Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 263

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innovations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The main goal of the study will be to pay attention to awareness of technological and digital development. Sense of responsibility unites certain groups of entrepreneurs, scientists and decision-makers. The main principles of the idea of corporate social responsibility are related to maintaining balance in business activity between three kinds of capital - economic, human and natural. Following the technological and digital development in recent years, more attention is given to socially responsible creation and implementation of innovation. Corporate Digital Responsibility (CDR), which in recent months has been taking formal shape, is a new initiative within social responsibility. CDR means the awareness of duties binding the organisations active in the field of technological development and using technologies to provide services. The article refers to the dynamic development of technologies that threatens also global labour market due to automation and mass implementation of solutions based on artificial intelligence. Being aware of this dynamic process it is worth to emphasise that businesses and employees have far less time to thoroughly examine social consequences of ongoing implementations related to digitalisation.
EN
Time is one of the main factors, and it affects the decision of costumers while choosing a particular transportation company. Every stage of logistics processes takes a particular period. That is why almost every firm thinks about the ways of decreasing the time wastes in order to maximize the profit of business. The objective of this research is to explore how different logistics innovations can affect freight transportation processes and save operational time. To achieve this goal and explore the topic more deeply, a list of articles published in worldwide databases related to this domain was analyzed and interpreted. The survey on freight transportation was used to get a better knowledge of today’s situation of freight systems. Based on the result of this article, it is suggested that new ideas for the management of companies in this sphere are suggested. The findings of this research can help Kazakhstan’s logistics companies to develop better strategies and to adopt innovative logistics technologies into freight transportation. They can make them become innovation-based logistics service providers.
PL
Czas jest jednym z głównych czynników i wpływa na decyzję klientów przy wyborze konkretnej firmy transportowej. Każdy etap procesów logistycznych zajmuje określony okres. Właśnie dlatego prawie każda firma myśli o sposobach zmniejszenia marnotrawstwa czasu w celu maksymalizacji zysku firmy. Celem tych badań jest zbadanie, w jaki sposób różne innowacje logistyczne mogą wpłynąć na procesy transportu towarów i zaoszczędzić czas operacyjny. Aby osiągnąć ten cel i głębiej zgłębić ten temat, przeanalizowano i zinterpretowano listę artykułów opublikowanych w światowych bazach danych związanych z tą domeną. Ankieta dotycząca transportu towarowego została wykorzystana, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat dzisiejszej sytuacji systemów towarowych. Na podstawie wyników tego artykułu sugeruje się nowe pomysły dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami w tej dziedzinie. Wyniki tych badań mogą pomóc Kazachstanom w logistyce w opracowaniu lepszych strategii i zastosowaniu innowacyjnych technologii logistycznych w transporcie towarów. Mogą sprawić, że staną się dostawcami usług logistycznych opartych na innowacjach.
3
Content available remote Okna do budynków energooszczędnych
PL
W ostatnich latach mamy do czynienia z dynamicznym wdrażaniem nowoczesnych technologii w budynkach mieszkalnych. Wszystkie projektowane konstrukcje muszą spełniać wymagania wynikające z Ustawy Prawo budowlane, w tym także w zakresie nominalnej poprawy efektywności energetycznej budynków. Pierwszoplanowego znaczenia nabiera wiedza, w jaki sposób i jakimi technologiami powinna upowszechniać się innowacyjnie rozumiana efektywność energetyczna.
EN
In recent years, we have been dealing with the dynamic implementation of modern technologies in residential buildings. All designed structures must meet the requirements of the Building Law, including the nominal improvement of energy efficiency of buildings. It is of paramount importance to know how and with which technologies energy efficiency in an innovative sense should be disseminated.
EN
Assessment and management of risk constitute the subject of many researches. Nevertheless, many more specific factors are applicable during the implementation of innovative technological projects. On the article identified risk factors, which have been supplemented, systematized and assigned to the individual risk categories. The risk assessment methods for R&D projects have been analysed, as well as the risk sheets have been developed for the R&D project through the use of dotProject application. Also shown that networking and clustering is a change for fruitful cooperation within difference EU projects, which create trust between business and sciences and reduce the risk.
EN
Nowadays, the dynamics of variability marked by technologisation and digitisation cannot be underestimated. New technologies identified with Economy 4.0 affect almost every dimension of the modern world. The level of competitiveness of modern economies is determined by the implementation and diffusion of innovations based on new technologies. Artificial Intelligence, the Internet of Things (IoT), the Internet of Everything (IoE), hyperconnectivity, cloud computing applications and services, Big Data Analytics (BDA), Big-Data-as-a-Service (BDaaS), automation and robotisation are just a few of the technologies that the authors found worth looking at in more detail with regard to transport. Digital transformation is also a new opportunity as well as a challenge for business. This paper indicates the metamorphosis that transport has undergone as a result of the injection of new technologies. The presented material has been collected in the course of the source research carried out using the idiographic method. A critical analysis of available documents and literature, as well as digital sources, has made it possible to identify the benefits of injecting new technologies in transport as an effect of adaptability to the digital age.
EN
The phenomenon of ‘Brain Drain’ or ‘Human Capital Flight’ is actively discussed in Finland recently. It is the phenomenon in which highly educated and skilled people leave the country where they attained their education and skills. The official statistics and data show that it is an alarming situation with every passing year in Finland. The phenomenon is widely observed in all sectors, but the most affected sectors are research-based fields, natural sciences, biosciences, humanities, anthropology, psychology, statistics, and core-engineering fields. However, is this really a brain drain phenomenon or something else? The focus of this paper is to explore the brain drain phenomenon’s existence in Finland based on officially available data. The paper also investigates the main causes of brain drain, its future effects on Finland’s R&D capabilities and the Finnish economy. This is a review article about the brain drain phenomenon based on previous studies and official quantitative data from Statistics Finland. This paper serves as the basis for the development of a research instrument to further analyze the situation in future research.
PL
Zjawisko „drenażu mózgów” (ang. brain drain lub human capital flight) stało się ostatnio przedmiotem intensywnie dyskutowanym w Finlandii. Jest to zjawisko, gdy wysoko wykształceni i wykwalifikowani ludzie opuszczają kraj, w którym zdobyli wykształcenie i umiejętności. Oficjalne statystyki i dane pokazują, że w tym zakresie sytuacja w Finlandii staje się coraz bardziej alarmująca z każdym rokiem. Zjawisko to jest powszechnie obserwowane we wszystkich sektorach, ale najbardziej nim dotknięte są sektory, których działanie opiera się na badaniach, nauki przyrodnicze, biologiczne, humanistyczne, antropologiczne, psychologiczne, statystyczne oraz techniczne. Jednak czy to naprawdę zjawisko drenażu mózgów czy coś innego? Celem artykułu jest zbadanie istnienia zjawiska drenażu mózgów w Finlandii na podstawie oficjalnie dostępnych danych. W artykule przeanalizowano również główne przyczyny drenażu mózgów oraz jego skutki dla fińskiego potencjału badawczo-rozwojowego i fińskiej gospodarki. Jest to artykuł przeglądowy, dotyczący zjawiska drenażu mózgów na podstawie wcześniejszych badań i oficjalnych danych ilościowych z fińskiego urzędu statystycznego (Statistics Finland). Niniejszy artykuł posłuży jako podstawa do opracowania instrumentu badawczego i przyszłych badań w celu przeanalizowania rzeczywistej sytuacji w przyszłości.
EN
Automation of the sales process, cyber-shopping – these are the key sales trends of the modern market. The broadly understood notion of digitization has fundamentally changed the purchasing process. This is confirmed by investments in this area of such companies as Shell, Circle-K, Johnson & Johnson, British Airways, McDonald and others. Full automation of the purchasing process allows the company to reduce costs and better manage employee time. The purpose of the article is to present selected innovative solutions in the field of sales process automation and analyze the expressed opinions of customers in Poznań on the use of modern sales process solutions.
EN
Development and innovation in the e-commerce sector over the last decade have been extremely dynamic. Market development has increasingly been driven by the changing behaviour of consumers shopping online and the growing number of e-stores. This article identifies the pro-innovation areas and actions which are creating special value propositions for e-buyers in Poland and assesses their impact on shopping decisions for each generation (X, Y, and baby boomers) by assessing the impacts of differences in the preferences of the generations regarding e-commerce. Each generation differs significantly from the others in terms of work, education, security, success in professional and personal life, and in terms of consumption. The characteristics of the individual generations and the levels of their digital competencies impact significantly on the ways in which a given generation makes purchases and what they expect during the purchasing process. In order to establish the key determinants of online purchasing decisions and attitudes towards innovation in e-commerce, an online survey was conducted. The sample included three generations of Polish internet users: 260 people at ages between 25 and 37 (generation Y); 200 people at ages between 38 and 50 (generation X) and 100 people at ages between 51 and 70 (the baby boomers’ generation). The structure of the article includes presentations of the problem against the background of relevant literature, the theoretical assumptions of the research, and its findings and conclusions.
PL
Pozycja przedsiębiorstw na współczesnym rynku usług logistycznych uzależniona jest od ich otwartości na innowacje oraz gotowości do inwestycji w nowe technologie. Obecnie za jedną z najbardziej przełomowych technologii uważa się blockchain. W niniejszej pracy krótko zdefiniowano pojęcie technologii blockchain oraz scharakteryzowano zasady jej funkcjonowania. Zasadniczą część stanowi przedstawienie przykładu zastosowania powyższej technologii w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Zaprezentowano proces realizacji transakcji finansowych w branży motoryzacyjnej oraz śledzenia produktów w łańcuchu dostaw branży spożywczej. Opisano przyczyny podjęcia decyzji o wdrożeniu technologii blockchain oraz płynące z niej korzyści.
EN
A position of the companies belonging to contemporary logistics market is dependent on their openness regarding innovations as well as preparedness to investments in new technologies. Presently blockchain is considered to be one of the most disruptive technologies. The paper presents shortly blockchain technology definition and its rules of functioning. The essential part is constituted by presenting exemplary applications of described above technology in supply chain management. The processing of financial transactions in the automotive industry and tracing products in supply chain of the food industry were presented. The reasons and spoils of making decision to deploy the blockchain technology were described.
EN
The main goal of the study will be to pay attention to technologization of the learning process and its social dimensions in the context of artificial intelligence. The reflection will mainly cover selected theories of learning and knowledge management in the organization and its broadly understood environment. Considering the sociological dimensions of these phenomena is supposed to lead to the emphasis on the importance of the security of the human-organization-device relationship. Due to the interdisciplinary nature of the issue, the article will include references to the concept of artificial intelligence and machine learning. Difficult questions will arise around the ideas and will become the conclusion of the considerations.
12
Content available Innovations in sectors in the industrial approach
EN
The article presents the development of innovations from the perspective of specific sectors. Typologies of innovations in sectors have been indicated and the most important differences between them have been articulated. The article describes the sector dimensions in terms of innovation management. In addition, the influence of knowledge and technological possibilities on the development of innovations in particular sectors has been indicated. The article provides a description of individual entities, relations and institutions relevant for the implementation of innovations. The final section addresses the dynamics and transformation in sectors and indicates the possible political implications.
PL
W artykule przedstawiono rozwój innowacji z perspektywy sektorów. Wskazano typologie innowacji w sektorach oraz wyartykułowano najważniejsze różnice między nimi. W pracy zawarto opis modelu sektora w ujęciu zarządzania innowacjami. Ponadto wskazano wpływ wiedzy i technologii na rozwój innowacji w poszczególnych sektorach. Artykuł zawiera opis poszczególnych podmiotów, relacji oraz instytucji istotnych z perspektywy wdrażania innowacji. W końcowej części opisano dynamikę oraz transformacje w sektorach oraz wskazano możliwe implikacje polityczne.
13
Content available Innovative solutions in the process of heat supply
EN
Heat supply is one of the most important sectors of the country's energy economy. Widely understood heating secures both: the living needs of society and industrial recipients. Modern heating systems should guarantee reliability of heat supply while limiting energy consumption and transmission losses. It results from the sustainable development strategy, implemented in the European Union, which is based on the development of renewable energy and improvement of energy efficiency. As a consequence of such an energy policy, investments and innovations are implemented in the two areas of the heating sector: technical infrastructure and management of the heat generation and transmission system. The article discusses legal as well as technical and economic conditions for the operation of heating companies, including aspects of energy security. The characteristics of the heat market in Poland and investment expenditures related to the modernisation of infrastructure and environmental protection has been presented in it. Selected innovations used in the process of heat production and supply have been described as well as modern technologies and IT tools that improve management of heating system. The possibilities and limitations of innovative heating development have also been indicted here.
PL
Systemy żywnościowe charakteryzują się stopniowym wprowadzaniem innowacji (incremental innovations) polegających na stałym doskonaleniu produktu lub procesu, które nie różnią się zdecydowanie od dobrze znanych rozwiązań w danym sektorze. Naśladownictwo (adaptacja) różnorodnych rodzajów innowacji może okazać się jednak niewystarczające w przyszłości. Skuteczniejszą strategią byłoby włączenie się w procesy generowania innowacji, które są efektywniejsze w warunkach rosnącej zmienności otoczenia. Znaczącą pomocą w tym zakresie może być przejście z liniowego na wielosieciowy model funkcjonowania systemów żywnościowych. W artykule przedstawiono zróżnicowanie innowacyjności systemów żywnościowych obecnie oraz potencjalne zmiany na bazie scenariuszy w przyszłości, a także wybrane rozwiązania innowacyjne postrzegane jako wiodące w transformacji systemów żywnościowych w nadchodzących latach.
EN
Food systems are characterized by a gradual introduction of innovations (called as incremental innovations), consisting of constant product or process improvement, which do not differ significantly from well-known solutions in a given sector. Imitation (adaptation) of various types of innovation may, however, prove to be insufficient in the future. A more effective strategy would be to become involved in the processes of generating innovations that are more effective in the conditions of growing volatility environment. A significant help in this regard can be the transition from a linear to a multi-network model of food systems functioning. The article shows the diversity of innovations in food systems at present and potential changes based on future scenarios, as well as selected innovative solutions, seen as leading in the transformation of food systems in the coming years.
PL
Zaprezentowano analizę zastosowania elementów Przemysłu 4.0 w modelowaniu procesów innowacyjnych w przemyśle chemicznym. Analiza ta wskazała obszary, które w procesach innowacyjnych umożliwiają zastosowanie rozwiązań Przemysłu 4.0, ale wymagają także dodatkowych działań, np. kontrolnych, na wczesnym etapie ich wdrażania. Analiza wskazała także zarówno spodziewane, jak i wstępnie osiągnięte efekty zastosowania rozwiązań Przemysłu 4.0 przez badane przedsiębiorstwa.
EN
Readiness of Polish chem. enterprises to implement the elements of Industry 4.0 in their industrial practice was tested by a poll. Eleven representatives of 6 enterprises answered to the inquiry. The anal. of the operational effects was found the most important tool for increasing the prodn. efficiency. An improvement of resources utilization and a reduction of prodn. costs were mostly expected as results of the Industry 4.0 implementation.
EN
Digital technology has significantly changed the speed of operation in the economy. The Internet and digital devices are a driver of economic growth. This article analyzes the Russian digital economy and society in the context of comparison with EU countries and draws conclusions regarding future development trends. Based on secondary data from the European Commission, this study tackles five components of the Digital Economy and Society Index. It includes ICT Development Index, Global Innovation Index (GII), Networked Readiness Index, Share-Households with Internet, and High-Technology Exports. A cross-country analysis reveals significant differences between Russia and the EU countries in terms of Internet accessand Digital Economy, and their impact on GDP and social processes that take place in the country. Findings show that Russia holds a position among the top ten countries in ICT Development Index and Network Readiness Index. The growth rate of high-tech exports indicatesthe lag of Russia behind other countries in the ranking. According to the ranking of countries by high-tech exports, Russia lags in the production of products with high R&D intensity, such as aerospace products, computers, pharmaceuticals, scientific instruments and electrical machinery. Russia holds a strong position in National Cyber Security (63.64%), as well as in the Share of Households with Internet.
PL
Technologia cyfrowa znacząco zmieniła szybkość działania w gospodarce. Internet i urządzenia cyfrowe są motorem wzrostu gospodarczego. Artykuł analizuje rosyjską gospodarkę cyfrową i społeczeństwo w porównaniu z krajami UE i wskazuje wnioski dotyczące przyszłych trendów rozwojowych. W oparciu o dane wtórne Komisji Europejskiej analizuje pięć komponentów indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa. Obejmuje wskaźnik rozwoju technologii ITT, wskaźnik globalnej innowacyjności (GII), wskaźnik gotowości sieciowej, gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu oraz eksport technologii. Analiza międzynarodowa ujawnia znaczne różnice między Rosją a krajami UE w zakresie dostępu do Internetu i gospodarki cyfrowej oraz ich wpływu na PKB i procesy społeczne, które mają miejsce w kraju. Wyniki pokazują, że Rosja zajmuje pozycję w pierwszej dziesiątce krajów w przypadku Indeksu rozwoju w ICT i wskaźnika gotowości sieci. Tempo wzrostu eksportu zaawansowanych technologii wskazuje na opóźnienie Rosji w stosunku do innych krajów. Według rankingu krajów eksportu zaawansowanych technologii Rosja pozostaje w tyle w produkcji produktów o wysokiej intensywności B + R, takich jak produkty lotnicze, komputery, farmaceutyki, przyrządy naukowe i maszyny elektryczne. Rosja ma silną pozycję w przypadku cyfrowego bezpieczeństwa narodowego (63,64%), a także w udziale gospodarstw domowych z Internetem.
18
EN
The purpose of this study is to analyze and present the results of research devoted to the development and intentions of water and sewage companies operating on the Polish market in the context of innovation. The data collected and analysed in the research has not been published yet. The specific purposes of the study is to describe the state of innovation of water and sewage companies operating across the country, and to indicate the directions for their development, their barriers and problems in the context of implementing innovation. The first part of the study focuses on the theoretical aspects of innovative activities of municipal companies, and characterizes the notions of innovation and innovativeness. In its subsequent part, the study describes the object, subject, purpose of the study, the research methods and techniques applied in the paper. The analysis and discussion of a selected research part is included in the last part of the study, which is closed by the final conclusions.
19
Content available Rozwój innowacyjności w PGE
EN
Background: Literature studies and analysis of the situation in business practice indicate the organizational culture as an important determinant that can inhibit or assist in the implementation of adaptive, proactive and proinnovation changes. New situations appearing in the external and internal environment as well as new conditions created by technical and technological progress oblige enterprises to adapt or even anticipate changes. Readiness for modification occurs when employees are not satisfied with the existing organizational culture and they prefer a different one. The diagnosis of the discrepancy between the existing and expected organizational culture allows us to assess the willingness to change the situation in the enterprise. This article presents a case study focused on identifying the actual and desired organizational culture in order to diagnose the crew's readiness for changes in the company and possibility an application of design thinking as a as a way to implement innovative solutions. Methods: The study was conducted in was used OCAI questionnaire, whose authors are: K.S. Cameron and R.E. Quinn. While using the questionnaire, the current and desired state of the organizational culture of the analysed enterprise has been determined. Based on literature studies, the possibilities of using design thinking in the process of changing the organizational culture were verified. Results and Conclusions: The research results reveal dissonance between the existing and desired state and enable the assessment of the willingness and readiness of the company's staff to change and the possibility of using design thinking. The aim of study was to identify a research gap a diagnosis organisational culture as a factor in change and a possibility of using design thinking in process change. Organizational culture in the course of changes in an enterprise has a decisive impact on employees' abilities and inclinations to develop and implement new ideas.
PL
Wstęp: Badania literatury i analiza sytuacji w praktyce biznesowej wskazują, że kultura organizacyjna jest ważnym wyznacznikiem, który może hamować lub pomagać we wdrażaniu zmian adaptacyjnych, proaktywnych i proinnowacyjnych. Nowe sytuacje pojawiające się w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, a także nowe uwarunkowania wynikające z postępu technicznego i technologicznego zobowiązują przedsiębiorstwa do adaptacji, a nawet przewidywania zmian. Gotowość do modyfikacji występuje, gdy pracownicy nie są zadowoleni z istniejącej kultury organizacyjnej i wolą inną. Diagnoza rozbieżności między istniejącą a oczekiwaną kulturą organizacyjną pozwala nam ocenić chęć zmiany sytuacji w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono studium przypadku skupiające się na identyfikacji faktycznej i pożądanej kultury organizacyjnej w celu zdiagnozowania gotowości załogi do zmian w firmie i możliwości zastosowania myślenia projektowego jako sposobu wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Metody: W badaniu wykorzystano kwestionariusz OCAI, którego autorami są: K.S. Cameron i R.E. Quinn. Korzystając z ankiety, określono aktualny i pożądany stan kultury organizacyjnej analizowanego przedsiębiorstwa. Na podstawie badań literaturowych zweryfikowano możliwości wykorzystania myślenia projektowego w procesie zmiany kultury organizacyjnej. Wyniki i wnioski: Wyniki badań ujawniają dysonans między stanem obecnym a pożądanym i umożliwiają ocenę chęci i gotowości pracowników firmy do zmiany oraz możliwość wykorzystania myślenia projektowego. Celem badań było zidentyfikowanie luki badawczej jakim jest diagnoza kultury organizacyjnej jako czynnik zmian oraz możliwości wykorzystania myślenia projektowego w procesie zmiany. Kultura organizacyjna w trakcie zmian w przedsiębiorstwie ma decydujący wpływ na zdolności pracowników oraz skłonność do opracowywania i wdrażania nowych pomysłów.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.