Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internal transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przeciętne nakłady inwestycyjne na transport technologiczny w górnictwie surowców skalnych stanowią 20-30% łącznych nakładów na budowę kopalni, w tym koszty samego transportu kształtują się w granicach 60% kosztu wydobycia, w zależności od odległości transportowania i innych uwarunkowań.
EN
Excessive distribution of holdings is one of the most important barriers which causes that in a great part of Poland rational use of farms in impossible. This problem particularly concerns the south and east region of the country. Correct spatial distribution of lands belonging to holdings is one of the most crucial factors that enable an economically profitable activity of these farms. The aim of the paper was verification of the applicability of the prepared spatial data base, farm-land configuration of agricultural plots of the selected agricultural farms to indicate the areas of optimization of the internal transport. As a result, based on the developed spatial data base, an impact of the land configuration of agricultural plots in the investigated group of agricultural producers on organization of the field transport between the holding and agricultural plots was determined. The scope of the paper covered a vegetable producer group, which associates 5 farms that have in total 620 ha of agricultural land.
PL
Nadmierne rozdrobnienie gospodarstw jest jedną z najważniejszych barier, która uniemożliwia racjonalne użytkowanie gruntów w dużej części obszaru Polski. Problem ten szczególnie mocno dotyczy południowo-wschodnich regionów kraju. Prawidłowe przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw jest jednym z najważniejszych czynników umożliwiających prowadzenie przez te gospodarstwa opłacalnej ekonomicznie działalności. Celem pracy było zweryfikowanie aplikacyjności wykonanej przestrzennej bazy danych, rozłogu działek rolnych wybranej grupy producentów rolnych, w celu wskazania obszarów optymalizacji transportu wewnętrznego. W efekcie na podstawie wykonanej przestrzennej bazy danych określono wpływ rozłogu działek rolnych w badanej grupie producentów rolnych na organizację transportu polowego pomiędzy siedzibą gospodarstwa a działkami rolnymi. Zakresem pracy objęto grupę producentów warzyw, która zrzesza 5 gospodarstw rolnych, posiadających łącznie 620 ha użytków rolnych.
EN
The food industry is characterized by specific technical and technological conditions. The sanitary and epidemiological considerations play a very important role as well, and the materials used in production must meet the appropriate requirements. In the case of transport operations, the above-mentioned criteria must also be met. The article presents the problems of transporting beverages in aluminum can packaging using a plate conveyor. Depending on the efficiency of the production machines, the type of material (product packaging), the location of the center of gravity and the angle of friction, the parameters of the conveyor operation were determined.
EN
Electronic systems are very important part of the automotive industry. Electronic products have high reliability due to the critical functions performed by some of the modern modules. Cyclic mechanical load and vibration are main of the conditions, that the electronic modules are subjected during the transport. In this paper, the main incompatibilities in the internal transport processes of soldering of selected elements for automotive company are presented. The main purpose of the article is to identify the causes of these nonconformities. The source of the cause of nonconformity was determined by means of quality tools and methods: 5 WHY analysis or modified p-FMEA analysis. The results obtained from the presented investigations enable the elaboration solutions for the transport process inside the analyzed company. The presented solutions are the result of eliminating or limiting the amount of nonconformities in the analyzed process. The important expectations of solutions are presented. The proposed solutions are the result of eliminating or limiting the amount of non-conformities in the analyzed process on the soldering line.
PL
Artykuł przedstawia przebieg badań i wyniki projektu realizowanego we współpracy z jednym z przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej w Polsce. Celem projektu jest wyznaczenie optymalnej liczby opakowań wielokrotnego użycia. Badania prowadzone są na terenie dwupiętrowej hali, gdzie produkowane są różnego rodzaju tabletki. W badanym obszarze przedsiębiorstwa do przechowywania i transportu surowców wykorzystywana jest beczka. Gabaryty beczek, ich wysoka cena, a przede wszystkim konieczność spełnienia wymagań branżowych dotyczących bezpieczeństwa przechowywanego i przemieszczanego surowca powodują szereg problemów zarówno dla pracowników kierujących tym obszarem firmy, jak i dla pracowników operacyjnych. Dotychczasowe problemy, a także planowane zwiększenie produkcji generują potrzebę zbudowania narzędzia, które pozwoli na wyznaczenie optymalnej, dla prawidłowego przebiegu procesu, liczby beczek. Narzędziem opisanym w niniejszym artykule jest model symulacyjny zbudowany z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim.
EN
The article presents the course of research and the results of the project carried out in cooperation with one of the companies operating in the pharmaceutical industry in Poland. The goal of the project is to determine the optimal number of reusable packaging. The research is conducted on the wall of a two-storey hall, where various types of tablets are produced. In the studied area of the enterprise, a barrel is used to store and transport raw materials. The dimensions of barrels, their high price, and above all the need to meet industry requirements regarding the security of stored and transported raw material cause a number of problems for both employees managing this area of the company, as well as for operational employees. The problems to date and the planned increase in production generate the need to build a tool that will allow to determine the optimal number of barrels for the correct course of the process. The tool described in this article is a simulation model built using FlexSim simulation software.
PL
Artykuł przedstawia model probabilistyczny w zadaniu zarządzania inteligentnym transportem wewnętrznym bazującym na ryzyku związanym z podejmowaniem decyzji. Poprzez termin niezawodności systemu transportu wewnętrznego rozumie się czas bezawaryjnego działania transportu wewnętrznego w stosunku do całości czasu, w którym dany transport powinien działać poprawnie. Artykuł przedstawia model oceny ryzyka działania transportu wewnętrznego na bazie prawdopodobieństwa z jakim system będzie bezawaryjnie funkcjonował w zadanym okresie czasu, przy pracy w określonym środowisku i dla określonego celu. Budowanie modeli probabilistycznych służących do wyznaczania ryzyka planowania produkcji opiera się na rzetelnej analizie wszystkich możliwych aspektów produkcji danego dobra gospodarczego. W modelowaniu poddaje się ocenie mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, które chce podjąć się zadania transportowego, dokonuje się planowania samego procesu transportowego w oparciu o najważniejsze cele wynikające z procesu transportowego.
EN
This article presents a proposal proprietary approach to the task of optimizing transport processes. In modern logistics, there is a very high complexity of the transport processes. The development of technology has made the systems are becoming more complex. This generates high costs and quite often only approximate the best solutions. The model shows the connection classifier Ford-Fulkerson network flow algorithm Demstera-Shafer theory based on mathematical records. This method is used to obtain the limit problems (tasks) transport. This method is based inter alia on the cost matrix, which means that usually obtained cost solution to the problem is significantly lower than using other methods. The solution acceptable - it is a temporary solution. There are many feasible solutions to a transportation problem, wherein each further has a better (lower) or at least a minimal cost from the previous.
PL
Rozwój technologii w zakresie magazynowania energii oraz rozwiązań ładowarek wpłynął na powstanie wielu sposobów zasilania wózków automatycznych. W artykule omówiono technologie układów zasilania stosowanych w zrobotyzowanych pojazdach transportowych.
EN
The development of technologies in the field of energy storage and loader solutions has influenced the creation of many ways to power the automatic trucks. The article discusses the technologies of power systems used in Automated Guided Vehicle.
PL
W pracy dokonano charakterystyki transportu wewnętrznego występującego w przedsiębiorstwie produkującym cukier. Przedstawiono proces produkcyjny cukru ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń transportu wewnętrznego. Wykorzystano dane pochodzące z tego przedsiębiorstwa uzyskane za pomocą metody obserwacyjnej i badania dokumentów oraz zebraną literaturę. Dodatkowo przeprowadzono analizę FMEA transportu wewnętrznego.
EN
Paper characterizes the internal transport occurring in a sugar-producing company. The production process of sugar is presented with special regard to internal transport equipment. The data from this enterprise were obtained using the methods of observation and examination of documents and using the collected literature. In addition, an FMEA analysis of internal transport was carried out.
PL
W artykule przedstawiono planowanie transportu drogowego w przedsiębiorstwie rolnym z wykorzystaniem systemu GPS do rejestracji pracy środków transportowych i oceny efektywności transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie rolnym podczas zbioru pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy na ziarno z całkowitej powierzchni 460 ha. Pola rozmieszczone były od centrali w promieniu 10,75 km. Do przetransportowania było łącznie 4479,8 t. Na podstawie otrzymanych wyników zostały obliczone czasy trwania kursu z ładunkiem i bez ładunku, czas obrotu, wielkość potoku towarowego i prędkość eksploatacyjna oraz techniczna.
EN
The article presents road transport planning in an agricultural enterprise using a GPS system for recording the work of transport means and assessing the efficiency of internal and external transport. The research was carried out in an agricultural enterprise during winter wheat harvest, winter rape and corn for grain from a total area of 460 ha. The fields were located from the headquarters within a radius of 10.75 km. A total of 4479.8 tons were transported. On the basis of the results obtained, the duration of the course with and without cargo was calculated, the turnover time, the size of the freight stream and the operational and technical speed.
PL
W artykule zostaną przestawione technologie stosowane w informatyce jako jeden z najważniejszych instrumentów wpływających również na zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie. Dodatkowo zastosowanie narzędzi telematycznych umożliwi optymalizację łańcucha dostaw wewnątrz przedsiębiorstwa. Opracowany zostanie model matematyczny bazuje na fuzji klasyfikatorów rozmytych z teorią probabilistyki i teorii ewidencji matematycznej. W badaniach udowodniono, że miękkie metody obliczeniowe bazujące min. na zbiorach rozmytych i sztucznych sieciach neuronowych są odpowiednie dla zadania sterowania łańcuchem logistycznym, a wspomaganie narzędziami telematycznymi usprawni zarządzanie w przedsiębiorstwie.
EN
The purpose of the research is to provide telematics system architecture. The technologies used in computer science are one of the most important instruments also affecting transport management in an enterprise. They may assist the utility of the system, its accessibility, the level of integration and substantially influence the performance of a company. The use of telematics tools will make it possible to optimize the supply chain within the company. This optimization applies to sales forecasting, which affects the material demand, production, etc. A mathematical model has been developed, which is based on the fusion of fuzzy classifiers with the theory of probability and the theory of mathematical evidence. The data affecting sales are, amongst other: delivery lead time, sales records, customer satisfaction, delivery compliance rate, delivery speed ratio, supply excellence ratio, lead times between order taking and delivery, etc. The study has proven that soft calculation methods based on fuzzy sets and artificial neural networks are appropriate for the tasks of the logistics chain control, and the support of telematics tools will improve the management of an enterprise.
PL
W artykule przedstawiono procesy przemieszczania zasobów materialnych w procesie wytwarzania stali. Opisano procesy transportowe w przedsiębiorstwie hutniczym. Uwzględniono ich wpływ na łańcuch dostaw. Wzięto pod uwagę przebieg procesu transportu wewnątrzzakładowego. Opracowano uogólniony model oceny organizacji i kosztów transportu wewnątrzzakładowego na przykładzie Huty Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku, w celu wskazania możliwości usprawnienia procesu transportu wewnątrzzakładowego pod względem organizacyjnym oraz obniżenia całkowitych kosztów transportu.
EN
This paper presents the process of movement of material resources in the production of steel. Transport processes in the metallurgical enterprise were described. The authors took into account their impact on the supply chain. The process of internal transport was also characterized in the article. A generalized model assessment of the organization and the cost of internal transport were presented on the example of Malapanew Steelworks in Ozimek (Poland). It was essential in order to identify opportunities for improvement of the internal transport in terms of organization and reduce total cost of transport.
EN
The article presents internal transport system and principles of transport organization, in order to indicate that the effectiveness of material flow management in a warehouse depends on the transport strategy used by a manufacturing plant. In the paper different means of transport enabling movement of components and semi-finished products are described. From the perspective of industrial plants, minimizing the number of transport resources and maximizing the use of devices needed to operate the storage process play an important role in effective implementation of logistics processes. At the same time, it is necessary to optimize the transport processes in terms of both time and costs. In the paper the possibility to meet these requirements on the example of a high-bay warehouse is verified, based on simulation of loading and unloading operations. Indicators intended to assess the quality of storage process are presented and used to determine the optimal number of transport resources required to operate the proposed warehouse. The results obtained during simulations are the basis for discussion on the influence of a number of transport resources on operating time of the analyzed warehouse.
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn i skutków powstawania potencjalnych wad/błędów w transporcie wewnętrznym oraz kontroli jakości komponentu wyrobu motoryzacyjnego. Celem badań była identyfikacja wad/błędów oraz miejsc i przyczyn ich powstawania w trakcie realizowanych procesów. Na podstawie przeprowadzonej analizy FMEA z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością t.j. analizy Pareto-Lorenza i diagramu Ishikawy zostały wyznaczone i zaproponowane rozwiązania w formie możliwych działań naprawczych i zapobiegawczych w celu zapewnienia najwyższej jakości wyrobu.
EN
The article presents the analysis of causes and effects of the potential faults/errors appearance in internal transport and quality control of the component part of the automotive product. The aim of the research was identification of faults/errors as well as places and causes of their occurrence during the realized processes. On the basis of the conducted FMEA analysis with the use of the quality management tools i.e. the Pareto-Lorenz analysis and Ishikawa diagram, the solutions have been assigned and offered, in form of possible recovery and prevention measures , in order to provide the highest quality of the product.
EN
The paper presents the problem of dynamic criterion of stability loss of industrial hall with internal transport. The analysis was performed with finite element method. As a result of the calculation the relationship of eigenfrequency and axial compressive force was presented. On the basis of these results fundamental recommendations formulated for designers of steel halls with internal transport.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienie dynamicznej utraty stateczności hali stalowej z transportem wewnętrznym. Analizę przeprowadzono metodą elementów skończonych. Jako wynik obliczeń przedstawiono zależność częstości drgań własnych konstrukcji od siły ściskającej w słupach konstrukcji. Na podstawie wyników analizy sformułowano podstawowe zalecenia dla projektantów konstrukcji hal stalowych z transportem wewnętrznym.
EN
Internal transport is one of the areas of business functioning directly related to the area of production. The work carried out analyzes data on one of the areas of internal transport functioning in the company, which included the transport of load units between individual buildings in the plant, including the time required for the means of transport to load and unload the load units. The examples presented show that very often the loading or unloading process could take much less time than it actually is, and that the amount of transported units per day would be much higher without the need for changes in the means of transport or their parameters through process integration.
PL
Transport wewnętrzny jest jednym z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa bezpośrednio związanym z obszarem produkcji. W pracy przeprowadzono analizę danych dotyczących jednego z obszarów funkcjonowania transportu wewnętrznego w firmie obejmującego transport jednostek ładunkowych pomiędzy poszczególnymi budynkami w zakładzie z uwzględnieniem czasu oczekiwania środka transportu na załadunek oraz rozładunek jednostek ładunkowych. Zaprezentowane przykłady pokazują, że bardzo często proces załadunku lub rozładunku mógłby trwać o wiele krócej niż trwa w rzeczywistości, a ilość transportowanych dziennie jednostek ładunkowych byłaby znacznie większa bez konieczności zmian w ilości środków transportu lub ich parametrach poprzez integrację procesów.
EN
The article describes the division and functions of internal transport in production logistics and internal transport systems. Its characteristics and main assumptions were presented. An internal transport analysis of the selected manufacturing company was performed. Selected results of the research in the production company were presented using the PFMEA method. Through the use of PFMEA analysis, the causes of the errors encountered during transport in the company were identified and corrective measures proposed, so that the transport system fulfills its role, does not interfere with the production process, and ensures safe movement of cargo.
PL
W artykule opisano podział i funkcje transportu wewnętrznego w logistyce produkcji oraz systemy transportu wewnętrznego. Dokonano jego charakterystyki i przedstawiono główne założenia. Dokonano analizy transportu wewnętrznego wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zaprezentowano wybrane wyniki badań w przedsiębiorstwie produkcyjnym wykorzystując między innymi metodę PFMEA. Poprzez zastosowanie analizy PFMEA zidentyfikowano przyczyny błędów występujących podczas transportu w przedsiębiorstwie oraz zaproponowano działania korygujące, tak aby system transportu spełniał swoją rolę, nie zakłócał procesu produkcji, jak również zapewniał bezpieczne przemieszczanie ładunków.
EN
At present a supply chain poses quite a challenge. The paper presents one the methods supporting decision makers in a supply chain, namely a Markov chain of kth row. This theory constitutes an important part of the law of probability and it is also associated with soft calculation methods e.g. fuzzy sets. It may be applied in numerous fields e.g. physics, genetics, meteorology and technical disciplines. The Markov chain method may be used when assumptions about independence of events and random variables cannot be made. Thanks to this method social-economic phenomena may be predicted. These characteristics made the author attempt to create a model based on the Markov chains of kth row in a supply chain. The focus was on sales planning accounting for safety stocks planning and various characteristic of this supply chain.
EN
The basis of each IT system is data exchange both between individual modules of program and between program and user. The number of exchanged data and the number of operations on the data, which should be performed, require application of professional tools allowing for collecting and performing operations on multiple types of data. One of these tools are databases, which are an essential part of any IT system. With database designing are connected many decision problems which can occur both during the construction of database management system and at the stage of integration of entire user application with developed database. The article presents typical decision problems connected with designing of databases. These problems mainly concern sphere of information technology (including the programming language or recovery mechanism of database after the failure). Database architecture for typical IT system from the point of view possible paths for users were discussed, and role of catalogues played in development of database were presented. In addition, modular structure of the database, which was developed for the system SIMMAG3D for modelling and visualization of warehouse facilities in 3D was shown. This system is being developed under a project financed by the National Centre for Research and Development. We discussed in detail one of the essential elements in developed database - catalogues of means of external and internal transport, non-mechanical equipment and accessories which are essential from the point of view of the work load.
PL
W artykule omówiono wpływ zastosowania powłok diamentopodobnych na zużycie elementów trących w środkach transportu wewnętrznego w zakładzie przemysłu kruszywowego na przykładzie Trzuskawica S.A. Scharakteryzowano warunki środowiskowe w jakich pracują urządzenia w zakładzie przemysłowym. Przedstawiono przenośnik taśmowy jako urządzenie przeznaczone do transportu kruszywa, oraz omówiono najczęściej występujące w nim uszkodzenia. Zaproponowano zabezpieczenia elementów roboczych przenośników taśmowych w postaci przeciwzużyciowych powłok diamentopodobnych typu a-C:H. Do obserwacji próbek z naniesionymi powłokami użyto skaningowej mikroskopii elektronowej SEM. W pomiarach struktury geometrycznej powierzchni próbek pokrytych powłokami DLC, posłużono się profilometrem optycznym. Badania tribologiczne wykonano na testerze T-01M pracującym w skojarzeniu kula-tarcza. Przedstawione wyniki wykazały, że powłoki DLC charakteryzują się mniejszym współczynnikiem tarcia niż stal 100Cr6.
EN
In the article one has discussed the impact of the application of diamond-like carbon coatings on the wear of friction elements in means of internal transport in the plant of aggregate industry using Trzuskawica S.A. as an example. One has characterized the environmental conditions in which equipment is used in the plant. The conveyor is belt shown as a device intended to transport the aggregates and the most common damage appearing in it were also discussed. One has proposed security elements of operating conveyor belts in form of anti-wear diamond-like-carbon coatings of type a-C:-H. To observe samples with coating , the SEM scanning electron microscopy was used. In the measurements of geometric structure of the surface of samples coated with DLC coatings, optical profilometer was used. The testing was performed on the T-01M tester operating in ball - disc system. The results indicated that the DLC coatings have a lower coefficient of friction than steel 100Cr6.
EN
As a result of joining the European Union and expanding the market, polish traders were forced to reevaluate their approach towards directing production. Strong competition extorted an increase in modernizing machinery as well as forced changes in the system of directing production. This article contains a proposition of the spectrum of changes in a small production company.
PL
Wstąpienie Polski do krajów Unii Europejskiej i otwarcie się nowych rynków zbytu spowodowało zmiany w podejściu rodzimych przedsiębiorców do problemu sterowania produkcją. Dużą konkurencja wymusiła zwiększenie inwestycji nie tylko w unowocześnianie parku maszynowego, ale też w zmiany w systemie sterowania produkcją. W artykule przedstawiono zakres zmian zaproponowany w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.