Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interferencja aerodynamiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki serii badań niepodatnego modelu wiązki przewodów linii energetycznej, przeprowadzonych w celu wyznaczenia współczynników aerodynamicznych Cx, Cy i Cm w wybranych przypadkach ośnieżenia, oblodzenia i oszronienia przewodów. Określono współczynniki aerodynamiczne przewodów nawietrznych i zawietrznych, a także wzajemną interferencję aerodynamiczną przewodów linii napowietrznych.
EN
The subject of this paper is the set of tests, performed on rigid aerodynamic model of wire bundle, that aimed at determination of aerodynamic coefficients Cx, Cy and Cm for selected cases of snow, ice and frost covers of wires. Both windward and leeward wires were taken into consideration. On this basis, aerodynamic interferences of overhead line wires was determined.
PL
Głównym celem badań było określenie rozkładów ciśnienia wiatru na powierzchniach budynków Platinum Towers w Warszawie w dwóch sytuacjach pomiarowych: obecnej i projektowanej. Druga sytuacja dotyczy przypadku, w którym nowo projektowany budynek wysokościowy zostanie zbudowany blisko Platinum Towers. Badania modelowe przeprowadzono, przyjmując 24 kąty natarcia wiatru. Wyniki badań pokazują, że wpływ interferencji aerodynamicznej zależy od kierunku wiatru.
EN
The main purpose of the research was to determine the distributions of the wind pressure on the surfaces of Platinum Towers buildings. Objects of measurements were tested in two configurations: today and in the near future. The second situation concerns the case when the new designed high-rise building will be built closely to Platinum Towers in the future. There were carried out wind tunnel tests for 24 angles of wind attack. The results of wind tunnel tests show that aerodynamic interference effects depend strongly on wind direction.
3
Content available remote Wind tunnel studies of cooling tower surface in terms of aerodynamic interference
EN
The cooling tower can be classified as a special structure, both in terms of reliability and size. The collapse of such a large tower, located closely to other buildings, may result in very serious consequences. It seems that special attention should be paid during design process of this kind of structures. Despite the increase in cost, the additional analysis and studies are indicated and also may raise reliability. The article presents the influence of wind action on the cooling tower. It consists of the studies on the issue of aerodynamic interference performed in the wind tunnel. The attention was particularly focused on the influence of the wind pressure on the shell of cooling tower, and on variability of these pressures on the surrounding objects. Making an adequate scale model, configuration of measuring equipment and an execution of wind tunnel tests will be described in this paper. The research was concentrated on measuring the pressure coefficients on the cooling tower surface in single situation and interference situations.
PL
Chłodnię kominową można zakwalifikować do grupy konstrukcji specjalnych zarówno pod względem niezawodności jak i rozmiaru. Zniszczenie tak wielkiego obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie budynków elektrowni może skutkować poważnymi konsekwencjami. Projektowanie wymaga szczególnej uwagi. Pomimo większych kosztów, dodatkowe badania i analiza są zalecone ze względu na niezawodność. Artykuł zawiera informacje o badaniach przeprowadzonych w tunelu wiatrowym nad zagadnieniem działania wiatru na chłodnię kominową oraz zjawiska interferencji aerodynamicznej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ zmiennego ciśnienia wiatru, na powierzchnię chłodni kominowej. Poniżej opisano proces wykonania modelu w odpowiedniej skali, konfigurację aparatury pomiarowej i wykonanie badań w tunelu wiatrowym. Badania były skupione na pomiarze współczynników ciśnienia wiatru na powierzchni chłodni kominowej w sytuacji z otoczeniem i bez niego.
EN
This paper summarizes results of wind tunnel tests of a high-rise building placed in Warsaw city centre. Aerodynamic laboratory studies were accomplished in a boundary layer wind tunnel. The main objective of the research was to determine the distribution of the mean wind pressure coefficient over the building’s external surfaces as affected by the aerodynamic interference between the structure and its immediate city surroundings. Interference coefficients of wind pressure and global wind forces acting upon the surfaces of the building walls and roof were calculated. The aerodynamic studies showed a significant influence of objects located nearby on the wind load that the high-rise building structure surfaces are subjected to.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań modelowych w tunelu aerodynamicznym budynku wysokościowego położonego w centrum Warszawy. Badania zostały wykonane w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną. Podstawowym celem analiz było określenie rozkładu wartości współczynnika średniego ciśnienia wiatru na owierzchniach zewnętrznych budynku w warunkach występowania interferencji aerodynamicznej pomiędzy analizowaną konstrukcją a jej najbliższym miejskim otoczeniem. Wyznaczono współczynniki interferencji odnoszące się do ciśnienia wiatru oraz do sumarycznych sił działania wiatru na powierzchnie ścian i dachu budynku. Badania wykazały znaczący wpływ obiektów sąsiadujących na działanie wiatru na konstrukcję budynku wysokiego.
5
Content available remote Wind tunnel tests of the effects of aerodynamic interference on a stadium roof
EN
This paper summarizes results of wind tunnel tests of a non-standard stadium roof. Aerodynamic laboratory studies were accomplished in a boundary layer wind tunnel. The main objective of the research was to determine the distribution of the mean wind net pressure coefficient over the stadium roof surfaces as affected by the aerodynamic interference between the stadium structure and a large oval sports event hall, located nearby. Interference coefficients of wind pressure and global wind forces acting upon the surfaces of the stadium roof were calculated. The aerodynamic studies showed a significant influence of the oval Atlas Arena sports-event hall on the wind load subjected to the stadium structure.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań modelowych w tunelu aerodynamicznym niestandardowego zadaszenia stadionu. Badania zostały wykonane w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną. Podstawowym celem analiz było określenie rozkładu wartości współczynnika średniego ciśnienia wiatru na powierzchniach zadaszenia w warunkach występowania interferencji aerodynamicznej pomiędzy konstrukcją stadionu a rozległą owalną halą widowiskowo-sportową położoną w bliskim sąsiedztwie. Wyznaczono współczynniki interferencji odnoszące się do ciśnienia wiatru na powierzchni zadaszenia oraz do sumarycznych sił działania wiatru na konstrukcję dachu stadionu. Badania wykazały znaczący wpływ hali widowiskowo-sportowej Atlas Areny na działanie wiatru na konstrukcję stadionu.
6
Content available Badania modelowe działania wiatru na budynek wysoki
PL
Praca przedstawia wyniki badań modelowych w tunelu aerodynamicznym działania wiatru na wysokościowy budynek projektowany przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie. Badania przeprowadzono w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. Mierzono ciśnienia wiatru na powierzchniach zewnętrznych modelu budynku. Celem pracy jest określenie rozkładów ciśnienia wiatru na ścianach zewnętrznych modelu budynku przy różnych kierunkach wiatru, przeprowadzenie analiz studialnych oddziaływania wiatru na budynek oraz wyznaczenie podstawowych schematów ekwiwalentnego oddziaływania wiatru będących podstawą obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji.
EN
The paper summarizes the results of wind tunnel tests of a wind action on a high-rise building design in Warsaw. Measurements were accomplished in Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology. Wind pressures on external surfaces of the building model were acquired. A study of the character of the wind action on a tower of the building was the main aim of the paper. A triangle shape with rounded corners of the cross section of the tower and a complex group of neighbor buildings support aerodynamic analysis in a wind tunnel. Wind pressure coefficients on the external building surfaces and the global horizontal wind action on the building tower on full scale were analyzed.
EN
The paper discusses the methods of experimental and numerical analysis of helicopter performance in urban areas and search and rescue operations. The phenomenon of aerodynamic interference between the helicopter and the object located in its immediate vicinity was examined. The main focus was on the impact of interference on helicopter loading, airflow around the helicopter and helicopter properties in these specific cases. The paper provides a set of research results using the FLUENT software on the dynamic response to the disturbed simulation model of the helicopter rotor including the deformation of helicopter blades as well as the results of laboratory research on physical helicopter models.
PL
Praca przedstawia sposoby analizy eksperymentalnej oraz numerycznej użytkowania śmigłowca w aglomeracjach miejskich oraz akcjach ratowniczych. Rozpatrzono zjawisko interferencji aerodynamicznej pomiędzy śmigłowcem a obiektem znajdującym się w jego bezpośredniej bliskości. Analizie poddano wpływ zjawiska interferencji na obciążenia, opływ i własności śmigłowca w szczególnych przypadkach jego użytkowania. Przedstawiono wyniki obliczeń wykorzystujących program FLUENT, odpowiedzi dynamicznych na zaburzenia symulacyjnego modelu wirnika śmigłowca uwzględniającego deformacje łopat oraz rezultaty laboratoryjnych badań eksperymentalnych na modelach fizycznych śmigłowca.
PL
Praca przedstawia wyniki badań modelowych w tunelu aerodynamicznym wpływu interferencji aerodynamicznej na działanie wiatru na wysokościowy budynek projektowany w centrum Warszawy. Badania przeprowadzono w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. Mierzono ciśnienia wiatru na powierzchniach zewnętrznych modelu budynku, umieszczając początkowo tylko model budynku w przestrzeni pomiarowej a następnie model budynku wraz z najbliższym otoczeniem. Celem pracy było określenie charakteru zmiany działania wiatru na budynek wywołanej otoczeniem interferencyjnym najbliższego sąsiedztwa. Porównano współczynniki ciśnienia wiatru na powierzchniach oraz zmianę poziomego globalnego działania wiatru na konstrukcję w skali rzeczywistej.
EN
The paper summarizes the results of wind tunnel tests of the influence of aerodynamic interference on wind action of a high-rise building design in Warsaw. Measurements were accomplished in Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology. Wind pressures on external surfaces of the building model were acquired in two different situations. Firstly, only the building model was placed in the tunnel working section, secondly, the building model with the nearest surroundings was taken under consideration. A study of the character of wind action differences caused by the nearest surroundings of the building was the main aim of the paper. Wind pressure coefficients on the external building surfaces and the difference of horizontal wind action on full scale were compared.
9
Content available remote Badania interferencji aerodynamicznej zbiorników dwupłaszczowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań interferencji aerodynamicznej stalowych zbiorników dwupłaszczowych o dachu stałym i pływającym. Układ interferencyjny składał się z dwóch zbiorników. Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną.
EN
The paper summarizes the results of wind tunnel tests of aerodynamic interference between steel double-shell tanks with fix and floating roof. The interference configuration has been consisted of two tanks. Aerodynamic tests have been accomplished in boundary layer wind tunnel.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną analizę galopowania interferencyjnego dwóch sztywnych walców kołowych o równych średnicach ze sprężystym podparciem końców. Podstawą analizy jest model quasi-ustalony tego zjawiska, opracowany w odniesieniu do kołowych przekrojów sekcyjnych walców. Model zakłada, że w procesie galopowania interferncyjnego drgają oba walce, które mają możliwość ruchu w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach każdy czyli każdy z walców ma dwa stopnie swobody. Ruch walców jest opisany układem czterech nieliniowych różniczkowych równań. Na podstawie numerycznego rozwiązania tych równań, potwierdzono poprawność modelu quasi-ustalonego galopowania interfernycjnego przez porównanie wyników obliczeń z badaniami, których wyniki są dostępne w literaturze. Następnie, także na podstawie numerycznych analiz, przedstawiono zależności pomiędzy zredukowaną prędkością krytyczną, przy której mogą wystąpić drgania, od liczby Scrutona, intensywności turbulencji i wzajemnego usytuowania walców.
EN
The paper deals with numerical analyses of interference galloping of two elasticcaly supported circular cylinders of equal diameters. The basis of the analyses is a quasi-steady model of this phenomenon. The model assumes that both cylinders participate in the process of interference galloping and they have two degrees of freedom. The movement of the cylinders is described as a set of four nonlinear differential equations. On the basis of numerical solutions of these equations the author evaluate the correctness of this quasi-steady model. Then they estimate the dependence of a critical reduced velocity on the Scruton number, turbulence intensity and arrangements of the cylinders.
PL
Referat przedstawia model qusi-ustalony drgań dwóch walców w ustawieniu bocznym, nazywanym "side-by-side". Omawiany model zakłada, że walce mają taką samą średnicę, są podparte sprężyście, każdy z walców ma dwa stopnie swobody i oba walce uczestniczą w procesie drgań. Ruch walców opisany jest za pomocą czterech nieliniowych wzajemnie sprzężonych równań różniczkowych. Na podstawie analizy numerycznej zjawiska w pracy podjęto próbę opisania podstawowych cech drgań walców.
EN
This paper presents a quasi-steady model ofvibrations oftwo cylinders in a side-by-side arrangement. The cylinders have flexible support and equal diameters. The model assumes that both cylinders participate in the proces s of vibration, each of them having two degrees of freedom. The movement of cylinders is described by a set of four non-linear differential equations. On the basis of a numerical simulation features of cylinder vibrations are found and described in this paper.
PL
Przedstawiono wpływ wzajemnego oddziaływania przewodów komina wieloprzewodowego, bez wspólnej osłony zewnętrznej, na obciążenie wiatrem takiego komina. Wpływ ten zbadano w tunelu aerodynamicznym na układach dwóch, trzech i czterech walców kołowych o tej samej średnicy, połączonych sztywno ze sobą. Stosunek współczynnika oporu aerodynamicznego takiego układu - z uwzględnieniem liczby przewodów - do współczynnika oporu aerodynamicznego pojedyńczego walca określono mianem współczynnika interferencji. Przedstawiono zależność współczynnika interferencji od względnej odległości między osiami walców - do wykorzystania w obliczeniach obciążenia wiatrem stalowych kominów wieloprzewodowych.
EN
The paper deals with the aerodynamic interference effects on wind loads of multi-flue steel chimneys without an external shelter. Wind tunnel tests of two, three and four cylinders rigidly connected between them were carried out in a closed circuit wind tunnel with an open working section 1,5 m in diameter. All the models had the same diameter D=60 mm and length L=600 mm. They were placed between end plates having 700 mm in diameter that provided two dimensional flow around cylinders (infinite aspect ratio of the cylinders). The distances between the axes of cylindres were: 1.0 (zero gap), 1.1 D, 1.2 D, 1.5 D and 1.8 D. The surfaces of all models were made rough using 0,3 mm steel
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.