Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 173

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innovativeness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjności w różnych gałęziach polskiego przemysłu z uwzględnieniem produkcji artykułów spożywczych. Omówione zostały istota oraz znaczenie innowacji i innowacyjności, uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rodzaje innowacji oraz czynnik ludzki w organizacjach innowacyjnych jak również działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018 w świetle analiz statystycznych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
EN
The aim of the article is to present innovation in various branches of Polish industry, including the production of food products. The essence and significance of innovation and innovation, determinants of innovative activity of enterprises, types of innovation and human factor in innovative organizations as well as innovative activity of enterprises in 2016–2018 in the light of statistical analyzes carried out by the Statistics Poland were discussed.
EN
A review of selected papers, presented during the 21stInternational Scientific-and-Technical Conference KOMTECH-IMTech “Innovative techniques and technologies for the mining industry in the aspect of safety, efficiency and reliability” are described in the article. During twelve conference sessions forty-four papers, concerning work safety in the mining industry, minerals’ extraction systems, state-of-the-art control, monitoring and diagnostic systems of machines and equipment, cyber-security, new solutions of hydraulic systems, new generation, highly efficient haulage assemblies for longwall systems, hoisting machines, a recovery of minerals, preparation systems, an improvement of mining personnel’s qualifications and an internationalization of the Polish circum-mining sector, were presented. Special attention should be paid to the special session oriented onto a presentation of information about a roadway driving technology with use of a Bolter Miner, and also onto debates concerning the mining industry in future as well as a demand for innovations from the future mining industry.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych referatów wygłoszonych podczas 21. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMTech „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności”. Podczas dwunastu sesji konferencyjnych zaprezentowano czterdzieści cztery referaty dotyczące bezpieczeństwa pracy w górnictwie, systemów wydobywczych, nowoczesnych systemów sterowania, monitoringu oraz diagnostyki maszyn i urządzeń, cyberbezpieczeństwa, nowych rozwiązań układów hydraulicznych, nowej generacji systemów posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych, maszyn wyciągowych, odzysku minerałów, systemów przeróbczych, poprawy kwalifikacji pracowników górnictwa oraz internacjonalizacji polskiego sektora około górniczego. Na szczególną uwagę zasługuje tematyka sesji specjalnej, ukierunkowanej na prezentację technologii drążenia z zastosowaniem kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner, a także debaty na temat górnictwa przyszłości oraz potrzeby innowacyjności w aspekcie przyszłości górnictwa.
EN
The aim of the herein paper is to present the processes of managing science and technology parks by means of indicating their essence, types and domains of activities. Moreover, the attributes of these parks were emphasized in the context of the innovative processes. Pilot research was conducted which concentrated on the institutionalization and functionality of the science and technology parks which facilitated the formulation of conclusions relating to the cooperation between enterprises, science and technology parks and the sphere of science in terms of innovativeness.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu syntetycznego wskaźnika innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz jego poszczególnych składowych na płynność finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H w latach 2008–2019. Zasadnicza część opracowania przedstawia wyniki badania zrealizowanego na podstawie danych pochodzących z Eurostatu i GUS w latach 2009–2016 z prognozą na lata 2017–2019. W celu określenia zależności pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz poszczególnymi składowymi tego wskaźnika i płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H przeprowadzono estymację Klasyczną Metodą Najmniejszych Kwadratów. Uzyskane wyniki wskazują na zależność funkcyjną między płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H a syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz jego składowymi: liczba przedsiębiorstw, stopa inwestycji, wydatki przedsiębiorstw na B+R, produktowe i procesowe innowacje przedsiębiorstw.
EN
The aim of the article is to assess the impact of the synthetic indicator of innovativeness of Polish enterprises in the H sector - transport and storage and its individual components on the financial liquidity of the third level of Polish enterprises in the H sector in 2008–2019. The main part of the study presents the results of the survey carried out based on data from Eurostat and the Central Statistical Office in 2009–2016 with the forecast for 2017–2019. In order to determine the relationship between the synthetic indicator of innovativeness of Polish enterprises in the H sector — transport and storage and its individual components and the financial liquidity of the third level of Polish enterprises in the H sector, the estimation was carried out using the Classic Method of Least Squares. The obtained results indicate a functional dependence between the financial liquidity of the third degree of Polish enterprises in the H sector and a synthetic indicator of innovation of Polish enterprises and its components: number of enterprises, investment rate, R & D expenditure, product and process innovations of enterprises.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad rolą światła dziennego w wybranych budynkach reprezentatywnych dla twórczości Victora Horty. Przeprowadzono analizę porównawczą czterech obiektów zlokalizowanych w Brukseli: Hôtel Tassel, Hôtel van Eetvelde, Maison et Atelier Horta oraz Magasins Waucquez. W badaniach in situ uwzględniono analizy poziomu oświetlenia światłem dziennym w celu określenia współczynnika oświetlenia dziennego (daylight factor). Przeprowadzone badania wykazały, że światło dzienne było dla Horty jednym z podstawowych elementów kształtujących architekturę budynku, równie istotnym jak prawidłowo zaprojektowany układ funkcjonalno-przestrzenny czy system konstrukcyjny. Do najważniejszych założeń, definiujących rolę światła dziennego w budynkach projektowanych przez Hortę należały: dążenie do zapewnienia użytkownikom budynku kontaktu z przyrodą jako źródłem wszelkiego życia; wzorowane na obserwacji natury dążenie do wyeliminowania stref pozbawionych światła dziennego; dążenie do tworzenia otwartych, jasnych i dobrze wentylowanych przestrzeni, będących dla architekta wyznacznikiem funkcjonalności i elegancji. Wyodrębniono siedem głównych metod, za pomocą których architekt osiągał opisane powyżej cele. Były to: eksperymentalne zastosowanie stali i szkła w fasadach, świetlikach i witrażach; innowacyjne konstrukcje umożliwiające otwarcie przestrzeni i dystrybucję światła wewnątrz budynku; doprowadzanie światła dziennego do wszystkich pomieszczeń; wizualne łączenie wnętrza z zewnętrzem; wykorzystanie klatek schodowych do rozprowadzania światła i powietrza; stosowanie luster optycznie powiększających przestrzeń i odbijających światło oraz wprowadzanie materiałów o wysokiej luminancji i reflektancji. Analizy wykazały, że dzięki stosowaniu tych metod w badanych obiektach uzyskano bardzo wysoki poziom współczynnika oświetlenia dziennego. Najwyższy maksymalny stwierdzono w Magasins Waucquez (18,5%), przy czym średnia wartość współczynnika oświetlenia dziennego dla badanych obiektów przekroczyła 8%, a minimalny poziom w żadnym z budynków nie był niższy niż 2%. Przeprowadzone badania potwierdziły, że Horta jako jeden z pierwszych osiągnął tak znakomite efekty w zakresie oświetlenia dziennego budynków, będąc pod tym względem prekursorem najbardziej aktualnych tendencji w projektowaniu budynków komfortowych dla użytkownika i bezpiecznych dla środowiska naturalnego.
EN
The article presents the results of research on the role of daylight in selected buildings representative of the work of Victor Horta. A comparative analysis of four facilities located in Brussels was carried out, including: Hôtel Tassel, Hôtel van Eetvelde, Maison et Atelier Horta and Magasins Waucquez. In situ studies included analyses of the level of daylight illumination to determine the daylight factor. The research showed that for Horta daylighting was one of the basic elements shaping the architecture of the building, having the same importance as a properly designed functional and spatial layout or a structural system. The most significant assumptions defining the role of daylight in buildings designed by Horta were: the goal to provide the building users with contact with nature; the aspiration (inspired by nature) to illuminate all rooms in the building with daylight; the need to create open, bright and well ventilated spaces that were an indicator of functionality and elegance for the architect. Seven main methods, by which the architect achieved the objectives described above, were identified. These were: the experimental use of steel and glass in façades, skylights as well as in stained glass or lattice windows; innovative structures enabling the space opening and the light distribution inside the building; providing daylight to all rooms; visual connection of the interior with the outside; the use of staircases to distribute light and air; placing mirrors to enlarge the space and reflect light, and the introduction of materials with high luminance and reflectance. Analyses showed that due to the use of these methods in the tested buildings, a very high level of daylight factor (DF) was obtained. The highest maximum value of DF = 18.5% was achieved in Magasis Waucquez, while the average value of the daylight factor for the tested objects exceeded 8% and the minimum DF level in any of the buildings was not lower than 2%. The study confirmed that Horta was one of the first to achieve such excellent results in the field of building daylighting, being a precursor of the most current trends in the design of buildings comfortable for the users and safe for the environment.
EN
The article aims to fulfill the following two objectives: determine and critically assess the percentage of innovative enterprises within the total number of both Polish industrial enterprises and Polish service enterprises; verify the research hypothesis that the universality of innovation implementation is relatively low, that innovation is diversified in industrial and service enterprises, and that innovation depends on the size of the enterprise and the type of innovation. The article was prepared using the following research methods: cognitive and critical analysis of the literature on the subject, statistical and comparative analysis of empirical secondary material from the Polish Central Statistical Office (GUS), and the projection method. The innovativeness of enterprises was analyzed in terms of enterprise size and type of innovation. Innovation was treated as an indirect measure of the level of managerial activity in shaping innovation policy. In order to verify the hypothesis, the empirical secondary material of the Polish Central Statistical Office was used to analyze the innovative activity of enterprises between 2012 and 2014 and between 2015 and 2017. The results of the analysis confirmed the research hypothesis.
EN
The notion of innovativeness is commonly known and broadly used in theory and practice. However, it is not fully precise and clear. Many definitions exist that are adopted in a context of different conditions of organization and its various spheres of activity. The objective of the paper is to present innovativeness as a system of mutually related resources and activities of the enterprise. The paper assumes that the primary enterprise’s resources include the following activities: organizational and technical, legal, social and managerial activities. Innovativeness manifests itself in their effective use, directed towards the completion of effective undertakings. The paper is of conceptual character. The basic research method is literature review.
EN
The paper is a presentation of the overview on the problem of innovation and innovativeness in enterprises located in the Upper-Silesian Region. The author demonstrates that the phenomenon of innovation is inseparably connected with the notion of change, novelty, reform or an idea perceived as new. What differentiates innovation from change is its influence on competitiveness, as well as on accrued benefits and economic and social effects. Each innovation is a change, but not each change is an innovation. The paper presents a part of the results from qualitative research conducted amongst the graduates of the Silesian technical and economic universities who work in the marketing departments, but also directly deal with innovation implementation in various enterprises and science and research institutes. The objective of research is to diagnose the graduates’ level of knowledge, emotional attitudes and behaviors towards the problem of innovation and innovativeness and also to the accompanying notion of change in the enterprise.
9
Content available remote Development of chemical industry in Poland. Achievements and constraints
EN
History of chemical industry in Poland was comprehensively outlined. A special attention was paid to the transformation of national economy in Poland early nineties of XX century and them accompanied changes of the chemical industry. Current state of the industry was characterized in detail. Availability of raw materials and innovativeness of the industry were particularly discussed. Some recommendations for the future were given.
PL
Zwięźle naszkicowano historię przemysłu chemicznego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na transformację gospodarki narodowej na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. i towarzyszące jej zmiany w przemyśle chemicznym. Scharakteryzowano dokładnie obecny stan przemysłu chemicznego w Polsce. W szczególności przedyskutowano sprawę dostępności surowców dla przemysłu chemicznego oraz innowacyjności tego przemysłu. Dano też pewne zalecenia na przyszłość.
PL
W XXI wieku technologia farb i zabezpieczeń antykorozyjnych wchodzi w nową epokę. Wymagania techniczne, ekonomiczne, a przede wszystkim ekologiczne wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczania metali. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są farby nowej generacji typu DCC.
EN
In the 21st century, the technology of paints and corrosion protection enters a new era. Technical, economical and primarily environmental requirements impose the search for new solutions in terms of protecting metals. The response to this demand are new generation DCC paints.
PL
Jednymi z wielu czynników wpływających na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa są zdolność do tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz jakość obsługi klienta. Ważnym elementem obsługi klienta jest między innymi sprawny przepływ informacji na temat zamówienia. W procesie przyjmowania dostaw istotna rolę odgrywa awizacja. Aktualnie standardem w branży logistycznej są systemy awizacji dostaw bazujące na historycznych danych statystycznych. W artykule przedstawiono innowacyjny system awizacji ETA wdrożony przez Grupę Raben. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów bazuje on na informacjach dostępnych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu informacje o czasie dostawy aktualizowane są na bieżąco. Przedstawione zostały korzyści płynące z zastosowania takiego rozwiązania.
EN
Ability to create and implement innovative solutions as well as customer service quality are among the factors influencing the level of companies’ competitiveness. An important element of customer service is an efficient information flow regarding to an order. Delivery notification plays a central role in the process of delivery acceptance. Currently notification systems, which are based on statistical data, are a standard in a logistics sector. The paper presents the innovative shipment tracking system based on the ETA parameter applied by Raben Group. In contradistinction to consuetudinary systems, ETA is built on real-time information and in that information about delivery time are updated on an ongoing basis. The advantages of such a solution’s implementation were presented.
PL
Z okazji jubileuszu 70-lecia działalności, w skrótowej formie, zaprezentowano kilka istotnych wydarzeń z historii ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA i przybliżono znaczące dokonania dnia dzisiejszego. Przypomniano, przyjęte kiedyś i kontynuowane obecnie, zasady budowy wartości firmy i jej warsztatu. Zwrócono także uwagę na korzyści wynikające z międzypokoleniowego przekazywania wiedzy i umiejętności oraz wagę i znaczenie ścisłej współpracy pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji a jej przyszłymi użytkownikami.
EN
On the occasion of the 70th anniversary of its activity there are presented, in a shortened form, some important events in the history of ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA and indicated are significant achievements of today. Recalled are, accepted some time ago and presently continued, the principles of building the company’s goodwill and its proficiency. Attention is also turned to benefits resulting from intergenerational transfer of knowledge and skills as well as to the importance and relevance of close cooperation between participants of implementation process of an investment and its future users.
PL
Przedmiotem badań są działania w utrzymaniu ruchu maszyn w przedsiębiorstwie X. Celem badań była diagnoza, analiza i ocena istniejącego stanu w zakresie utrzymania ruchu w firmie oraz zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności utrzymania ruchu maszyn. Sformułowano hipotezę badawczą mówiącą, iż redukcja liczby awarii maszyn jest możliwa dzięki proinnowacyjnym działaniom w utrzymaniu ruchu maszyn. Na początku zdiagnozowano sytuację utrzymania ruchu w okresie od stycznia 2016 roku do grudnia roku 2016. Następnie opisano proces wprowadzenia elektronicznego systemu zgłaszania awarii na przełomie 2016 i 2017 roku, który miał zgodnie z zasadami TPM obejmować również wprowadzenie działań prewencyjnych – lepszego wykorzystania zasobów technicznych oraz zintegrowania działów produkcji i utrzymania ruchu w celu podniesienia efektywności eliminacji awarii. Badania obejmowały monitorowanie wskaźników OEE, MTTR, MTTF, MTBF oraz analizę czasów przywrócenia maszyny do sprawności. Efekty przeprowadzonej zmiany badano od stycznia 2017 roku do grudnia roku 2017, a otrzymane wyniki pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie postawionej hipotezy badawczej oraz sformułowanie propozycji rozwojowych działu utrzymania ruchu na kolejny rok. Propozycje te oparto głównie na wskaźniku OEE oraz na wskaźnikach efektywności oceny utrzymania ruchu, których dalsza poprawa może być przedmiotem dalszych badań efektów działań proinnowacyjnych w utrzymaniu ruchu maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
EN
The subject of the research are activities in maintenance of machinery in the company X. The aim of the research was to diagnose, analyze and evaluate the existing condition in the scope of maintenance in the company and to propose innovative solutions in the area of machine maintenance efficiency increase. A research hypothesis was formulated that the reduction in the number of machine breakdowns is possible due to pro-innovative actions in maintaining machine movement. At the beginning, the situation of maintenance was diagnosed in the period from January 2016 to December 2016. Next, the process of introducing the electronic system of reporting failures at the turn of 2016 and 2017 was described, which in accordance with TPM principles also included the introduction of preventive measures – better use of technical resources and integration production and maintenance departments in order to increase the efficiency of elimination of failures. The tests included monitoring of OEE, MTTR, MTTF and MTBF indicators as well as analysis of recovery times of the machine to efficiency. The effects of the conducted change were tested from January 2017 to December 2017, and the results obtained allowed for a positive verification of the research hypothesis and the formulation of development proposals for the maintenance department for the next year. These proposals were based mainly on the OEE index and on the maintenance efficiency assessment indexes, which further improvement may be the subject of further research into the effects of pro-innovation activities in the maintenance of machinery in the production enterprise.
EN
The problem of innovation and innovativeness of economy is very important in nowadays economy. The main problem is how to measure the level of innovativeness, because there are many ways to do it. One of the ways of this is to use complex innovative Indexes as described in this publication Bloomberg Innovative Index. The aim of the publication is to analyze the sub-indexes in the Bloomberg Innovation Index from innovativeness point of view.
PL
W innowacyjnych przedsiębiorstwach wdrażane są praktyki ZZL, których celem jest kształtowanie pożądanych przez przedsiębiorstwo zachowań pracowników. Obserwacje wskazują na występujące różnice w częstotliwości ich stosowaniu przez innowacyjne przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania umożliwiły identyfikację trzech skupień innowacyjnych przedsiębiorstw, które w najbardziej podobny do siebie sposób stosują praktyki ZZL. W skupieniu przedsiębiorstw, które uzyskało wysokie wyniki w zakresie realizacji wszystkich praktyk ZZL w obszarze selekcji, rozwoju, motywowania, oceny, zarządzania wiedzą i zarządzania talentami, częściej innowacje pochodziły ze źródeł wewnętrznych, a efektywność faz procesu innowacji i skala nowości wdrożonych innowacji były wyższe.
EN
Innovative enterprises implement HRM practices which aim to shape employee behavior. The existence of differences in the frequency of application of these practices by innovative enterprises was observed. The conducted analysis help to identify three concentrations of innovative enterprises which exhibit similarities in the way they apply HRM practices. In the concentraction of enterprises with high results in the implementation of all HRM practices in areas of selection, development, assessment, motivation, knowledge management and talent management, more often innovations came from internal sources, and the effectiveness of the individual phases of the innovation process, and the scale of novelty of implemented innovations were higher.
EN
The problem of innovation and innovativeness of economy is very important in nowadays economy. The main problem is how to measure the level of innovativeness, because there are many ways to do it. One of the ways of this is to use complex innovative The aim of the publication is to analyze some potential indexes that can be used to innovativeness as a measure of economic growth.
PL
Celem niniejszych rozważań jest zbadanie zależność miedzy elementami mikrootoczenia a aktywnością innowacyjną polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Mikrootoczenie opisano za pomocą pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera. Aktywność innowacyjną utożsamiono z wprowadzeniem innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 250 MŚP. Weryfikacji hipotez dokonano w oparciu o korelacje. Wyniki wskazują na istnienie pozytywnej, lecz słabej, zależność między konkurencją w sektorze oraz aktywnością innowacyjną dostawców a aktywnością innowacyjną MŚP.
EN
The aim of these considerations is to examine the relationship between the elements of micro environment and the innovation activities of Polish small and mediumsized enterprises (SMEs). Micro environment is described by the Porter’s Five Forces Framework. Innovation activity was identified as the introduction of product, process, organizational and marketing innovations. The research was carried out on a representative sample of 250 SMEs. Verification of the hypotheses was made by correlation analyzes. The results indicate the existence of a positive, but weak, dependence between competition in the sector and supplier’s innovative activity and innovative activity of SMEs.
PL
Od wielu lat prowadzone są badania mające na celu ocenę poziomu innowacyjności państw i regionów, które pozwalają wskazać możliwości i przeszkody w rozwoju innowacyjności. W tym kontekście istotne jest zidentyfikowanie obecnego stanu poziomu innowacyjności w poszczególnych regionach w kraju oraz określenie ich kierunków rozwoju. W artykule podjęto wiec próbę odpowiedzi na pytanie: czy poszczególne regiony starają się wzmocnić obszary w których wskaźniki innowacyjności są niskie, czy też skupiają się na obszarach dla których wskaźniki innowacyjności są wysokie.
EN
For many years, research has been carried out concerning the assessment of the innovativeness level of countries and regions. The main aim was to indicate possibilities and obstacles in innovativeness development. In this context, the key element is to identify the current levels of innovativeness in individual regions and to determine their development directions. The article attempts to answer the question: do individual regions try to strengthen areas in which innovativeness indicators are low or focus on areas for which innovativeness indicators are high?
PL
W artykule omówiono istotę innowacji i ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych. Następnie dokonano analizy statystyczno-porównawczej wyników badań empirycznych przeprowadzonych w lutym 2016 r. przez TNS Political&Social w 28 krajach członkowskich UE. Badania dotyczyły, między innymi, powszechności wprowadzania innowacji i obejmowały dwa okresy: 2012-2014 oraz 2013-2015. Analiza wykazała, że: powszechność wdrażania innowacji była zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich oraz w poszczególnych kategoriach przedsiębiorstw. Zróżnicowanie to dotyczyło również poszczególnych rodzajów innowacji. Średnio w UE 67% przedsiębiorstw wprowadziło w latach 2013-2015 przynajmniej jedną innowację. W latach 2012-2014 takich przedsiębiorstw było 72%. Generalnie powszechność wprowadzania poszczególnych kategorii innowacji w porównywanych okresach obniżyła się, co jest zjawiskiem negatywnym.
EN
The article discusses the essence of innovations and their importance in the development of industrial enterprises. Then, a statistical-comparative analysis of the results of empirical researches conducted in February 2016 by TNS Political & Social in the 28 Member States of the European Union was made. The researches refered, among others, to the universality of introducing innovations and covered two periods: 2012-2014 and 2013-2015. The analysis showed that: the universality of implementation of innovations was varied between particular Member States and in particular categories of enterprises. This differentiation also concerned particular types of innovations. On average, in the EU 67% of enterprises introduced in the years 2013-2015 at least one innovation. In 2012-2014, there were 72% of such enterprises. Generally, the universality of introducing of particular categories of innovations in the compared periods decreased, what was a negative phenomenon.
20
EN
The paper presents analysis of changes innovation indexes for Poland in comparison to EU. The Summary Innovation Index (SII) and the Global Innovation Index for the period 2010-2016 were used for the research. The study is a continuation of the research undertaken in 2015. The article assumes that the position of Poland on the European Union countries is becoming weaker and any positive changes are selective. Statement of detailed analysis of changes was supplemented by concluding remarks partly explaining the reasons of such situation. The article's summary proposes further studies.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.