but also improve SNR of the seismic data.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia związane z modelowaniem we współczesnej informatyce na przykładzie problemu pokrycia terenu ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczania nadajników w sieciach bezprzewodowych. Opisano dostępne algorytmy i heurystyki mające zastosowanie, z opisem ich wad i zalet. Przedstawiono aktualne problemy związane z uzyskiwaniem wyników wysokiej jakości. Wskazano sposoby redukcji obliczeń wpływające na zmniejszenie stopnia skomplikowania obliczeniowego problemów.
EN
In this paper an experience connected with modeling in modern information technology illustrated with an example of problem of covering an area, taking into special consideration the location of transmitters in wireless network was presented. Available algorithms and heuristics having theirs implementation with indicating their advantages and disadvantages were described. Current problems connected with obtaining the high quality results were also shown. The ways of reduction of calculations affecting diminution of the stage of counting complexity of problems were pointed.
PL
Praca dotyczy zagadnienia identyfikacji danych głębi z danymi intensywności w zastosowaniu do zadania jednoczesnej samolokalizacji i budowy mapy otoczenia (ang. Simultaneous Localization and Mapping – SLAM). Integracja danych przeprowadzona została dla czujnika głębi o rozdzielczości obrazu znacząco mniejszej od rozdzielczości obrazu RGB. W artykule sprawdzono dwie metody zwiększania rozdzielczości. Jedna z nich wykorzystuje interpolację biliniową obrazu głębi podczas jego przeskalowywania, a druga opiera się na fuzji danych głębi oraz intensywności. Przetestowano jakość działanie obu metod podwyższania rozdzielczości w zadaniu SLAM. Porównanie podejść nastąpiło na podstawie eksperymentu, w którym zebrano dane z dwóch czujników głębi wraz z kamerą RGB oraz zarejestrowano trajektorię przemieszczenia czujników.
EN
In this paper the method of combining depth data with intensity images in the Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) task is described. Data integration was performed for the depth sensor with substantially lower resolution than the RGB image. In this paper two methods of upsampling were tested. First one is using pure interpolation during upsampling, and the second one is based on data fusion guided by RGB image. The quality of selected methods was examined in a SLAM task. The comparison of these two methods was done experimentally, where data from depth and RGB sensors were gathered and the trajectory of the sensor movement was recorded.
PL
W pracy przedstawiono trzy metody modelowania charakterystyki mocy turbiny wiatrowej w środowisku MATLAB & SIMULINK tzn. interpolację liniową, aproksymację nieliniową i aproksymację liniową. Badania symulacyjne przeprowadzono dla dwóch turbin wiatrowych ALIZE i AIRCON o mocach znamionowych 10 kW. Dla przyjętego wymuszenia (pomiary prędkości wiatru z obszaru Polski południowo-wschodniej dla stycznia i czerwca 2014 roku) przeprowadzono obliczenia ilości energii elektrycznej generowanej przez wymienione typy turbin. Ustalono różnice między energiami wyznaczonymi z zastosowaniem trzech metod modelowania charakterystyki mocy. Opracowano wyniki i sformułowano wnioski końcowe.
EN
The paper presents three methods of modeling the power curve of the wind turbine in MATLAB & SIMULINK environment: the linear interpolation, the non-linear approximation and the linear approximation. Simulation tests were carried out for two wind turbines ALIZE and AIRCON with 10 kW power ratings. For the adopted actual input function (measurements of wind speed of the south-east area of Poland in January and June 2014) the amount of electric energy generated by these types of turbines was calculated. Differences between the designated energies of the using three methods of modeling the power curve was established. Developed results and formulated conclusions.
17
Content available remote Effect of graphene as anti-settling agent for magnetorheological fluid
EN
Purpose: Magnetorheological fluids are field-responsive fluids containing magnetic particles suspended in a suitable medium. In this proposed work, the iron powder was dispersed in silicone oil to obtain magnetorheological fluid. These fluids can be transformed from liquid-like state to solid-like state within milliseconds by applying magnetic field and vice versa. The particles arrange as chain like pattern with the application of magnetic field, increasing the yield strength of the fluid. However, when the shear stress reaches the critical value, the chain like pattern breaks causing reduction in yield strength. One of the major limitations of these fluids is that the suspended particles settle down quickly forming cake like structure at the bottom, which is very difficult to re-disperse. Design/methodology/approach: The present study focuses on increasing the Sedimentation time of the fluid by adding suitable Nano additives. For this purpose graphene nanoparticles with atomic thickness were introduced as an additive to decrease the sedimentation of the fluid. The added graphene sheets (gap-fillers) filled the interspaces of Iron particles and improved the sedimentation resistance. Different quantities of graphene were added (0.5 g, 1.5 g, 2.5 g and 3.5 g) and their normalized height was calculated with time. Interpolation method was also done to find the sedimentation values with Graphene addition which were not done experimentally. Findings: The prepared samples were characterized using Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Scanning Electron Microscope, Optical Microscopy, Viscometer etc. Contour plot was interpreted to understand the effect of graphene addition towards the normalized height and viscosity of the fluid.
PL
W artykule omówiono zalety i wady interpolatorów spotykanych w układach sterowania numerycznego obrabiarek. Przedstawiono interpolatory stosowane w układach NC I generacji, bazujące na rozwiązaniach sprzętowych, tj. interpolatory liniowe i kołowe oraz interpolatory stosowane w układach II generacji, tj. CNC, bazujące na rozwiązaniach programowych. Porównano interpolatory sprzętowe i programowe z punktu widzenia możliwości eksploatacyjnych obrabiarek sterowanych numerycznie, tj. dokładności interpolacji i maksymalnych prędkości ruchów posuwu, decydujących o wydajności obróbki.
EN
The paper presents advantages and disadvantages of interpolators used in numerically controlled machine tools. Interpolators used in I generation NC systems, and in CNC (systems of II generation) were discussed. In the first group, linear and circular interpolators based on hardware solutions, and in the second one, based on software solutions were presented. The hardware and software interpolators were compared taking into account accuracy of interpolation and the highest obtainable speed of feed, which has the biggest influence on productivity.
EN
Various sectors of the economy such as transport and renewable energy have shown great interest in sea bed models. The required measurements are usually carried out by ship-based echo sounding, but this method is quite expensive. A relatively new alternative is data obtained by airborne lidar bathymetry. This study investigates the accuracy of these data, which was obtained in the context of the project ‘Investigation on the use of airborne laser bathymetry in hydrographic surveying’. A comparison to multi-beam echo sounding data shows only small differences in the depths values of the data sets. The IHO requirements of the total horizontal and vertical uncertainty for laser data are met. The second goal of this paper is to compare three spatial interpolation methods, namely Inverse Distance Weighting (IDW), Delaunay Triangulation (TIN), and supervised Artificial Neural Networks (ANN), for the generation of sea bed models. The focus of our investigation is on the amount of required sampling points. This is analyzed by manually reducing the data sets. We found that the three techniques have a similar performance almost independently of the amount of sampling data in our test area. However, ANN are more stable when using a very small subset of points.
20
Content available remote Remarks on interpolation of functions by polynomials
EN
We present some new formulas for interpolations of functions by polynomials. We apply them to some special functions
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.