Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja odsiarczania spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu wytwarzania nawozu mineralnego w formie granul o rozmiarze ziarna 2–6 mm z odpadowego gipsu z instalacji odsiarczania spalin w granulatorze z płaską matrycą. W badaniach testowano różne lepiszcza w celu prawidłowego scalenia aglomeratów. Otrzymane granulaty badano pod kątem wytrzymałości na nacisk oraz rozkładu w wodzie.
EN
Gypsum from flue gas desulfurization was granulated to grains 2–6 mm in a granulator with a flat matrix by using various binders. The obtained granules showed satisfactory compression strength and resistance in water.
PL
Zastosowanie ochronnych powłok gumowych na powierzchniach elementów instalacji odsiarczania spalin podyktowane jest głównie względami ekonomicznymi. Prawidłowa eksploatacja i stały nadzór diagnostyczny pozwalają na wydłużenie czasu efektywnej eksploatacji instalacji. Ponadto stale prowadzony nadzór diagnostyczny pozwala na ograniczenie lub wyeliminowanie awarii i uszkodzeń ochronnych powłok gumowych oraz na wydłużenie czasu eksploatacji przy spełnieniu przez powłokę swoich właściwości ochronnych. W pracy opisano spotkane podczas prac diagnostycznych uszkodzenia gumowej powłoki ochronnej.
EN
The application of protective rubber linings on surfaces of elements of flue gas desulphurization installations is mainly imposed by economic aspects. Proper operation and constant diagnostic supervision enable extension of effective service life of installations. Moreover, constant diagnostic supervision allows reduction or elimination of failures and defects in protective rubber linings and also service life extension while maintaining protective properties of the lining. The paper presents defects in protective rubber linings detected during diagnostic tests.
PL
Zastosowanie technologii odsiarczania spalin metodą mokrą generuje powstawanie znacznych ilości ścieków technologicznych obciążonych szeregiem zanieczyszczeń, w szczególności takich jak: zawiesiny, sole, metale ciężkie i bor. Ścieki te powstają w instalacjach odwadniania gipsu – w warunkach technologicznych występujących w Elektrowni Połaniec jest to nieoczyszczony filtrat z wirówek gipsu kierowany bezpośrednio do oczyszczalni ścieków z IOS. W artykule podano opis oczyszczalni ścieków z IOS w Elektrowni Połaniec oraz wymieniono problemy eksploatacyjne oraz przebieg prac optymalizacyjnych. Wymieniono wnioski i zalecenia po przeprowadzonej optymalizacji. Wprowadzone zmiany nie gwarantują jednak wystarczającej odporności oczyszczalni ścieków na poważniejsze zakłócenia w pracy IOS. Celowe wydaje się zabudowanie węzła wstępnej separacji osadów ze ścieków surowych dopływających do oczyszczalni, co wiąże się jednak z koniecznością poniesienia niezbędnych kosztów inwestycyjnych.
EN
Application of the wet FGD technology causes the production of large amount of process water full of such pollutants like suspended solids, salts, heavy metals and boron. The sewage is produced in gypsum dehydration units and in technological conditions of Elektrownia Połaniec power station it is a raw filtrate from gypsum centrifuges sent directly to the FGD sewage treatment unit. Given is the description of Elektrownia Połaniec FGD installation, specified are operational problems and described is the progress of optimization undertakings. Presented are conclusions and recommendations after the executed optimization. Alas, the introduced changes do not guarantee sufficient resistance to major disturbances in an FGD operation. It seems that it would be appropriate to install an additional unit for preliminary separation of sediments from raw sewage flowing into the treatment plant but this, in turn, requires bearing certain investment outlays.
PL
Ścieki z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS) w elektrowni zawodowej poddano oczyszczaniu z wykorzystaniem układu Fe⁰/ H₂O₂ i udowodniono, że jest to skuteczna metoda ich oczyszczania. Wartość ChZT w oczyszczanych ściekach zmniejszyła się z 394 do 204 mg/L (o 48,3%) po 15 min prowadzenia procesu przy zastosowaniu dawek reagentów Fe⁰/H₂O₂ 250/600 mg/L. Zastosowanie Fe⁰/H₂O₂ umożliwia skuteczne usunięcie metali ciężkich i boru ze ścieków, aż do 99% w przypadku Zn.
EN
Wastewater from flue gas desulfurization (FGD) by wet-lime method in a power plant were treated by (i) sedimentation, (ii) coagulation and (iii) Fe⁰/H₂O₂ process. It was proved, that Fe⁰/H₂O₂ process is the most effective in FGD wastewater treatment. As a results COD was decreased from 394 to 204 mg/L (48.3% removal) for 15min process time and Fe⁰/H₂O₂ doses 250/600 mg/L. Fe⁰/H₂O₂ process allows effective heavy metals and boron removal.
PL
Określano właściwości wykładzin gumowych po piętnastoletniej ekspozycji w absorberze instalacji odsiarczania spalin (IOS), za pomocą spektroskopii impedancyjnej, elektronowego mikroskopu skaningowego oraz pomiaru twardości. Dodatkowo próbki gumy zarówno eksploatowane w IOS jak i nowe, poddawano starzeniu w autoklawie w warunkach podwyższonego ciśnienia i podwyższonej temperatury. Stwierdzono, że wykładzina z miękkiej, samowulkanizującej gumy chlorobutylowej, stosowana jako ochrona wewnętrznej ściany stalowego absorbera w obszarze zraszania, nie uległa znaczącej degradacji w czasie wieloletniej eksploatacji. Zarówno nowe próbki, jak i eksploatowane w IOS w ciągu 15 lat, które były eksponowane w autoklawie, charakteryzują się większą o kilka stopni twardością w stosunku do wykładzin nowych (w stanie dostawy).
EN
The properties of rubber linings after fifteen year exposure in the absorber of a flue gas desulfurization system (FGD) were determined using impedance spectroscopy, scanning electron microscopy and hardness measurements. In addition, the rubber samples both exploited in FGD and new, were aged in an autoclave at elevated pressure and elevated temperature. It was found that the soft self vulcanizing chlorobutyl rubber lining applied as a protection of the inner wall of the steel absorber in the spray tower did not undergo a significant degradation during long-term exploitation. Both new and exploited for 15 years in FGD samples that were exposed in the autoclave are characterized by a few degrees higher hardness compared to that of the new lining (as delivered).
7
Content available remote Technologie nakładania powłok polimerowych w instalacjach odsiarczania spalin
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania różnych technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych do wytwarzania powłok ochronnych w kominach instalacji odsiarczania spalin. Na wstępie krótko scharakteryzowano wymagania, jakie muszą spełniać materiały polimerowe i powłoki z nich wytworzone w takich zastosowaniach. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane technologie nakładania warstw ochronnych. W podsumowaniu autorzy przedstawili swoje doświadczenia z obserwacji zachowania się jednej z powłok w czasie eksploatacji.
EN
The paper presents possibilities of application of different technologies of plastics processing to manufacture protective coatings in chimneys of combustion gases desulphurization systems. At the beginning basic requirements that polymeric materials and protective coatings manufactured on their basis have to fulfill in such applications are shortly characterized. In the next part of the paper chosen protective coatings application technologies are presented. In the summary authors described their experiences gained during observation of one protective coating exploitation.
PL
W artykule dyskutuje się większość problemów dotyczących mokrych, wapiennych instalacji odsiarczania spalin (IOS), szczególnie jeśli chodzi o dobór materiałów odpornych korozyjnie przez dłuższy czas, bez dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem w ruchu instalacji. Rozważane są również czynniki wpływające na korozję materiałów, takie jak tlenki siarki, chlorki, fluorki, tlenki azotu, temperatura, wartość pH, ale także taki, jak erozja wywołana cząstkami stałymi. Opisano zastosowanie stali węglowej pokrytej gumą, estrem winylowym, żywicą epoksydową, polietylenem, a także takich materiałów jak stale wysokostopowe i stopy niklu, w poszczególnych częściach IOS.
EN
This paper discusses most problems concerning limestone wet flue gas desulphurization (FGD) systems, especially in the selection of corrosion resistant materials for long life and maintenance free operation. Factors influencing materials corrosion, such are sulphur oxides, chlorides, fluorides, nitrogen oxides, temperature, pH value as well as abrasion by solid particles are also considered. Application of carbon steel lined with rubber, vinyl ester, epoxy resin, polyethylene and such materials as high alloy steels and nickel alloys in particular part of FGD is described.
PL
Omówiono zidentyfikowane problemy eksploatacyjne, jakie występują podczas współspalania biomasy w kotłach energetycznych wyposażonych w elektrofiltry oraz w mokre instalacje odsiarczania spalin. Przedstawiono zależności parametrów technicznych, przy których można spodziewać się utrudnień eksploatacyjnych i ograniczeń technologicznych istniejących instalacji współspalających biomasę. Podano wnioski do wykorzystania w eksploatacji i modernizacji tych instalacji, czy też w budowie nowych obiektów.
EN
Discussed are the identified operational problems which occur during biomass co-combustion in power boilers equipped with electrofilters and wet flue gas desulphurizing systems. Presented are dependences of technical parameters, in presence of which we can expect operational and technological difficulties with the existing biomass co-combusting installations. Given are conclusions which can be applied in operation and modernization of such installations or during construction of new objects.
PL
Omówiono założenia, przebieg i efekty modernizacji elementów IOS w Elektrowni Opole: wirnika regavo, dysz absorbera.
EN
Discussed are assumptions, process itself and effects of IOS elements, like REGAVO runner and absorber nozzles, modernization.
PL
Omówiono przyczyny i skutki szybko postępujących procesów korozji i erozji obrotowych wymienników ciepła pracujących w instalacjach odsiarczania spalin. Przedstawiono ocenę przydatności wytypowanych materiałów zastępczych na elementy konstrukcyjne wirników. Przedstawiono ocenę skuteczności wybranego preparatu korekcyjnego i sposób jego wprowadzania do wnętrza wirników. Podano przykładowo niektóre wyniki wykonywanych badań składu chemicznego spalin i osadów oraz badań grawimetrycznych materiałów.
EN
Discussed are reasons and results of quickly advancing corrosion and erosion processes of rotary heat exchangers working in combustion gases desulphurization installations (IOS). Presented is valuation of selected substitute materials usefulness for impeller construction elements. Prepared is efficiency estimation of the selected correction preparation and the method to introduce it into the inside of an impeller. Given are exemplary results of combustion gases and sediments chemical constitution investigations as well as gravimetric investigations of materials.
PL
We współpracy z Katedrą Elektrowni i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej oraz Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Opolu Raciborska Fabryka Kotłów wdrożyła technologię kompleksowego monitorowania trybu przygotowania i realizacji zadań modernizacyjno-inwestycyjnych. Efekty uzyskane z wdrożenia tej technologii przedstawiono w niniejszym opracowaniu. Analiza obejmuje realizację instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni "Bełchatów" kolejno dla bloków 5 i 6 oraz 7 i 8. Podkreślono potrzebę wykorzystania specjalizowanych rozwiązań informatycznych implementowanych jednocześnie u generalnego realizatora i w zespole inżyniera kontraktu.
PL
Na podstawie badań własności statycznych i dynamicznych procesu suchego odsiarczania spalin w kotle OP650b opracowano regulator rozmyty typu Sugeno do regulacji automatycznej dozowania sorbentu wraz z układem ograniczającym dozowanie przy zmniejszeniu skuteczności odsiarczania. Regulatory rozmyte i układy ograniczające wdrożono na trzech blokach w Elektrowni Turów. Ułatwiają one sterowanie tym trudnym do regulacji procesem, zapewniają ograniczenie emisji i zmniejszają nadmierne zużycie sorbentu.
EN
On the base of inestigations of static and dynamic properties of the flue gas dry de-sulphurization system of the OP650b boiler there has been elaborated a fuzzy regulator of the Sugeno type for the automatic control of the sorbent dosing with a system limitting dosing at decrease of the de-sulphurisation efficiency. The fuzzy regulators and limiting system are implemented in three power units of the Turów Power Station. It makes the process so difficult for automatic control easier to control, assures lower emission and decreases sorbent consumption.
PL
Podano ogólny opis konstrukcji słupa oraz szczegóły konstrukcyjne. Zamieszczono sylwetkę zaprojektowanego słupa oraz profil skrzyżowania linii z obiektami instalacji odsiarczania spalin. Podano przykłady zastosowania szczególnie wysokich słupów linii napowietrznych w Polsce.
EN
There are given general description of design and design details of the tower. A silhouette of designed tower and profile of line cross with objects of flue gas de-sulphurisation plant are inserted. There are given examples of use in Poland of peculiarly high towers of overhead power lines.
PL
W artykule przedstawiono problematykę niedawno oddanej do eksploatacji w Elektrowni Łaziska S.A. instalacji odsiarczania spalin dla 4 bloków energetycznych o mocy 225 MW każdy. Elektrownia Łaziska S.A. postawiła przed sobą cel: produkcja energii elektrycznej i cieplnej w sposób bezpieczny, oszczędny, ekologicznie czysty, po konkurencyjnych cenach. Omawiana instalacja przybliża znacznie osiągnięcie tego celu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.