Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura społeczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie znaczenia istniejącej infrastruktury społecznej oraz prowadzonych działań promocyjnych w procesie rozwoju turystyki aktywnej gminy Józefów. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorską ankietą jako narzędzie badawcze. Ankietowaniem objęto 44 uczniów liceum ogólnokształcącego i 106 uczniów gimnazjum. Młodzież, stwierdziła, iż dobra baza gastronomiczna i sportowa oraz walory związane z zabytkami i interesującym środowiskiem przyrodniczym podnosi atrakcyjność turystyczną regionu. Respondenci podkreślali znaczenie, istniejących na terenie gminy parków krajobrazowych. Optowali za rozbudową infrastruktury drogowej i sportowej w poprzez nowe inwestycje. Stwierdzono iż połączenie turystki aktywnej z turystyką kulturową, uczyni Gminę Józefów znacznie bardziej atrakcyjną.
EN
The aim of this paper was to define the importance of the already existing social infrastructure and promotional activities for developing active tourism in Józefów community. A method of diagnostic survey with the author’s questionnaire was used. The research material constituted 44 students of secondary school and 106 students of middle school. Young people surveyed stated that good catering and sport service as well as advantages from monuments and unique natural environment are those factors which increase tourist attractiveness of the region. Respondents emphasized the importance of the already existing landscape parks within the commune area. They opted for the expansion of road and sports infrastructure through the new investments in sport. It has been found that thanks to combining active tourism with cultural tourism, Józefów community may become extremely attractive.
PL
Infrastruktura techniczna jest istotnym elementem wpływającym na rozwój społecznogospodarczy danego regionu. Jej dostępność oraz użyteczność, związana z ciągłością i powszechnością świadczenia usług, wpływa niewątpliwie na wysoki standard życia mieszkańców, a także na atrakcyjność mieszkaniową czy też inwestorską miasta lub gminy. Celem niniejszego tekstu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy miejskiej Grajewo w zakresie oceny funkcjonowania wybranych aspektów infrastruktury technicznej, czyli dróg gminnych, cmentarza komunalnego, oświetlenia ulicznego, infrastruktury przesyłowej (sieć wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza), zieleni miejskiej oraz składowiska odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą do ich utylizacji.
EN
Public infrastructure (in the meaning of its technical type) is undoubtedly one of the most important elements of social and economic region development. In the article you can find detailed analysis including different technical elements of public infrastructure, such as roads, municipal cemetery, street lighting and so on and so forth. The text is divided into two parts: theoretical and empirical. The first section contains a statutory and literature description. In the second part you can find respondent characteristics and analysis of the research carried among Grajewo urban borough inhabitants. The conclusion shows the main directions of infrastructure development in Grajewo.
PL
W opracowaniu scharakteryzowano działania Agencji Nieruchomości Rolnych, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniają się głównie do poprawy warunków życia mieszkańców wsi. Do tych działań można zaliczyć działalność Agencji, obejmującą m.in. segment wspierania rozwoju szeroko pojętej infrastruktury technicznej i społecznej. Należy do nich szczególnie nieodpłatne przekazywanie części gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele realizacji projektów infrastrukturalnych czy transfer środków finansowych na wsparcie remontów i modernizacji obiektów technicznych na obszarach wiejskich. W tym celu przeanalizowano dotychczasowe dokonania Agencji w tym zakresie, jak również posłużono się przykładami funkcjonowania pokrewnych instytucji, działających w wybranych krajach Unii Europejskiej.
EN
Paper characterized activities of the Agency of Agricultural Real Estates, which indirectly and directly contribute to improving the living conditions of rural inhabitants. To such activities may be included the action supporting development of widely understood technical and social infrastructure. In particular, it should be mentioned the gratuitous transferring parts of the grounds owned by the Resources of State Treasury Agricultural Properties, in order to realization of local infrastructural projects, or the transfer of financial means supporting the repairs and modernization of technical objects on rural areas. For such a reason hitherto existing achievements of the Agency in this field, were analyzed; also some examples of similar institutions functioning in selected countries of the EU, were given.
PL
Powiat stanowi wyraźnie wyodrębniony fragment przestrzeni geograficznej, który może być przedmiotem wielu prezentacji kartograficznych. Charakter rozważanych map można określić wymieniając ich dwie zasadnicze cechy: zasięg opracowania obejmuje pełny obszar powiatu, a w treści dominują zagadnienia turystyczne i dotyczące obiektów użyteczności publicznej. Aczkolwiek są to mapy opracowywane przede wszystkim z myślą o turystach, niektóre z nich zawierają rozszerzony zakres informacji. W artykule zwrócono szczególną uwagę na przedstawienie składników niezwiązanych ściśle z turystyką. Głównymi kategoriami tematycznymi są: oświata, kultura, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i prawo. Sygnatury a także dodatkowe informacje opisowe odnoszące się do analizowanych obiektów zostały omówione w odniesieniu do 15 przykładowych map, pochodzących z różnych wydawnictw.
EN
The administrative district (powiat) is a clearly distinguished fragment of geographical space, which may be regarded as the subject of various cartographic representations. It is possible to define the character of the maps being considered by the specification of two essential features: the geographical extent comprises the full area of a district and, secondly, the contents are focused on tourism and other public utilities. Although the maps are primarily designed for tourists, some of these give a wider range of information. The representation of facilities that are not purely oriented at tourists is the subject of particular discussion in the current paper. Education, culture, healthcare, security and law are the main thematic categories. Map symbols as well as additional descriptions representing such features are reviewed on the basis of 15 sample maps produced by different Polish publishing houses.
PL
Przedstawiono opinie mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z terenu województwa podkarpackiego o stanie infrastruktury obszarów przez nich zamieszkiwanych. Badania ankietowe wykazały, że ocena mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich bardzo pokrywa się z diagnozą faktycznego stanu infrastruktury na obszarach wiejskich. W wyniku przeprowadzonej analizy wypracowano główny wniosek, że obszary wiejskie województwa podkarpackiego są słabo nasycone infrastrukturą, w wyniku czego hamowany jest proces rozwoju gospodarczego oraz utrudnione jest prowadzenie produkcji rolniczej.
EN
Paper presented opinions of the inhabitants of rural and rural-municipal communes on the terrains of Podkarpackie region, evaluating the state of technical infrastructure on the areas they are living. The results of inquiry showed that the inhabitants' opinions on rural and rural-municipal communes are very close to diagnosis dealing with the factual state of technical infrastructure on rural areas. As an effect of inquiry analysis it was concluded that the rural areas of Podkarpackie region are very poorly equipped with the technical infrastructure. Such a situation inhibits the economic development and complicates the agricultural production and farm management.
EN
This article deals with a short characteristics of technical and social infrastructure in a selected commune in Mazowieckie Voivodship in comparison with binding requirements of the EU. The main directions of the European Union concerning technical infrastructure are as follows: improvement of transport quality, introduction of law provisions, tightening controls and stricter penalties in the road transport sector, and consequently provision of traffic security, increase in the share of sources of renewable energy e.g. wind, solar energy and biomass. As regards social infrastructure, improvement of health protection and extending of education at all levels are recommended. The research of the commune which was selected, have shown that there are visible defects in social and technical infrastructure first of all in transport and sewage disposal and sewage treatment.
PL
W pracy analizowano znaczenie wyposażenia infrastrukturalnego dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Analizą objęto gminy wiejskie powiatów suskiego, tatrzańskiego i gorlickiego, łącznie 32 gminy. W artykule przedstawiono także rozwój przedsiębiorczości obszarów wiejskich wybranych gmin w latach 2002-2005 z uwzględnieniem poszczególnych sekcji działalności gospodarczej. Przeprowadzona analiza wykazała, że wraz ze spadkiem poziomu przedsiębiorczości wiejskiej spada również siła zależności jej rozwoju od wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Natomiast im mniejsza dostępność mieszkańców analizowanych gmin do obiektów handlowych i turystycznych tym jest słabszy poziom przedsiębiorczości (r > 0,4).
EN
The paper analyses importance of infrastructural development on entrepreneurship in rural areas of the Province of Małopolska. Total of 32 villages from Suski, Tatrzański and Gorlicki counties were included in the analysis. The paper presents also growth of entrepreneurship in rural areas of the selected villages in the period of 2002 to 2005, as related to various branches of economic activity. The analysis shows that a decrease of rural entrepreneurship level is directly reducing growth intensity dependence from the technical infrastructure equipment On the other hand, the lesser accessibility of the analyzed village residents to commercial or tourist objects results in wekaer enterpreneurship level (r > 0,4).
8
Content available remote Infrastruktura zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich
PL
Infrastruktura obejmuje ogół gałęzi i działalności obsługujących produkcyjną i nieprodukcyjną sferę gospodarki. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest infrastruktura wsi ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców wsi i zapewnienia im – na odpowiednim poziomie – warunków pracy w rolnictwie i zawodach nierolniczych. W takim ujęciu infrastruktura techniczno-ekonomiczna wsi obejmuje sieć energetyczną i gazową, wodociągi, sieć kanalizacyjną, oczyszczalnie ścieków, drogi o nawierzchni twardej, a także telefonizację.
EN
The research analysis of technical-economic and social structures in aspect as an important factor influencing the life level and working conditions of the farmers have been presented in this article. The divagations concern mainly the equipment to be indispensable to satisfy the existence needs of the rural area inhabitants and to ensure them the adequate level of working conditions both in agriculture and in non-agriculture jobs. The efficiently functioning infrastructure and adequate level of the equipment in its specific elements implies not only the development of industrial activity and labour efficiency in rural area, but definitely improves the health condition of the farmers and of their families.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.