Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interfaces
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Three-dimensional reconstruction of hand using stereoscopic images
EN
This article is devoted to works on using natural user interfaces (NUI) in computer support systems of aircraft service. The concept of such interfaces involves the usage in human-machine communication the same measures as in the communication between people, that is sound or gesture. In the case of gesture communication, it is indispensable to adopt methods related to computer vision algorithms. One of them is a three-dimensional reconstruction of objects based on processing techniques of a pair of two-dimensional images. The above method and the results of its application were presented to obtain a three-dimensional cloud of points describing the hand shape. The obtained software will constitute an element of gesture classifier based on the analysis of the spatial location of the acquired points of the cloud.
PL
Artykuł dotyczy prac nad wykorzystaniem naturalnych interfejsów użytkownika w komputerowych systemach wspomagania obsługi statków powietrznych. Koncepcja tego typu interfejsów zakłada wykorzystanie w komunikacji człowiek-komputer takich samych środków jak w komunikacji między ludźmi, a więc głosu lub gestu. W przypadku komunikacji za pomocą gestów konieczne jest zastosowanie metod związanych z algorytmami komputerowego widzenia. Jedną z nich jest trójwymiarowa rekonstrukcja obiektów oparta na technikach przetwarzania pary dwuwymiarowych obrazów. Przedstawiono tę metodę oraz wyniki jej zastosowania w celu uzyskania trójwymiarowej chmury punktów opisujących kształt dłoni. Uzyskane oprogramowanie będzie stanowić element klasyfikatora gestów opartego na analizie lokalizacji przestrzennej otrzymanych punktów chmury.
2
Content available remote Internet Rzeczy : rozwiązania modelowe
PL
W pracy omówiono problemy projektowania i realizacji sieci typu internet rzeczy (IoT). Scharakteryzowano podstawowe cechy systemów, które pozwalają na zakwalifikowanie ich do kategorii internet rzeczy. Przedstawiono wyniki testowania małej sieci typu „zrób to sam” zaprojektowanej i wykonanej w duchu idei internetu rzeczy. Oceniono, czy udało się osiągnąć nową jakość i synergiczny efekt wynikający z wykorzystania wielu źródeł danych (zdalnych i lokalnych) w celu umożliwienia komunikującym się urządzeniom podejmowania lepszych decyzji. Zaproponowano, aby uzyskaną sieć testową wykorzystać jako model dydaktyczny sieci IoT, spełniającej rekomendacje ITU w tym zakresie.
EN
In this paper the term Internet of Things has been discussed together with its design. The results of testing a small ”Do It Yourself” Internet of Things network are presented. The experiment was established to experience synergy coming from the usage of multiple data sources (remote and local) and allow the communicating machines to make better decisions. The resulting test network can also be used as a model network as it adheres to the ITU recommendations for IoT.
3
EN
The monitoring of structures has undergone important advances with the improvements of digital cameras available on the market. Thus, the Digital Image Correlation (DIC) technique has become a viable way of studying engineering problems. Recently it has been used in the debonding failure process between the reinforcement and the substrate. The methods or methodologies that should be followed to obtain the results associated to the debonding phenomenon using the DIC technique need to be better understood and studies on this topic are scarce. The present work therefore proposes a new and inexpensive method to monitor the interfacial behaviour between a reinforcement material and a substrate by combining the use of the DIC technique and a simplified nonlinear bond-slip model. For the validation of the proposed method, a series of single-lap shear tests with a sufficient long bond length carried out by the authors are used. Based on the slip distribution obtained from the DIC technique, it was found that a third-degree polynomial function can be used to approximate the interfacial bond-slip curve of the joint. The validation of the model is made with several analytical solutions using the proposed bond-slip model.
4
PL
Niniejszy artykuł opisuje problematykę certyfikacji interfejsów w świetle obowiązujących regulacji prawnych na przykładzie interfejsów związanych z podsystemem sterowanie – urządzenia przytorowe. W opracowaniu umiejscowiono w systemie kolei podsystem sterowanie oraz jego interfejsy. Przedstawiono zagadnienia formalne związane z certyfikacją interfejsów oraz podstawę prawną do realizacji procesu. Na potrzeby artykułu dokonano podziału na certyfikację interfejsów w ramach certyfikacji zgodności typu i zgodności z typem oraz certyfikację interfejsów w kontekście interoperacyjności. Omówiono genezę, wymagania, zakres sprawdzeń i badań, kompetencje jednostek dokonujących certyfikacji oraz przypadki braku precyzyjnych wytycznych zauważonych w dokumentach normatywnych. Przedstawiono także propozycję zmian i uzupełnień w dostępnych aktach prawnych.
EN
This article presents the issue of interfaces certification in the light of the applicable legal regulations on the example of interfaces related to the control- command and signalling subsystem - track-side equipment. In this study, the control-command subsystem and its interfaces are located in the railway system. Formal issues related to the certification of interfaces and the legal basis for the process implementation are presented. For the purpose of the article, a distinction between the certification of interfaces under type-certification and type conformity and certification of interfaces in the context of interoperability has been made. The genesis, requirements, scope of tests and inspections, competences of certification bodies and cases of lack of precise guidelines noted in normative documents are discussed. The amendments and additions to the available legislation are also proposed.
EN
In this work, for the first time the results of an experimental evaluation of the high temperature behavior of molten Si-B alloy in contact with refractory materials at temperatures up to 1750°C, under static argon atmosphere (p = 850– 900 mbar), is shown. The material investigated, having a nominal chemical composition of Si-13.5B (at. %), was fabricated by using the crucible-less electric arc-melting process assisted by the levitation drop method. The wettability of the molten alloy in contact with commercial hexagonal boron nitride (h-BN) substrates was evaluated by means of especially developed sessile drop technique combined with a contact heating procedure. It was found that both couples show a lack of wettability in the whole tested temperature range (the measured contact angle was θ > 130°). The more stable behavior in contact with molten Si-13.B alloy, evidenced by higher θ values and a lack of drop vibration during the high temperature exposition, was observed for the h-BN based composite substrate.
EN
High-temperature interaction of liquid Gd in contact with dense, polycrystalline TiO2 substrate, was investigated. Wettability and reactivity tests were carried out at two different temperatures (1362°C and 1412°C) in flowing gas (Ar, 850−900 hPa) using the sessile drop method and classical contact heating of the examined couple of materials. The procedure was combined with a drop pushing procedure. During high temperature studies, images of the Gd/TiO2 couple were continuously recorded by a high-resolution CCD camera. The results of wettability tests of liquid gadolinium on titanium dioxide substrate show that the Gd/TiO2 system is non-wettable at both test temperatures (in either case the final contact angle was 100°). The results of structure examinations on the cross-sectioned samples show the dissolution of the TiO2 substrate in liquid Gd and the presence of two sublayers at the drop/substrate interface: Gd2TiO5 (from the drop side) and Gd2Ti2O7 (from the substrate side).
PL
Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) wchodzą w skład elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Są one obecnie instalowane w wielu obiektach, zarówno użyteczności publicznej jak i prywatnych. Z tego też m.in. względu stosowane są różnego rodzaju rozwiązania interfejsów człowiek – system sygnalizacji włamania i napadu. W artykule przedstawiono wymagania funkcjonalne SSWiN, a następnie dokonano przeglądu wybranych rozwiązań interfejsów człowiek – SSWiN.
EN
Intruder alarm systems (SSWiN) can be classified into the electronic security systems group. Mentioned solutions have recently become very popular in wide range of buildings, both public and private. Therefore many specialized solutions to interfaces have been being implemented for last years. The article presents the functional requirements of SSWiN, followed by a review of selected solutions to interfaces for human – intrusion alarm systems interaction.
EN
The natural bers are indeed a renewable resource, biodegradable and naturally with technical qualities and very high mechanical properties. The mechanical properties of reinforcement biocomposites as alfa / polylactic acid (PLA) are largely conditioned by the interfacial bond between the two materials (ber and matrix). To characterize this link and locate damage to the ber-matrix interface, we used a genetic approach based on the Cox model and formalism of Weibull. This model taking into account the micromechanical behavior of the three composite and biocomposites materials: Glass/epoxy, alfa / epoxy and alfa / PLA. The results of this simulation show that the damage level of the interface is related to the nature of the materials used and the applied mechanical stress, and has shown that the green material alfa / PLA is stronger than the biomaterial alfa / epoxy. The results of this modeling are in agreement with those obtained experimentally by Antoine et al. So the natural bers have a very important role in enhancing the mechanical strength of composite and biocomposites materials.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę procesu wytwarzania nanokrystalicznych wielowarstwowych materiałów konstrukcyjnych. Omówiono zalety i wady poszczególnych rozwiązań technologicznych, a także potencjalne zastosowania wyrobów gotowych. Przeprowadzono analizę numeryczną procesu „duplex” z wykorzystaniem metody elementów skończonych i modelowania wieloskalowego oraz uzyskano rozkład naprężeń i odkształceń wokół utelniających się powierzchni rozdziału. Uwzględniono obecność klastrów zgorzelinowych o różnych wymiarach. Wyniki numeryczne są zbliżone do wyników badań doświadczalnych.
EN
Processing of the nano-crystallised multilayered metallic materials designed for structural applications is discussed in the work. Advantages and disadvantages of different technological approaches as well as the potential product applications are discussed. As an example, numerical analysis of a duplex technique is presented. The analysis is based on application of the finite element multi-level methodology. The stress and strain distributions around the oxidised interface of the multilayered metallic material are analysed. Numerical results show a good agreement with available experimental data.
10
Content available remote Electronic parameters of MIS Schottky diodes with DNA biopolymer interlayer
EN
In this work, we prepared an ideal Cu/DNA/n-InP biopolymer-inorganic Schottky sandwich device formed by coating a n-InP semiconductor wafer with a biopolymer DNA. The Cu/DNA/n-InP contact showed a good rectifying behavior. The ideality factor value of 1.08 and the barrier height (Φb) value of 0.70 eV for the Cu/DNA/n-InP device were determined from the forward bias I-V characteristics. It was seen that the Φb value of 0.70 eV obtained for the Cu/DNA/n-InP contact was significantly larger than the value of 0.48 eV of conventional Cu/n-InP Schottky diodes. Modification of the interfacial potential barrier of Cu/n-InP diode was achieved using a thin interlayer of DNA biopolymer. This was attributed to the fact that DNA biopolymer interlayer increased the effective barrier height by influencing the space charge region of InP.
EN
This article describes experiments which were conducted with two groups of people: healthy and with cerebral palsy. The purpose of the experiments was to verify two hypothesis: 1) that people with cerebral palsy can interact with computer using their natural gestures, 2) that games for tablets can be a research tool in experiments with young disabled people. Two games, which require the user to make simple gestures to accomplish given tasks, were designed and implemented on a tablet device with a built-in camera. Because of the camera limitations, the tracking process employs blue markers. By moving hand with a blue marker it was possible to perform navigation tasks in both games. In the first game the user had to gather, in 30 seconds, as many objects as possible. The objects were placed on the screen in a grid pattern. In the second game the user had to catch one object 20 times. The position of the object changed after each catch. Results obtained by healthy people were considered as a reference. However there are significant differences between measured parameters in both groups, all persons - healthy and with cerebral palsy - were able to accomplish the tasks by using simple gestures. Games for tablets turned out to be a very attractive research tool from the perspective of young, disabled users. They participated in measurement sessions much more willingly than in experiments without games.
EN
Chemical shifts in Auger electron spectra versus Ar+ ion sputtering time were analysed for various passivated interfaces, including SiO2(100 nm)/Si, SiO2(40 nm)/4H-SiC structures and native oxide/austenitic stainless steel 316LVM. On this basis, in-depth profiles of chemical composition were determined and the thickness of passivation nanofilms was estimated. Quantitative numerical analysis was performed by means of a developed computer procedure for both the AES spectrum background subtraction and peak decomposition with pseudo-Voigt functions using evolutionary algorithms.
13
Content available remote Asymptotic Analysis of an Adhesive Joint : A Focus on Cylindrical Coordinates
EN
In this paper, some results on the asymptotic behavior of hard and soft thin interfaces are recalled. A specific study of soft interfaces in cylindrical coordinates is presented and an analytical example is studied.
EN
The purpose of the paper is to outline a systematic and unified non-local treatment of mode conversion effects associated with an interface superlattice being a 2D pseudo-array composed of altered phase inclusions (exemplified by impurity clusters) and located at a solid-solid plane interface. It will be illustrated, in some detail, for the instructive case of a Stoneley type acoustic wave (SW), incident on a periodically nonhomogeneous portion of an interface and partly transformed into bulk modes propagating in one of the component solid. An analytical model scheme is constructed, using a variational method combined with the T matrix approach, appropriate for the 2D periodic array treated, and decaying into the depth of this solid for the structure in a way determined by the array geometry and element 3D profiles as well as the boundary conditions at the interface. An apodization (weighting) to reduce the side-lobes level is incorporated into the structure by appropriately varying lateral dimensions and the depth of particular scatterers.
15
Content available Interfejs IEEE 1451.4 dla czujnika drgań
PL
W referacie przedstawiono opracowanie i wykonanie interfejsu plug and play dla czujników drgań. Czujniki skonstruowane zostały w celu zastosowania w pomiarach biomedycznych, np. dla stabilografii, pomiarów drżenia dłoni oraz badań robota kardiochirurgicznego i oparte są o akcelerometry monolityczne (głównie serii ADXL firmy Analog Devices oraz termiczne firmy MEMSIC). Interfejs umożliwia podłączenie kilku czujników drgań jednocześnie, ich automatyczną konfigurację z poziomu oprogramowania komputera osobistego i logowanie danych pomiarowych do pliku.
EN
The design and realization of the plug-and-play interface for vibration transducers is presented in the paper. Transducers have been designed for biomedical applications, e.g. stabilography, limbs tremor examination and investigation of the cardio-surgery telemanipulator. Their performance has been optimized for both, low acceleration and low frequency measurements. The transducers are based on monolithic accelerometers of different manufacturers which have been soldered to printed circuit boards of similar size (approx. from 15´25 mm up to 18´35 mm depending on the monolithic accelerometer). A bonding of the monolithic accelerometers (and additional elements such as constant-voltage regulators, low-pass filters, sockets, etc.) with the circuit board as well as circuits that modify characteristics of the monolithic accelerometer are main reasons to perform the calibration of the transducers. Typically the transducer is connected directly to DAQ device or dedicated converter with RS232 interface to the PC, but the configuration of the transducer parameters must be carried out manually in the PC software. In this paper we propose the plug-and-play interface based on IEEE-1451.4 standard, which enables the automatic configuration thanks to the data stored in dedicated EEPROM - TEDS (Transduser Electronic DataSheet) or in a file as the Virtual TEDS.
EN
The paper refers to some problems of the European electronic tolling service. The existing EETS systems in the European Union member states are not interoperable due to many differences. European Commission has taken bold steps to address that issue. The first one was Directive 2004/52/EC on the interoperability in the Community. The second was decision to launch Europe's own Galileo system. The third was EC decision from 6 October 2009 based on CESARE and RCI projects. Furthermore, the Motor Transport Institute researches in mentioned matters have been presented too.
PL
W referacie przedstawiono problemy interoperacyjności europejskiej usługi opłaty elektronicznej. Istniejące systemy opłat drogowych w państwach członkowskich Unii Europejskie nie są interoperacyjne z wielu powodów. Komisja Europejska podjęła ważne kroki w tym zakresie. Pierwszym była dyrektywa 2004/52/WE, dotycząca interoperacyjności we Wspólnocie. Drugim była decyzja o wdrożeniu systemu Galileo. Trzecim decyzja z dnia 6 października 2009 r., na podstawie wyników projektów CESARE oraz RCI. Ponadto wyniki badań, prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego w powyższym obszarze, zostały także przedstawione.
PL
Wykonano badania mające na celu określenie wpływu zjawisk zachodzących w granicy fazowej podczas procesu spiekania mikrokrystalicznego cBN z dwoma rodzajami spoiw: niskotopliwym spoiwem amorficznym i spoiwem szklanokrystalicznym. Wytrzymałość takich układów związana jest głównie z właściwościami granicy faz cBN- stopione krzemiany oraz ostateczną strukturą fazy wiążącej. Zbadano skład chemiczny granicy fazowej odpowiadający właściwej temperaturze obróbki kompozytów. Stwierdzono, że niski kąt zwilżania w układzie cBN-stopione krzemiany i wysoka praca adhezji nie mają jednoznacznego przełożenia na wysoką wartość modułu sprężystości, E, badanych kompozytów ściernych.
EN
Experimental investigations aimed to determine the effects of phenomena proceeding in an interface during the process of sintering the microcrystalline cBN with two types of binders i.e. fusible amorphous and glass-crystalline silicate materials were carried out. Strength of these materials is mainly bounded up with properties of the cBN-molten silicates interfaces and the final structure of a bonding phase. The chemical composition of the interface corresponding to the characteristic temperature of composite treatment was tested. It was found that a Iow wetting angle in the cBN-molten silicates system and high work of adhesion had not the explicit connection with a high value of Young's modulus of the abrasive composites.
EN
The paper refers to some problems of the EETS interoperability, which is a longterm objective of the EC and based on the directive 2004/52/EC. Interoperability and creating this type system architecture is an open framework in Europe, which enables technical, procedural, contractual level and initializing of projects in European Union. EETS technical architecture was built on CESARE model, defines the technical detail of the interfaces for road charging system that corresponds to the interfaces between the business entities that together operate the service: the Toll Charger, the Toll Service Provider and the Service User.
PL
W referacie przedstawiono wybrane problemy interoperacyjności europejskiej usługi opłaty elektronicznej, która jest celem długofalowym KE i opiera się na dyrektywie 2004/52/WE. Interoperacyjność oraz budowa architektury tego typu systemu, powoduje konieczność opracowania norm w zakresie rozwiązań technicznych, proceduralnych, jak równieS realizacji kontraktów oraz projektów unijnych. Techniczna architektura EETS została zbudowana na podstawie modelu CESARE, w skład której wchodzą cztery elementy: zarządzający interoperacyjnością, operator opłat, usługodawca oraz usługobiorca europejskiej opłaty elektronicznej.
PL
W artykule przedstawiono projekt sterownika inteligentnego domu, w którym zastosowano kilka popularnych na rynku interfejsów. Wobec tendencji wśród projektantów do stosowania możliwie dużej liczby układów z jednym interfejsem, pokazano alternatywne podejście do problemu projektowania układów cyfrowych. Wykazano, że użycie wielu interfejsów, zamiast jednego, może znacznie uprościć konstrukcję urządzenia i prowadzić do obniżenia kosztów jego budowy.
EN
This paper presents intelligent house project uses several various market using interfaces. Against tendency of use only one interface in design, this paper shows alternative approach to the digital circuits design problem. It was proven below that using several interfaces, instead of one, can simplify project and cut build costs, in some particular cases.
EN
The aim of the study was elaboration of a model for prediction of the surface properties of such metallurgical solutions like steels, slags and for steel/slag interfaces for broad range of chemical compositions of the phases and temperatures. There have been carried out the following steps: (i) constructing of the data base for the systems in question, (ii) working out the program for establishing of the equilibrium conditions (chemical compositions) for metal/slag systems, (iii) elaboration of the computer programs for prediction of surface tensions for the systems as follows: metal/gas, slag/gas and metal/slag. The models, constructed by the authors, allow to present results in form of either model equations, Excel sheets or graphic plots.
PL
Celem artykułu było opracowanie modelu dla prognozowania właściwości powierzchniowych roztworów metalurgicznych takich jak stale, żużle oraz układu metal/żużel dla szerokiego zakresu składów chemicznych faz oraz temperatur. Przepro- wadzono następujące kroki: – opracowano bazę danych w układzie pytań, – opracowano program do ustalania warunków równowagowych (skład chemiczny) dla układu metal/żużel, – opracowano program do prognozowania napięcia powierzch- niowego dla układów takich jak: metal/gaz, żużel/gaz, metal/żużel. Zaproponowany model pozwolił na oszacowanie napięcia powierzchniowego w zakresie od 30 do 85 mN/m, przy standardowym zakresie odchylenia. Model opracowany przez autorów pozwala na zaprezentowanie uzyskanych wyników w postaci innych równań modelowych, arkuszy Excela oraz wykresów graficznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.