Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 212

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja chłodnicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule podano podstawowe pojęcia związane z niezawodnością i trwałością instalacji chłodniczych oraz pomp ciepła. Opisano ewolucję konstrukcji podstawowego ogniwa instalacji, tj. sprężarek, której celem była poprawa ich niezawodnościowych, energetycznych i eksploatacyjnych właściwości. Rezultatem udoskonaleń konstrukcyjnych oraz technologicznych, niezawodność i trwałość sprężarek oraz innych elementów instalacji wzrosła na tyle, że np. systemy ogrzewania ze sprężarkowymi pompami ciepła z powodzeniem konkurują z tradycyjnymi instalacjami grzewczymi wyposażonymi w kotły gazowe i olejowe i to nie tylko pod względem niezawodności i trwałości, ale również pod względem kosztów eksploatacji, nie mówiąc już o ich znaczeniu w przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji niskiej emisji. W artykule szczególną uwagę zwrócono na niezawodność i trwałość urządzeń chłodniczych eksploatowanych w obiektach handlowych.
EN
The article gives basic concepts related to the reliability and durability of refrigeration installations and heat pumps. The evolution of the basic cell structure of the installation, i.e. compressors, is described aiming to improve their reliability, energy and operational properties. As a result of structural and technological improvements, the reliability and durability of compressors and other components of the installation have increased so much that e.g. heating systems with compressor heat pumps successfully compete with traditional heating systems equipped with gas and oil boilers. The improvements are not only in terms of reliability and durability, but also in terms of operating costs, not to mention their importance in projects aimed at eliminating low emissions. In the article, special attention is paid to the reliability and durability of refrigeration equipment operated in commercial facilities.
PL
Dwutlenek węgla (R744) to naturalny czynnik chłodniczy, który jest coraz częściej stosowany w instalacjach chłodniczych z bezpośrednim odparowaniem. Ze względu na unikalne właściwości termofizyczne, R744 stanowi bardzo dobry zamiennik większości syntetycznych czynników chłodniczych. W artykule scharakteryzowano rozwiązania techniczne pozwalające na wykorzystanie dwutlenku węgla w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych.
PL
Jesteśmy w okresie rewolucji czynników chłodniczych. Co wczoraj było normą, dziś przechodzi do lamusa, a jutro może być zakazane. Ktoś powie: déjà vu. Przecież pod koniec tamtego wieku też odchodziliśmy od R12 i R22, jak i innych czynników z grupy CFC i HCFC, wprowadzając na to miejsce R134a, R404A czy R507. Dziś te czynniki, wprowadzone na rynek po Protokole Montrealskim, powoli znikają z rynku. Po nieco ponad 30 latach czas się żegnać.
PL
Magazynowanie substancji niebezpiecznych − ze względu ich na właściwości toksyczne, palne, wybuchowe, promieniotwórcze − jest dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Na wysoki stopień zagrożenia narażeni są również ludzie przebywający i pracujący w zakładach wykorzystujących takie substancje w procesach produkcyjnych, które obarczone są ryzykiem ewentualnych awarii lub znajdują się w pobliżu dużych składowisk substancji niebezpiecznych. Celem artykułu było określenie − z wykorzystaniem programu ALOHA − zasięgu zagrożenia, jakie niesie ze sobą wyciek amoniaku, na przykładzie instalacji chłodniczej w zakładzie przemysłowym. Przy pomocy oprogramowania ALOHA wykonano obliczenia dla dziewięciu scenariuszy uwolnienia amoniaku znajdującego się w zbiorniku, będącym elementem przemysłowej instalacji chłodniczej. Uzyskane wyniki umożliwiły określenie zasięgu oddziaływania uwolnionego amoniaku w kierunkach prostopadłym i równoległym do kierunku wiatru. Otrzymane wyniki pokazują, że im niższa temperatura i prędkość wiatru, tym zasięg toksycznej chmury jest większy. Przy temperaturze 2,3°C i prędkości wiatru wynoszącej 7,7 km/h szkodliwe stężenie unosi się poza teren zakładu, obejmując pobliskie obszary miejskie. W wyniku tego zagrożeni są nie tylko pracownicy, ale także mieszkańcy miasta, a nawet pobliskich wsi. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza i prędkości wiatru zasięg zagrożenia jest znacznie mniejszy. Przy wzroście temperatury do 6,3°C i prędkości wiatru do 36,7 km/h najbardziej szkodliwe stężenie utrzymuje się wyłącznie na terenie zakładu. Zasięg toksycznej chmury jest prawie 10-krotnie mniejszy niż w przypadku wycieku przy utrzymujących się niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
EN
Storage of hazardous substances due to its toxic, flammable, explosive and radioactive properties is a major threat to the natural environment. In particular, people who are working in industrial cooling installations or in the vicinity of the large repositories of hazardous substances, are exposed to high risk of breakdown. Therefore, the aim of this work was to determine the extent of the threat posed by the ammonia leak on the example of a refrigeration plant in an industrial cooling installation using the ALOHA software. The ALOHA software was applied to analyze 9 scenarios of ammonia release from the tank being a part of the industrial refrigeration system. The obtained results enabled to determine the impact range of the released ammonia in the direction perpendicular to the wind way as a function of the range of action in the direction parallel to the wind way. The obtained results indicate that the lower the temperature and the wind speed, the greater the range of the toxic cloud. At a temperature of 2.3°C and 7.7 km/h of wind speed, the harmful concentration rises outside the plant, covering nearby urban areas. As a result, not only workers but also residents of the city and even nearby villages are at risk. With the increase of air temperature and wind speed, the range of danger is much smaller. With an increase in temperature to 6.3°C and wind speed up to 36.7 km/h, the most harmful concentration is maintained only on the site. The range of the toxic cloud is almost 10 times lower than in case of a leakage for constant weather conditions. The ALOHA software made it possible to simulate the extent of the hazardous toxic zone in case of uncontrolled ammonia leakage from the tank at the industrial plant. The obtained results indicate that the least favorable atmospheric conditions are low air temperature and low wind speed. However, as the air temperature and wind speed increase, the range of danger is reduced.
PL
Instalację chłodniczą można optymalizować pod wieloma względami: kosztowym, energetycznym, bezpieczeństwa, łatwości eksploatacji i serwisu, itd. Część z tych optymalizacji może być realizowana jedynie na etapie projektowania, inne - także w przypadku już istniejących systemów (przynajmniej częściowo). Optymalizacja układów chłodniczych łączy się stricte z jej przeznaczeniem i modelem biznesowym klienta.
EN
The article concerns computer modelling of processes in cooling systems of internal combustion engines. Modelling objectives and existing commercial programs are presented. It also describes Author’s own method of binding graphs used to describe phenomena in the cooling system of a spark ignition engine. The own model has been verified by tests on the engine dynamometer. An example of using a commercial program for experimental modelling of an installation containing a heat accumulator is presented.
PL
We wcześniejszym artykule poruszyłem jeden z powszechnych problemów, jakie występują w instalacjach centralnego ogrzewania, czyli obecność powietrza w instalacji, które skutkuje nieprawidłowym działaniem całego układu. Dzisiejszy tekst chciałbym poświęcić zagadnieniu zanieczyszczeń w instalacjach.
PL
W artykule opisano sposób postępowania zastosowany przy ustalaniu przyczyn awarii w chłodni owoców, która polegała na gwałtownym rozszczelnieniu amoniakalnej instalacji chłodniczej. Wykryto wiele niezgodności spawalniczych. Odrębne zagadnienie stanowił spór, czy zdarzenie należy zakwalifikować jako wyciek, czy eksplozję. Zagadnienie to szerzej zostanie przedstawione w drugiej części.
PL
W pierwszej części artykułu (Dozór Techniczny nr 3/2018) opisano sposób postępowania zastosowany przy ustalaniu przyczyn awarii w chłodni owoców, która polegała na gwałtownym rozszczelnieniu amoniakalnej instalacji chłodniczej. Wykryto całą listę niezgodności spawalniczych. Odrębne zagadnienie w opisywanym przypadku stanowiło rozstrzygnięcie sporu, czy zdarzenie należy zakwalifikować jako wyciek, czy eksplozje. Zagadnienie to szerzej przedstawiono w drugiej części. Od odpowiedzi na to pytanie często zależy decyzja ubezpieczyciela o ewentualnej wypłacie odszkodowania.
PL
Niezależnie od motywacji troska o naszą planetę i jej środowisko oraz racjonalne wykorzystywanie energii jest naszym obowiązkiem i zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń. Zwłaszcza w zakresie ochrony atmosfery - jako inżynierowie chłodnicy oraz inżynierowie inżynierii środowiska - mamy szczególnie dużo do zrobienia.
PL
Koszty eksploatacji instalacji chłodniczych, w szczególności koszty zużycia energii elektrycznej, stanowią temat wielu opracowań naukowych i artykułów w czasopismach branżowych. Dyskusja o wydatkach na energię budzi zawsze żywe zainteresowanie przyznać trzeba, że nie jest to dyskusja łatwa ze względu na mnogość czynników, jakie należy uwzględnić.
PL
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 517/2014 obowiązujące w sposób wiążący na całym terenie Unii Europejskiej wprowadza zakazy stosowania, niektórych czynników chłodniczych w określonych typach urządzeń i instalacji oraz limity ilościowe dotyczące wprowadzania do obrotu czynników chłodniczych. Wymusi ono szerokie stosowanie w instalacjach chłodniczych czynników o niższym GWP.
PL
W naszej codziennej pracy zawodowej, projektując system chłodniczy dla określonego urządzenia chłodniczego, z reguły zapominamy o teorii i termodynamice procesów zachodzących w poszczególnych elementach projektowanej przez nas instalacji chłodniczej. Artykuł jest kontynuacją tematyki podjętej w poprzednim wydaniu.
PL
W naszej codziennej pracy zawodowej, projektując system chłodniczy dla określonego urządzenia chłodniczego, z reguły zapominamy o teorii i termodynamice procesów zachodzących w poszczególnych elementach projektowanej przez nas instalacji chłodniczej.
PL
Miedź to naturalny materiał o znakomitych własnościach fizycznych. Ze względu na nie jest doskonałym materiałem instalacyjnym. Charakteryzuje się trwałością, długowiecznością, stuprocentową przetwarzalnością, bakteriostatycznością, wysoką wytrzymałością i plastycznością, dobrym przewodnictwem cieplnym. Jest odporna na zmiany ciśnienia i temperatury oraz na wysoką i niską temperaturę, jak również na wahania temperatury i ciśnienia, na korozję oraz oddziaływanie większości substancji chemicznych stosowanych w chłodnictwie. Dzięki tym zaletom instalacje z miedzi i jej stopów są szeroko stosowane w klimatyzacji i chłodnictwie.
PL
Równoważenie hydrauliczne, zarówno w przypadku instalacji grzewczej, jak i chłodniczej, polega na dopasowaniu przepływów w instalacji tak, aby były zgodne z wymaganiami projektowymi poprzez zastosowanie odpowiednich zaworów równoważących. Zawory montowane są w określonych miejscach instalacji - zwykle na poszczególnych pionach lub odgałęzieniach. Zdaniem zaworów równoważących jest zdławienie nadwyżki ciśnienia w obsługiwanych obiegach. Ponadto umożliwiają one ustalenie wielkości wymaganego przepływu, a następnie jego korektę w zależności od obciążenia systemu.
PL
Po omówieniu automatyki chłodniczej stosowanej przy układach bezpośrednich, przyszedł czas aby zająć się automatyką stosowaną do układów pośrednich. Wspomnę też o izolacji rurociągów.
PL
W poprzednim artykule omówiliśmy najważniejszą część sklepu: salę sprzedaży oraz urządzenia, które tam się znajdują, czyli meble chłodnicze. Przyszedł czas, by powiedzieć, jak je teraz połączyć, by w pełni spełniały swoje zadanie. Czas na instalacje chłodniczą.
PL
Instalacje chłodnicze w sklepach spożywczych były, są i zawsze będą. Zbyt wiele produktów wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych, jak i mroźniczych, by można było zrezygnować z chłodnictwa. Jak jednak to chłodnictwo wygląda? Czy do każdego sklepu należy podchodzić podobnie? Co jest ważne dla sklepu? Na co zwrócić uwagę? Jakie rozwiązania zastosować? I jaka jest specyfika instalacji chłodniczych dla supermarketów?
PL
Instalacje chłodnicze w sklepach spożywczych były, są i zawsze będą. Zbyt wiele produktów wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych, jak i mroźniczych, by można było zrezygnować z chłodnictwa. Jak jednak to chłodnictwo wygląda? Czy do każdego sklepu należy podchodzić podobnie? Co jest ważne dla sklepu? Na co zwrócić uwagę? Jakie rozwiązania zastosować? I jaka jest specyfika instalacji chłodniczych dla supermarketów?
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.