Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 369

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono obowiązujące regulacje prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego przez operatorów infrastruktury krytycznej (usługi kluczowej) w postaci Dyrektywy NIS 2016/1148/UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii oraz Ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo przedstawiono zagrożenia oraz przykłady ataków cybernetycznych. Zwrócono uwagę na dostępne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo cybernetyczne i problemy jakie mogą się pojawić przy implementacji zapisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
EN
The paper presents the applicable legal regulations regarding the provision of cyber security by critical infrastructure operators (key services) in the form of the NIS Directive 2016/1148/EU on measures for a high common level of security of network and information systems on the territory of the Union and the Act of July 5, 2018 on the national cyber security system. Additionally, threats and examples of cyber-attacks are presented. Attention was paid to available solutions increasing cyber security and problems that may arise when implementing the provisions of the Act on the National Cyber Security System.
4
Content available remote Wykorzystanie technologii BIM w projektach infrastruktury transportowej
PL
Artykuł opisuje możliwości wykorzystania technologii BIM (Building Information Modeling) opartej na modelowaniu obiektowym w projektach infrastruktury transportowej. Główny nacisk został położony na inwestycje związane z infrastrukturą liniową, takie jak drogi i linie kolejowe. Przedstawiono cele wdrożenia tej technologii oraz omówiono jej zalety dla uczestników procesu budowlanego. Kolejno nakreślone zostały podstawowe zasady, normy i dokumenty związane z metodyką BIM. Następnie opisano na jakim etapie znajduje się wprowadzanie tej technologii na rynek polski. Na koniec pokazane zostały przykłady projektów "wdrożeniowych" obecnie realizowanych przez głównych Zarządców sieci kolejowej i drogowej w Polsce tj. PKP PLK i GDDKiA.
EN
This paper describes the possibilities of using BIM (Building Information Modeling) technology based on object modeling in transport infrastructure projects. The main focus was on investments such as roads and railways. The objectives of implementing this technology were presented and its benefits for participants of the construction process were discussed. The basic principles, norms and documents related to the BIM methodology have been outlined. Then it was described at what stage the introduction of this technology is on the Polish market. Finally, examples of "implementation" projects currently implemented by the main managers of the rail and road network in Poland, ie PKP PLK and GDDKiA, were shown.
PL
W artykule opisano obszary zastosowań dronów oraz obowiązujące przepisy ich stosowania. Szczególną uwagę poświęcono inspekcji i utrzymaniu infrastruktury kolejowej. Dokonano przeglądu wykorzystania dronów w wielu sieciach kolejowych na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji rozwiązań autonomicznych. Przeanalizowano bezpieczeństwo dronów na kolei oraz wskazano propozycje kierunków wdrażania ich na sieci kolejowej PKP PLK S.A.
6
Content available Przydatność przestrzeni podziemnej
PL
Od dawna trwa rywalizacja o to, kto zbuduje najwyższą konstrukcję na świecie. Im wyższy budynek, tym bardziej imponujący. Ale nie wszystkie osiągnięcia inżynierii idą w górę. Coraz więcej dzieje się także pod powierzchnią ziemi. Mimo że ich nie widać, pod naszymi stopami znajdują się często niesamowite obiekty, a korzyści płynące z wykorzystania przestrzeni pod powierzchnią ziemi są coraz istotniejsze nie tylko dla społeczeństwa, ale także z punktu widzenia środowiska i gospodarki.
PL
Konstrukcje gruntowo-powłokowe zagościły na polskim rynku infrastrukturalnym już na dobre. Zastosowane w naszym kraju po raz pierwszy u schyłku lat 70. XX w. (badania na poligonie wojskowym w Bornym Sulimowie) wraz z upływem czasu stawały się coraz bardziej powszechne. Okres największej popularyzacji przypadł na pierwsze dwudziestolecie XXI w. Ich obecność jest powszechna na sieci dróg kołowych, a także coraz wyraźniej akcentowana obiektami o dużych rozpiętościach w ciągu sieci dróg kolejowych.
PL
Podstawą umożliwiającą rozwój elektromobilności w każdym kraju jest wybudowanie odpowiedniej liczby punktów do ładowania pojazdów elektrycznych, a także infrastruktury towarzyszącej umożliwiającej ich budowę, jak np. odpowiednie wzmocnienie sieci dystrybucyjnej. W obliczu drugiej rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych („Ustawa”), warto przenalizować postępy w rozwoju w Polsce punktów ładowania pojazdów elektrycznych, w szczególności że Ustawa przewiduje zmianę zasad powstawania tej infrastruktury, poprzez nałożenie określonych obowiązków związanych z rozwojem infrastruktury ładowania pojazdów na podmioty publiczne, OSD oraz przedsiębiorstwa obrotu. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć właściwe regulacje prawne związane z rozwojem infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, w świetle pierwszych ocen rozwoju punktów ładowania pod rządami Ustawy.
EN
Background: The subject of this research is the formulation of recommendations for the improvement of the national logistics system of the Russian Federation. The aim of the work is to analyze Russia through 6 dynamic indicators across 11 years. It should be understood that state policies and measures take time to be implemented and carry certain costs with them, which precludes momentary full-scale development. Triage is needed to understand the critical sectors of the national logistics system that are the most underdeveloped at the current moment, with future resources already aimed at small-scale development and/or helping newly developed logistics areas function at a satisfactory level. By itself, logistics development is very important for any country in the current international market, with Russia having the potential to be a crucial transport link between East-West/West-East product and container flows. Methods: Russia’s country-level logistics system is analyzed by us through the use of the World Bank’s Logistics Performance Index and its 6 indicators. Detailed observation allows the pinpointing of problematic areas and further development of group solutions and recommendations at the state level. Results: Recommendations for national logistics system development grouped in a prioritized list with 2 different resulting scenarios. Division of measures is needed since resource scarcity may not allow wide full-scale eradication of all identified logistical bottlenecks at once. Approximate results of scenario implementation given through comparable estimates made by governmental bodies. Conclusions: The developed scenarios with appointed integration conditions are aimed at the development of Russia’s national logistics system for a better competitive situation in the international market.
PL
Wstęp: Celem pracy jest stworzenie rekomendacji poprawy narodowego system logistycznej Rosji. System ten został podstany analizie w oparciu o 6 wskaźników dynamicznych w okresie 11 lat. Należy wziąć pod uwagę, że wdrożenie pewnych rozwiązań na skalę państwową wymaga czasu oraz poniesienia określonych kosztów, co wyklucza obecnie rozwój w pełnej skali. Istotna jest prawidłowa ocena stanu aby określić, które obszary krytycznej narodowego systemu logistycznego są najbardziej niedorozwinięte w chwili obecnej jak również jakie określenie już przydzielonych zasobów na rozwój systemu logistycznego w mniejszej skali i w określonych obszarach. Rozwój logistyki, w dobie obecnej międzynarodowej gospodarki, jest istotny dla każdego państwa. Rosja posiada potencjał do stanie się ważnych ogniwem transportowym pomiędzy Wschodem i Zachodem. Metody: Narodowy system logistyczny Rosji został poddany analizie przy zastosowaniu 6 wskaźników zdefiniowanych przez Bank Światowy Bank. Pozwoliło to na wydzielenie problematycznych obszarów oraz wypracowanie planu rozwoju wraz z jego zaleceniami na poziomie państwowym. Wyniki: Zalecenia dla rozwoju narodowego systemu logistycznego zostało zebrane na liście uwzględniającej ich priorytetowość dla dwóch scenariuszy wynikowych. Ze względu na mała dostępność możliwych zasobów konieczny jest ich podział i przydzielenie tylko do usunięcia części najistotniejszych wąskich gardeł. Wnioski: Uzyskane scenariusze rozwoju wraz z warunkami integracji mają na celu rozwój narodowego systemu logistycznego Rosji w celu zwiększenia jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.
10
Content available remote Ecological and functional aspects of operation of electric vehicles with fuel cell
EN
Hydrogen can have great importance in seven areas of necessary changes in the transformation of the power system, including transport (especially motor transport), industrial processes, thermal and energy production in the construction industry and production processes. Hydrogen fuel cell electric vehicles (FCEVs) do not cause local air pollution because they have zero “tailpipe” emissions. Essential are ecological and functional aspects of operating vehicles equipped with fuel cells. However, noteworthy is also the development of the refilling infrastructure. The functionality of FCEVs to a considerable degree depends on the functionality of fuel cells.
PL
Wodór może mieć ogromne znaczenie w siedmiu obszarach niezbędnych zmian transformacji systemu elektroenergetycznego, w tym w transporcie (zwłaszcza w transporcie samochodowym), procesach przemysłowych, produkcji ciepła i energii w budownictwie oraz procesach produkcyjnych. Elektryczne pojazdy wodorowe z ogniwami paliwowymi (FCEV) nie powodują lokalnie zanieczyszczenia powietrza, ponieważ mają zerową emisję z „wydechu”. Istotnymi są ekologiczne i funkcjonalne aspekty eksploatacji pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe. Jednak istotnym jest także rozwój infrastruktury ich tankowania. Funkcjonalność pojazdów (FCEV) w istotnym stopniu zależy od funkcjonalności ogniw paliwowych.
EN
The paper presents various ways of protection from traffic noise used in railway infrastructure in Poland. The sources of noise in rail and tram transport were discussed. Also commonly found solutions on the railway network were analyzed such as noise barriers and rail dampers. Modern tram surfaces have been presented as one of the noise protection methods in the tram infrastructure. In the tram infrastructure a noise protection method was presented in the form of tram track lubricators on sharp curves. In addition, the effectiveness of noise protection methods was assessed on the basis of tests and research.
PL
W artykule zaprezentowano sposoby ochrony przed hałasem komunikacyjnym stosowane w infrastrukturze szynowej na terenie Polski. Omówiono jakie są źródła hałasu w transporcie kolejowym i tramwajowym. Przeanalizowano rozwiązania powszechnie spotykane na sieci kolejowej takie jak ekrany akustyczne i tłumiki szynowe. W ramach infrastruktury tramwajowej przedstawiono metodę ochrony przed hałasem w postaci smarownic torowych na łukach o małych promieniach. Dodatkowo omówiono nowoczesne nawierzchnie tramwajowe, które mogą redukować hałas. Na koniec dokonano oceny skuteczności metod ochrony przed hałasem w infrastrukturze tramwajowej na podstawie testów i badań.
12
PL
Infrastruktura lotniskowa wpływa na właściwe funkcjonowanie lotniska. Szczególną rolę odgrywa infrastruktura na lotniskach wojskowych. Jest to spowodowane innym, szerszym zakresem funkcji jakie spełnia. Wiele lotnisk wojskowych pomimo gruntownej przebudowy infrastruktury zachowało jej podstawowe rozmieszczenie nie w pełni dostosowane do współczesnych funkcji i zadań logistycznych. W artykule dokonano analizy wpływu rozmieszczenia wybranych elementów infrastruktury lotniskowej na bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu lotniskowego. Analizą objęto również charakterystykę emisji spalin, jaką posiada sprzęt lotniskowy wybranej wojskowej bazy lotniczej. W ramach sformułowanych wniosków podjęto próbę poprawy poziomu emisji spalin eksploatowanego w wojsku sprzętu lotniskowego.
EN
Airport infrastructure affects on proper functioning of the airport. A special role is played by the infrastructure at military airport. This is due to the other wider range of functions it performs. Many military airports despite a thorough reconstruction of infrastructure, have kept its basic layout not fully adapted to modern logistics functions and tasks. This article analyzes the impact of the distribution of selected elements of airport infrastructure on the safety of operation of airport equipment. The analysis also covered the exhaust emission characteristics of the airport equipment of a selected military air base. As a part of the formulated conclusions, an attempt was made to improve the level of exhaust emissions of airport equipment used in the army.
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych przykładów partnerstwa publiczno-prywatnego na drogach krajowych w Polsce. W artykule, którego kontynuacja planowana jest w kolejnym numerze kwartalnika, została zastosowana metoda desk research, obejmująca analizę danych zastanych, pochodzących ze źródeł publicznych (literatura branżowa oraz internet-web research). Artykuł ten stanowi pierwszą część cyklu publikacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze drogowym. W artykule podjęto próbę przeglądu wybranych teoretycznych zagadnień odnoszących się do partnerstwa publiczno-prywatnego. Przywołano podstawowe definicje PPP, opisano istotę tego mechanizmu oraz poddano analizie wybrany model PPP – hybrydowy. Analiza wybranych empirycznych przykładów PPP zostanie przedstawiona w kolejnym artykule.
EN
The aim of the article is to analyze selected examples of public-private partnership on national roads in Poland. In the article, which is planned to be continued in the next article, the desk research method was used, which included analysis of existing data from public sources (industry literature and internet-web research). Own (primary) research was also used, which was obtained using a questionnaire survey addressed to the Ministry of Infrastructure. In the first part of the series of articles in the abovementioned the subject was attempted to review the theoretical selected issues related to public-private partnership. Selected basic PPP definitions were recalled, the essence of this mechanism was described, and the selected PPP hybrid model was analyzed. An analysis of selected empirical examples of PPP will be presented in the next article.
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych przykładów partnerstwa publiczno-prywatnego na drogach krajowych w Polsce. W artykule została zastosowana metoda desk research, obejmująca analizę danych zastanych, pochodzących ze źródeł publicznych (literatura branżowa oraz internet-web research). Wykorzystano również badania własne (pierwotne), które uzyskano przy użyciu kwestionariusza ankiety skierowanej do Ministerstwa Infrastruktury. Artykuł stanowi kontynuację analizy podjętej w nr 1/2020 czasopisma „Budownictwo i Prawo”.
EN
The aim of the article is to analyze selected examples of public-private partnership on national roads in Poland. The article uses the desk research method, which includes analysis of existing data from public sources (industry literature and internet-web research). Own (primary) research was also used, which was obtained using a questionnaire sent to the Ministry of Infrastructure. The article is a continuation of the analysis undertaken in the 1 issue of the journal ‚Construction and Law’.
16
Content available remote Relokacja zakładu – szanse i ryzyka
PL
Relokacja to z pozoru mało skomplikowany proces, którego realizacji może podjąć się firma nawet bez doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. W rzeczywistości jest to złożony i wielostopniowy proces, w którym występują ukryte szanse i ryzyka, niewidoczne na pierwszy rzut oka.
EN
The article deals with research on the relationship between the performance of road and rail freight transport and transport infrastructure in EU countries. The authors of the article examined the relationship between transport performance and transport infrastructure by correlation and regression analyses. Verification of the statistical significance of the regression model was also performed. The main objective of the contribution is to find out what are the relationships and influences between transport infrastructure and development of transport performance. Research has shown that the strength of the relationship between transport infrastructure and transport performance is different for states. There are strong dependencies as well as strong independent relationships between the transport infrastructure and transport performance.
EN
Collisions with forest animals constitute a considerable percentage of all events recorded for railway lines. Due to the development of infrastructure and higher technical parameters of tracks, accidents involving forest animals cause considerable economic losses and lead to significant delays in railway service. Appropriate management of areas neighbouring transport networks as well as application of both active and passive methods preventing animals from suddenly entering the road may limit a further increase in the number of such events and reducing negative environmental effects due to animal mortality. The paper presents an analysis whether and if so, which elements of landscape affect the frequency of collisions involving forest animals and whether by properly managing and securing these areas there is a possibility to prevent animal intrusion on communication networks. Using spatial analyses in the GIS environment (spatial nodes, topological relationships) as well as statistical analyses (contingency tables) it was indicated which pairs of factors determine an increase in the frequency of events involving roe deer, red deer and wild boars. It was proposed to apply the 0.1 system to determine the incidence of observed collisions in the buffer zone characterised by a given management function (forested areas, surface waters, arable land, urbanised areas). When analysing the database on collisions of the Polish State Railways providing information on 561 collisions recorded in the years 2007-2016 as well as cartographic materials publicised as open-layers it was shown that an increase in the frequency of collisions involving animals treated jointly, with no division into individual species, is influenced by the presence of developed areas in the buffer zones adjacent to railway tracks. In turn, an analysis of animal species participating in these events shows a certain similarity in the case of deer (roe deer and red deer). For these species one identical pair of mutually dependent variables was observed, i.e. surface waters and forested areas. Additionally, for collisions with roe deer another pair of dependent attributes was found, i.e. forested areas and agriculturally utilised areas. For wild boars an increase was observed in the frequency of events in the buffer zones, where surface waters were found together with forests and connected with urbanised areas. In the case of analyses concerning collisions with roe deer an interdependence was observed between two pairs of variables – forested areas and surface waters, and forested areas and agriculturally utilised areas. Red deer accounted for the smallest percentage of all collisions and for them one pair of mutually dependent variables involved buffers comprising surface waters and forested areas. Results of these studies confirmed the need to conduct analyses for each species separately. It was observed that the character of sites, where collisions involving individual even-toed ungulate species were recorded, depends on the specific nature of a given species. Moreover, these studies showed that by appropriate management of areas adjacent to railway infrastructure provided by spatial planning, especially through the use of line protections we may reduce the frequency of collisions. It was observed that the proposed analytical methods (statistical and spatial) facilitate realisation of proposed research aims and can serve as a tool in planning the location of devices against the incursion of forest animals, which would reduce the negative environmental effects caused by animal mortality on railroad tracks.
PL
Kolizje z udziałem zwierzyny leśnej stanowią znaczny odsetek wśród wszystkich zdarzeń obserwowanych na liniach kolejowych. Rozwój infrastruktury i wyższe parametry techniczne torów skutkują, że wypadki z udziałem zwierząt leśnych powodują znaczne straty ekonomiczne i są przyczynami znacznych opóźnień rozkładowych. Odpowiednie gospodarowanie terenami graniczącymi z sieciami transportowymi oraz stosowanie aktywnych i pasywnych metod ochrony przed wtargnięciem zwierzyny, może zapobiegać wzrostowi liczby zdarzeń i ograniczaniu negatywnych skutków środowiskowych spowodowanych śmiertelnością zwierzyny. W artykule poddano analizie czy i jakie elementy krajobrazu wpływają na częstość kolizji z udziałem zwierzyny leśnej oraz czy odpowiednio gospodarując i zabezpieczając te tereny istnieje możliwość zapobiegania wtargnięciom zwierzyny na sieci komunikacyjne. Wykorzystując analizy przestrzenne w środowisku GIS (złączenia przestrzenne, relacje topologiczne) oraz statystyczne (tablice kontyngencji) wskazano jakie pary czynników warunkują zwiększenie częstości zdarzeń z udziałem saren, jeleni i dzików. Zaproponowano wykorzystanie systemu 0,1 dla określania występowania zaobserwowanej kolizji w buforze charakteryzującym się daną funkcją zagospodarowania (tereny leśne, wody powierzchniowe, grunty orne, tereny zurbanizowane). Analizując bazę danych o kolizjach Polskich Linii Kolejowych zawierających 561 kolizji zaobserwowanych w latach 2007-2016 oraz materiały kartograficzne udostępniane na warunkach licencyjnych open-layers wskazano, że na wzrost częstości kolizji z udziałem zwierząt bez podziału na gatunki ma wpływ występowanie w buforze przylegającym do linii kolejowych terenów zabudowanych. Analizując gatunki zwierząt biorących udział w zdarzeniach, stwierdzono pewne podobieństwo dla jeleniowatych (sarny i jelenie). Wskazano dla nich jedną taką samą parę zmiennych zależnych od siebie w postaci terenów wód powierzchniowych i terenów leśnych. Dodatkowo dla kolizji z udziałem sarny zanotowano występowanie drugiej pary zależnych atrybutów w postaci terenów leśnych i gruntów użytkowanych rolniczo. Dla dzików zaobserwowano wzrost częstości zdarzeń w buforach, gdzie jednocześnie występowały wody powierzchniowe zestawione z lasami oraz połączone z terenami zurbanizowanymi. W przypadku analiz dla kolizji z udziałem sarny, wskazano współzależność pomiędzy występowaniem dwóch par zmiennych – terenów leśnych i wód powierzchniowych oraz terenów leśnych i gruntów użytkowanych rolniczo. Jelenie stanowiły najmniejszy odsetek wszystkich kolizji i wskazano dla nich jedną parę zmiennych od siebie zależnych w postaci buforów zawierających wody powierzchniowe oraz tereny leśne. Wyniki badań potwierdziły konieczność prowadzenia analiz dla każdego gatunku z osobna. Zauważono, że charakter miejsc w jakim występują kolizje z udziałem poszczególnych gatunków parzystokopytnych zależy od specyfiki zwierzyny. Ponadto badania wskazały, że poprzez odpowiednie gospodarowanie terenami przyległymi do infrastruktury kolejowej w postaci planowania przestrzennego, a zwłaszcza poprzez stosowanie zabezpieczeń liniowych można ograniczać częstość występowania kolizji. Zauważono, że zaproponowane metody analiz (statystycznych i przestrzennych) umożliwiają realizację postawionych celów badawczych i mogą służyć jako narzędzie w planowaniu lokalizacji urządzeń przeciw wtargnięciu zwierzyny leśnej co pozwoliłoby na ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych wywołanych śmiertelnością zwierząt na torach kolejowych.
PL
O znaczeniu kolei jako środka transportu decyduje jej oferta przewozowa. W artykule przeanalizowano długookresowe zmiany ilościowe i jakościowe oferty przewozowej w dwóch bardzo istotnych segmentach rynku przewozowego: pasażerskich przewozach regionalnych i aglomeracyjnych. Okres analizy to lata 1990–2017. Obejmuje ona charakterystykę ilościową i jakościową połączeń kolejowych pomiędzy miastami wojewódzkimi a głównymi ośrodkami subregionalnymi w poszczególnych województwach. Wynika z niej znaczące skrócenie czasów przejazdów w większości badanych relacji, które nastąpiło w ostatnich latach (po roku 2010). Jest ono związane z poprawą stanu infrastruktury kolejowej, a także z wprowadzeniem do eksploatacji nowoczesnego taboru. Przeprowadzone analizy wskazują, że występuje wyraźna zależność pomiędzy rozwojem ofert przewozowych a wzrostem liczby pasażerów korzystających z kolei w poszczególnych regionach.
EN
The main factor defining the role of the rail transport is its transport offer. The article presents long term quantitative and qualitative changes of the transport offer in two important segments of the market: passenger regional and agglomeration services. The analysis covers the 1990–2017 years. It includes quantitative and qualitative characteristics of direct railway connections between the capitals of Voivodships and sub-regional centres. It shows that journey times for majority of analysed traffic relations have been reduced recently (after the year 2010). It can be attributed to the improvement of railway infrastructure condition and to the implementation of modern rolling stock. Moreover, the analyses show clear dependence between development of transport offer and the utilization of rail transport in particular regions.
PL
W artykule opisano przyczyny utworzenia poligonu badawczego, zadania i możliwości badawcze oraz znaczenie toru doświadczalnego dla kolejnictwa. Scharakteryzowano układ torowy i konstrukcje pod względem możliwości prowadzenia badań.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.