Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacje słoneczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W poprzednich dwóch artykułach przedstawiliśmy nierównomierność i wielogodzinne, a nawet kilkudniowe przerwy w produkcji energii elektrycznej w instalacjach wiatrowych i słonecznych, a następnie wykazaliśmy, że magazynowanie ilości energii potrzebnych do wyrównania takich luk nie jest obecnie technicznie możliwe. Wobec tego, że energię elektryczną musimy dostarczać wtedy, gdy jest ona potrzebna, zastanówmy się, jak zapewnić ciągłość zasilania w systemie elektroenergetycznym.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań opisujące pracę wybranego polikrystalicznego krzemowego modułu fotowoltaicznego oświetlanego skoncentrowanym promieniowaniem słonecznym (SPS). Celem zastosowania SPS jest zwiększenie wydajności modułów PV w stosunku do modułów o takiej samej aperturze pracujących w standardowym promieniowaniu słonecznym. Jako układu koncentrującego promieniowanie użyto specjalnie skonstruowanego koncentratora z lustrem parabolicznym i folią refleksyjną. Rozpatrzono trzy warianty pracy instalacji PV, tj. gdy moduł był zamontowany stacjonarnie w stojaku, gdy był umieszczony na trakerze oraz gdy znajdował się w pobliżu ogniska koncentratora. Przeanalizowano również wpływ temperatury ogniwa PV na parametry jego pracy.
EN
In the paper results of investigation of a selected polycrystalline silicon solar cell in concentrated solar radiation (CSR) are described. The aim of CSR usage is increase of PV modules energy efficiency comparing PV modules with the same aperture working in nonconcentrated solar radiation. A specially developed device with a parabolic mirror and reflective foil was used as a solar radiation concentrator. The three variants, i.e. standalone PV cell, PV cell with tracker (non-concentrated radiation) and in concentrated radiation are examined. Moreover, the influence of a solar cell temperature on its efficiency is analyzed.
PL
W artykule wykazano przydatność systemu monitorowania ilości ciepła użytkowego uzyskiwanego z instalacji słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach wielorodzinnych. Dane pomiarowe uzyskane w trzech podobnych obiektach zostały zestawione z danymi wygenerowanymi za pomocą programu symulacyjnego T*Sol. W badanym okresie 46 dni słonecznych ilości uzyskiwanego ciepła okazały się niższe o około 25-30% niż przewidywania symulacji. Zestawienie wartości maksymalnej temperatury czynnika roboczego w kolektorach uzyskiwanej w poszczególnych dniach z analogicznymi danymi z symulacji nie wykazało występowania stagnacji. Rozważono inne możliwości wyjaśnienia odnotowanych rozbieżności.
EN
The article demonstrates the usefulness of a system monitoring the amount of heat obtained from a solar installation provided for preparation of usable hot water in multifamily buildings. The measurement data from three similar objects are compared with the data generated by the simulation program T * Sol. The measurement period included 46 sunny days. The heat quantity obtained was by about 25-30% smaller than predicted in the simulations. The comparison of the maximum temperature obtained from collector working medium in different days with similar data from the simulation does not show the existence of stagnation. Other possible explanations of reported discrepancies have been considered.
PL
Artykuł poświęcony nowoczesnym regulatorom słonecznym typu Logamatic S.C. oferowanym przez firmę Buderus do obsługi różnych konfiguracji instalacji słonecznych, przeznaczonych do przygotowania c.w.u. Regulatory te zapewniają maksymalny uzysk energii promieniowania słonecznego z kolektorów. Przedstawiono charakterystyki techniczne i użytkowe trzech typów tych regulatorów różniących się stopniem zaawansowania, a są to: regulator standardowy Logamatic SC 10, średniozaawansowany Logamatic SC 20 i zaawansowany Logamatic SC 40. W materiale podano wybrane schematy hydrauliczne, w których zastosowanie może znaleźć regulator typu Logamatic SC 40.
EN
The paper deals with modem controllers for solar tap water heating systems type Logamatic S.C offered by Buderus. These controllers ensure maximal efficiency of solar collectors. Technical and exploitation properties of three more and less advanced controllers are presented. These controllers are: standard Logamatic SC 10, more advanced Logamatic SC 20 and the most adwanced Logamatic SC 40, Examples of solar heating systems equipped with the Logamatic SC 40 controller are described.
PL
Artykuł poświęcony regulacji przepływu pośredniego nośnika ciepła ( płynu solarnego ) w instalacji kolektora słonecznego. W części pierwszej tej publikacji zwrócono uwagę na wpływ prawidłowego przepływu tego płynu na sprawność kolektora i osiągany w nim przyrost temperatury nośnika ciepła. W dalszej części sporo uwagi poświęcono nie domaganiom występującym w pracy instalacji solarnej. W pierwszej kolejności dotyczącym zbyt małego przepływu płynu solarnego ze wskazaniem negatywnych konsekwencji zaistnienia takiej sytuacji. W podobnej konwencji omówiono problem zbyt dużego przepływu płynu solarnego. W podsumowaniu autor zauważa, iż nieprawidłowe ustawienie wymaganego przepływu płynu solarnego przez kolektory, względnie zaniechanie wykonania takiej regulacji może być niezwykle niebezpieczne dla instalacji solarnej
EN
This paper deals with the problem of control of heat-transfer fluid flow in solar heating systems. The influence of this flow on efficiency and thermal effect in solar collectors is described. Malfunctions of solar systems due to insufficient or excessive solar fluid flow are mentioned. The conclusion is that lack of control of heat-transfer fluid can be dangerous for solar systems.
PL
Artykuł poświęcony regulacji przepływu pośredniego nośnika ciepła (płynu solarnego) w instalacji kolektora słonecznego. W części pierwszej tej publikacji ( „TCHK”, nr 3/2010, s. 88) zwrócono uwagę na wpływ prawidłowego przepływu tego płynu na sprawność kolektora i osiągany w nim przyrost temperatury nośnika ciepła. Sporo uwagi poświęcono nie domaganiom występującym w pracy instalacji solarnej. W pierwszej kolejności dotyczącym zbyt małego przepływu płynu solarnego ze wskazaniem negatywnych konsekwencji zaistnienia takiej sytuacji. W podobnej konwencji omówiono problem zbyt dużego przepływu płynu solarnego. Część druga tej publikacji poświęcona jest istotnemu zagadnieniu sygnału wykorzystywanego do uruchomienia pompy obiegowej instalacji solarnej, którym jest odpowiednia różnica temperatur, jaka musi zaistnieć podczas pracy kolektorów słonecznych. Autor rozważa dwa przypadki; zbyt dużej i zbyt małej różnicy załączeniowej, i wynikającym z tych sytuacji konsekwencjom
EN
This paper deals with the problem of control of heat-transfer fluid flow in solar heating systems. The influence of this flow on efficiency and thermal effect in solar collectors has been described in the first part ("TCHK" nr 3/2010 p.88). Malfunctions of solar systems due to insufficient or excessive solar fluid flow have also been mentioned. The second part deals with an importantproblem of proper signal used to swich the pump of solar fluid on. This signal is the temperature difference during operation of solar collectors. The consequences of too high and too low switch-on temperature difference are discussed.
11
Content available remote Urządzenie zastępujące pompę cyrkulacyjną w instalacji słonecznej
PL
W referacie przedstawiono urządzenie współpracujące z instalacją słoneczną. Ma ono na celu zastąpienie pompy cyrkulacyjnej zasilanej energią elektryczną. Urządzenie to działa na zasadzie wykorzystania różnicy ciśnień pary nasyconej czynnika roboczego przy różnych temperaturach w gałęziach obiegu, Przedstawiono również wyniki badań urządzenia współpracującego z kolektorem słonecznym przy różnych warunkach nasłonecznienia.
EN
The self-pumping device that work with solar installation is presented in this article. It device can substitute for circulating pump which works with power supply. The difference of saturated vapour pressure of heat carrier in branches of the circulating contour is used for the device operating. The result of tests of the device that was connected with solar installation at different conditions of insolation.
12
PL
W referacie opisano warunki dostepności energii promieniowania słonecznego, ze szczególnym uwzględnieniem warunków krajowych, w tym napromieniowania różnie usytuawanych powierzchni. Określono i wyszczególniono możliwości stosowania różnych rozwiązań instalacyjnych, jak i rozwiązań obudowy budynku.
EN
The paper describes the availability of solar energy, with focus on Polish conditions. The irradiation of surfaces with different inclination and orientation is well as solar passive systems and solar architecture in Poland are presented.
13
Content available remote Analiza wyników badań wykrzystania instalacji słonecznej w budynku mieszkalnym
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, które uzyskano na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym. Typową instalację słoneczną z płaskimi kolektorami cieczowymi zainstalowano w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w miejscowości Kamieniec Wrocławski (okolice Wrocławia). Otrzymane wyniki są podsumowaniem czteroletnich badań i pomiarów przeprowadzonych w latach 2002-2005. Wyniki badań zaprezentowano dla okresu od 31 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.
EN
The article presents the test results obtained from a specially prepared test stand. The typical solar energy installation with flat liquid collectors has been installed on a detached house located in Kamieniec Wroclawski (in the vicinity of Wroclaw). The results obtained sum up the four-year test and surveys carried out in the years 2002-2005. The test results presented refer to the period from 31 December 2001 to 31 December 2005.
PL
Każdy kolektor słoneczny pracuje praktycznie cały czas w stanie nieustalonym. Energia użyteczna odbierana z kolektora jest funkcją nie tylko parametrow otoczenia (promieniowanie, temperatura) czy też chwilowego obciążenia, ale także w dużym stopniu zależy od pojemności cieplnej elementów konstrukcyjnych kolektora. Zwyczajowo zyski energetyczne kolektora słonecznego opisuje się jego charakterystyką cieplną uzależniającą energie użyteczną odbieraną z kolektora od promieniowania słonecznego padającego na kolektor oraz temperatury pracy kolektora. Charakterystyki takie są jednak słuszne jedynie dla stanów ustalonych, a więc w warunkach rzeczywistych zyski energetyczne kolektora mogą być mniejsze, niż wynika to z obliczeń statycznych. Z drugiej strony, informacje uzyskane z pomiarów parametrów pracy kolektora w stanie nieustalonym i ich odpowiednia obróbka, pozwalają na określenie charakterystyki statycznej kolektora. Przedstawiony referat omawia ob wymienione wyżej zagadnienia.
EN
Almost every solar collector is in transient state in majority of operation time. Useful energy provided by collector is strong function of ambient conditions (solar radiation intensity, ambient temperature), but also depends on instantaneously collector load and thermal capacities of collector elements. Usually the solar collector usefull heat gain rate is describing by collector thermal characteristic which relates collector output to the solar radiation and operating temperature. However, these characteristics are valid only for steady state. In real operating conditions collector heat gain rate can be far lower compared to the steady state calculations. On the other hand, steady state thermal characteristics can be determined from collector dynamic measurements. The both mentioned above problems are discussed in this paper.
17
Content available remote Instalacje słoneczne w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Szczecińskiej
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia promieniowania cieplnego, w tym podstawowy model tego promieniowania - promieniowanie czarne, wraz z odniesieniem do niego promieniowania ciał rzeczywistych. Dalej przedstawiono emisję promieniowania z powierzchni dyfuzyjnych, a następnie rozważono problem emisji netto promieniowania cieplnego z obiektu w otoczeniu. Właściwe określenie temperatury otoczenia i jego ukształtowania, tworzącego scenę termograficzną, jest bardzo istotne przy detekcji promieniowania i bilansach energii w układzie budynek otoczenie.
PL
W referacie przeprowadzono analizę ekonomiczną opłacalności wykorzystania instalacji słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, na podstawie, której sformułowano wnioski określające działania sprzyjające popularyzacji zastosowań odnawialnych źródeł energii.
EN
The paper presents an economic analysis of profitability of solar instalation applied for raw water preheating. Results of this analyses led to some conclusions enabling to determine actions making renewable energy sources more popular.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.