Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 459

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innowacyjność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie musi wcale przybierać okrągłego kształtu, w którego centrum znajduje się betonowa lub obsadzona trawą wyspa. Część samorządów stawia na innowacyjne rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo drogowe oraz zamieniają skrzyżowania w prawdziwe dzieła sztuki. Jakie miasta zdecydowały się przełamać schemat i wybudować nietypowe ronda?
PL
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjności w różnych gałęziach polskiego przemysłu z uwzględnieniem produkcji artykułów spożywczych. Omówione zostały istota oraz znaczenie innowacji i innowacyjności, uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rodzaje innowacji oraz czynnik ludzki w organizacjach innowacyjnych jak również działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018 w świetle analiz statystycznych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
EN
The aim of the article is to present innovation in various branches of Polish industry, including the production of food products. The essence and significance of innovation and innovation, determinants of innovative activity of enterprises, types of innovation and human factor in innovative organizations as well as innovative activity of enterprises in 2016–2018 in the light of statistical analyzes carried out by the Statistics Poland were discussed.
EN
Ensuring the safety of its citizens is the basic duty of every state. In addition to military and political aspects, economic factors largely shape its level. Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME), as an economical category, have become the subject of interest of both economic and security sciences. This was a natural consequence of the economic transformation process, which along with large state-owned enterprises, resulted in the creation of MSME forming the foundations of the private sector in the economy. The main purpose of the study is to identify and analyze factors conditioning the competitiveness and entrepreneurship of MSME and to assess functioning in aspects of their influence on economic security. The research was carried out using methods of logical inference, critical analysis of the literature on the subject, and above all, using the method of expert assessment (Delphi method). The expert assessment method belongs to the group of heuristic methods. The essence of heuristic methods is to come to new solutions by formulating hypotheses. Due to the research area covering two scientific disciplines: management and quality science and security science, the adopted scientific methods have allowed for objective conduct of the research process. As research shows, it is thanks to MSME that the economy owes its growth and ensuring its uninterrupted functioning, which translates into Poland's economic security.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom jest podstawowym obowiązkiem każdego państwa. Oprócz aspektów militarnych i politycznych na jego poziom w dużej mierze wpływają czynniki ekonomiczne. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MMSP) jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowań zarówno nauk ekonomicznych, jak i nauk o bezpieczeństwie. Było to naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, który wraz z dużymi przedsiębiorstwami państwowymi doprowadził do powstania MMSP stanowiących podwaliny sektora prywatnego w gospodarce. Głównym celem badania jest identyfikacja i analiza czynników warunkujących konkurencyjność i przedsiębiorczość MMSP oraz ocena funkcjonowania w aspektach ich wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne. Badania przeprowadzono metodami wnioskowania logicznego, krytycznej analizy literatury przedmiotu, a przede wszystkim metodą oceny eksperckiej (metoda Delphi). Metoda oceny eksperckiej należy do grupy metod heurystycznych. Istotą metod heurystycznych jest dochodzenie do nowych rozwiązań poprzez formułowanie hipotez. Ze względu na obszar badawczy obejmujący dwie dyscypliny naukowe: naukę o zarządzaniu i naukę o jakości oraz naukę o bezpieczeństwie, przyjęte metody naukowe pozwoliły na obiektywne prowadzenie procesu badawczego. Jak pokazują badania, to właśnie dzięki MMSP gospodarka zawdzięcza swój wzrost i zapewnienie jej nieprzerwanego funkcjonowania, co przekłada się na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski.
EN
A review of selected papers, presented during the 21stInternational Scientific-and-Technical Conference KOMTECH-IMTech “Innovative techniques and technologies for the mining industry in the aspect of safety, efficiency and reliability” are described in the article. During twelve conference sessions forty-four papers, concerning work safety in the mining industry, minerals’ extraction systems, state-of-the-art control, monitoring and diagnostic systems of machines and equipment, cyber-security, new solutions of hydraulic systems, new generation, highly efficient haulage assemblies for longwall systems, hoisting machines, a recovery of minerals, preparation systems, an improvement of mining personnel’s qualifications and an internationalization of the Polish circum-mining sector, were presented. Special attention should be paid to the special session oriented onto a presentation of information about a roadway driving technology with use of a Bolter Miner, and also onto debates concerning the mining industry in future as well as a demand for innovations from the future mining industry.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych referatów wygłoszonych podczas 21. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMTech „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności”. Podczas dwunastu sesji konferencyjnych zaprezentowano czterdzieści cztery referaty dotyczące bezpieczeństwa pracy w górnictwie, systemów wydobywczych, nowoczesnych systemów sterowania, monitoringu oraz diagnostyki maszyn i urządzeń, cyberbezpieczeństwa, nowych rozwiązań układów hydraulicznych, nowej generacji systemów posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych, maszyn wyciągowych, odzysku minerałów, systemów przeróbczych, poprawy kwalifikacji pracowników górnictwa oraz internacjonalizacji polskiego sektora około górniczego. Na szczególną uwagę zasługuje tematyka sesji specjalnej, ukierunkowanej na prezentację technologii drążenia z zastosowaniem kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner, a także debaty na temat górnictwa przyszłości oraz potrzeby innowacyjności w aspekcie przyszłości górnictwa.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu syntetycznego wskaźnika innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz jego poszczególnych składowych na płynność finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H w latach 2008–2019. Zasadnicza część opracowania przedstawia wyniki badania zrealizowanego na podstawie danych pochodzących z Eurostatu i GUS w latach 2009–2016 z prognozą na lata 2017–2019. W celu określenia zależności pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz poszczególnymi składowymi tego wskaźnika i płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H przeprowadzono estymację Klasyczną Metodą Najmniejszych Kwadratów. Uzyskane wyniki wskazują na zależność funkcyjną między płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H a syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz jego składowymi: liczba przedsiębiorstw, stopa inwestycji, wydatki przedsiębiorstw na B+R, produktowe i procesowe innowacje przedsiębiorstw.
EN
The aim of the article is to assess the impact of the synthetic indicator of innovativeness of Polish enterprises in the H sector - transport and storage and its individual components on the financial liquidity of the third level of Polish enterprises in the H sector in 2008–2019. The main part of the study presents the results of the survey carried out based on data from Eurostat and the Central Statistical Office in 2009–2016 with the forecast for 2017–2019. In order to determine the relationship between the synthetic indicator of innovativeness of Polish enterprises in the H sector — transport and storage and its individual components and the financial liquidity of the third level of Polish enterprises in the H sector, the estimation was carried out using the Classic Method of Least Squares. The obtained results indicate a functional dependence between the financial liquidity of the third degree of Polish enterprises in the H sector and a synthetic indicator of innovation of Polish enterprises and its components: number of enterprises, investment rate, R & D expenditure, product and process innovations of enterprises.
EN
Most studies on knowledge spillover hypothesis testing are limited to its occurrence and impact on improving the productivity or performance of the recipient companies. In this study a model is constructed of how to use knowledge spillovers from the provider to the beneficiary company, in the context of the textile industry in Indonesia. The model suggests that the knowledge obtained from the buyer may increase the innovation of domestic enterprise suppliers. The model also represents the possibility of knowledge spillover from labour turnover and the imitation process. A survey was carried out to measure the variables of the study conducted by distributing questionnaires to the marketing manager, human resource manager and operations manager of textile companies. The structural equation model was used to test the hypothesis. The results state that a company with better knowledge management can take advantage of knowledge spillover to produce innovative products that are more accepted by the market.
PL
Większość badań dotyczących testowania hipotezy rozprzestrzeniania wiedzy ogranicza się do jej wystąpienia i wpływu na poprawę produktywności lub wyników przedsiębiorstw-odbiorców. W artykule przedstawiono model wykorzystania transferu wiedzy od dostawcy do firmy beneficjenta w kontekście przemysłu tekstylnego w Indonezji. Model opisuje wiedzę pozyskaną od kupującego, może zwiększyć innowacyjność dostawców krajowych przedsiębiorstw. Model reprezentuje również możliwość przenoszenia wiedzy z rotacji pracowników i procesu naśladowania. Przeprowadzono ankietę wśród kierowników marketingu, zasobów ludzkich i operacyjnych firm tekstylnych. Do przetestowania hipotezy wykorzystano model równań strukturalnych. Stwierdzono, że firma posiadająca lepsze zarządzanie wiedzą poprzez wykorzystanie transferu wiedzy może wytwarzać innowacyjnych produkty, które są bardziej akceptowane przez rynek.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad rolą światła dziennego w wybranych budynkach reprezentatywnych dla twórczości Victora Horty. Przeprowadzono analizę porównawczą czterech obiektów zlokalizowanych w Brukseli: Hôtel Tassel, Hôtel van Eetvelde, Maison et Atelier Horta oraz Magasins Waucquez. W badaniach in situ uwzględniono analizy poziomu oświetlenia światłem dziennym w celu określenia współczynnika oświetlenia dziennego (daylight factor). Przeprowadzone badania wykazały, że światło dzienne było dla Horty jednym z podstawowych elementów kształtujących architekturę budynku, równie istotnym jak prawidłowo zaprojektowany układ funkcjonalno-przestrzenny czy system konstrukcyjny. Do najważniejszych założeń, definiujących rolę światła dziennego w budynkach projektowanych przez Hortę należały: dążenie do zapewnienia użytkownikom budynku kontaktu z przyrodą jako źródłem wszelkiego życia; wzorowane na obserwacji natury dążenie do wyeliminowania stref pozbawionych światła dziennego; dążenie do tworzenia otwartych, jasnych i dobrze wentylowanych przestrzeni, będących dla architekta wyznacznikiem funkcjonalności i elegancji. Wyodrębniono siedem głównych metod, za pomocą których architekt osiągał opisane powyżej cele. Były to: eksperymentalne zastosowanie stali i szkła w fasadach, świetlikach i witrażach; innowacyjne konstrukcje umożliwiające otwarcie przestrzeni i dystrybucję światła wewnątrz budynku; doprowadzanie światła dziennego do wszystkich pomieszczeń; wizualne łączenie wnętrza z zewnętrzem; wykorzystanie klatek schodowych do rozprowadzania światła i powietrza; stosowanie luster optycznie powiększających przestrzeń i odbijających światło oraz wprowadzanie materiałów o wysokiej luminancji i reflektancji. Analizy wykazały, że dzięki stosowaniu tych metod w badanych obiektach uzyskano bardzo wysoki poziom współczynnika oświetlenia dziennego. Najwyższy maksymalny stwierdzono w Magasins Waucquez (18,5%), przy czym średnia wartość współczynnika oświetlenia dziennego dla badanych obiektów przekroczyła 8%, a minimalny poziom w żadnym z budynków nie był niższy niż 2%. Przeprowadzone badania potwierdziły, że Horta jako jeden z pierwszych osiągnął tak znakomite efekty w zakresie oświetlenia dziennego budynków, będąc pod tym względem prekursorem najbardziej aktualnych tendencji w projektowaniu budynków komfortowych dla użytkownika i bezpiecznych dla środowiska naturalnego.
EN
The article presents the results of research on the role of daylight in selected buildings representative of the work of Victor Horta. A comparative analysis of four facilities located in Brussels was carried out, including: Hôtel Tassel, Hôtel van Eetvelde, Maison et Atelier Horta and Magasins Waucquez. In situ studies included analyses of the level of daylight illumination to determine the daylight factor. The research showed that for Horta daylighting was one of the basic elements shaping the architecture of the building, having the same importance as a properly designed functional and spatial layout or a structural system. The most significant assumptions defining the role of daylight in buildings designed by Horta were: the goal to provide the building users with contact with nature; the aspiration (inspired by nature) to illuminate all rooms in the building with daylight; the need to create open, bright and well ventilated spaces that were an indicator of functionality and elegance for the architect. Seven main methods, by which the architect achieved the objectives described above, were identified. These were: the experimental use of steel and glass in façades, skylights as well as in stained glass or lattice windows; innovative structures enabling the space opening and the light distribution inside the building; providing daylight to all rooms; visual connection of the interior with the outside; the use of staircases to distribute light and air; placing mirrors to enlarge the space and reflect light, and the introduction of materials with high luminance and reflectance. Analyses showed that due to the use of these methods in the tested buildings, a very high level of daylight factor (DF) was obtained. The highest maximum value of DF = 18.5% was achieved in Magasis Waucquez, while the average value of the daylight factor for the tested objects exceeded 8% and the minimum DF level in any of the buildings was not lower than 2%. The study confirmed that Horta was one of the first to achieve such excellent results in the field of building daylighting, being a precursor of the most current trends in the design of buildings comfortable for the users and safe for the environment.
EN
The article aims to fulfill the following two objectives: determine and critically assess the percentage of innovative enterprises within the total number of both Polish industrial enterprises and Polish service enterprises; verify the research hypothesis that the universality of innovation implementation is relatively low, that innovation is diversified in industrial and service enterprises, and that innovation depends on the size of the enterprise and the type of innovation. The article was prepared using the following research methods: cognitive and critical analysis of the literature on the subject, statistical and comparative analysis of empirical secondary material from the Polish Central Statistical Office (GUS), and the projection method. The innovativeness of enterprises was analyzed in terms of enterprise size and type of innovation. Innovation was treated as an indirect measure of the level of managerial activity in shaping innovation policy. In order to verify the hypothesis, the empirical secondary material of the Polish Central Statistical Office was used to analyze the innovative activity of enterprises between 2012 and 2014 and between 2015 and 2017. The results of the analysis confirmed the research hypothesis.
EN
Innovative resources and their management are of key importance for innovation performance and thus for achieving competitive advantages, especially in an unstable period. To a large extent, it results from the risky nature of innovative activities and translates into innovation performance and the processes of selecting companies on the market. The purpose of this paper is to analyse changes in the knowledge resource management, innovation performance and their diversification across Polish manufacturing firms in unstable environment, i.e., during the period of world financial crisis. We study changes in the use of knowledge resources, innovation performance and selection of innovative firms that have introduced innovations within three out of five Polish Community Innovation Survey waves (2004-2014). We analysed 32 types of knowledge resources used by innovative firms. The paper shows that the changes in the use of knowledge resource by innovative firms accompanies changes in their innovation performance and results in a selection process between innovative firms on the regional and macroeconomic level. The strong drop in the use of innovation resources and innovation performance of competing firms accompanied the improvement in innovation performance of the newcomers.
EN
The notion of innovativeness is commonly known and broadly used in theory and practice. However, it is not fully precise and clear. Many definitions exist that are adopted in a context of different conditions of organization and its various spheres of activity. The objective of the paper is to present innovativeness as a system of mutually related resources and activities of the enterprise. The paper assumes that the primary enterprise’s resources include the following activities: organizational and technical, legal, social and managerial activities. Innovativeness manifests itself in their effective use, directed towards the completion of effective undertakings. The paper is of conceptual character. The basic research method is literature review.
EN
The paper is a presentation of the overview on the problem of innovation and innovativeness in enterprises located in the Upper-Silesian Region. The author demonstrates that the phenomenon of innovation is inseparably connected with the notion of change, novelty, reform or an idea perceived as new. What differentiates innovation from change is its influence on competitiveness, as well as on accrued benefits and economic and social effects. Each innovation is a change, but not each change is an innovation. The paper presents a part of the results from qualitative research conducted amongst the graduates of the Silesian technical and economic universities who work in the marketing departments, but also directly deal with innovation implementation in various enterprises and science and research institutes. The objective of research is to diagnose the graduates’ level of knowledge, emotional attitudes and behaviors towards the problem of innovation and innovativeness and also to the accompanying notion of change in the enterprise.
PL
W czasach dużej konkurencyjności dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa powinny cechować się zdolnością i elastycznością w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. W dobie ciągłego rozwoju i postępującej digitalizacji konieczne jest wyznaczanie długofalowych celów opartych o innowacyjne postawy. Przedsiębiorstwa produkcyjne chcące budować solidną markę na rynku powinny być otwarte na zmiany, a szeroko pojęty performance musi być wpisany w strategię firmy.
EN
The aim of the research is use a new technology that reduces the consumption of electricity and heat along with the reduction of CO2 emissions in the "WICA" of the Eastern Innovative Center of Architecture at the Faculty of Construction and Architecture of the Lublin University of Technology. The building will be equipped with installations for obtaining heat and cold energy from groundwater, and will be adapted to the level of the passive building with the lowest EP index (Projekt, 2018).
PL
Celem badań jest wykorzystanie nowej technologii ograniczających zużycie energii elektrycznej i cieplnej wraz z redukcją emisji CO2 w “WICA” Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Budynek zostanie wyposażony w instalacje do pozyskania energii ciepła i chłodu z wód gruntowych i dostosowany do poziomu budynku pasywnego o najniższym wskaźniku EP (Projekt, 2018).
EN
The aim of the research is to indicate a new direction for generating renewable energy that may eliminate the HVAC heating and ventilation system EP and reduce the CO2 emissions fourfold. The Potocki Palace in Radzyn Podlaski will be the first renovated palace building in the region with the lowest EP indicator, while maintaining the highest parameters for the indoor air and reduction of CO2 (Project, 2019).
PL
Celem badań jest wskazanie nowego kierunku pozyskania energii z wód gruntowych, magazynu ciepła i chłodu, magazynu energii odnawialnej, która w instalacjach HVAC może wyeliminować z systemu wentylacji oraz ogrzewania EP i ograniczyć czterokrotnie emisję CO2. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim jako pierwszy rewitalizowany w Polsce, uzyska najniższy wskaźnik EP, z zachowaniem bardzo wysokich parametrów powietrza wewnętrznego wraz z redukcją CO2 (Projekt, 2019).
16
Content available remote Badania zmęczeniowe poliamidów w aspekcie innowacji
PL
Państwa członkowskie UE są zobowiązane do zmniejszania ilości odpadowych tworzyw sztucznych kierowanych na składowiska odpadów. Zgodnie z zasadami nowoczesnej gospodarki obowiązującymi w Unii Europejskiej należy dążyć do maksymalizacji odzysku materiałowego (recyklingu). Niekontrolowana gospodarka odpadami powoduje, że ilość odpadów znacznie zwiększyła się w ostatnich latach, stwarzając zagrożenia dla środowiska. W związku z tym technologicznie i ekonomicznie uzasadnione jest wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych oraz unieszkodliwianie ich w miejscu powstawania. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie poliamidów jako elementów konstrukcyjnych, często poddawanych obciążeniom cyklicznym podczas użytkowania. Obecnie prowadzone są również badania z wykorzystaniem odpadów poliamidów. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają efektywne zastosowanie uzyskanych ekopolimerów, a w perspektywie ich produkcję.
EN
Four com. polyamides were formed by injection moulding and tested for fatigue strength (tension-compression) at frequency 1 Hz (up to 3000 cycles) to det. the hysteresis loops. In some cases, a strengthening of the test pieces was obsd.
17
Content available Innowacyjność w zarządzaniu zasobami ludzkimi
PL
W artykule podjęto tematykę innowacyjności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Znaczenie problematyki poddanej analizie wynika z faktu, że współczesna organizacja musi, chcąc zbudować silną pozycję konkurencyjną na rynku, cechować się innowacyjnością, także w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Korzyści płynące z takiego sposobu zarządzania wychodzą poza możliwości pokonania konkurencji, stwarzając również szanse uzyskania korzyści nie tylko dla samej organizacji, ale także jej pracowników. W innowacyjnym zarządzaniu zasobami ludzkimi istotną rolę odgrywa menedżer, przed którym współcześnie stoją nowe zadania będące niejednokrotnie wyzwaniami.
EN
The article discusses the subject of innovation in human resource management. The significance of the subject matter analyzed is due to the fact that a modern organization wishing to build a strong competitive position on the market must be innovative, including in human resource management. The benefits of such a method of management go beyond the possibilities of overcoming competition, also creating opportunities to gain benefits not only for the organization itself, but also its employees. In innovative human resource management, an important role is played by the manager facing new challenges that are often challenging.
PL
Celem pracy jest podkreślenie znaczenia innowacyjności przedsiębiorstw dla koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. W artykule przedstawiono także teoretyczne aspekty innowacyjności przedsiębiorstw oraz zarządzania innowacjami. Ponadto omówiona została istota gospodarki o obiegu zamkniętym.
EN
The aim of the study is to emphasize the importance of enterprise innovativeness for the concept of circular economy. The article also presents theoretical aspects of enterprise innovativeness and innovation management. In addition, the essence of the circular economy was discussed.
PL
W XXI wieku technologia farb i zabezpieczeń antykorozyjnych wchodzi w nową epokę. Wymagania techniczne, ekonomiczne, a przede wszystkim ekologiczne wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczania metali. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są farby nowej generacji typu DCC.
EN
In the 21st century, the technology of paints and corrosion protection enters a new era. Technical, economical and primarily environmental requirements impose the search for new solutions in terms of protecting metals. The response to this demand are new generation DCC paints.
PL
Elektromobilność i mikromobilność to trendy, o których coraz mocniej słychać w dzisiejszych rozważaniach na temat przyszłości rozwoju transportu. Nie tylko samego transportu (rozumianego jako idee czy też strategie miast i państw), ale tego jak będziemy w niedalekiej przyszłości się przemieszczać. Zarówno na wakacje (elektryczny samolot?), nad polskie morze, ale przede wszystkim - do pracy, na zakupy, na wieczorne wyjście.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.