Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  integracja europejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The purpose of the study is to research the effective international practice of European integration and identify the main system priorities of an effective transformation of the state policy of labor market regulation for Ukraine. The research methods are a comparative analysis concerning the activity of the employment services, the labor market situation in Ukraine and abroad, in particular in Eastern Europe, a statistical analysis of the structure of the employment level, of annual earnings etc., and a systemic analysis, aimed to improve the direction of labor market regulation.
EN
The article analyzes new regionalism in the context of regional development in the conditions of European integration and globalization. In the first part of the study, traditional (“old”) regionalism was characterized as a cultural and pragmatic context of the region’s functioning and development, as well as a starting point for shaping the concept of new regionalism. Next, the discourse of new regionalism was presented as a theoretical concept, as well as a political and socio-economic doctrine, used in practical activities in the field of status changes, functions and conditions of development of modern regions. The last part of the article focuses on the analysis of new regionalism as a development paradigm. It has been shown, that in the condition of European integration and globalization, new regionalism, as a development strategy, creates new opportunities and promising perspectives in overcoming the problems and development inequalities of regions. The analysis and characteristics of the subject matter were extended to include elements of the critique of the new regionalism paradigm. This allowed to give practical meaning to theses and postulates of this concept and to show its weaknesses and limitations related, among others, to the change in the role of nations and the diversity of forms and content of region’s interests in the European Union.
EN
The study concerns a natural cluster that arises as a consequence of the development of Euroregion. Each Euroregion has a "form" of a cluster "inscribed" into the philosophy of its functioning, which in turn creates a new management structure for the area covered by Euroregion. To document the above statement, the study attempted to compare the characteristics of Euroregion and a cluster, to describe mutual dependencies and convergences between them, which was included, among others, in the form of synthetic tables (Tables 4 and 5). Euroregion itself is a cluster, and it manages its subordinate area through Euroregional institutions. The term "natural" stems from the fact that Euroregion as a region bears the signs of naturalness, as it is created from the bottom up due to natural causes and motives, which through formalisation take on a specific shape of the structure with its institutions. Euroregion itself (a natural cluster), in addition to its management capabilities over the region, is also managed by the institutions representing it (described here is the Association of European Border Regions - AEBR). As a result, Euroregion as a natural cluster manages on its own and is subject to being managed.
PL
Artykuł prezentuje analizę problematyki zarządzania wielopoziomowego na przykładzie polityki energetycznej Unii Europejskiej. Proces integracji w Europie Zachodniej stanowi złożone zjawisko polityczne, społeczne i gospodarcze. Odpowiednie zarządzanie złożoną strukturą UE jest zarówno próbą skuteczności procesu integracji, jak również ważnym wyzwaniem, od którego zależy przyszłość projektu integracyjnego. Polityka energetyczna stanowi interesujące studium przypadku, na bazie którego można doskonale zaobserwować zarówno możliwości, jakie oferuje model multi-level governance dla jej skutecznego prowadzenia, jak również podstawowe trudności w jego praktycznym wdrażaniu. Celem artykułu jest pokazanie, iż koncepcja wielopoziomowego zarządzania mogłaby być bardziej efektywnie realizowana w polityce energetycznej UE, ale są ku temu różnorodne ograniczenia.
EN
The article is an analysis of multi-level governance issues on the example of the EU energy policy. The integration process in Western Europe is a complex political, social and economic phenomenon. Adequate management of the complex EU structure is both an attempt at the effectiveness of the integration process and an important challenge for the future of the integration project. The energy policy is an interesting case study, on the basis of which we can perfectly observe both the possibilities offered by the multi-level governance model for its effective management as well as the basic difficulties in its practical implementation. The aim of the article is to show that the concept of multi-level governance could be more effectively implemented in the energy policy of the EU, although there are various constraints to this.
EN
The article presents the question of solidarity in relation to the energy policy of the European Union. This topic seems particularly important in the context of the crisis of the European integration process, which includes, in particular, economic problems, the migration crisis and the withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Brexit). The issue of solidarity was analyzed from the legal and formal, institutional, and functional and relational points of view. The aim of the article is to show to what extent the theoretical assumptions, resulting from the provisions of European law on the solidarity, correspond with the actions of the Member States in the energy sector. The practice of the integration process indicates that the particular national economic interests in the energy sector are more important for the Member States than working towards European solidarity. Meanwhile, without a sense of responsibility for the pan-European interest, it is not possible to effectively implement the EU’s energy policy. The European Commission – as the guardian of the treaties – confronts the Member States with ambitious challenges to be undertaken “in the spirit of solidarity”. In the verbal sphere, this is supported by by capitals of the individual countries, but in practice, the actions taken divide the Member States into opposing camps instead of building a sense of the European energy community. This applies in particular to such issues as: the management of the energy union, investments in the gas sector (e.g. Nord Stream I and Nord Stream II), and the position towards third countries – suppliers of energy raw materials to the EU (in particular towards the Russian Federation). Different views on the above problems make it extremely difficult for Member States to take action “in the spirit of energy solidarity”. Thus, the energy problem becomes another reason for the weakening of European unity.
PL
Artykuł prezentuje problematykę solidarności w odniesieniu do polityki energetycznej Unii Europejskiej. Tematyka ta wydaje się szczególnie istotna w dobie kryzysu procesu integracji europejskiej, na który składają się w szczególności problemy gospodarcze, kryzys migracyjny oraz wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE (tzw. Brexit). Zagadnienie solidarności zostało poddane analizie w trzech płaszczyznach badawczych: formalno-prawnej, instytucjonalnej oraz funkcjonalno-relacjonalnej. Celem artykułu jest wykazanie, w jakim stopniu założenia teorii, wynikające z zapisów prawa europejskiego w zakresie solidarności korespondują z rzeczywistymi działaniami państw w sektorze energetycznym. Praktyka procesu integracji wskazuje bowiem, że partykularne, narodowe interesy gospodarcze w sferze energii są bardziej istotne dla państw członkowskich, aniżeli wspólne działanie na rzecz europejskiej solidarności. Tymczasem, bez poczucia odpowiedzialności za interes ogólnoeuropejski nie jest możliwe efektywne realizowanie założeń polityki energetycznej UE. Komisja Europejska – jako strażniczka traktatów – stawia przed państwami członkowskimi ambitne wyzwania, które mają być podejmowane „w duchu solidarności”. W sferze werbalnej znajduje ona poparcie w stolicach poszczególnych krajów, jednak – w praktyce – podejmowane są działania, które zamiast budować poczucie europejskiej wspólnoty energetycznej, dzielą państwa członkowskie na przeciwstawne obozy. Dotyczy to zwłaszcza takich kwestii, jak: zarządzanie unią energetyczną, inwestycje infrastrukturalne w sektorze gazowym (np. Nord Stream I oraz Nord Stream II), stanowisko wobec państw trzecich – dostawców surowców energetycznych do UE (w szczególności wobec Federacji Rosyjskiej). Zróżnicowane spojrzenie na powyższe problemy powoduje, że państwom członkowskim niezwykle trudno jest podejmować działania „w duchu solidarności” energetycznej. Tym samym, problematyka energii staje się kolejną przesłanką do osłabienia jedności europejskiej.
EN
The Visegrad Group countries’ accession to the European Union (EU) gave new perspectives for the future economic and social development of the region. The full integration of the Visegrad Group countries with the European Union is conducive to generating new challenges i.a. in the field develop of broadly understood entrepreneurship. Textiles is one of the sectors of the European economy which, in the current financial perspective, significantly contributes to the creation of new jobs and the development of entrepreneurship, which ultimately affects the growth of competitiveness of the integrating countries. The aim of this paper is to examine the competitive position of the textile sector (CN 50-60 and 63) of the Visegrad Group countries as a whole in trade with the European Union in the period 2004-2016. Preliminary analysis of the problem allowed to formulate the following research hypothesis: The Visegrad Group countries’ accession to the European Union has a positive impact on entrepreneurship development and improving competitiveness of the textile sector of The Visegrad Group countries in the context of implementation of the Europe 2020 Strategy.
PL
Przystąpienie państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej dało nowe perspektywy dla rozwoju gospodarczego i społecznego tego regionu. Pełna integracja państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską sprzyja generowaniu nowych wyzwań m.in. w zakresie rozwijania szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Sektor tekstylny jest jednym z działów gospodarki europejskiej, który w obecnej perspektywie finansowej znacząco przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości, co finalnie wpływa na wzrostu konkurencyjności integrujących się państw. Celem pracy było zbadanie pozycji konkurencyjnej sektora tekstylnego gospodarki państw Grupy Wyszehradzkiej w handlu z Unią Europejską w latach 2004-2016. Wstępna analiza problemu pozwoliła na postawienie hipotezy badawczej, która brzmi: akcesja państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej ma pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości oraz poprawę konkurencyjności sektora tekstylnego tych państw w kontekście realizacji Strategii Europa 2020.
EN
Purpose. Recently, foreign economic activity in Ukraine has gradually shifted towards the European Union (EU). The EU’s special interest in the potential of Ukraine’s transit transport lies in the geographical position of the country, which is located on the main routes of international freight traffic. The article aims to study the status and development opportunities in the field of transit freight transport of the Ukrainian railway joint-stock company (JSC Ukrzaliznytsya) within the framework of European integration. Methodology. The article presents the analysis of the activity of the JSC Ukrzaliznytsya in the field of transit freight transport for the period of 2005-2017 and outlines the strategic prospects for its development as a significant transit route considering the conditions of European integration. The methodology included theoretical and practical research using statistical methods; methods of comparative analysis; ABC analysis method; and taxonomic method. Results. The JSC Ukrzaliznytsya was analysed to determine the status of its activity in the field of transit freight transportation for 2005-2017. A structural-dynamic analysis was made to estimate cargo volumes transported by railway enterprises and related revenues. 18 types of cargo were identified using the ABC analysis method based on two indicators, namely, “volumes of transportation” and “revenues from cargo transit”. Also, taxonomic indicators of the level of system development were considered and revenues from cargo transit for the analysed period were estimated. Finally, recommendations were proposed regarding the development of a joint-stock company as a strategic cargo transporter under the conditions of European integration with Ukraine. Practical implications (if applicable). The results of the conducted research and performed calculations confirmed the need to refocus the management activity of the JSC Ukrzaliznytsya in the field of cargo transit towards strategically important cargoes, which have the largest share in the structure of financial results. This will enable the company to achieve its leading role as a strategic transit carrier of the European Union in the near future.
EN
This article attempts to determine the most significant tendencies and changes observed in Poland’s core markets of agricultural products, which occurred during the period preceding Poland’s accession to the European Union (1994-2003) and after the accession (2004-2013). The key markets of agricultural products include markets with the largest value of commodity production during the analysed period, such as cereals, potatoes, sugar beet, rapeseed, fruit, vegetables, pork, beef and poultry, cows’ milks and eggs. The development of domestic production, consumption and real purchasing prices were observed and compared in order to achieve the main objective. The research was preceded by the characterisation of macroeconomic and resource conditionalities of agricultural production as well as the trade balance of the Polish agrifood sector. On the basis of the conducted studies, there were singled out three groups of markets in which the situation during the period following Poland’s accession to the EU developed in a similar way.
PL
W artykule podjęto próbę określenia najistotniejszych tendencji i zmian zaobserwowanych na podstawowych rynkach produktów rolnych w Polsce, które nastąpiły w okresie przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (1994-2003) oraz po niej (2004-2013). Do podstawowych rynków produktów rolnych zaliczono rynki charakteryzujące się największą wartością produkcji towarowej w badanym okresie, takie jak: zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, owoce, warzywa, mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe, mleko krowie i jaja. Realizacji celu głównego posłużyła obserwacja i porównanie kształtowania się krajowej produkcji i zużycia oraz realnych cen skupu. Badania poprzedzono scharakteryzowaniem uwarunkowań makroekonomicznych i zasobowych produkcji rolnej oraz bilansu wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego. Na podstawie przeprowadzonych badań wyodrębniono trzy grupy rynków, na których sytuacja w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej kształtowała się w zbliżony sposób.
EN
One of the sectors of the European economy affecting the effective implementation of the Europe 2020 Strategy is the textile industry sector. In the current financial perspective, the European Union is making a significant contribution to maintaining its growth with the aim of creating opportunities for job creation. Croatia's accession to the European Union (EU) gave new perspectives for future economic and social development of the country. Full integration of the country is also conducive to generating new challenges, especially for economic entities operating in the Croatian textile sector. The aim of this paper is to examine the competitive position of the textile sector of the Croatian economy in the period 2005 – 2016. Preliminary analysis of the problem allowed to formulate the following research hypothesis: Croatia's accession to the European Union has a positive impact on improving the competitiveness of the Croatian textile sector in the context of implementation of the Europe 2020 Strategy.
PL
Jednym z sektorów gospodarki europejskiej mających wpływ na efektywną realizację założeń Strategii Europa 2020 jest sektor tekstylny. W obecnej perspektywie finansowej Unia Europejska znacząco przyczynia się do utrzymania wzrostu sektora upatrując w tym szansy na stworzenie nowych miejsc pracy. Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej dało nowe perspektywy dla przyszłego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Pełna integracja kraju sprzyja również generowaniu nowych wyzwań w szczególności dla podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w chorwackim sektorze tekstylnym. Celem niniejszej pracy jest zbadanie pozycji konkurencyjnej sektora tekstylnego gospodarki Chorwacji w latach 2005 – 2016. Wstępna analiza problemu pozwoliła na postawienie hipotezy badawczej, która brzmi: akcesja Chorwacji do Unii Europejskiej ma pozytywny wpływ na poprawę konkurencyjności chorwackiego sektora tekstylnego w kontekście realizacji Strategii Europa 2020.
10
Content available Agriculture in Ukraine towards European integration
EN
Ukraine has already made a number of important steps on the way to the European integration. But they are mostly not quite systematic or incomplete. First of all it concerns agriculture. There are favourable natural conditions in Ukraine but economic and political situation here is an obstacle to its successful development. Agriculture today is the most profitable sector of Ukraine’s economy. It brings the biggest foreign exchange impact of exports of agricultural products and food. So, on the way to European integration we should pay great attention to this sector of the economy. However, it is clear that in future we cannot rely only on the agricultural sector, since in this case there is a real danger to become an agrarian supplement rather than an agrarian country. The more so, that a structure of export of agricultural produce of Ukraine is on a large account unsatisfactory, as raw material prevails in it, and in the structure of its import there are mainly the finished products. In addition, for the necessities of agrarian economy much technique is imported, which makes the prevailing part in the general mass of technology serving this sector. Therefore, the main results of agricultural research, its trends and prospects in terms of European integration are depicted and analyzed in this article. The agriculture and fulfilment of its mission in Ukraine are shown. The analysis results of Ukrainian export and import of agricultural products and food as well as the determination of the present situation causes and the main ways and possibilities of its improvement are presented.
11
Content available Idea Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego
PL
Schengen to synonim europejskiej integracji. Beneficjentami są miliony osób korzystający codziennie z prawa do swobodnego przekraczania granicy wewnętrznej, cudzoziemcy mogący podróżować po krajach Schengen na podstawie jednolitej wizy, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w wielu państwach Unii Europejskiej. Od początku istnienia strefy Schengen fundamentem prawidłowego funkcjonowania były: solidarność, wzajemne zaufanie i lojalność wobec innych należących do niej państw. W związku z masowym napływem imigrantów do Europy i zamachami terrorystycznymi w Paryżu coraz głośniej w Unii Europejskiej o ograniczeniu swobodnego przepływu osób. Możliwość swobodnego przemieszczania się po Europie znajduje się obecnie w poważnym niebezpieczeństwie. W artykule podjęto próbę analizy sytuacji społeczno-politycznej w Europie oraz jej potencjalnego wpływu na przyszłość dorobku Schengen.
EN
Schengen is a synonymous of European integration. The beneficiaries are millions of people who every day exercise their right to free crossing of internal border, foreigners that could travel to the Schengen countries on the basis of a unitary visa, the enterprises that operate in many European Union countries. Since the Schengen area introduction, the foundation of its proper functioning have been as follows: solidarity, mutual trust and loyalty to other countries belonging to it. Due to the massive influx of immigrants to Europe and the terrorist attacks in Paris, the discussion to limit the free movement of persons in the EU is getting louder. The possibility of free movement around Europe is now in serious jeopardy.
PL
Rozwój regionalnych, transgranicznych połączeń kolejowych w Europie Zachodniej stanowi istotny czynnik wzrostu ekonomicznego oraz ważny aspekt integracji europejskiej. Koleje regionalne łączące sąsiadujące państwa nie tylko stanowią dopełnienie głównego systemu transportowego kontynentu, ale stanowią istotny wkład w rozwój ekonomiczny obszarów nadgranicznych. Polska w okresie transformacji i integracji europejskiej po roku 1989 doświadczała bardzo wielu zmian w zakresie kolejowych połączeń transgranicznych. Znoszenie wiz do państw sąsiednich, likwidacja granicy celnej czy wreszcie przystąpienie do strefy Schengen walnie przekładały się na funkcjonowanie połączeń. Obecnie realny wpływ posiada regionalna i państwowa polityka transportowa, a także dążenia przewoźników do pozyskiwania nowych klientów. Główną barierą są przepisy odnośnie ruchu kolejowego. Nadal potencjał kolei w obsłudze połączeń transgranicznych nie jest w pełni wykorzystany. Znamienny jest fakt, że połączenia z krajami bałtyckimi, mimo politycznej wagi projektu Rail Baltica, nie funkcjonują dobrze. Artykuł prezentuje przemiany w zakresie regionalnych, kolejowych połączeń transgranicznych w latach 1990–2016, przedstawiając je w odniesieniu do połączeń dalekobieżnych.
EN
The development of regional, cross-border rail connections in Western Europe is an important factor in economic growth and brings a significant contribution to the European integration. Regional railways connecting the neighbouring states not only complement the main transport system of the continent, but stimulate local development of border areas. Since 1989, the begin of socio-economic transition, Poland has experienced many changes in the field of cross-border rail connections. The abolitions of visas for neighbouring countries, the access to common market (the abolition of custom border) and finally accession to the Schengen area has been instrumentally translated into functioning of the rail connections. At present, the real impact have regional and national transport policies as well as efforts of rail companies to acquiring new customers. Still, the potential of railways to operate cross-border connections is underestimated. However, the situation at the borders of countries with large tradition (Germany, the Czech Republic) rail is steadily improving. Significantly, the connection with the Baltic countries, despite the political importance of the project Rail Baltica, does not function well. The article presents changes in the field of regional, crossborder rail connections in the years 1990 - 2016, presenting them with regard to long-distance connections.
EN
Moving the customs border of the European Union on to the line of the Bug river and the appearance of foreign investors in the eastern Poland in the impact area of the No. 2 Pan-European Transport Corridor has created new opportunities for development in the recent years. This article aims to characterize logistical centres and their potential on the example of eastern Poland’s No. 2. Pan-European Transport Corridor’s area. The analysis of the nature and function of the logistical centre leads the author to derive his own definition of a logistical centre.
XX
Przesunięcie granicy celnej Unii Europejskiej na linię Bugu i pojawienie się inwestorów zagranicznych na wschodzie Polski w pasie oddziaływania II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego stworzyło w ostatnich latach nowe możliwości rozwojowe. Celem artykułu jest scharakteryzowanie centrów logistycznych i ich potencjału na przykładzie Polski wschodniej, w pasie Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr II. Analizę charakteru, funkcjonalności i rodzajów centrum logistycznego zakończono wyprowadzeniem przez autora własnej definicji centrum logistycznego. W artykule opisano inwestycje transportowe we wschodniej części Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr II oraz wskazano na zagrożenia, np. konkurencję za wschodnią granicą ze strony centrów logistycznych lokalizowanych na Białorusi, które mogą przechwytywać ruch towarowy z Rosji i Chin.
EN
European integration is widely studied in Western political thought, however, most researchers focus on supranational processes. While the relationship between European integration and national self-determination remains not enough. In this study, the author tries to examine European integration processes in the post-war period in the context of national self-determination of leading European countrie
EN
The main role in European integration process was played by prominent European politicians called „Fathers of Europe” or „Builders of European Unity”. The federalists predominated among them. They dreamed of common and strong European state similar to the United States. The prime minister of Great Britain – Winston Churchill in his reference to mutual tradition of European nations – inspired the possibility of creating the United Europe in Zurich on 19-th Sept. 1946. This project was supported by Robert Schuman, Konrad Adenauer, Paul Henri Spaak, Altiero Spinelli, and Alicide De Gasperi. Jean Monnet proposed a sector method when perceiving ineffectiveness of the original project. For this reason he suggested the concept of small steps in constructing European structure oriented toward tightening interstate links. This way, the first stage of this concept was implemented through linking French and German sectors of coal and steel. This proposal was supported by French Minister of Foreign Affairs – R. Schuman on 9 May 1951 and named by his surname. The creation of federal structure of Europe was the ambition of „Fathers of Europe”. However, strong reluctance of some states and politicians caused integration mainly in the area of economy. The dynamic political and economic integration occurred after appointing European Union in 1992 based upon federalism. At present the European Union is neither federation nor confederation, because each state possesses its own sovereignty and freedom in the sphere of international relations. In essence, the European Union has an institutionalized form of cooperation between states. Consequently, the European Union can be understood both as international organization and a specific union of states. The success of „Fathers of Europe” is the United Europe, which engulfs the majority of European states and tends to further enlargement. However, the progress in integration of European Union is significant, the process of limiting the role of national states in favor of European Commonwealth is yet a distant project.
EN
The article presents the direction of Ukraine’s European integration of information - educational, scientific, informational activity. Analysis of the main trends in the development process of informational European integration of Ukraine identified their characteristics. Were proved the economic feasibility of informational Ukraine’s European integration.
PL
W artykule przedstawiono kierunek informacyjnej integracji europejskiej Ukrainy - działalności edukacyjnej, naukowej i informacyjnej. Analiza głównych trendów w rozwoju procesu informacyjnej integracji europejskiej Ukrainy identyfikuje czynniki charakterystyczne. Udowodniona została ekonomiczna wykonalność informacyjnej integracji europejskiej Ukrainy.
EN
The purpose of this publication is to show some changes in supply and demand correlations on the cereal market after Poland’s accession into the European Union. To meet the above objective there were compared some data concerning the volume of domestic cereal production and its cereal species structure, foreign trade balance, domestic consumption and purchase price levels. The formation of the above mentioned items was analyzed for two periods. The first one covered the years 1995-2003 whereas the second one was from 2004 to 2012. This allowed us to make some interesting comparisons through the prism of Poland’s accession to the EU. Additionally, long time series increased their reliability. To study supply and demand correlations, there were applied various statistical methods including dynamic indexes, trend models, analyses of correlation and various regression. A comprehensive analysis of the gathered research material allowed us to answer the question about some quantitative and qualitative changes which took place on the cereal market after Poland’s accession to the EU.
PL
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie zmian w relacjach popytowo-podażowych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na rynku zbóż. Aby zrealizować powyższe zadanie zostały porównane dane dotyczące wielkości krajowej produkcji zbóż oraz jej struktury gatunkowej, salda handlu zagranicznego, zużycia krajowego, a także poziomu cen skupu od rolników. Kształtowanie się wymienionych wielkości zostało przeanalizowane dla dwóch okresów. Pierwszy z nich obejmował lata 1995-2003, a drugi zaś zawierał się pomiędzy rokiem 2004, a 2012. Pozwoliło to na dokonanie interesujących porównań poprzez pryzmat akcesji Polski do UE. Z kolei długie szeregi czasowe podniosły ich wiarygodność. Do zbadania zachowania się relacji popytowo-podażowych zostały wykorzystaną wielorakie metody statystyczne, wśród których znalazły się m.in. indeksy dynamiczne, modele trendu, analizy korelacji oraz regresji wielorakiej. Kompleksowa analiza zebranego materiału badawczego pozwoliła odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany ilościowe i jakościowe dokonały się na rynku zbóż po akcesji Polski do UE.
EN
A fundamental element of creating a common European market is the transport policy aiming at developing infrastructure and transport corridors, also involving neighbouring non-EU member countries in this process. In this article, some challenges in creating sustainable transport policy are discussed from a Polish (EU member) and Ukrainian (non-EU member) perspective in the context of the importance of good governance and multilevel governance. Theoretical arguments are provided that the lack of good governance is likely to lead to unsustainable development of transport systems, which may be in particular the case for Ukraine, while a more sustainable development of transport in Poland is supported by the EU policy
PL
Artykuł dotyczy problematyki bezpieczeństwa i obrony Polski na tle Unii Europejskiej, jak również wzmocnienia potencjału UE w dziedzinie zarządzania kryzysowego oraz współpracy w sferze bezpieczeństwa i obrony. Przedstawia również ogólną charakterystykę procesu pogłębiania integracji europejskiej, polegającego na przechodzeniu do coraz wyższych form współpracy między państwami członkowskimi. Artykuł porusza również kwestie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a także scharakteryzowane są w nim niektóre organizacje i jednostki polityczno-wojskowe, działające na rzecz pokoju tak w ramach Unii Europejskiej jak i NATO.
EN
The article discusses the issues of the security and defence of Poland as compared to the European Union, the problems of strengthening the EU's potential in the field of crisis management and the reinforcement of cooperation in the area of security and defence. The article also presents the general situation of the process of increasing European integration, which consists in moving towards more and more superior forms of cooperation between Member states. The authors of the article also discuss the issues of national and international security and describe selected organisations and political and military unitsacting for peace both within the European Union and NATO.
PL
Edukacja jest ważnym instrumentem zmian społecznych, do których należy m. in. tzw. eurointegracja. Nasz kraj jako członek Unii Europejskiej postawił przed szkołą i nauczycielem zadanie przygotowania młodych pokoleń do pracy i współpracy w integrującej się Europie. Słuzy temu proces edukacji europejskiej, mający szerszy wymiar niż tylko nauczanie o Unii Euroo1'II11lkloJ, jej instytucjach i płaszczyznach integracji. Proces ten obejmuje kształtowanie ważnych 1""I"iQlności i postaw młodych Europejczyków, świadomych narodowych korzeni, zdolnych trwania I rozwoju. Realizacja tych zadań jest uzależniona od kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji europejskiej. Analiza literatury zagadnienia i badania, prowadzone wśród kadry nauczycielskiej w województwie podkarpackim pozwoliły na zdiagnozowanie poziomu europejskich kompetencji I gotowości ich rozwijania. Autorka podjęła próbę charakterystyki szeroko rozumianej edukacji europejskiej, przedstawiła jej cele, zadania i formy. Sednem rozważań uczyniła analizę I interpretację wyników badań nad kompetencjami nauczycieli. Prowadzą one do wniosku, że polska szkoła ma wciąż wiele do zrobienia. Wymaga to gruntownych zmian w systemie nauczycielskiej edukacji i rozwijania kompetencji: krytycznych, kreatywnych, komunikacyjnych, informatycznych, językowych, itp. Wielu bowiem nauczycieli traktuje ten obszar edukacji jako działalność nadobowiązkową, a nierzadko wręcz zbędną, z uwagi na niewystarczające przygotowanie i przesyt zadań, które są im narzucone z góry, bez: merytorycznego przekonania, dyskutowania, liczenia się z ich opinią, potrzebami oraz bez świadomości barier, jakie napotykają na swej drodze i prób ich eliminacji.
EN
Education is an important instrument of social change , which includes , among others. so-called . eurointegration Our country as a member of the European Union put in front of the school and the teacher the task of preparing the young generations to work and cooperate in integrating Europe . It serves this process of European education , with a wider dimension than just teaching about the European Union, its institutions and levels of integration. This process includes the development of important capabilities and attitudes of young Europeans , conscious national roots , capable duration and development. The implementation of these tasks is dependent on the competence of teachers in the field of European education. Analysis of literature and research issues , conducted among teachers in the province of Subcarpathian allowed to diagnose the European level of competence and willingness to develop them . The author has attempted characteristics of the wider European education , presented the objectives , tasks and forms. The core considerations made analysis and interpretation of the results of research on teacher competence . They lead to the conclusion that the Polish school is still much to do. This requires fundamental changes in the system of teacher education and competence development : critical , creative , communication , information , language , etc. This is because many teachers treat the area of education as an activity OPTIONAL , and often downright useless , due to the lack of preparation and a glut of tasks that they are imposed from above without : substantive beliefs , discussing, counting up to their opinion , without being aware of the needs and the barriers they encounter along the way and attempts to eliminate them.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.