Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura techniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Nowe przepisy nałożyły na przedsiębiorców branży wodno-kanalizacyjnej obowiązek przekazywania Prezesowi UKE informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych.
EN
The multi-valued method proposed by Walerian Wierzchowski [1996], subsequently modified by U. Litwin and K. Misiak, is a combination of cartographic research methods and mathematical analyses. The proposed technique presented in action can be viewed as a series of feasibility studies, which are the necessary foundation for programming the optimal structure of land use in urban areas. As exemplified in the collected information, various cartographic studies and existing data about the town of Dobczyce, four possible designated functions have been presented, of which priority was given to the industrial function. The obtained results confirmed the effectiveness of the developed method, its usefulness in the planning practice, while highlighting the synergistic effects of the set objectives.
PL
Zmodyfikowana przez U. Litwin oraz K. Misiak metoda wielowartościowa Waleriana Wierzchowskiego [1996] stanowi połączenie metod badawczych kartograficznych oraz analiz matematycznych. Proponowane w przedstawionej technice działania można rozpatrywać jako prace studialne, stanowiące niezbędną bazę do programowania optymalnej struktury użytkowania ziemi na terenach miejskich. Na przykładzie zebranych informacji, różnych opracowań kartograficznych i istniejących informacji o mieście Dobczyce, przedstawiono cztery cele przeznaczanie, z których jako priorytetowy wybrano- funkcję przemysłową. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność opracowanej metody, jej przydatność w praktyce planistycznej, podkreślając przy tym synergiczne działanie zestawionych celów.
EN
Sustainable development is synonymous with the coexistence of man and the world around him on equal rights. The progressing urbanization often leads to depletion of environmental resources and puts man above natural environment. The purpose of this paper is to analyse current situation and possibilities of development of technical infrastructure of rural municipality of Nowa Sól, the Province of Lubuskie, in the light of sustainable development.
PL
Wstęp i cel: Współczesne systemy produkcyjne, narastający stopień ich zautomatyzowania i wysoki poziom zorganizowania stawiają przed służbami utrzymania ruchu maszyn przedsiębiorstw coraz wyższe wymagania. Odpowiedzią na te zmiany w obszarze utrzymania wysokiej niezawodności i efektywności infrastruktury technicznej jest powstawanie nowych koncepcji, metod i narzędzi wspomagających pracę służb z działu utrzymania ruchu. Celem pracy jest przedstawienie charakterystyk współczesnych filozofii zarządzania produkcją, metod i narzędzi wspomagających zarządzanie utrzymaniem maszyn we współczesnych systemach produkcyjnych. Materiały i metody: Materiał bazuje na literaturze przedmiotu i przemyśleniach autorów. Zastosowano technikę badawczą deskresearch i uzupełniono jej treść przykładem zastosowania narzędzi związanych z utrzymaniem ruchu maszyn. Wyniki: W pracy scharakteryzowano wybrane koncepcje racjonalizacji zadań służb utrzymania ruchu na tle współczesnych systemów produkcyjnych. Przedstawiono istotne metody i narzędzia zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn, stosowane w koncepcjach: szczupłej produkcji - Lean Manufacturing (LM), produkcji klasy światowej - World Class Manufacturing (WCM) oraz zwinnej produkcji - Agile Manufacturing (AM). Analizę wsparto badaniem funkcjonowania TPM w przedsiębiorstwie poprzez pomiar wskaźnika ogólnej efektywności wyposażenia - OEE. W trakcie prowadzonych badań autorzy zidentyfikowali kilka barier i problemów związanych z zarządzaniem utrzymania ruchu infrastruktury technicznej. Wniosek: Zastosowanie odpowiedniej filozofii zarządzania utrzymaniem ruchu infrastruktury technicznej jest zasadniczym elementem, który wpływa na efektywność i niezawodność pracy.
EN
Introduction and aim: Modern production systems, increasing the degree of automation and high levels pose enterprises increasingly higher requirements to organize maintenance services of machinery. The response to these changes in the area of maintaining high reliability and efficiency of technical infrastructure is the emergence of new concepts, methods and tools supporting the work of services from the maintenance department. The aim of the study is to present the characteristics of modern production management philosophy, methods and tools to support the management of maintenance equipment in modern production systems. Material and methods: The material is based on the literature and the authors’ thoughts. The desk research technology was used and its content was supplemented by an example of tools related to machine maintenance. Results: The study characterized the rationalization concepts selected tasks of maintenance services on the background of modern production systems. Significant methods and tools of machine maintenance management were presented, used in the following concepts: lean production - Lean Manufacturing (LM), world class production - World Class Manufacturing (WCM) and agile production - Agile Manufacturing (AM). The analysis of the problem was supported by the study of TPM functioning in the enterprise by measuring the general equipment efficiency indicator - OEE. During the research, the authors identified several barriers and problems related to the management of technical infrastructure maintenance. Conclusions: Application of proper management philosophy of maintenance of the technical infrastructure is an essential element that affects the efficiency and reliability
PL
Zrównoważony rozwój polega na integrowaniu działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wybranych elementów infrastruktury technicznej na poziom zrównoważenia rozwoju województw. Zarówno poziom rozwoju zrównoważonego, jak i jakość infrastruktury określono w formie wskaźników syntetycznych. Wykazano, że infrastruktura jest czynnikiem wpływającym na zrównoważenie rozwoju, jednakże nie oddziałuje ona jednakowo na wszystkie cztery obszary zrównoważonego rozwoju. Stwierdzono, że infrastruktura może negatywnie oddziaływać na zrównoważenie rozwoju w obszarze przyrodniczym (środowiskowym).
EN
Sustainable development consists in integrating political, economic and social activities while maintaining natural balance and durability of basic natural processes in order to guarantee the possibility of satisfying the basic needs of individual communities or citizens of contemporary and future generations. The paper presents the research results on the impact of selected elements of technical infrastructure on the level of sustainable development of provinces. Both the level of sustainable development and the quality of infrastructure were defined in the form of synthetic indicators. Infrastructure was proved to be the factor affecting the sustainability of development; however, it did not have the same impact on all four domains of sustainable development. It was found that the infrastructure may have a negative effect on sustainable development in the natural (environmental) domain.
7
Content available remote Diagnozowanie stanu rozdzielni elektrycznych
PL
Rozdzielnie elektryczne stanowią kluczowy element infrastruktury technicznej każdego przedsiębiorstwa, dlatego ich prawidłowa eksploatacja, a także diagnostyka są podstawą zapewnienia nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej. W artykule omówiono bezkontaktowe i bezpieczne dla personelu służb utrzymania ruchu metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń rozdzielni elektrycznych.
PL
W artykule scharakteryzowano drogę wodną Wisły od Przemszy (km 0+000) do ujścia rzeki do Zatoki Gdańskiej, pod kątem rozporządzenia klasyfikacyjnego, odnosząc się do czynników przyrodniczych i poza przyrodniczych warunkujących cechy koryta rzecznego.
EN
The article describes the Vistula waterway from Przemsza (km 0+000) to the river outlet into the Gdańsk Bay, in the light of the classifying regulation, with regard to the natural and extra-natural factors conditioning the riverbed characteristics.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wskazanie problematyki funkcjonowania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Problem oraz proponowane środki i sposoby jego rozwiązania przedstawiono w artykule na przykładzie szczególnego obiektu badań, jakim jest port lotniczy Katowice – Pyrzowice. Z uwagi na międzynarodowy charakter działalności portu lotniczego, jego potencjalna podatność na występowanie i skutki wszelkiego rodzaju sytuacji kryzysowych jest znaczna. Rygorystyczne przepisy prawne, regulujące działalność lotniskową zarówno w aspekcie bezpieczeństwa w rozumieniu operacyjnym, jak i ochrony lotnictwa cywilnego, są zorientowane na minimalizowanie zarówno ryzyka powstania sytuacji kryzysowej, jak i jej potencjalne skutki. Wspólne działania służb ratowniczych wymagają skutecznej koordynacji wszystkich służb na wszystkich szczeblach szczeblu funkcjonowania administracji zespolonej. W referacie zaproponowano rozwiązanie, zorientowane głównie na doskonalenie łączności pomiędzy uczestniczącymi w działaniach kryzysowych podmiotami, które powinno zapewniać koordynację służb ratowniczych na poziomie przekazywania jednolitej, precyzyjnej informacji do wszystkich zaangażowanych formacji.
EN
The subject of this article is to point out the problems of the functioning of the emergency services in crisis situations. The problem and the proposed measures and possible solutions are presented in the article on the example of a particular object of research, which is the airport Katowice - Pyrzowice. Due to the international nature of the activity of the airport, its potential susceptibility to the occurrence and effects of all kinds of emergency situations is considerable. Stringent legal provisions governing the activities of airport both in terms of safety for the purposes of operating, as well as civil aviation security are oriented to minimize both the risk of a crisis and its potential effects. Joint activities require effective coordination of all services at all levels of the level of functioning of the administration complex. The paper proposes a solution-oriented mainly on the improvement of communication between participating in the activities of emergency entities. This solution should provide coordination of emergency services at the level of the transmission of single, accurate information to all involved formation.
PL
Budynki główne konwencjonalnych elektrowni i elektrociepłowni oraz inne obiekty budowlane infrastruktury technicznej elektrowni są eksploatowane już 40–50 lat. Podstawowym celem przedstawionych badań i analiz jest próba oceny bezpieczeństwa eksploatowanych w Polsce konstrukcji stalowych budynków głównych elektrowni i elektrociepłowni, umożliwiająca ich dalszą eksploatację w okresie 25–30 lat do czasu technologicznej modernizacji całego sektora energetycznego.
EN
Main buildings of conventional power plants and combined heat and power plants, as well as structural objects of technical infrastructure. The main overall objective of this project is to improve the safety of coal fired power plants and combined heat and power plants operated in Poland to extend their service life for the next 25–30 years, until the energy sector is technologically modernized. The results of planned research work will enable the development of a sequential required modernization works execution plan, ordered according to the importance and scope of work.
EN
The article presents the analysis of roundabouts design aspects including the location of underground and overground infrastructure. Authors also undertake an attempt to assess the existing situation with planning conditions. Many differences depended on the roundabout size, location, surroundings, natural conditions, landform technology used were noted. Roundabouts design should include both the natural arrangements and art installations, increasing the area of urban green areas in parallel using the area as a place for works of art exposure. For Zielona Góra urban area this is of particular importance because of the multitude of roundabouts and their good position in the city structure.
PL
W artykule przedstawiono analizę obudowy biologicznej rond w Zielonej Górze na tle infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Podjęto również próbę oceny zastanej sytuacji z uwarunkowaniami planistycznymi. Zauważono wiele różnic między rondami, zależnych od ich wielkości, umiejscowienia, otoczenia, warunków przyrodniczych i technologii kształtowania terenu. Ronda powinny zawierać zarówno elementy przyrodnicze, jak instalacje, zwiększając powierzchnię terenów zieleni miejskiej przy równoległym wykorzystaniu powierzchni dla prezentacji dzieł sztuki. Dla Zielonej Góry ma to szczególne znaczenie z racji mnogości rond i dobrego ich usytuowania w strukturze miasta.
PL
Jakość życia w mieście mierzona jest przez wiele różnorodnych czynników wpływających na jej odbiór. Połączenie uwarunkowań, zmiany stylu oraz oczekiwań wobec poziomu życia oddziałuje na opinię mieszkańców wobec jakości ich życia w środowisku miasta. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych w Siechnicach pt. „Jakość i warunki życia w mieście” przeprowadzone latem 2016 roku. Zebrane opinie respondentów dostarczyły wielu cennych uwag i skategoryzowały problemy występujące w mieście. Natomiast wnioski z niniejszych badań pozwolą władzą miasta na ocenę ich skuteczności zarządzania i podejmowania poszczególnych decyzji oraz zdefiniują dalsze działania polepszające jakość życia mieszkańców w Siechnicach.
EN
Quality of life in the town is measured by a variety of factors influencing its reception. The combination of conditions, changes in style and expectations for the quality of life affects the opinion of the residents to their quality of life in a town environment. The article presents the results of surveys in Siechnice titled "The quality and conditions of life in the town" conducted in summer 2016. The submissions of the respondents have provided a lot of valuable comments and classified problems in the town. While the conclusions of this study will help authority of the town to assess the effectiveness of management and making individual decisions and define further actions for improving the quality of life of residents in Siechnice.
PL
Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich od dłuższego czasu stanowi jeden z głównych priorytetów polityki krajowej, a także polityk regionalnych i lokalnych realizowanych przez władze publiczne w Polsce. 52 Obecnie jest ona warunkiem koniecznym do efektywnego rozwoju terytorium. W przypadku niektórych obszarów kierunki rozwoju w ramach wspierania pozarolniczej działalności gospodarczej wydają się być oczywiste (tereny wiejskie położone wokół największych miast, tereny atrakcyjne turystycznie, tereny o silnej tradycji przedsiębiorczości koncentrującej się wokół konkretnej branży). Jednak większość terenów wiejskich w Polsce w dalszym ciągu boryka się z problemem nieefektywnego rolnictwa, będącego efektem m.in.: rozdrobnienia gospodarstw rolnych, słabej specjalizacji produkcji, niewystarczającej mechanizacji. Dodatkowo na obszarach peryferyjnych wyraźny jest brak perspektyw na rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowiącej źródło dochodów lokalnej społeczności.
EN
The idea of multifunctional development of rural areas has recently been one of the priorities of policies implemented by public authorities in Poland on all levels: national, regional and local. Today this idea is a necessary condition for effective development of a territory. For this paper, it was assumed that a certain level of technical infrastructure (including transport accessibility) is necessary for stimulation of economic growth in rural areas with dominant position of the non-agricultural sectors. On the other hand, the development of the non-agricultural sectors generates new development incentives, that should result in further development of technical infrastructure. The purpose of this paper is answering the question of how strong is the interdependence between the development of multifunctional economy and development level of technical infrastructure and transport accessibility in rural areas. The research conducted as a basis for this paper have been conducted in rural areas in Małopolskie Voivodeship in Poland.
14
Content available remote Problemy wdrażania Lean Manufacturing w procesie utrzymania maszyn
PL
Kierując się koniecznością utrzymania infrastruktury technicznej w stanie zapewniającym zachowanie ciągłości produkcji, firmy decydują się na wdrażanie coraz nowocześniejszych metod zarządzania parkiem maszyn technologicznych. Po efektywnym wdrożeniu filozofii Lean Manufacturing (LM) w sferze produkcji coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na zastosowanie wielu narzędzi z nią związanych w procesach utrzymania ruchu (UR). Takie działania podejmują zwłaszcza duże firmy, które chcą zainwestować we wdrożenie nowych metod ze względu na znaczną liczbę maszyn oraz szeroki zakres prac związanych z ich obsługą techniczną.
PL
Dynamiczny rozwój systemów informatycznych i ich powszechna już obecnie dostępność dla realizacji podstawowych działań biznesowych, skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na niezawodne systemy klimatyzacji precyzyjnej, konieczne dla efektywnego i bezawaryjnego działania serwerowni. W prezentowanym materiale, udostępnionym redakcji przez firmę SAR, przedstawione zostały dobre praktyki dotyczące odbioru infrastruktury technicznej, takich pomieszczeń o strategicznym znaczeniu do eksploatacji i utrzymania ruchu. W części wstępnej podano definicje pojęć, rodzaje dokumentów i procedur, do których odwołuje się prezentowany dokument. Zasadnicza część opracowania poświęcona jest odbiorom instalacji o krytycznym znaczeniu do eksploatacji i utrzymania w ruchu serwerowni.
EN
Dynamic progress and wide availability of IT systems for business are the reasons of growing demand for reliable systems of precision air conditioning, necessary for effective work of server stations. This paper presented by SAR company deals with the good practice in commissioning of such crucial systems. At the beginning the basic definitions are given and involved documents and procedures are described. Then the commissioning practice is discussed.
PL
Chów bydła mlecznego, jego efekty ekonomiczne i produkcyjne są ściśle uzależnione od struktury gospodarstw rolnych specjalizujących się w tej dziedzinie. Celem prowadzonych badań ankietowych było określenie zmian, które zaszły w okresie ostatnich 20 lat w odniesieniu do stanu wyposażenia technicznego gospodarstw rolnych w środki mechanizacji stosowane do produkcji mleka. Badania zostały przeprowadzone w 2013 r. i objęto nimi 95 gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka usytuowanych w powiecie makowskim i ostrołęckim, w województwie mazowieckim. Uzyskane wyniki wskazują na znaczny wzrost i rozwój wyposażenia technicznego gospodarstw, co przekłada się na zwiększenie obsady zwierząt w gospodarstwie oraz poprawę ich dobrostanu.
EN
Dairy cattle breeding, it’s economic and production effects are strictly dependent on the structure of agricultural holdings specialized in the art. In Poland there are many farms focused on milk production, but their held stocks are in average four times smaller than in the same farms of other EU countries and the yield of dairy cows is approx. 20% smaller. The aim of the survey study was to determine the changes that have taken place over the last 20 years in relation to the state of farm equipment in mechanization measures used in milk production. The study was conducted in 2013 and it included 95 farms specialized in milk production located in the district of Maków and Ostrołęka, in the Mazowieckie province. The results indicate a significant level of increase and modernization of technical equipment, which translates into an increasing number of animals held on the farm and the improvement of their living conditions and hygiene.
PL
W pracy zdiagnozowano osiągnięty obecnie poziom rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie wodociągów i sanitacji wsi na obszarach wiejskich w poszczególnych województwach w Polsce. Do analizy danych z lat 2000–2012 wykorzystano statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej (hierarchiczna procedura aglomeracyjna, korelacja rang Spearmana, analiza głównych składowych oraz analiza korespondencji) i na podstawie uzyskanych wyników określono występujące w tych latach tendencje. Wykazano, że wraz z upływem czasu we wszystkich województwach nastąpiła znacząca poprawa stanu infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska. Ponadto wskazano na coraz mniejsze różnice występujące pomiędzy poszczególnymi województwami w analizowanym zakresie. Otrzymane na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej wyniki ilościowe i jakościowe stanowią ważne źródło wiedzy merytorycznej, która może być wykorzystana do podejmowania decyzji o znaczeniu lokalnym i centralnym w zakresie zarządzania rozwojem infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich.
EN
Current level of development of technical infrastructure was diagnosed with regard to water supply and sanitation of rural areas in individual voivodships in Poland. Statistical methods of multivariate comparative analysis were applied (hierarchical agglomerative procedure, Spearman’s rank correlation, principal component analysis and correspondence analysis) to analyze the data and identify trends for the period 2000–2012. It was demonstrated that there was a significant improvement with time in the environmental protection infrastructure in all the voivodships. Besides, differences across voivodships were noted to decrease continuously in the analyzed period. The quantitative and qualitative results received on the basis of statistical analysis were an important source of substantial knowledge. It could be applied for taking decisions at both local and central level with regard to the management of infrastructure development in rural areas.
EN
Maintaining a proper productivity and efficiency level of a technical infrastructure of an enterprise requires, above all, the use of appropriate managing methods and tools as well as an appropriate organization of services responsible for their management. Using a variety of measures is indispensable to evaluate the effectiveness of these practices as well as of the machine performance in any enterprise. The data obtained from measuring particular indicators are a primary source of information on the necessity of taking particular actions. Large companies are particularly willing to implement appropriate indicators of effectiveness evaluation because of a large number of machines and a vast range of their technical maintenance. Different indicators presented in the references are said to be efficient and willingly used by enterprises. The aim of the study, of which the results are presented in this article, was to identify the real actions taken by the surveyed enterprises concerning the use of the machine effectiveness evaluation metrics. Apart from that, the study also intended to obtain the information on which indicators are actually applied by enterprises. The study was carried out in large production enterprises of different industries on a specified area.
PL
Utrzymanie infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa na odpowiednim poziomie produktywności i wydajności wymaga przede wszystkim stosowania właściwych metod i narzędzi zarządzania oraz właściwej organizacji służb odpowiedzialnych za jego realizację. Nieodłącznym elementem oceny efektywności tych działań oraz funkcjonowania maszyn w przedsiębiorstwie jest stosowanie różnorodnych mierników. Dane uzyskiwane z pomiarów określonych wskaźników są podstawowym źródłem informacji o konieczności podejmowania działań określonego rodzaju. Szczególnie duże firmy są chętne, aby wdrożyć odpowiednie wskaźniki oceny efektywności maszyn ze względu na dużą liczbę maszyn i duży zakres prac związanych z ich obsługą techniczną. W literaturze przedmiotu prezentowane są różne wskaźniki wskazywane, jako skuteczne i chętnie stosowane przez przedsiębiorstwa. Celem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej pracy, było zidentyfikowanie rzeczywistych działań realizowanych przez badane przedsiębiorstwa w zakresie stosowania mierników oceny skuteczności maszyn oraz pozyskanie informacji o tym, jakie wskaźniki są przez firmy stosowane w praktyce. Badania przeprowadzono w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych funkcjonujących w różnych branżach przemysłu na określonym obszarze.
PL
W związku z potrzebą wprowadzania ekologicznie czystych technologii transportowych podejmowane są działania związane z wykorzystaniem napędu elektrycznego w pojazdach samochodowych obsługujących publiczny transport zbiorowy. W artykule przedstawiono techniczne i eksploatacyjne możliwości wprowadzenia autobusów elektrycznych do transportu publicznego. Eksploatacja tego rodzaju taboru wymaga odpowiedniej infrastruktury technicznej związanej z zasilaniem transportu miejskiego korzystającego z energii elektrycznej. Jednocześnie dotychczasowe doświadczenia wskazują na silne wzajemne powiązania sfery technicznej z systemem organizacyjnym publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach. Istotne znaczenie posiada więc m. in. układ funkcjonującej sieci linii autobusowych oraz organizacja pracy autobusów na liniach (rozkład jazdy). Aby racjonalnie rozwiązać ten problem opracowano modele zależności powiązań technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i ekologicznych, umożliwiających optymalny wybór rodzaju napędu autobusowego.
EN
Because of the need of introducing ecologically clean transport technologies, activities bound up with using electric propulsion in motor vehicles operating in public transport are undertaken. Technical and operational possibilities of introducing electric– powered buses to the communal public transport are shown in the article. The operation of that kind of fleet requires appropriate technical infrastructure involving charging electric-powered urban transport. Simultaneously former experiences show strong mutual connection between technical sphere and organizational system of communal public transport in agglomerations. Hence essential significance among other things have the layout of functioning bus lines network and organisation of bus operations on the lines (timetable). The models of the technical, organizational, economic and ecological links enabling optimal choice of type of bus propulsion were worked out with the aim of rational solving this problem.
PL
Potrzebną do prawidłowego funkcjonowania systemów produkcyjnych ciągłość przepływu materiałów można uzyskać różnymi sposobami i metodami sterowania. Od strony infrastruktury technicznej ważnym zadaniem jest zapewnienie dużej bezawaryjności maszyn, urządzeń i całych linii produkcyjnych. Cele te można zrealizować poprzez stosowanie Total Productive Maintenace TPM. W opracowaniu przedstawiono analizę TPM dla procesów wytrawiania i walcowania w Walcowni Zimnej Blach jednej z hut stali.
EN
The continuity of the flow of materials needed for correct operation of manufacturing systems can be achieved using different means and control methods. As far as the technical infrastructure is concerned, ensuring high reliability of machines, devices and whole manufacturing lines is an important task. These objectives can be achieved through the use of Total Productive Maintenance (TPM). Article present TPM analysis for pickling and rolling processes in tins Cold Rolling Mill in one of steelworks.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.