Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inland water transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the development of author’s concept of a diesel/hydraulic propulsion system for inland watercraft. Due to specific nature of vessel navigation on rivers, classical propulsion systems with shaft lines can be effectively replaced by systems with hydraulic power transmission. A solution is also presented of a hybrid design with extra electric port having the form of a pumping system driven from a battery of accumulators. Strong and weak points of the proposed solution are discussed and its energy efficiency is assessed.
EN
The paper presents issues related to the possibility of using an electric propulsion system for inland craft, in this particular case self-propelled barges. Perspectives for development of inland water transport in Poland are presented. Historical engineering designs used in water transport at the turn of the 19th and 20th centuries are shown. The current status of stock used in inland navigation along with the condition of waterways available in Poland is presented. Energy consumption by inland craft using various configurations of propulsion systems is discussed, along with comparison of energy consumption during transport of goods using road transport, rail transport and inland waterway transport. In addition to the hybrid electric and diesel propulsion systems, the alternative is to use the electric rail mules for moving the barges.
PL
W artykule przedstawiono wstępną analizę możliwości rozwoju transportu wodnego na Kanale Gliwickim, z uwzględnieniem zarówno aspektów ekonomicznych, społecznych, jak i środowiskowych. Celem artykułu nie jest jednak jednoznaczne wskazanie optymalnego wariantu inwestycji, a raczej przedstawienie metody analizy wielokryterialnej, która decydentom może pomóc w podejmowaniu wyważonej decyzji, zarówno w tej, jak i w innych inwestycjach. Wsparcie metodyczne pozwoli na uwzględnienie wielu aspektów oraz racji różnych środowisk, co jest szczególnie trudne w realizacji projektów ze środków publicznych.
EN
The paper presents a preliminary analysis of the possibilities of development of water transport on the Gliwice Canal, taking into account both economic, social and environmental aspects. The aim of the article is not clearly indicate the optimal variant of investments but rather the presentation of a multicriteria analysis method that can help decision-makers to make a balanced decision, taking into account many aspects and the rationale of different environments, both in this and other investments, which is typically difficult to implement in public projects.
PL
Istotą zrównoważonego rozwoju jest równowaga między społeczną zasadnością, ekologiczną racjonalnością i ekonomiczną efektywnością. Celem artykułu jest wykazanie, że transport wodny śródlądowy spełnia te trzy kryteria zrównoważonego rozwoju transportu, umożliwia złagodzenie współczesnych problemów transportowych, stymuluje rozwój społeczno-gospodarczy, wpływa na zmniejszenie degradacyjnego wpływu transportu na środowisko i jest efektywny ekonomicznie.
EN
The essence of sustainable development is the balance between the social needs, environmental rationality and economic effectiveness. The aim of the article is to prove that the inland water transport meets these three sustainable transport development criteria, contributes to alleviation of contemporary transport problems, stimulates social and economic development, reduces environmental degradation of the transport and is economically efficient.
PL
Żegluga śródlądowa ma ugruntowane miejsce w polityce transportowej Unii Europejskiej i w systemach transportowych wielu europejskich krajów. Najbardziej ekologiczna ze wszystkich lądowych gałęzi transportu, niskoemisyjna, tania – to silne strony żeglugi śródlądowej. Wyzwaniem dla Polski jest kwestia, jak budować sektor transportu wodnego śródlądowego, aby zalety żeglugi śródlądowej równoważyły jego ryzyka: skomplikowany proces przygotowania i realizacji inwestycji czy też uzależnienie od warunków naturalnych rzek na odcinkach swobodnie płynących.
EN
Inland navigation has well-established place in the EU transport policy and in transport systems of many European countries. The most green of all the land transport sectors, emitting low levels of pollution, cheap – these are strong points of the inland navigation. A challenge for Poland is the development of the inland water transport sector so that the advantages of the inland navigation balance its risks: complicated process of the investment preparation and implementation or sensitivity to rivers natural conditions in free flowing sections.
6
Content available Analiza stanu żeglugi śródlądowej w Polsce
PL
Celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie analizy stanu żeglugi śródlądowej w Polsce, z uwzględnieniem roli portu w Szczecinie, w kontekście rozwoju tej gałęzi transportu do 2020 roku. W pierwszej części artykułu zaprezentowana została analiza przewozów ładunków realizowanych transportem śródlądowym oraz scharakteryzowano ogólny stan śródlądowych dróg wodnych. Część drugą poświęcono ocenie stanu żeglugi śródlądowej w działalności portu w Szczecinie. Ponadto zaprezentowane zostały najważniejsze informacje z zakresu rozwoju transportu śródlądowego w odniesieniu do założeń poprawy żeglowności rzeki Odry planowanej na lata 2016-2020.
EN
The article discusses the current use of inland waterway potential in Poland and also analyzes the opportunities for the development of this transport sector. The purpose of this article was to analyze the state of inland waterways in Poland, including the role of the port in Szczecin, in the context of the development of this mode of transport by 2020. In the first part of the paper was characterized shipments by inland transport and the general condition of the inland waterways in Poland. The second part is devoted to the assessment of the status of inland waterway transport in the Port of Szczecin. In addition are presented the most important information about the development of inland waterway transport in relation to the assumptions of improvement of navigability of the Odra River planned for 2016-2020.
PL
Rozbudowując drogi wodne środlądowe oraz poszerzając zakres usług żeglugi w ramach systemu just in time nie tylko o kruszywa, ale także o inne materiały Polska zyskać może na wielu płaszczyznach. Warto więc zastanowić się, czy samochody ciężarowe nie mogłyby zostać w niektorych przypadkach zastąpione przez żeglugę środlądową.
PL
Opracowanie przedstawia wynik badania statystycznego dotyczącego ewolucji sektora transportu wodnego w Polsce. Analiza dotyczy zarówno sektora transportu morskiego i przybrzeżnego jak i wodnego śródlądowego (pasażerskiego oraz towarowego) w okresie 2012 – 2014. W wyniku badania dokonano analizy sektora pod względem m.in.: zmian wielkości populacji sektora, liczby aktywnych podmiotów, geograficznego rozmieszczenia podmiotów oraz wielkości deklarowanego zatrudnienia.
EN
The paper presents the result of the authors personal research on the evolution of the water transport sector in Poland. Taken into account are the different subsectors: maritime and coastal transport as well as inland waterways transport (both passenger as well as freight). The analysis concerns the years 2012 and 2014. The study analyzes the sector in terms of change of its population, number of active entities, geographical concentration as well as the level of declared employment.
PL
Rozwój żeglugi śródlądowej determinowany jest przez określone polityki zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, poszczególnych krajów członkowskich, regionów, jak i samego sektora żeglugowego. Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej jest podstawą projektowania działań ukierunkowanych na gospodarcze wykorzystanie potencjału polskich rzek, w tym, m.in., na rozwój żeglugi śródlądowej.
EN
The development of inland navigation is conditioned upon concrete policies at the EU, Member States, as well as the navigation sector level. strategic planning in water management constitutes the basis for preparation of activities aimed at economic exploitation of the Polish rivers, including the development of inland navigation.
EN
Among different transportation modes, inland water transport is recognized as a low-cost, environmentally friendly way of transporting. The use of this mode in Poland encounters many challenges. Thus, the investigation of development possibilities by analysing the revitalization profitability and navigability restoration of Lower Vistula river should be explored. Following this, the article includes the summary of obtained results of the project INWAPO carrying out and regards development of infrastructure and sea/river ports, demand forecast for transportation, external costs estimation and the main benefits from lower Vistula river revitalization. The main analysis is done with the assumption of IV (or higher) navigable class of the Vistula river.
EN
Among different transportation modes, inland water transport is recognized as a low-cost, environmentally friendly way of transporting. The use of this mode in Myanmar encounters many challenges and the chance of promoting this mode of transport comparing to other transport mode like road transport should be explored. Thus the competitiveness of the two modes are investigated from the operators’ cost perspective. The time taken in each mode is also explored. The considerations are taken into account for the recommendations to improve transport performance in terms of time, cost, and reliability especially for inland water transport. Then it attempts to identify the potential and the challenges of respective modes.
RU
Низкая стоимость и экологичность выделяет внутренний водный транспорт среди других видов и способов транспортировки. Использование этого вида транспорта в Мьянме сталкивается с большим количеством трудностей, и возможности его развития по сравнению с другими видами транспорта, такими как дорожный, должны быть исследованы. В данной статье конкурентоспособность этих двух видов транспорта рассмотрена с точки зрения операционных расходов. Исследованы также и затраты времени в каждом случае. С учетом различных факторов предоставлены рекомендации для увеличения производительности, внутреннего водного транспорта в особенности, с точки зрения времени, стоимости и надежности. Кроме того, в статье рассмотрены потенциал и сложности развития обоих видов транспорта.
PL
Sektor transportu śródlądowego jest silnie uzależniony od koniunktury gospodarczej. Porty, jako miejsca tworzenia wartości dodanej w tym sektorze, muszą odpowiednio reagować na ewolucję cykli koniunkturalnych, z uwagi na masowy charakter dóbr i towarów transportowanych w obszarze śródlądzia. Szczególnej uwagi wymaga nowa sytuacja, która rozpoczęła się wraz zapoczątkowaniem fazy trwałego wzrostu po długotrwałym okresie kryzysu gospodarczego w Europie. Artykuł poddaje analizie strategie i polityki zastosowane przez wybrane porty śródlądowe oraz morsko-śródlądowe w Belgii, Holandii, Luksemburgu oraz Francji w pokryzysowym okresie ożywienia. Badane podmioty w większości stosują kombinację następujących trzech strategii i polityk: rozbudowę i unowocześnienie posiadanej infrastruktury logistycznej aby dostosować się do współczesnych wymogów multimodalności, tworzenie aliansów portów śródlądowych i morskich o charakterze zarówno formalnym jak i nieustrukturyzowanym oraz poszukiwanie atrakcyjnych nisz rynkowych.
EN
The inland waterways transport sector is heavily dependent upon favourable economic conditions of the general economy. Inland ports, as major generators of added-value in the sector, must effectively respond to new economic surroundings. It is important to take consideration the bulk character of foods transported using this method. The beginning of the current post-crisis growth cycle must be used with great care, as the European economic depression lasted a longer period of time. The article analysis strategies and policies implemented by chosen inland and maritime-inland ports in Belgium, Luxembourg, France and the Netherlands during the post-crisis recovery phase. Analyzed cases show that inland ports tend to use a combination of the following strategies: infrastructure investments aimed at creating a better response to today’s needs in multimodality of logistic operators, alliance creation – both on a structured and non-structured level to better respond to integrated logistic handlers and to pursue market niche within the inland waterways transport market.
PL
Po latach zaniedbań infrastruktury transportowej w Polsce, w tym śródlądowych dróg wodnych, dzięki polityce transportowej UE powstała szansa na przywrócenie drogom wodnych ich parametrów, a żegludze śródlądowej pozycji, która umożliwiłaby łagodzenie dotychczasowych negatywnych skutków rozwoju transportu przej awiającego się wyraźną dominacją transportu samochodowego, zarówno w przewozach ładunków jak i pasażerów. W tym kontekście zaskoczeniem dla rzeszy zaangażowanych w ten proces osób było pominięcie polskich śródl ądowych dróg wodnych w nowej koncepcji sieci bazowej TEN-T, pozbawiające drogi wodne środków z funduszy TEN-T na realizację rozpoczętych już i często bardzo zaawansowanych prac nad ich rewitalizacją. Należy mieć nadzieję, że decyzje dotyczące TEN-T skłonią do refleksji nad dotychczasową polityka transportową w Polsce i w miejsce deklaracji o zrównoważonym rozwoju stworzone zostaną szanse dla rozwoju śródlądowych dróg wodnych, których znaczenia w zrównoważonym rozwoju nie tylko transportu, ale całej gospodarki nie sposób przecenić.
PL
Obok korzyści i kosztów o charakterze mierzalnym rewitalizacja infrastruktury transportu wodnego śródlądowego może przyczynić się do powstania korzyści i kosztów społeczno – ekonomicznych o charakterze niemierzalnym. W artykule scharakteryzowano przykłady takich korzyści i kosztów niemierzalnych związanych z modernizacją infrastruktury transportu wodnego śródlądowego. Znajomość wspomnianych korzyści/kosztów pozwala na ich ujęcie w analizach społeczno – ekonomicznego oddziaływania realizowanych inwestycji.
EN
In addition to the benefits and measurable costs, revitalization of inland water transport infrastructure can also contribute to immeasurable costs of socio-economic nature. This paper describes examples of such benefits and immeasurable costs associated with upgrading the infrastructure of inland water transport. An understanding of these benefit /costs, and their inclusion in the analysis of the socio-economic impact of the investment, should contribute to a better understanding of the impact of such activities on the regions in which the modernized transport infrastructure is located.
PL
W publikacji przedstawiono istotę, cele i program realizacji polityki transportowej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju transportu wodnego śródlądowego. Na tle uwarunkowań instytucjonalnych, prawnych i infrastrukturalnych wskazano działania warunkujące rozwój transportu wodnego śródlądowego w Polsce.
EN
The paper contains the nature, goals and program of realization European Union transport policy with a focus on development of inland water transport. Activities conditioning the development of inland water transport in Poland are indicated against the background of institutional, legal and infrastructural conditions.
PL
Podstawowym ograniczeniem rozwoju transportu wodnego śródlądowego jest zaniedbanie infrastruktury dróg wodnych. Polskie drogi wodne nie spełniają w znacznej części wymagań stawianych drogom o znaczeniu międzynarodowym. W Polsce pierwsze doświadczenia wynikające z uruchomienia rzecznych połączeń komunikacyjnych z wykorzystaniem tramwajów wodnych występują w takich miastach, jak Bydgoszcz, Warszawa, Szczecin, Wrocław, Kraków.
EN
The main limitation of the development of inland water transport is the neglect of the infrastructure of the waterways. Polish waterways do not meet the requirements of a substantial part of roads of international importance. In Poland, the first experience resulting from the establishment of river transport with usage of water trams can be found in such cities as: Bydgoszcz, Warsaw, Szczecin, Wroclaw, Krakow.
EN
The present report was prepared within the framework of research activities carried out in the Maritime Institute in Gdansk, when taking part in the international research project EUREKA E! 3065 INCOWATRANS, the goal of which was working out preliminary designs of new-generation ships for inland and coastal navigation, and preparing technical and economic structure for the revitalisation of inland waterways in Poland, with their further incorporation to the European transportation system. The article aims at analysing the present state and assessing the future potential of cargo routes observed in inland East-West water transport, i.e. between Poland and Western Europe countries.
18
Content available remote Śródlądowe drogi wodne w Wielkiej Brytanii
19
Content available remote Transport wodny śródlądowy
PL
Tendencje zmian w transporcie wodnym śródlądowym w krajach Europy Zachodniej. Stan obecny, podstawowe problemy i cele rozwojowe polskiej żeglugi śródlądowej w odniesieniu do infrastruktury dróg wodnych i floty. Kierunki niezbędnych zmian. Propozycje dotyczące programu inwestycyjnego do 2013 r. i 2020 r.
EN
The tendencies of changes in inland water transport in countries of Western Europe. The present state, basic problems and aims of development of inland Polish navigation in reference to infrastructure of water routes and fleet. Directions of indispensable changes. Proposals apply to 2013 r. and 2020 r. investment programme.
EN
Emissions from diesel engines are significant contributors to the total pollution. Some of them come from the power plants used in inland water vessels. Emissions are an important factor to be considered when creating an environmentally safe logistics system. As part of a project funded by the European Community within the 5th. Framework Program G3RD-CT-2001-045S 1NBAT - Innovative Barge Trains for Effective Transport on Shallow Waters, diesel emissions from pushers were investigated. The measurement results were analysed using a computer.
PL
Celem niniejszej pracy było zaadaptowanie systemów komputerowych do oceny zanieczyszczeń środowiska wywołanych emisją toksycznych związków przez napęd pchaczy śródlądowych, eksploatowanych na rzece Odra. W czasie realizacji zadań zidentyfikowano typowe stany eksploatacji pociągów rzecznych oraz zmierzono stężenia toksycznych składników spalin napędu głównego. Dane te poddano szerokiej obróbce matematycznej, której powtarzalność /abiegów i czasochłonność wymagały zastosowania techniki komputerowej. Do badań wykorzystano zestawy pchane składające się z pchacza typu Bizon III I barek BP500, z których każda może przewieźć 500 ton ładunku. Źródłem napędu pchaczy Bizon są silniki Wola-Henschel o mocy 140-155 kW. Uzyskane wyniki wskazują na stosunkowo niski poziom stężenia siarki i tlenku węgla, jak również zadymienia spalin, natomiast poziom tlenku azotu jest wysoki - przekraczający dopuszczalne limity. Podczas badań zarejestrowano również takie stany, które znacznie odbiegają od norm - są to przypadki gwałtownego przyspieszenia. Te poddano szczegółowej analizie komputerowej. Zmierzone i obliczone dane stanowią podstawę do prac nad system oczyszczania spalin w silnikach transportu rzecznego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.