Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrared thermography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Tensile deformation behavior of nuclear grade Austenitic Stainless Steel (SS) and its welded joints fabricated by Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) and Activated Flux Gas Tungsten Arc Welding (AGTAW) processes were studied and correlated with relevant microstructural morphologies using Infrared Thermography (IRT) technique. The microstructure of base metal showed a complete austenite phase. GTAW Fusion Zone (FZ) exhibited both primary ferrite and primary austenite mode of solidification. Meantime, AGTAW FZ exhibited only primary austenite mode of solidification. A strain rate of 4.4x10-4 s-1 was used during the tensile test of the base metal and welded joints. The failure locations of the base metal, GTAW and AGTAW samples were noticed at the center of the gauge portion, the base metal side away from Fusion Line (FL) and Heat Affected Zone (HAZ) respectively. The temperature variations of the base metal and weld zones were recorded in the form of thermograms using the IR camera at the different stages of the tensile deformation. During deformation study, peak temperature of 39.2 °C, 38.8 °C and 34 °C were observed at the base metal, GTAW and AGTAW samples respectively. The lesser peak temperature of the AGTAW sample compared to the base metal and GTAW samples indicated that the AGTAW sample undergone lesser deformation. Moreover, tensile deformation behaviours of the base metal and welded joints were correlated with their microstructural morphologies using corresponding temperature curves.
PL
W pracy zbadano zachowanie deformacji podczas rozciągania austenitycznej stali nierdzewnej i jej połączeń spawanych wykonanych metodą GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) oraz AGTAW (Activated Flux Gas Tungsten Arc Welding), a następnie skorelowano je z odpowiednimi morfologiami mikrostrukturalnymi za pomocą termografii w podczerwieni (ang. lnfrared Thermography). Mikrostruktura materiału bazowego wykazała całkowitą fazę austenitu. Spoina GTAW wykazywała zarówno ferryt, jak i austenit, podczas gdy spoina AGTAW wykazywała jedynie austenit. Podczas próby rozciągania materiału bazowego i złączy spawanych zastosowano prędkość odkształcania o wartości 4,4x10-4 s-1. Do zerwania poszczególnych próbek doszło odpowiednio na środku próbki materiału bazowego, w linii wtopienia złącza spawanego GTAW i w strefie wpływu ciepła (SWC) złącza spawanego AGTAW. Zmiany temperatury w materiale rodzimym i poszczególnych obszarach złączy spawanych rejestrowano w formie termogramów za pomocą kamery na podczerwień, przy różnych etapach deformacji podczas rozciągania. Podczas badań odkształceń zaobserwowano maksymalne wartości temperatury: 39,2 °C, 38,8 °C i 34 °C odpowiednio w próbkach z materiału bazowego, spawanych GTAW i spawanych AGTAW. Niższa maksymalna temperatura próbki spawanej metodą AGTAW w porównaniu z pozostałymi próbkami wskazała, że uległa ona mniejszemu odkształceniu. Ponadto zachowania deformacji przy rozciąganiu materiału rodzimego i złączy spawanych zostały skorelowane z obrazami ich mikrostruktur przy użyciu odpowiednich krzywych temperatur.
2
Content available remote Termiczne efekty oddziaływania smartfonu na małżowinę uszną
PL
Celem pracy było określenie zmian temperatury oraz zmian skórnych okolic małżowiny usznej związanych z używaniem telefonu komórkowego oraz ustalenie przyczyn ich powstawania. Zmierzony przyrost temperatury na powierzchni ucha po rozmowie telefonicznej jest kombinacją kilku efektów, takich jak zaburzenie konwekcji między skórą a otoczeniem, absorpcji mikrofal przez tkanki czy nagrzewania się elementów telefonu.
EN
The aim of experiment was the determination of temperature distribution and skin effects of auricle region exposed on smartphones and distinction between influence of EM waves generated by device and other factors affected temperature increase.
EN
Infrared thermography has evolved as an effective condition monitoring tool for real-time temperature monitoring of objects or processes in a noncontact way. This paper presents the results of research conducted with use of infrared camera for monitoring 3AL25/30 engine, especially turbocharger, placed in Marine Engineering Faculty of Gdynia Maritime University. Research was carried out using a thermal camera NEC Thermo Gear G100 with appropriate software. Test results improved that infrared thermography is useful also for monitoring the condition of ship engine equipment, and enable anticipating failures during engine work.
PL
Termografia w podczerwieni rozwinęła się jako skuteczne narzędzie bezkontaktowego monitorowania stanu obiektów lub procesów w czasie rzeczywistym, poprzez badanie temperatury i jej rozkładu na powierzchni monitorowanych maszyn i urządzeń. W artykule przedstawiono wyniki badań, w których wykorzystano kamerę termograficzną do monitorowania stanu technicznego (cieplnego) silnika okrętowego, w szczególności turbosprężarki, na przykładzie silnika laboratoryjnego 3AL25/30. Badania zrealizowano za pomocą kamery firmy NEC, Thermo Gear G100.Wyniki badań dowiodły, że termografia w podczerwieni jest przydatna w monitorowaniu stanu silnika okrętowego i umożliwia wykrycie nieprawidłowości w czasie pracy silnika.
EN
Carbon fiber reinforced plastics (CFRPs) are widely used in aerospace structures due to their high stiffness, strength and good fatigue properties. They are however vulnerable to loads perpendicular to their plane and, while impacted, can suffer significant internal damage decreasing their overall strength. Detecting and sizing such damage is an important task of the non-destructive inspection (NDI) methods. This study was conducted to detect and quantify damage in a set of six impacted even rectangular CFRP specimens designed from a MiG-29 vertical stabilizer’s skin. The inspection was done using the ultrasonic (UT) method (based on mobile scanner – MAUS V) and the pulsed infrared thermographic (IRT) method. Each specimen’s inside and outside (impacted) surface was inspected separately with IRT, while the outside surface was then inspected with UT. UT provided the most precise measurements of the damage area, while the IRT inspection of the outside surface (which would be accessible on a real aircraft structure) provided underestimated values due to the damage’s depth and geometry.
EN
Precision casting is currently motivated by high demand especially for castings for the aerospace, automotive and gas turbine industries. High demands on precision of this parts pressure foundries to search for the new tools which can help them to improve the production. One of these tools is the numerical simulation of injection process, whereas such software especially for investment casting wax injection, process does not exist yet and for this case must be the existing software, for alloys or plastic, modified. This paper focuses on the use of numerical simulations to predict the behavior of injected models of gas turbine blades segments. The properties of wax mixtures, which were imported into the Cadmould simulation software as a material model, were found. The results of the simulations were verified using the results of 3D scanning measurements of wax models. As a supporting technology for verifying the results was used the Infrared Thermography.
EN
The identification of activation, synchronization and work of individual muscles in the subsequent stages of lifting weights is interesting for researchers and trainers. Unfortunately, the existing methods of research do not provide such possibilities. Such information could be gathered from infrared measurements as they are non-invasive and can be carried out without the direct involvement of the weightlifter. The purpose of the study was to analyse temperature changes in the shoulder girdle in the first phase of the snatch in weightlifting. Methods: The study involved 11 weightlifters who competed in two weight categories, 94 and 105 kg, during the World University Championships in 2018. The performance of the snatch was recorded using a thermographic camera in three consecutive attempts. We analysed the temperature changes in the left and right shoulder girdles in the two initial stages of the snatch. Statistical analysis of empirical data was performed using linear mixed effects models. Results: Statistically significant temperature increases were found from the moment of gripping the barbell to the moment it was pulled. These effects were different in individual weightlifters, but did not depend on the attempt or the side of the body. Conclusions: Temperature increases in the initial phase of the snatch are most likely the result of activating successive motor units in order to perform the effort needed to pull the barbell and cause it to accelerate. The results obtained confirm that thermography is an effective method of monitoring muscle activity in weightlifting, which may be useful for coaches and athletes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych nad opracowywaną metodą szacowania wielkości defektów podpowierzchniowych w materiałach z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych. W badaniach symulacyjnych sprawdzono jednoznaczność rozwiązania zagadnienia odwrotnego wykorzystując stworzony do tego celu trójwymiarowy model zjawiska dyfuzji ciepła. Do rozwiązania współczynnikowego zagadnienia odwrotnego zaproponowano koncepcję wykorzystania sztucznej sieci neuronowej.
EN
The article presents the results of simulation research into developing methods for estimating the size of subsurface defects in materials using the infrared thermography. In simulation, the inverse problem solution was examined, using the three-dimensional model of the phenomenon of the heat diffusion created for this purpose. The concept of using an artificial neural network is proposed for the coefficient solution of the inverse problem.
8
Content available remote Examples of uncertainty calculations in thermographic measurements
EN
In the contemporary metrological sciences there are two main theories - the theory of measurement errors and the measurement uncertainty theory. The purpose of this paper is to show the examples of estimation of the combined standard uncertainty and its components occurred in the non-contact temperature measurements made by means the infrared cameras. In this work the calculations conducted at the most common conditions existed in practical situations were presented. In each example the 95% coverage interval was calculated. It enabled the universal accuracy assessment in accordance with the guidelines of the international metrological organizations.
PL
We współczesnej metrologii istnieją dwie główne teorie - teoria błędów pomiarowych i teoria niepewności pomiaru. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie praktycznych przykładów estymacji rozszerzonej niepewności standardowej i jej składników występujących w bezdotykowych pomiarach temperatury dokonywanych za pomocą kamer termowizyjnych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeń dla najbardziej typowych warunków występujących w praktyce. W każdym przykładzie obliczono 95% poziom ufności. Umożliwiło to uniwersalną ocenę dokładności zgodnie z wytycznymi podanymi przez międzynarodowe organizacje metrologiczne.
9
Content available remote Defekty termiczne ścian pełnych z ociepleniem ETICS
PL
W artykule omówiono wpływ defektów termicznych na rozkład temperatury powierzchni ścian zewnętrznych ocieplonych systemem ETICS. Nieprawidłowości związane z wykonaniem warstwy termoizolacyjnej wpływają w zróżnicowanym stopniu na zaburzenie pola temperatury na zewnętrznej powierzchni ścian. Do zdiagnozowania defektów cieplnych wykorzystano badania termowizyjne ścian zewnętrznych, a także narzędzia obliczeniowe, bazujące m.in. na metodzie elementów skończonych.
EN
This article presents the issues of the impact of thermal defects on the surface temperature distribution of the external walls with ETICS. Irregularities related to the implementation of the insulation layer is influenced in varying degrees on temperature field of disorder on the outer surface of the walls. Recognition of issues requires the use of thermal measurements of the external walls as well as computational tools based, inter alia, on the finite element method.
EN
The study presents experiments, conducted with human subjects in an artificial cold chamber, assessing the influence of a cold environment on the temperature of the human body. Infrared thermography was applied as a non-invasive, contactless method for direct measurement of the temperature distribution of both clothed and uncovered parts of the body. Two subzero temperatures were applied and clothing ensembles with two different clothing insulation values were used to assess the effect of the clothing insulation of the torso on the temperature of clothed and uncovered parts of the body of the participants. The average temperature of the chest, back, upper arms, face and middle finger is presented and discussed in relation to the cold exposure duration and clothing insulation used. The results obtained showed the strong influence of the clothing insulation over the torso on skin and clothing temperatures of the body and overall cooling of the body in subzero temperatures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzanych z ludźmi w sztucznej komorze chłodniczej. Oceniono wpływ zimnego otoczenia na temperaturę ciała człowieka. Termografia w podczerwieni została zastosowana jako nieinwazyjna, bezdotykowa metoda bezpośredniego pomiaru rozkładu temperatury zarówno zabezpieczonych odzieżą, jak i niezabezpieczonych części ciała człowieka. Zastosowano dwie temperatury ujemne i zestawy odzieżowe o dwóch różnych wartościach izolacji w celu oceny wpływu izolacji odzieży na temperaturę ubranych i niezabezpieczonych części ciała uczestników. Przedstawiono i omówiono średnią temperaturę klatki piersiowej, pleców, ramion, twarzy i środkowego palca w odniesieniu do czasu trwania ekspozycji na zimno i izolacji zastosowanej odzieży.
EN
With increasing technology development, an increasing emphasis is placed on the precision of products, but cannot be guaranteed without a stable production process. To ensure the stability of the production process, it is necessary to monitor it in detail, find its critical locations and eliminate or at least control it. With such a precise manufacturing method as investment casting, such a process is a must. This paper therefore deals with monitoring the production process of wax models of large turbine blades using infrared thermography. The aim was to evaluate the critical locations of this production and to propose recommendations for their elimination or, at the very least, significant mitigation of their impact on the final quality of the large turbine blade casting.
EN
The objective of the work is to develop numerical method for determining coupled thermo-mechanical fields based on experimental data obtained from two cameras working in the visible and infrared mode. The sequence of images recorded by the first camera is used to determine the displacement field on the sample surface using the 2D digital image correlation (DIC) method. The resulting field from DIC analysis in a form of a set of discrete points with the corresponding in-plane displacement vector is used as the input for the next step of analysis, where the coupled temperature field is computed. This paper provides a detailed description of the numerical procedures, that allow, to obtain coupled thermal and mechanical fields together with the specification of experimental data needed for calculations. The presented approach was tested on an experimental data obtained during uniaxial tension of the multicrystalline aluminum. The developed numerical routine has been implemented in dedicated software, which can be used for the testing of materials on both a macro and micro scales.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z określaniem strefy uszkodzenia materiału powstałej podczas badań niszczących wielowarstwowych kompozytów aramidowych, stosowanych w osłonach balistycznych. W celu oszacowania wielkości obszaru uszkodzenia kompozytu przeprowadzono badania, które polegały na rejestracji zmian pola temperatury na powierzchniach kompozytu podczas strzelania z użyciem dwóch kamer termowizyjnych. Strzelano standardowymi odłamkami i pociskami stosowanymi podczas badań osłon balistycznych. Na podstawie zarejestrowanych w trakcie strzelań termogramów opracowano wykresy przebiegów temperatury na powierzchniach przedniej i tylnej kompozytu wzdłuż uszkodzenia powstałego na skutek strzału. W oparciu o otrzymane wyniki oszacowano strefy zniszczeń wewnątrz kompozytu wokół punktów trafień pocisków, których wielkość może być znacznie większa niż widoczny okiem nieuzbrojonym ubytek materiału powstający w wyniku uderzenia pocisku. Dodatkowo stwierdzono, że strefa uszkodzeń materiału od strony wylotu pocisku jest większa od strefy uszkodzenia występującej po stronie uderzenia pocisku. Według dokumentów normatywnych punkty uderzeń pocisków nie powinny znajdować się w obszarach osłabienia materiału osłony spowodowanych poprzednimi strzałami. Dlatego problem wymaga przeprowadzenia poszerzonych badań, które sprawdzałyby czy ustalone odległości między trafieniami powinny zostać zwiększone oraz czy jest to możliwe z uwagi na ograniczenia wymiarów i konstrukcji osłon.
EN
The paper presents problems related to determining the damage area of material caused during destructive tests of multilayer aramid composites used in ballistic protection. In order to estimate the size of the composite damage area, tests were performed to record changes of the temperature fields on the composite surfaces by using two IR cameras during shooting. The standard fragments and bullets used during ballistic protection tests were used. On the basis of the thermograms recorded during the shooting, temperature graphs of the front and rear surfaces of the composite were prepared along the damage caused by the shot. Based on the results obtained, the damage areas within the composite around points of projectiles impact were estimated, that could be much larger than loss of material visible by unarmed eye. In addition, it was found that the material damage area at the back of the ballistic shield is larger than on the projectile impact side. According to national standards points of projectiles impact should not be located in material weakened areas caused by previous shots. Hence, the problem in question requires extensive testing to find out if the established distance between hits should be increased and if it is possible due to the limitations of the dimensions and cons truction of the ballistic protection.
EN
The eddy current thermography method is a new technique for the non-destructive detection of cracks in materials based on the conduction of an electric current. It is a combination of eddy current testing and thermography. Eddy currents are used to heat the tested sample, while the defect detection is based on changes in the temperature field profile on its surface, as recorded by a thermographic camera. The article discusses numerical modelling methods supporting the thermographic non-destructive testing of composites and presents example results of the tests.
PL
Metoda termografii z użyciem prądów wirowych jest nową techniką badań nieniszczących do wykrywania pęknięć w materiałach przewodzących prąd elektryczny. Jest ona połączeniem badań prądami wirowymi i termografii. Prądy wirowe wykorzystane są do ogrzania badanej próbki, a wykrycie defektu oparte jest na zarejestrowanych przez kamerę termowizyjną zmianach rozkładu pola temperatury na jej powierzchni. W artykule omówiono numeryczne metody modelowania wspomagające termograficzne badania nieniszczące kompozytów oraz przedstawiono przykładowe wyniki badań eksperymentalnych.
EN
A long time operation of pipelines can lead to the reduction of their wall thickness. This process is accelerated by high temperature and variable pressure of the transported medium and can finally cause mechanical failures along with leaks and danger of explosion. The aim of this paper is to present a new method for the detection of abraded walls in industrial pipelines using the time-frequency analysis. The results of transient temperature measurements are used for the calculation of the thermal time constants corresponding - as demonstrated - to the pipeline wall thickness.
EN
Purpose of the article: Human skin temperature distribution is a source of clinically relevant information about tissue pathological process and can be observed with the use of non-contact ad non-invasive measuring technique named infrared thermography (IT). The aim of the study is to establish dynamic IT measurement safety conditions in RA examination in order to prepare the refined study protocol which provides for extracting the most reliable diagnostic thermal data. Experimental part: Thirty participants (20% of males) with diagnosed RA were included in this study. The protocol consisted in registration of thermal recovery processes after immersing left and right foot separately in ice water of less than 0 Celsius degrees. Cooling procedure included immersing left and right foot separately in ice water for 5 seconds. Separate recordings of left and right foot temperature changes were performed for 3 minute periods. The following joint temperatures were measured: ankle joint and 5 metatarsophalangeal joints. Conclusions: Difference between the moment right after immersion and the moment after 3-minute recovery appeared to be the lowest in two different patients’ ankle joints. These results suggest that the slowest rewarming rate occurs in the area of ankle joint.
PL
Cel artykułu: Rozkład temperatury skóry ludzkiej stanowi źródło istotnej klinicznie informacji o patologicznym procesie toczącym się w tkance i można go obserwować za pomocą bezkontaktowej oraz nieinwazyjnej techniki pomiarowej zwanej termografią w podczerwieni (IT). Celem artykułu jest ustanowienie warunków bezpieczeństwa pomiaru za pomocą termografii dynamicznej w badaniach reumatoidalnego zapalenia stawów w celu przygotowania udoskonalonego protokołu badawczego, który zapewnia wydobycie najbardziej istotnych diagnostycznych danych termicznych. Część eksperymentalna: Trzydziestu uczestników (20% mężczyzn) ze zdiagnozowanym RZS zostało włączonych do badania. Protokół uwzględniał rejestrację termicznego powrotu do stanu wyjściowego po zanurzeniu oddzielnie lewej i prawej stopy w wodzie z lodem o temperaturze mniejszej niż 0°C. Procedura chłodzenia polegała na oddzielnym zanurzeniu lewej i prawej stopy w wodzie z lodem na 5 sekund. Wykonano oddzielne 3-minutowe nagrania zmian temperatur lewej i prawej stopy. Zmierzono temperatury następujących stawów: stawu skokowo-goleniowego oraz stawów śródstopnopaliczkowych. Wnioski: Różnica pomiędzy momentem bezpośrednio po zanurzeniu a momentem po 3-minutowej rejestracji okazała się być najniższa w stawach skokowo-goleniowych u dwóch pacjentów. Te wyniki sugerują, że najwolniejsze tempo ponownego nagrzewania występuje w obszarze stawu skokowego.
EN
The information about the workload on individual muscles in the course of a specific physical activity is essential for targeted prevention, early diagnosis and suitable therapy concerning their overloading and injury. The aim of this study is to evaluate temperature changes in particular skin areas in the course of front crawl swimming, caused by muscle work. Methods: Thermograms were taken of 13 students of Defense University immediately and 15 minutes after swimming 1,000 m focused on 20 regions of the skin over the selected agonists and synergists in upper extremities and body. FLUKE TiR infrared hand camera was used. Results: The results indicated the significant increase in the relative temperatures in the areas of agonists of swimmers’ movement – triceps brachii: from 0.952 to 0.997 of normalized units (nu) on the right and from 0.955 to 0.986 nu on the left. At the same time, the temperature of the muscles participating in lifting the arms above the water surface and stretching them forward – deltoids – increased as well (rear part: from 1.002 to 1.015 nu on the right and from 1.002 to 1.014 nu on the left, sides: from 1.008 to 1.023 nu on the right and from 1.011 to 1.023 nu on the left). Conclusions: In conclusion, the order of the other agonists is as follows: biceps brachii, pectoralis major muscle, and latissimus dorsi. This study provides the options for objective assessment of workload on specific muscles or muscle groups during front crawl swimming.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wielomodalnego systemu monitorowania zmian stanu konstrukcji stalowych zachodzących w wyniku oddziaływania obciążenia zmieniającego się w czasie. W celu monitorowania różnych aspektów zmian zachodzących w strukturze materiału w procesie degradacji, zaproponowano dwa podsystemy umożliwiające przeprowadzenie zarówno globalnej, jak i lokalnej oceny stanu materiału. Do ogólnej obserwacji wielkości zmian zachodzących w wyniku zmiennych warunków obciążenia, stanu naprężeń i zakresu obszarów odkształceń plastycznych, zastosowano termografię podczerwoną (IRT) i metody elektromagnetyczne niskich częstotliwości związane z monitorowaniem procesu magnesowania polem AC (EM). Natomiast do badania obszarów krytycznych, zagrożonych powstawaniem odkształceń plastycznych w wyniku oddziaływania składowej siły obciążającej stałej w czasie użyto metodę IRT przy wsparciu metody mikrofalowej (MW). Połączenie tych trzech metod badań nieniszczących NDT daje możliwość uzyskania pełniejszej informacji o stanie badanej struktury.
EN
In this paper a new approach to state assessment of steel structures under a dynamic load conditions is presented. In order to monitor different aspects of material’s structural changes during fatigue process, two sets of measuring methods allowing both global and local evaluation of the structure are utilized. In order to monitor general changes state under cyclic loading conditions, together with stress level and formation of plastic deformation areas, an infrared thermography (IRT) and low frequency range electromagnetic methods related with monitoring of AC magnetization process (EM) are used. Then for examination of critical plastic deformation area under static loading conditions a IRT method with support of microwave (MW) one are applied. The combination of the three methods of NDT (Non-Destructive Testing) techniques allows to obtain a more complete description of the tested structure.
19
Content available remote Monitoring TIG welding using infrared thermography – simulations and experiments
EN
In the current work a 3D model has been developed to predict the thermal cycles during the Tungsten Inert Gas welding of Aluminum 2219. This paper describes the step by step procedure adopted to get the actual cooling rate during the TIG welding process both experimentally and numerically. The model was developed in the COMSOL Finite Element Package and considered a Gaussian heat distribution. The developed model then validated using the experimental data collected in field experiments on actual large propellant tanks. Temperature measurements were performed using Infrared Camera. Results show a close comparison between model and experiment.
PL
W pracy opracowano model 3D do przewidywania cykli cieplnych podczas spawania Aluminum 2219 z nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Artykuł prezentuje krok po kroku przyjętą procedurę określania właściwego tempa chłodzenia (w eksperymencie jak i w modelowaniu numerycznym) podczas spawania. Model został stworzony w programie Comsol z gaussowskim rozkładem ciepła. Model numeryczny został porównany z danymi eksperymentalnymi. Pomiary temperatury wykonywano z użyciem kamery na podczerwień. Otrzymane wyniki pokazują dobrą zbieżność modelu z eksperymentem.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów termofizycznych kompozytu aramidowego stosowanego w konstrukcji indywidualnych osłon balistycznych. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono charakterystyki cieplne, takie jak przewodność cieplną, ciepło właściwe oraz dyfuzyjność cieplną. Parametry cieplne zostały wyznaczone eksperymentalnie przy zastosowaniu kilku metod pomiarowych: metodą termografii w podczerwieni: jedno- i dwustronną, metodą wymuszenia okresowego oraz metodą TPMU. Znajomość charakterystyk termofizycznych materiału jest istotna w badaniach nieniszczących metodami termografii w podczerwieni, będących przedmiotem dalszych prac badawczych.
EN
In the paper, the measurement results of thermo-physical properties of aramid composite used in the construction of individual ballistic protective shields are presented. Thermal characteristics i.e. temperature dependencies of the thermal conductivity, heat capacity and thermal diffusivity were determined on the basis of the tests. Thermal parameters were determined experimentally with the use of the following measurement methods: one-sided and two-sided infrared thermography methods, temperature oscillation technique, three-curve DSC, and the TPMU method. Knowledge of the thermophysical characteristics of the material is important in non-destructive testing of composites by infrared thermography method which will be the subject of further research work.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.