Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 277

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura drogowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Autor artykułu formułuje następujące problemy badawcze: czy proponować strefy dostępne wyłącznie dla pojazdów autonomicznych, gdzie mogłyby być one lokalizowane, czy takie rozwiązania będą sprzyjać realizacji celów polityki mobilności? W ramach artykułu omówiono aktualne zagadnienia związane z ruchem pojazdów autonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu infrastruktury. Przytoczono podstawowe założenia, cele i narzędzia polityk mobilności. Wskazano na rodzaje stref w miastach z powiązaniem stosowanych w nich regulacji z celami polityki mobilności. Podsumowaniem rozważań jest wskazanie wyzwań dla infrastruktury drogowej związanych z potencjalnym wprowadzeniem stref wyłącznego dostępu dla pojazdów autonomicznych oraz omówienie korzyści z takiego rozwiązania.
PL
Artykuł ma na celu przybliżyć technologie komunikacji pomiędzy pojazdami zautomatyzowanymi i infrastrukturą drogową (V2I – vehicle to infrastructure). Opisano technologie komunikacji, które będą rozwijane w bliższym czasie, jak i obecnie wykorzystywaną metodę wykrywania istniejącej infrastruktury, czyli detekcję krawędzi. Zawarte w niniejszym artykule technologie to: infrastruktura w chmurze, komunikacja za pomocą Bluetooth, WiFi, DSRC oraz 5G. Skupiono się na ich korzyściach, wykorzystaniu do konkretnych zadań i tym jak wpłyną one na infrastrukturę drogową. Na podstawie przeglądu zaproponowano autorskie pomysły wykorzystujące opisane technologie.
3
Content available Rozwój budowy dróg i nawierzchni drogowych
PL
Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, leżąca u podstaw rozwoju cywilizacji, jest także jedną z podstaw gospodarki każdego państwa. Od czasu rozwoju technologicznego, jaki nastąpił w budowie i projektowaniu nawierzchni drogowych, porównuje się koszty, trwałość czy szybkość budowania nawierzchni betonowych i asfaltowych. Praktyka ostatnich lat wskazuje, że najlepsze efekty przynosi stosowanie obu technologii.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania i wymagania związane z doborem cementu do samozagęszczalnych betonów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie drogowym i mostowym. Wykazano możliwość stosowania szerokiej gamy cementów, co pozwala dobrze dostosować właściwości betonu samozagęszczalnego do warunków jego wykonania i eksploatacji.
EN
The article presents the conditions and requirements related to the selection of cement for self-compacting structural concretes used in road infrastructure and bridge construction. The possibility of using a wide range of cements has been demonstrated, which enables to adapt the properties of a self-compacting concrete to the conditions of its fabrication and service.
PL
Budownictwo, w tym drogowe, należy do najmniej zaawansowanych cyfrowo gałęzi gospodarki, a utrzymanie infrastruktury drogowej jest jeszcze bardziej pogrążone w czasach analogowych. W obecnej dobie, w której coraz więcej branż oraz obszarów naszego życia codziennego korzysta ze zdobyczy technologicznych, należy się poważnie zastanowić, dlaczego proces cyfryzacji drogownictwa przebiega tak opieszale, ale także, gdzie z korzyścią dla wszystkich interesariuszy nowoczesne technologie mogą być lub już są wykorzystane i jak należy je szerzej stosować i rozwijać. W artykule poruszono temat wyzwań i możliwości zarządzania utrzymania infrastruktury na przykładzie platformy informatycznej ELDRO24.
PL
Jak wielokrotnie autor wspominał przy okazji wcześniejszych publikacji, przepusty stanowiły i stanowią nadal najliczniejszą grupę obiektów mostowych w naszym kraju. Tylko w ciągu dróg kołowych jest ich kilkadziesiąt tysięcy. Choć jako obiekty inżynierskie pod względem ich spektakularności nie mogą być porównywane z mostami, to jednak odgrywają nieodzowną rolę w funkcjonowaniu nowoczesnej infrastruktury drogowej jako całości. Ich znaczenie będzie nadal rosło ze względu na stale zwiększające się potrzeby z zakresu ochrony środowiska oraz zmieniające się przepisy, m.in. dotyczące przekwalifikowywania funkcji stricte hydraulicznej tych obiektów na dodatkowe funkcje środowiskowe (techniczne umożliwienie migracji dzikiej fauny). Z tego względu wg opinii autora niniejszego artykułu znaczenie przepustów i przejść dla zwierząt dla dalszego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej jest znaczące.
PL
Przerwanie tras migracji zwierząt lub znaczne utrudnienie tych migracji podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest niemal nieuniknione. Zaplanowanie ochrony tych tras powinno zostać ustalone już na etapie projektowania inwestycji. W artykule opisano aspekty prawne i merytoryczne związane z budową przejść dla zwierząt. Uwzględniono również kwestie nowych trendów w projektowaniu systemów odwadniających wynikających z konieczności adaptacji do zmian klimatu.
PL
W artykule omówiono kwestie osłon energochłonnych U-15a w kontekście wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
PL
Potencjał inwestycji związanych z budową nowych dróg w Polsce szacowany jest na 20 mld zł. Łączna wartość drogowych inwestycji – budowanych, jak i znajdujących się w fazie projektowania – to 58 mld zł (1426 km dróg) [1]. Unijne wymagania są wyraźne: nowa infrastruktura ma być bezpieczna dla użytkowników i przyjazna dla środowiska.
PL
Jakkolwiek cyfryzacja w budownictwie jest warunkiem koniecznym do znacznego podniesienia wydajności i jakości budownictwa, to ograniczenie pola widzenia wyłącznie do wąskiego aspektu cyfryzacji, bez uwzględnienia pełnego kontekstu, w jakim funkcjonuje zarządca, nie da oczekiwanych rezultatów. Dlatego też w ostatnich latach, a szczególnie od czasu opublikowania podstawowych norm BIM (ang. Building Information Modeling), czyli BS 1192:2013 oraz jej międzynarodowego odpowiednika ISO 19650:2018, podkreślana jest konieczność realizacji wszelkich działań związanych z cyfryzacją budownictwa w zgodzie z zasadami Asset Management. Zarządcy infrastruktury drogowej pytają, czy warto realizować inwestycje drogowe w standardach BIM i czy ich organizacja jest w stanie temu sprostać? Odpowiedź na te obydwa pytania jest prawie zawsze jednoznacznie twierdząca.
PL
Mimo że BIM jest powszechnie używany w branży budowlanej, to zdecydowana większość osób konfrontowana z tym terminem kojarzy go wyłącznie z oprogramowaniem 3D wspierającym działalność projektową w budownictwie kubaturowym. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że tym samym zatraca się z pola widzenia ważny obszar zastosowań BIM, a mianowicie zarządzanie informacją w budownictwie. BIM to nie jest czarna magia i metody zarezerwowane wyłącznie dla młodych architektów i inżynierów będących w stanie operować nowoczesnymi technikami komputerowymi. BIM to przede wszystkim dyscyplina skierowana w dużym stopniu właśnie do kadr menadżerskich.
PL
Podejście BIM rewolucjonizuje budownictwo. Dotychczas koncentrowało się ono na spektakularnych projektach. Tu bowiem korzyści wydają się największe. Jednak, jeśli BIM ma przyczynić się do tego, aby znacząco poprawić wydajność pracy w budownictwie poprzez systematyczne podnoszenie stopnia cyfryzacji, jego metody muszą także „trafić pod strzechy” i zacząć być powszechnie wykorzystywane, także w rutynowych projektach, przez zarządców dróg i innych systemów infrastrukturalnych. Jest to nie tylko możliwe, ale i konieczne. Artykuł prezentuje poglądy i wnioski bazujące na wieloletnim doświadczeniu autora w doradzaniu zarządcom dróg, przede wszystkim w Niemczech, ale także w Polsce i w wielu innych państwach europejskich.
PL
Z punktu widzenia bezpieczeństwa podróżującego istotnym elementem jest nie tylko to, jak jeździmy, ale również to, jakie mamy możliwości odpoczynku. Miejsca Obsługi Podróżnych pojawiły sie w Polsce w momencie intensywnej rozbudowy infrastruktury drogowej.
EN
The efficiency of maintaining road pavements in good condition in Poland, and, in particular, maintaining their good technical condition, depends mainly on the availability of financial resources and conducting ongoing works related to road operation and maintenance. Selected European countries, including Poland, reactivated the concept of reconstruction and use of highway landing strips. Based on the analysis of the technical parameters of a newly built highway landing strip, this publication presents, using the finite element method (FEM), the verification of the technical parameter values potentially resulting from the maximum load caused by a C-130 Hercules aircraft.
PL
Transport to ważna gałąź gospodarki. Zapotrzebowanie na usługi transportowe ma charakter trwały i nieograniczony. Transport samochodowy w Polsce stanowi ważny sektor gospodarki krajowej, dla którego funkcjonowania niezbędna jest właściwa infrastruktura. Niejednokrotnie potrzeby i zlecenia transportowe wykraczają poza obszar infrastruktury drogowej. Niekiedy w wyniku katastrofy naturalnej czy awarii technicznej zostaje uszkodzona lub zniszczona infrastruktura drogowa. W takich przypadkach można stosować rozwiązania tymczasowe i prowizoryczne. Celem artykułu jest wykazanie, iż tradycyjne metody budowania czasowych dróg lądowych oparte są o płyty betonowe i żelbetowe. Mogą one być zastąpione efektywniejszymi płytami z zagęszczonego tworzywa polietylenowego, które są lżejsze, trwalsze i mniej podatne na uszkodzenia, co ułatwia ich składowanie, przechowywanie, transport, załadunek i rozładunek. Wielokrotne układanie płyt kompozytowych odbywa się bez szczególnego wyrównania powierzchni, co skraca czas i koszty ich montażu. Na potrzeby artykułu dokonano analizy publikacji, informacji ze stron internetowych i wyników badań laboratoryjnych.
EN
Transport belongs to important economic categories. The demand for transport services is permanent and unlimited. Road transport in Poland is an important sector of the national economy. The proper infrastructure is necessary for the smooth functioning of road transport. Often the needs and transport orders go beyond the area of road infrastructure. Sometimes as a result of a natural disaster or technical failure road infrastructure is damaged or destroyed. In such cases temporary and provisional solutions may be used. The purpose of the article is to indicate that traditional methods of building the temporary land roads are based on concrete and reinforced concrete slabs that can be replaced by more effective plates of compacted polyethylene, which are lighter, more durable and less susceptible to damage, which facilitates their storage, transport, loading and unloading. Repeatedly, laying composite panels happens without particular leveling of the surface, which reduces time and costs of their installation. For the purposes of the article, publications, website information and laboratory results were analyzed.
PL
W artykule podjęto próbę oceny potencjalnego wpływu pojazdów autonomicznych na projektowanie infrastruktury drogowej oraz na warunki i bezpieczeństwo ruchu. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych poziomów automatyzacji oraz wyposażenie pojazdów samosterujących. Zwrócono uwagę na korzyści płynące z rozwoju systemów komunikacji pomiędzy pojazdami a otoczeniem. Zauważono możliwy negatywny wpływ pojazdów częściowo zautomatyzowanych na przepustowość dróg w przypadku występowania ruchu mieszanego, tj. pojazdów zautomatyzowanych i konwencjonalnych. Przedstawiono także potencjalne potrzeby w dostosowaniu infrastruktury drogowej do ruchu pojazdów zautomatyzowanych. Bliżej przedstawiono rozwiązanie zakładające wydzielenie pasa ruchu dla pojazdów zautomatyzowanych, jako elementu poprawiającego płynność i bezpieczeństwo ruchu, przy wysokim udziale tych pojazdów.
EN
The article evaluates the impact of autonomous vehicles on road infrastructure design, road traffic conditions and safety based on a review of existing literature. Levels of driving automation and equipment of self-driving vehicles were presented. Attention was drawn to the benefits of developing communication systems between vehicle and the environment. The possible negative impact of autonomous vehicles on mixed traffic capacity was noted. The potential needs to adapt the road infrastructure to the traffic flow of automated vehicles were also presented. Separation of the lane, dedicated to self-driving vehicles, with a high share of these vehicles was presented as an element that improves the flow of traffic and safety.
PL
Szwedzi opracowali własny plan poprawy bezpieczeństwa na drogach, tzw. Wizję Zero. Plan realizują, budując infrastrukturę przyszłości w oparciu o nowoczesne certyfikowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) m.in. z materiałów kompozytowych.
PL
Jeszcze do niedawna wszystkie elementy wyposażenia obiektów mostowych – bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady czy latarnie – mocowane były za pomocą kotew pętlicowych, wykonywanych na etapie kształtowania elementów chodnikowych. To właśnie one przejmują obciążenia pochodzące od tych elementów podczas wykonywania i eksploatacji obiektu. Oczywiście takie systemy zakotwień z powodzeniem są i będą nadal stosowane. Należy jednak zauważyć, że udział alternatywnych rozwiązań, opartych przede wszystkim o zakotwienia wklejane, stale się zwiększa.
EN
Until quite recently all elements of bridge structures – traffic barriers, noise barriers, rails or lamp posts – were fitted with loop anchors, fabricated at the stage of pavement elements structuring. The loop anchors take load from these elements during the construction and service of the structure. Obviously such anchor systems have been successfully used and will still be applied. It has to be noted that the share of alternative solutions, based primarily on chemical anchors, is increasing.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.