Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internet technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule podjęto próbę zasadności wykorzystania współczesnych technologii internetowych przez przedsiębiorstwa związane z rynkiem motoryzacyjnym. W części pierwszej zostaną przedstawione definicje niezbędne do prawidłowego określenia i analizy wspomnianych technologii. Następnie zostaną zaprezentowane przykłady zastosowań narzędzi internetowych stosowanych na rynku motoryzacyjnym przez takie podmioty jak: koncerny motoryzacyjne (w postaci marek pojazdów), hurtownie motoryzacyjne oraz warsztaty samochodowe. W ostatniej części oprócz podsumowania, zostanie przedstawiona refleksja nad możliwymi scenariuszami przyszłych zastosowań narzędzi internetowych przez podmioty z rynku motoryzacyjnego. W artykule podjęto próbę zasadności wykorzystania współczesnych technologii internetowych przez przedsiębiorstwa związane z rynkiem motoryzacyjnym. W części pierwszej zostaną przedstawione definicje niezbędne do prawidłowego określenia i analizy wspomnianych technologii. Następnie zostaną zaprezentowane przykłady zastosowań narzędzi internetowych używanych na rynku motoryzacyjnym przez takie podmioty jak: koncerny motoryzacyjne (w postaci marek pojazdów), hurtownie motoryzacyjne oraz warsztaty samochodowe. W ostatniej części, oprócz podsumowania, zostanie przedstawiona refleksja nad możliwymi scenariuszami przyszłych zastosowań narzędzi internetowych przez podmioty z rynku motoryzacyjnego.
EN
This article attempts legitimacy of the use of modern Internet technologies by enterprises associated with the automotive market. The first part will be presented definitions necessary to properly identify and analyze these technologies. Then they will be presented examples of the use of Internet tools used in the automotive market by such bodies as carmakers (in the form of brand vehicles), automotive wholesalers and garages. In the last part of the addition to the summary, it will be presented a reflection on the possible scenarios for future use online tools by entities of the automotive market.
2
Content available System wsparcia decyzji w ochronie roślin uprawnych
PL
Systemy wsparcia decyzji jako narzędzia informatyczne są wykorzystywane coraz częściej przez różne sektory rolnictwa stanowiąc pomoc dla rolników, plantatorów, hodowców czy ogrodników, odciążając ich od nieraz żmudnego szukania i weryfikacji informacji dotyczących procedur stosowania zabiegów rolniczych, środków ochrony roślin czy pasz. W pracy omówiono przykład wdrożenia takiego systemu opartego na bazie danych służącego ochronie roślin przed różnego typu agrofagami. Do jego budowy wykorzystano technologie internetowe.
EN
Decision support systems as IT tools are being used more and more often in various sectors of agriculture, helping the farmers, planters, breeders and gardeners by relieving them from sometimes strenuous search and verification of the information on the procedures of applying agricultural treatment, using pesticides or fodders. The work discusses an example of implementing such system and database for protecting plants from various types of pests. The system was built with the use of Internet technologies.
EN
Rapid technological advancements observed in banking sector results from strong competition, which is intensified by globalization process and on the other hand due to diffusion process of the latest IT technology achievements in this sector. Internet technology changed the terms and conditions of providing banking activity. There are some differences regarding development of Internet banking in the world. A framework of Internet banking adoption developed in many countries (e.g. US, Singapore, UK, Scandinavian countries, Poland) identified national environment, government ICT policy and some socio-economic conditions having an influence on diffusion of Internet banking. The latest observations confirmed that there are some barriers which stand in the way of diffusion of Internet banking. The aim of this article is to show some of the environmental obstacles. The terms and conditions created mainly by macro and microeconomic environment, some sociological and law factors have a primary implications for proper diffusion of Internet technology in banks and other institutions, which lead to establish bases of Information Society.
PL
Artykuł zawiera informacje dotyczące najnowszych technologii internetowych, które w niedalekim czasie umożliwią przemianę istniejącej sieci WWW w Internet następnej generacji. Przedstawione zostały problemy związane z wyszukiwaniem i integracją informacji oraz możliwości ich eliminowania z wykorzystaniem sieci semantycznych. Omówione zostało pojęcie ontologii oraz oceniona perspektywa zastosowań inteligentnego oprogramowania w nowych technologiach informacyjnych.
EN
The paper contains the information about the newest internet technology, that is indented to change in the short time an existing www by the www of next generation. The problems regarding information founding and integration will be highlighted. Also will be shown the possibilities of elimination those problems using the semantic networks. The concept of ontology will be discussed; the perspectives of use of intelligent software at the new information technologies will be estimated.
5
Content available remote System zdalnego monitorowania bramek doymetrycznych PM 5000
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie systemu do zdalnego monitorowania i konfigurowania bramek dozymetrycznych zainstalowanych na przejściach granicznych RP. Zaprezentowane rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu dedykowanych serwerów WWW Tini, w które wyposażono bramki dozymetryczne. Przedstawiono krótką charakterystykę bramek i sposób konfigurowania dedykowanych serwerów WWW zainstalowanych w bramkach. Pokazano strukturę logiczną systemu informatycznego Straży Granicznej i zintegrowany z nią system zdalnego monitorowania i konfigurowania bramek dozymetrycznych.
EN
In the paper, remote monitoring and remote configuration system of PM dosimeter gates, installed on RP cross-border is presented. The solution outlined in the paper is based on fini Embedded WWW Serwer. Hardware, sou ware environment and protocol stack of Embedded WWW Servers are described. Methods of Embedded WWW Server software modification and TCP/IP protocol parameters settings are shown. The logical structure of the Border Guard computer system integrated with dosimeter gates remote monitoring and configuration system is presented.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania elementów technologii internetowych w rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących (RSPS). Zaprezentowano dedykowane serwery WWW instalowane po stronie obiektowej oraz przedstawiono technologię ich konfigurowania i tworzenia stron WWW. Wskazano na mozliwość realizacji RSPS, spełniających wymogi czasu rzeczywistego w sieciach z Ethernetem przemysłowym i ze stosem protokołowym TCP/IP. Przedstawiono architekturę typu "producent-konsument" oraz protokół NDDS do realizacji RSPS czasu rzeczywistego.
EN
In the paper, current trends in development of distributed measurement - control (DMCS) systems are presented. Influence of Industrial Ethernet and Emmbedded Web Servers on creating new structure of DMCS is presented. Way of embedded Web Servers configuring and way of creating Web pages is outlined. Possible solutions of real-time issues in IP environment by means of PS architecture and NDDS protocol are described.
EN
Cooperation Supporting System (CSS) is a project with one goal of prevailing importance: to improve information exchange between all participants of the kidney transplantation process. The project designed for the Regional Dialysis and Transplantation Centre in N. Copernicus Hospital in Łódź is carried on by the Artificial Intelligence and Software Engineering team of Institute of Computer Science. Since kidney transplantation engages many institutions, quick and effective flow of information plays a key role in the whole process. Given the current state of the system and the new concepts of its development, we decided to restructure the communication layer of the system. The present paper discusses how this change influences the overall system design, capabilities of the system, possibilities of future enhancements as well as possible integration with other information systems. To this purpose, the Web Services standard is presented and a brief overview of the evolution of distributed computing technologies is also given.
EN
A general acceptance of the value of new technology and advances in the Internet technology has left the oil & gas industry in a situation where traditional routines, working processes and well established ,,industry thinking" is challenged. One of these challenges is the application of Internet technology for remote, real time monitoring and control of drilling equipment. The paper will focus at the readiness of Internet technology to establish a safe, remote contact with drilling sites from a distant, central location. The advantage not only to retrieve information from the drilling site, but the potential and added value of using this information to remote control selected drilling equipment and processes over the Internet is obvious. If drilling equipment is modified to accept remote control the decision-making process can finally be closed and go on simultaneously with the drilling progress. Examples on how to upgrade a conventional drilling facility to enable remote contact are discussed. Emphasis is put on type of drilling instrumentation, potential drilling equipment modifications, shortcomings, safety issues, potential improvement in the decision making process, closed loop control and cost reductions. An example will show possible ways of upgrading and operating a fleet of land rigs with this new technology. Remote control of drilling sites using Internet technology is a disruptive technology with an economic incentive strong enough to change the way the industry is thinking and operating. The paper concludes by looking at how the technology may impact our industry in a 10-year perspective.
PL
Generalne uznanie znaczenia nowej technologii i postępu w technologii internetowej stawiają przemysł nafty i gazu w sytuacji, gdy tradycyjnemu postępowaniu rzucane jest wyzwanie dotyczące sterowania procesami roboczymi i rozsądnemu myśleniu inżynierskiemu. Jednym z tych wyzwań jest zastosowanie technologii internetowej do zdalnego monitoringu sterowania sprzętem wiertniczym w rzeczywistym czasie. Niniejsza praca koncentruje się na gotowości technologii internetowej do zdalnego kontaktu z odległego punktu wiercenia. Oczywista jest korzyść nie tylko z odbioru informacji z miejsca wiercenia, ale potencjalne i dalsze znaczenie z powodu użycia tej informacji do zdalnego sterowania przez Internet wybranego sprzętu wiertniczego i procesów. Jeżeli sprzęt wiertniczy przystosowany jest do zdalnego sterowania, proces podejmowania decyzji może być ostatecznie zakończony równocześnie z procesem wiercenia. Rozpatruje się przykłady, jak poprawić konwencjonalne urządzenia wiertnicze, aby umożliwić zdalny kontakt. Nacisk kładzie się na typ oprzyrządowania wiertniczego, potencjalne modyfikacje sprzętu wiertniczego, niedociągnięcia rozwiązań bezpieczeństwa, potencjalne ulepszenia procesu podejmowania decyzji, sterowanie w obwodzie zamkniętym i obniżenie kosztów. Przykład pokaże możliwe sposoby poprawienia i prowadzenia parku wiertnic przy pomocy tej nowej technologii. Zdalne sterowanie wierceniem przy użyciu technologii internetowej jest technologią efektywną na tyle, aby zmienić sposób, w jaki myśli się i działa w przemyśle. Ta praca podaje, jak technologia ta może wpływać na nasz przemysł w perspektywie 10 lat.
EN
Kidney transplantation is the field where the time dependent coordination of work and information exchange between institutions taking part in the process are key issues. To ensure both these things close cooperation of participants is required. On the other hand traditional communication methods are not sufficient to support it properly. Internet technology can be the right environment to implement the idea of cooperative information exchange between participants of transplantation process. It can become a basis of Coordination Supporting System. This paper presents the way of using Internet technology to solve communication difficulties encountered in renal transplantation process. First, the research domain is specified and its main problems are pointed out. Then the architecture and functionality of the system built to support cooperation between participants are described. The paper is concluded with indication of possible directions of further evolution of the system.
PL
W artykule zaprezentowano najczęściej występujące modele danych i systemy baz danych oraz opisano nowe technologie w zakresie projektowania baz danych, które mogą być wykorzystane w obszarze budowy i eksploatacji maszyn. Przedstawiono także przykładowe rozwiązanie systemu obejmującego transformację i transfer wyników badań naukowych do praktyki.
EN
The paper presents the common models of data and of databases systems and describes new technologies of databases designing, which can be used in the area of machine engineering. It also shows the example of system which covering transformation and transfer of research results. The system is implemented in the research institute.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.