Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 623

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innowacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano historię kształtowania się współczesnych sieci tramwajowych od początków postępu w kształtowaniu toru, poprzez problemy konstruowania pojazdów szynowych, poszukiwanie optymalnego napędu, miejsce transportu szynowego w sieciach transportu miejskiego aż do wielkiego krachu w sieciach tramwajów amerykańskich. Istotą innowacji jest nie tylko technologia, ale środowisko ekonomiczne, prawne, materialne i polityczne. W procesie rozwoju rodzi się wiele alternatywnych możliwości. Komunikacja szynowa jednak, na każdym etapie rozwoju, wykorzystywała swoje energetyczne walory dzięki intuicji i wyobraźni wynalazców, eksperymentatorów i producentów. Sprzyjał im splot wielu okoliczności, ale także przeszkody wynikające z bezwładności zastanych struktur prawnych, ekonomicznych i politycznych. W przeglądzie najważniejszych wydarzeń ważne jest ich tło: więzi między innowatorami, przepływ innowacji w świecie, uwarunkowania prawno-ekonomiczne, koszty i korzyści interwencji, uwarunkowania lokalne i zewnętrzne. Ostatni rozdział opisanej historii zawiera analizę regresu i załamania światowej ekspansji komunikacji tramwajowej pół wieku temu. Przesłanki tego kryzysu są daleko szersze niż jego współcześnie odczytywana narracja. Pozwalają się zastanowić, czy współczesny świat, a w nim i my sami, wyciągnął z niej jakieś wnioski i czy potrafimy odwrócić bieg zdarzeń.
EN
The article presents the history of the formation of contemporary tramway networks from the beginning of progress in track formation, through the problems of constructing rail vehicles, search for optimal propulsion, place of rail transport in urban transport networks to the great crash in American tramway networks. The essence of innovation is not only technology, but the economic, legal, material and political environment. In the process of development, many alternative possibilities are created. However, at every stage of development, rail transport has used its energetic qualities thanks to the intuition and imagination of inventors, experimenters and manufacturers. They were supported by a combination of many circumstances, but also by obstacles resulting from the inertia of existing legal, economic and political structures. In the review of the most important events, their background is important: links between innovators, the flow of innovation in the world, legal and economic conditions, costs and benefits of intervention, local and external conditions. The last chapter of the described history includes an analysis of the regression and collapse of global tramway expansion half a century ago. The rationale for this crisis is far broader than its contemporary narration. They allow us to reflect on whether the contemporary world, and ourselves in it, has drawn some conclusions from it and whether we can reverse the course of events.
EN
The main goal of the study will be to pay attention to awareness of technological and digital development. Sense of responsibility unites certain groups of entrepreneurs, scientists and decision-makers. The main principles of the idea of corporate social responsibility are related to maintaining balance in business activity between three kinds of capital - economic, human and natural. Following the technological and digital development in recent years, more attention is given to socially responsible creation and implementation of innovation. Corporate Digital Responsibility (CDR), which in recent months has been taking formal shape, is a new initiative within social responsibility. CDR means the awareness of duties binding the organisations active in the field of technological development and using technologies to provide services. The article refers to the dynamic development of technologies that threatens also global labour market due to automation and mass implementation of solutions based on artificial intelligence. Being aware of this dynamic process it is worth to emphasise that businesses and employees have far less time to thoroughly examine social consequences of ongoing implementations related to digitalisation.
3
Content available remote Innowacyjny (nieznacznie) pojazd dla naziemnego transportu miejskiego
PL
W artykule przedstawiono propozycję skonstruowania pojazdu dla naziemnego transportu miejskiego wykorzystującego system tramwajowy (pobór prądu z sieci trakcyjnej, wydzielone torowiska), ale z możliwością opuszczania torowiska i korzystania z akumulatorów lub stacji ładowania. Pozwoli to na tymczasowe lub docelowe wydłużanie istniejących tras i doprowadzenie wielkopojemnego taboru do gęsto zabudowanych osiedli. Na bazie przeglądu nowoczesnych rozwiązań sformułowano tezę że opracowanie (nieznacznie) innowacyjnego pojazdu jest „na wyciągnięcie ręki”. Pokazano możliwości wprowadzenia nowego taboru na przykładzie wrocławskim. Niemniej, proponowane rozwiązanie może być atrakcyjne także dla innych, co najmniej polskich miast.
EN
The article presents a proposal for constructing a vehicle for urban ground transport using a tram system (current consumption from the catenary, separate tracks), but with the option of leaving the track and using batteries or charging stations. This will allow for temporary or target extension of existing routes and for bringing large-scale rolling stock to densely built-up housing estates. Based on the review of modern solutions, the thesis was formulated that the development of an (slightly) innovative vehicle is "at your fingertips." The possibilities of introducing new rolling stock were shown on the example of Wroclaw. Nevertheless, the proposed solution may also be attractive to other, at least Polish cities.
PL
Nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mogą być wykorzystywane w miastach, rozwijają się niezwykle dynamicznie. Również na polu zarządzania, organizacji czy finansowania miasta mają do dyspozycji coraz więcej możliwości. Tylko czy polskie miasta skutecznie i w pełni wykorzystują rozwiązania, które generalnie możemy sklasyfikować jako smart?
EN
This study aims to discuss the impacts of intellectual capital and corporate character on sustainable competitive advantage. The structural equation model is used to analyze the relationships between intellectual capital, corporate character and sustainable competitive advantage, which are mediated by technological innovation and business model innovation, based on a survey of 377 observations in China. The empirical results indicate that the intellectual capital and corporate character are as the doors that enterprises can open to acquire technological innovation and business model innovation, which are beneficial to achieving and maintaining sustainable competitive advantage. The findings provide some implications for entrepreneurs that their enterprises should focus on the coordination and balance of intellectual capital and corporate character for better achieving the perfect integration of cost leading strategy and differentiation strategy on the basis of mixing technological innovation and business model innovation together. Such strategy helps enterprises to realize sustained growth. This study provides scholars a new binary perspective to explore the source of sustainable competitive advantage.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu omówienie wpływu kapitału intelektualnego i podejścia korporacyjnego na trwałą przewagę konkurencyjną. Przyjęty model równania strukturalnego posłużył do analizy związków między kapitałem intelektualnym, podejściem korporacyjnym i trwałą przewagą konkurencyjną, w czym pośredniczą innowacje technologiczne i innowacje modelu biznesowego. Badania oparto na 377 przykładach z Chinach. Uzyskane wyniki wskazują, że kapitał intelektualny i podejście korporacyjne są ‘drzwiami’, które przedsiębiorstwa mogą otworzyć, aby uzyskać innowacje technologiczne i innowacje w modelu biznesowym, korzystne dla osiągnięcia i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej. Artykuł dostarcza przedsiębiorcom pewnych wskazówek, aby ich przedsiębiorstwa koncentrowały się na koordynacji i równowadze kapitału intelektualnego oraz podejścia korporacyjnego, aby lepiej osiągnąć pełną integrację strategii wiodącej pod względem kosztów i strategii różnicowania na podstawie wprowadzanych innowacji technologicznych i innowacji modelu biznesowego. Taka strategia pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć zrównoważony wzrost. Przeprowadzone badania pokazują uczonym nową perspektywę binarną, pozwalającą odkryć źródło zrównoważonej przewagi konkurencyjnej.
EN
Time is one of the main factors, and it affects the decision of costumers while choosing a particular transportation company. Every stage of logistics processes takes a particular period. That is why almost every firm thinks about the ways of decreasing the time wastes in order to maximize the profit of business. The objective of this research is to explore how different logistics innovations can affect freight transportation processes and save operational time. To achieve this goal and explore the topic more deeply, a list of articles published in worldwide databases related to this domain was analyzed and interpreted. The survey on freight transportation was used to get a better knowledge of today’s situation of freight systems. Based on the result of this article, it is suggested that new ideas for the management of companies in this sphere are suggested. The findings of this research can help Kazakhstan’s logistics companies to develop better strategies and to adopt innovative logistics technologies into freight transportation. They can make them become innovation-based logistics service providers.
PL
Czas jest jednym z głównych czynników i wpływa na decyzję klientów przy wyborze konkretnej firmy transportowej. Każdy etap procesów logistycznych zajmuje określony okres. Właśnie dlatego prawie każda firma myśli o sposobach zmniejszenia marnotrawstwa czasu w celu maksymalizacji zysku firmy. Celem tych badań jest zbadanie, w jaki sposób różne innowacje logistyczne mogą wpłynąć na procesy transportu towarów i zaoszczędzić czas operacyjny. Aby osiągnąć ten cel i głębiej zgłębić ten temat, przeanalizowano i zinterpretowano listę artykułów opublikowanych w światowych bazach danych związanych z tą domeną. Ankieta dotycząca transportu towarowego została wykorzystana, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat dzisiejszej sytuacji systemów towarowych. Na podstawie wyników tego artykułu sugeruje się nowe pomysły dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami w tej dziedzinie. Wyniki tych badań mogą pomóc Kazachstanom w logistyce w opracowaniu lepszych strategii i zastosowaniu innowacyjnych technologii logistycznych w transporcie towarów. Mogą sprawić, że staną się dostawcami usług logistycznych opartych na innowacjach.
7
Content available The impact of technology transfer on innovation
EN
The aim of this paper is to examine the two types of relationships - the first one between R&D activities of the firms and innovations and the second relationship between technology transfer and innovation among businesses in Azerbaijan. Data collection were conducted through surveys among 300 small and medium businesses operating in different sectors of economy in Azerbaijan. The novelty of the research lies in 1) surveying the SME sector which have less intensive innovation activities than large, capital intensive firms; 2) SMEs owned entirely by foreign investors are more innovative as compared to firms owned by local investors. Developed and developing economies have attached significant importance to technology transfer as a catalyst of innovation. Transfer of knowledge and technology from generators of such technology including universities and research institutions to industry has shown its result in the example of countries where there is a strong bridge between universities and industry. In other economies where there is not such a strong link between industry and research institutions, innovation can be promoted through adopting ready technology developed by universities and businesses abroad. The results of econometric analysis indicate that while a strong relationship exists between R&D investment and innovation, there is not a strong empirical support that obtaining licenses will increase innovation potential of firms. The partnership between firms and research centers as well as universities, on the other hand lead to increased innovativeness of the businesses under study.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie dwóch rodzajów relacji - pierwszy między działaniami badawczo-rozwojowymi firm a innowacjami oraz drugi związek między transferem technologii i innowacjami między przedsiębiorstwami w Azerbejdżanie. Gromadzenie danych przeprowadzono poprzez ankiety wśród 300 małych i średnich przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki w Azerbejdżanie. Nowość badań polega na: badaniu sektora MŚP, które prowadzą mniej intensywne działania innowacyjne niż duże firmy kapitałochłonne; i MŚP będących w całości własnością inwestorów zagranicznych które są bardziej innowacyjne w porównaniu do firm będących własnością inwestorów lokalnych. Rozwinięte i rozwijające się gospodarki przywiązują dużą wagę do transferu technologii jako katalizatora innowacji. Transfer wiedzy i technologii z generatorów takich technologii, w tym uniwersytetów i instytucji badawczych, do przemysłu pokazał swój wynik na przykładzie krajów, w których istnieje silny pomost między uniwersytetami a przemysłem. W innych gospodarkach, w których nie ma tak silnego powiązania między przemysłem a instytucjami badawczymi, innowacje można promować poprzez przyjęcie gotowej technologii opracowanej przez uniwersytety i przedsiębiorstwa za granicą. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują, że chociaż istnieje silny związek między inwestycjami w badania i rozwój a innowacjami, nie ma silnego empirycznego wsparcia, że uzyskanie licencji zwiększy potencjał innowacyjny firm. Z drugiej strony partnerstwo między firmami i ośrodkami badawczymi oraz uniwersytetami prowadzi do zwiększenia innowacyjności badanych przedsiębiorstw.
EN
The article analyzes the textile industry of Kazakhstan, considers its main problems and gives the main ways to increase the competitiveness of the industry by increasing the innovative activity of textile enterprises. During the research, the following problems were identified: having various opportunities for the development of the textile industry in Kazakhstan, most of the raw materials necessary for textile products are exported without processing; low coverage of textile products in the domestic market, ensuring the studied requirements mainly due to the import of textile products; low competitiveness of textile enterprises, etc. Kazakhstan is a member of the Eurasian Economic Union (EAEU), therefore, indicators of textile production in these countries were considered for comparison. This study discusses the RCA index of textiles for the EAEU member countries. Today, the EAEU includes five member states: Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation, Armenia and the Kyrgyz Republic. The purpose of this work is to analyze the textile industry status in Kazakhstan and provide ways to increase the innovative activity of textile enterprises. The article considers: (a) the status and key problems of the textile industry in Kazakhstan, (b) the innovative activity of enterprises in Kazakhstan, (c) ways to increase the innovative activity of textile enterprises in Kazakhstan. The article presents methods for increasing the innovative activity of textile enterprises. These are: (a) transition to the production of competitive innovative textile products from domestic textile raw materials, (b) increase in the share of export-oriented products, (c) introduction of new equipment and new production methods by attracting foreign direct investment in the industry, (d) filling the deficit of specialists by attracting specialists from abroad. The implementation of these methods can have a positive impact on the development of the textile industry in Kazakhstan.
PL
Artykuł analizuje przemysł tekstylny Kazachstanu, rozważa jego główne problemy i podaje główne sposoby na zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. W trakcie badań zidentyfikowano następujące problemy: posiadające różne możliwości rozwoju w przemyśle tekstylnym w Kazachstanie większość surowców niezbędnych do produkcji wyrobów włókienniczych jest wywożona bez przetwarzania; niskie pokrycie wyrobów włókienniczych na rynku krajowym, zapewniając badane wymagania głównie ze względu na import wyrobów włókienniczych; niska konkurencyjność przedsiębiorstw tekstylnych itp. Kazachstan jest członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), w związku z czym wzięto pod uwagę wskaźniki produkcji tekstylnej w tych krajach. W tym badaniu omówiono wskaźnik RCA tekstyliów dla krajów członkowskich EAEU. Dziś EAEU obejmuje pięć państw członkowskich: Białoruś, Kazachstan, Federację Rosyjską, Armenię i Republikę Kirgiską. Celem tej pracy jest analiza statusu przemysłu tekstylnego w Kazachstanie i zapewnienie sposobów na zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Artykuł rozważa: (a) status i kluczowe problemy przemysłu włókienniczego w Kazachstanie, (b) działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Kazachstanie, (c) sposoby zwiększenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw tekstylnych w Kazachstanie. W artykule przedstawiono metody zwiększenia innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Są to: (a) przejście do produkcji konkurencyjnych innowacyjnych wyrobów włókienniczych z krajowych surowców tekstylnych, (b) wzrost udziału produktów zorientowanych na eksport, (c) wprowadzenie nowego sprzętu i nowych metod produkcji poprzez przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w branży, (d) wypełnienie deficytu specjalistów poprzez przyciągnięcie specjalistów z zagranicy. Wdrożenie tych metod może mieć pozytywny wpływ na rozwój przemysłu tekstylnego w Kazachstanie.
EN
3D printing is a very popular technology for rapid production and prototyping. The rapid development of various 3D printing techniques began at the beginning of the 21st century. The concepts of rapid manufacturing and prototyping have gained new meaning due to unlimited shaping possibilities and the wide range of printing materials available. The possibility of obtaining a material object in accordance with the documentation relatively quickly, redefined the production process, especially in the case of a unit or small-lot production. One of the variants of 3D printing - FDM (Fused Deposition Modelling) technology has become the most popular, thanks to the wide possibilities of hardware modification and the low price of printing devices. 3D printing is used in almost all industries. The article presents examples of 3D printing applications in various areas of engineering activities, including medical applications. An example of an approach to implementing 3D printing technology in an organization was also presented. A description of the developed training resources is provided to quickly train all process participants - the people responsible for the 3D printing process itself and potential recipients. The implementation of 3D printing technology in an organization is not only associated with the purchase of appropriate equipment, but it is also necessary to ensure an appropriate level of knowledge, which avoids confusion and makes the expectations of potential technology recipients real.
PL
Druk 3D to bardzo popularna technologia szybkiego wytwarzania i prototypowania. Szybki rozwój różnych technik druku 3D rozpoczął się z początkiem XXI wieku. Dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom kształtowania i dostępnej szerokiej gamie materiałów do druku, pojęcia szybkiego wytwarzania i prototypowania nabrały nowego znaczenia. Możliwość stosunkowo szybkiego uzyskania obiektu materialnego zgodnego z projektem, przedefiniowała proces produkcyjny zwłaszcza w przypadku produkcji jednostkowej czy małoseryjnej. Dzięki szerokim możliwościom modyfikacji oraz niskiej cenie urządzeń drukujących jedna z odmian druku 3D - technologia FDM (Fused Deposition Modelling) stała się najbardziej rozpowszechniona. Druk 3D znajduje zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W artykule przestawiono przykłady zastosowań druku 3D w różnych obszarach działalności inżynierskiej, w tym w zastosowaniach medycznych. Przedstawiono także przykład podejścia powalającego na wdrożenie technologii druku 3D w organizacji. Przedstawiono opis opracowanych zasobów szkoleniowych pozwalających w szybki sposób przeszkolić wszystkich uczestników procesu - osoby odpowiedzialne za realizację samego procesu wydruku 3D jak i potencjalnych odbiorców. Wdrożenie technologii druku 3D w organizacji, nie wiąże się jedynie z zakupem odpowiedniego sprzętu, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy, co pozwala uniknąć nieporozumień i urealnia oczekiwania potencjalnych odbiorców w zakresie rzeczywistych parametrów wydruków 3D.
10
Content available remote Okna do budynków energooszczędnych
EN
The goal of this paper is to assess the current trends in research on food waste management innovations in social sciences and mapping them. To achieve this, 107 articles were extracted from the Web of Science database with the keywords food waste and innovations/technologies. Then, we grouped them in accordance with part of supply chain they concern and type of innovation they propose. We identified that the majority of the innovations concern the final stages of the food supply chain. It makes them more suitable for developed countries, where the wastage is the greatest in this phase of production. It also indicates a research gap in waste-reduction technologies in the initial stages of the food supply chain. Improvements in this field may be particularly beneficial from the food security point of view, because countries suffering from food shortages waste most of their supplies in the early stages of production.
PL
Celem niniejszego opracowania jest ocena aktualnych trendów w badaniach społecznych, poruszających kwestię innowacji w dziedzinie zarządzania produkcją żywności, wprowadzanych dla ograniczenia jej marnotrawstwa. Aby osiągnąć ten cel, z bazy danych Web of Science wyselekcjonowano 107 artykułów zawierających słowa kluczowe „marnotrastwo żywności” oraz „innowacje/technologie”. Następnie zaproponowane w nich rozwiązania pogrupowano zgodnie z etapami łańcucha dostaw, których dotyczyły oraz rodzajem innowacji. Ze stworzonej „mapy innowacji” wynika, że większość rozwiązań dotyczyło końcowych etapów łańcucha dostaw żywności. Sprawia to, że są one bardziej przydatne dla krajów rozwiniętych, w których marnotrawstwo jest największe w tej fazie produkcji. Wskazuje to również na lukę badawczą w technologiach redukcji odpadów na początkowych etapach łańcucha dostaw żywności. Usprawnienia w tym obszarze mogą być szczególnie korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ kraje cierpiące na niedobory żywności marnują większość swoich zasobów właśnie na wczesnych etapach produkcji.
PL
Trudny, ale i … inspirujący czas, jaki przyniosła pandemia COVID-19, przyniósł wiele zmian, na różnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego. Także branża logistyczna nie oparła się temu i prawdopodobnie zauważyła, że to, co nieuniknione stało się potrzebą chwili, to, co wydawało się niemożliwe, okazało się nad wyraz proste, a to co wydawało się istotne, stało się przynajmniej mało ważne. W czasie wciąż trwającej pandemii liderzy branży wprowadzają wiele działań, po raz kolejny udowadniając, że to kryzysy uruchamiają największe pokłady energii, kreatywności i determinacji, że zmiana – jeżeli dobrze przeprowadzona – jest najbardziej rozwojowym stanem każdej organizacji.
13
Content available remote A new strategy for developing of space logistics
EN
This paper shows a new strategy for developing of space logistics which is supported by safety engineering for the operational techniques and technologies in space. A new strategy is a very important for developing of space technology because account improvement range and its independence from most terrestrial network failures. The developing space logistics is observable during make of satellites which are ensuring wideranging continuous information flow among people, businesses and governments for assuring of safety and security when terrestrial network connections are disrupted. The main goal in this publication is presenting example of analysis and assessment in an industrial enterprise of space logistics.
PL
W publikacji przedstawiono nową strategię rozwoju logistyki kosmicznej wspieranej przez inżynierię bezpieczeństwa w celu poprawy technik operacyjnych i technologii w przestrzeni kosmicznej. Nowa strategia jest bardzo ważna dla rozwoju logistyki kosmicznej, gdyż uwzględnia poprawę zasięgu oraz jego niezależność od powstałych awarii w sieci naziemnej. Rozwój technologii kosmicznej jest zauważalny przy budowie satelitów, które zapewniają wielopłaszczyznowy, ciągły przepływ informacji pomiędzy ludźmi, przedsiębiorstwami i rządami dla zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku powstałych zakłóceń połączeń sieci naziemnej. Głównym celem publikacji było przedstawienie przykładowej analizy i oceny przemysłowego przedsięwzięcia dla rozwoju logistyki kosmicznej.
PL
W ostatnich latach mamy do czynienia z dynamicznym wdrażaniem nowoczesnych technologii w budynkach mieszkalnych. Wszystkie projektowane konstrukcje muszą spełniać wymagania wynikające z Ustawy Prawo budowlane, w tym także w zakresie nominalnej poprawy efektywności energetycznej budynków. Pierwszoplanowego znaczenia nabiera wiedza, w jaki sposób i jakimi technologiami powinna upowszechniać się innowacyjnie rozumiana efektywność energetyczna.
EN
In recent years, we have been dealing with the dynamic implementation of modern technologies in residential buildings. All designed structures must meet the requirements of the Building Law, including the nominal improvement of energy efficiency of buildings. It is of paramount importance to know how and with which technologies energy efficiency in an innovative sense should be disseminated.
EN
Assessment and management of risk constitute the subject of many researches. Nevertheless, many more specific factors are applicable during the implementation of innovative technological projects. On the article identified risk factors, which have been supplemented, systematized and assigned to the individual risk categories. The risk assessment methods for R&D projects have been analysed, as well as the risk sheets have been developed for the R&D project through the use of dotProject application. Also shown that networking and clustering is a change for fruitful cooperation within difference EU projects, which create trust between business and sciences and reduce the risk.
EN
Nowadays, the dynamics of variability marked by technologisation and digitisation cannot be underestimated. New technologies identified with Economy 4.0 affect almost every dimension of the modern world. The level of competitiveness of modern economies is determined by the implementation and diffusion of innovations based on new technologies. Artificial Intelligence, the Internet of Things (IoT), the Internet of Everything (IoE), hyperconnectivity, cloud computing applications and services, Big Data Analytics (BDA), Big-Data-as-a-Service (BDaaS), automation and robotisation are just a few of the technologies that the authors found worth looking at in more detail with regard to transport. Digital transformation is also a new opportunity as well as a challenge for business. This paper indicates the metamorphosis that transport has undergone as a result of the injection of new technologies. The presented material has been collected in the course of the source research carried out using the idiographic method. A critical analysis of available documents and literature, as well as digital sources, has made it possible to identify the benefits of injecting new technologies in transport as an effect of adaptability to the digital age.
EN
The phenomenon of ‘Brain Drain’ or ‘Human Capital Flight’ is actively discussed in Finland recently. It is the phenomenon in which highly educated and skilled people leave the country where they attained their education and skills. The official statistics and data show that it is an alarming situation with every passing year in Finland. The phenomenon is widely observed in all sectors, but the most affected sectors are research-based fields, natural sciences, biosciences, humanities, anthropology, psychology, statistics, and core-engineering fields. However, is this really a brain drain phenomenon or something else? The focus of this paper is to explore the brain drain phenomenon’s existence in Finland based on officially available data. The paper also investigates the main causes of brain drain, its future effects on Finland’s R&D capabilities and the Finnish economy. This is a review article about the brain drain phenomenon based on previous studies and official quantitative data from Statistics Finland. This paper serves as the basis for the development of a research instrument to further analyze the situation in future research.
PL
Zjawisko „drenażu mózgów” (ang. brain drain lub human capital flight) stało się ostatnio przedmiotem intensywnie dyskutowanym w Finlandii. Jest to zjawisko, gdy wysoko wykształceni i wykwalifikowani ludzie opuszczają kraj, w którym zdobyli wykształcenie i umiejętności. Oficjalne statystyki i dane pokazują, że w tym zakresie sytuacja w Finlandii staje się coraz bardziej alarmująca z każdym rokiem. Zjawisko to jest powszechnie obserwowane we wszystkich sektorach, ale najbardziej nim dotknięte są sektory, których działanie opiera się na badaniach, nauki przyrodnicze, biologiczne, humanistyczne, antropologiczne, psychologiczne, statystyczne oraz techniczne. Jednak czy to naprawdę zjawisko drenażu mózgów czy coś innego? Celem artykułu jest zbadanie istnienia zjawiska drenażu mózgów w Finlandii na podstawie oficjalnie dostępnych danych. W artykule przeanalizowano również główne przyczyny drenażu mózgów oraz jego skutki dla fińskiego potencjału badawczo-rozwojowego i fińskiej gospodarki. Jest to artykuł przeglądowy, dotyczący zjawiska drenażu mózgów na podstawie wcześniejszych badań i oficjalnych danych ilościowych z fińskiego urzędu statystycznego (Statistics Finland). Niniejszy artykuł posłuży jako podstawa do opracowania instrumentu badawczego i przyszłych badań w celu przeanalizowania rzeczywistej sytuacji w przyszłości.
18
EN
The article aims to fulfill the following two objectives: determine and critically assess the percentage of innovative enterprises within the total number of both Polish industrial enterprises and Polish service enterprises; verify the research hypothesis that the universality of innovation implementation is relatively low, that innovation is diversified in industrial and service enterprises, and that innovation depends on the size of the enterprise and the type of innovation. The article was prepared using the following research methods: cognitive and critical analysis of the literature on the subject, statistical and comparative analysis of empirical secondary material from the Polish Central Statistical Office (GUS), and the projection method. The innovativeness of enterprises was analyzed in terms of enterprise size and type of innovation. Innovation was treated as an indirect measure of the level of managerial activity in shaping innovation policy. In order to verify the hypothesis, the empirical secondary material of the Polish Central Statistical Office was used to analyze the innovative activity of enterprises between 2012 and 2014 and between 2015 and 2017. The results of the analysis confirmed the research hypothesis.
EN
Investments in intangible assets have become an important factor in the growth and competitiveness of small and medium-sized enterprises. The aim of the article is to diagnose qualitative and quantitative aspects of investment of small and medium-sized enterprises in intangible assets in selected European Union countries. In order to achieve the research objective, a method of scientific description based on the analysis of the literature on the subject in the field of innovation and investment in intangible assets, was used. The authors have reviewed numerous reports prepared by the European Commission, the Polish Agency for Enterprise Development, OECD, Eurostat, ACCE, IFAC, and Edinburgh Group regarding the SME sector. The article presents a comparison of selected regulations regarding intangible assets contained in the Polish Accounting Act and the International Accounting Standard No. 38 "Intangible assets".
EN
The paper is a presentation of the overview on the problem of innovation and innovativeness in enterprises located in the Upper-Silesian Region. The author demonstrates that the phenomenon of innovation is inseparably connected with the notion of change, novelty, reform or an idea perceived as new. What differentiates innovation from change is its influence on competitiveness, as well as on accrued benefits and economic and social effects. Each innovation is a change, but not each change is an innovation. The paper presents a part of the results from qualitative research conducted amongst the graduates of the Silesian technical and economic universities who work in the marketing departments, but also directly deal with innovation implementation in various enterprises and science and research institutes. The objective of research is to diagnose the graduates’ level of knowledge, emotional attitudes and behaviors towards the problem of innovation and innovativeness and also to the accompanying notion of change in the enterprise.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.