Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 220

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informatyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wybrane metody druku przestrzennego. Przedstawiono możliwości jakie stwarzają współczesne technologie przyrostowe w kontekście projektowania i budowy przetworników elektromechanicznych. Pokazano wybrane przykłady przetworników wykonanych częściowo w technologii druku 3D oraz omówiono aspekt badań wytrzymałościowych na przykładzie modulatora współosiowej przekładni magnetycznej.
EN
The paper presents modem methods of 3D printing. The authors presents the possibilities of modern additive technologies in the context of design and fabrication of electromechanical converters. Selected examples of converters made partly in the 3D printing technology are shown and the aspect of strength tests is discussed on the example of a coaxial magnetic gear modulator.
PL
W obliczu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek pracowników naukowych i sfery i biznesu na rzecz zrozumienia mechanizmu działania COVID-19. Politechnika Śląska, wychodząc naprzeciw potrzebie szybkiego, wspólnego działania naukowców w walce z pandemią, uruchomiła dodatkowe możliwości w postaci programu „Politechnika przeciw epidemii". Wielu pracowników, doktorantów i studentów włączyło się w działania na rzecz pomocy w zwalczaniu wirusa COVID-19.
EN
In the face of the SARS-CoV-2 pandemic an increased, joint effort is needed from researchers and business to understand the mechanism of COVID-19. To meet the need for rapid, joint action of scientists in the fight against pandemics, the Silesian University of Technology has launched additional opportunities in the form of the "University of Technology against epidemic" program. Many employees, doctoral student and students have joined the efforts to help combat against the COVID- 19 virus.
PL
W artykule przedstawiono przegląd dostępnych rozwiązań w zakresie projektowania jak również zarządzania energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Narzędzia te obejmują zarówno źródła wytwarzające ciepło jak również energię elektryczną. Wśród tych pierwszych przeanalizowano możliwości programów takich jak: GETSOLAR, SHW, TRNSYS, KOLEKTOREK 2.0. Z kolei w zakresie programów OZE z głównym przeznaczeniem dotyczącym energii elektrycznej wykazano: PVWatts, SAM, RETScreen, HOMER, Hybrid2. Przeanalizowano także rozwiązania opracowane i opublikowane, niezwiązane z typowymi produktami informatycznymi, a realizowane w niededykowanych narzędziach informatycznych. Dowiedziono, że ważnym aspektem w wyborze narzędzi jest uwzględnienie aspektów związanych ze specyfiką polskiego rynku energii. Równie ważna jest prostota obsługi programów oraz gama dostępnych analiz. W tym zakresie programy RETSCreen i HOMER wykazują dużą uniwersalność, z kolei TRNSYS wymaga znacznych umiejętności do prawidłowego użytkowania, co może stanowić znaczną barierę w zakresie dostępności.
EN
The paper presents an overview of available solutions for the design and management of energy from renewable energy sources. These tools include both heat generating sources as well as electricity. Among the first, the possibilities of such programs as: GETSOLAR, SHW, TRNSYS, KOLEKTOREK 2.0 were analyzed. In turn, in the field of renewable energy programs with the main purpose of electricity, the following were shown: PVWatts, SAM, RETScreen, HOMER, Hybrid2. The solutions developed and published, not related to typical IT products, but implemented in non-dedicated IT tools, were also analyzed. It has been proven that an important aspect in the selection of tools is to take into account aspects related to the specificity of the Polish energy market. The ease of use of the programs and the range of available analyzes are no less important. In this regard, the RETSCreen and HOMER programs show great versatility, while TRNSYS requires considerable skills for proper use, which can be a significant barrier in terms of accessibility.
PL
Zapewnienie odpowiednich warunków w budynkach sektora komunalno-bytowego, wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości ciepła. W niektórych gałęziach przemysłu ciepło jest także potrzebne do technologii. Jeśli nośnikiem ciepła jest woda, przekazywanie wówczas tego ciepła odbywa się za pośrednictwem wymienników. Do zapewnienia wymaganych parametrów cieplnych w danym procesie stosowana jest wówczas regulacja automatyczna. Ma ona zapewnić wymagane parametry cieplne danego procesu np. temperaturę wewnętrzną w ogrzewanych pomieszczeniach, temperaturę c.w.u. w miejscu jej poboru, temperaturę danego procesu technologicznego itp. oraz optymalne zużycie dostarczanego ciepła. Spełnienie tych wymagań nie jest zadaniem łatwym. Przyczyny tego problemu zostały pokrótce opisane w tym artykule. Stosowane obecnie urządzenia do automatycznej regulacji procesów ciepłowniczych nie zapewniają odpowiedniej jakości regulacji, a ponadto nie mają one funkcji do zarządzania ciepłem w danym procesie. Zostało to pokazane na załączonych wykresach oraz obliczone na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonych badań. W celu poprawy tej sytuacji rozpoczęto prace, których celem było znalezienie nowych rozwiązań. W wyniku wieloletnich badań, Autorzy artykułu opracowali system do regulacji, sterowania i zarządzania ciepłem, wykorzystujący sztuczną inteligencję. Użycie tego systemu w zastosowaniu przemysłowych było możliwe dopiero w ostatnich latach, kiedy stały się powszechnie dostępne komputery o dużych mocach obliczeniowych. Algorytmy sztucznej inteligencji opracowane w tym systemie, bazują na bardzo dużej liczby danych procesowych, wymagana też jest duża szybkość przetwarzania tych danych w czasie rzeczywistym, gdyż są to systemy czasu rzeczywistego. W wyniku prowadzonych badań opracowano rozwiązanie SOZE® (System Optymalnego Zarządzania Energią), które jest już powszechnie stosowane w ciepłownictwie. Jest to pierwsze rozwiązanie ze sztuczną inteligencją zastosowane w warunkach przemysłowych. Może być ono budowane w instalacjach nowych jak też modernizowanych. Ponieważ jest to nowoczesny system komputerowy, to możliwa jest komunikacja z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej pod warunkiem istnienia dostępu do Internetu. Jest to jedno z najbardziej konkurencyjnych przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną. Z punktu widzenia jakości regulacji jest to rozwiązanie doskonałe, można to ocenić na podstawie załączonych wykresów sporządzonych na podstawie wyników badań.
EN
In order to ensure proper conditions in buildings in the municipal sector, it is necessary to provide the right amount of heat. In some industries, heat is also needed for technological purposes. If the heat carrier is water as a heating medium, then the transfer of this heat takes place via heat exchangers. In order to provide the required thermal parameters in a given process, automatic control is used. It is to provide the required thermal parameters of a given process, e.g. indoor temperature in heated rooms, hot water temperature in the place of its collection, the temperature of a given technological process, etc. and the optimal consumption of the heat supplied. Meeting these requirements is not an easy task. The reasons for this problem are briefly described in this article. Currently used devices for automatic regulation of heating processes do not provide the appropriate quality of control, nor do they have functions for heat management in a given process. This was shown in the attached charts and calculated on the basis of data obtained from the conducted research. In order to improve this situation, work began to find new solutions. As a result of many years of research, the authors of the article have developed a system for controlling and managing heat using artificial intelligence. The use of this system for industrial applications was only possible in recent years, when computers with high computing power have become widely available. Artificial intelligence algorithms developed in this system are based on a very large amount of process data, also the high speed of processing these data in real time is required as these are real-time systems. As a result of the works being carried out, the SOZE® solution was created, which is already widely used in heating industry. This is the first solution with artificial intelligence used in industrial conditions. It can be built in new and modernized installations. Because it is a modern computer system, communication is possible from anywhere on the globe, if there is access to the Internet provided. It is one of the most competitive ventures that increase energy efficiency. From the point of view of the quality of control, it is a perfect solution, it can be assessed on the basis of the attached charts. This can be assessed on the basis of the attached graphs.
EN
Code comprehension, a sub-domain of reverse engineering and software maintenance, does not provide useful explanation of common situations where developers, distributed and isolated from each other in time and space, come to a similar understanding of a code. This limits our ability to develop tools to support this popular aspect of code comprehension. This paper investigates this phenomenon from the perspective of sociology, intentionally distancing itself from the dominating psychological approach. The analysis, conducted mostly from the standpoint of social systems theory, highlights that as the construction of meanings is subjective, in the absence of any significant interactions, the dominant influence on the construction of meanings comes from current states of various social systems to which the developer belongs to. Thus, the similarity of meanings (hence a better comprehension of the code) can be achieved by understanding systems to which the developer belongs to and by coordinating their states.
PL
Rozumienie kodu, istotna część inżynierii oprogramowania, jest obecnie badane głównie z pozycji psychologii, a w znacznie mniejszym stopniu z pozycji socjologii. Przypuszczalnie spowodowane jest to odczuciem, że dostępne teorie socjologiczne nie odnoszą się do problemów związanych z rozumieniem kodu. Ten artykuł argumentuje, że socjologiczna teoria systemów społecznych może znaleźć zastosowanie w badaniach nad rozumieniem kodu. Proponuje on skoncentrowanie się na formach systemów społecznych, które pozwalają na spójną rekonstrukcję znaczenia kodu. Artykuł ilustruje rozważania serią przypadków użycia, demonstrując, że rozumienie kodu jest i powinno być traktowane jako działanie społeczne, opisywalne odpowiednimi teoriami. Następnie skoncentrowano się na proponowanym wykorzystaniu teorii systemów społecznych, aby zakończyć omówieniem potencjalnych implikacji nowego podejścia na różne obszary badań.
PL
W artykule przedstawiono badania wydajności użytkowej komercyjnego systemu klasy ERP działającego w modelu 2W z bazą relacyjną zainstalowaną na platformie IBM mainframe i serwerem logiki biznesowej oraz prezentacji zainstalowanym na platformie Windows Server. Badanie wykonano zgodnie z opracowaną metodyką za pomocą rejestracji czasu realizacji funkcji systemu wskazanych w dokumencie Profil czasowo-użytkowy badanego systemu ERP. Przeprowadzono też konsultacyjne sesje eksperckie. Na podstawie wyników badań sformułowano zalecenie migracji produkcyjnych baz relacyjnych do środowiska Windows Server.
EN
The article presents a study of the performance of a commercial ERP system, operating in the 2W model with a relational database installed on the IBM mainframe platform, as well as business logic and presentation server installed on the Windows Server platform. The study was carried out in accordance with the developed methodology by means of recording the time of performing system functions indicated in the own document “Time-use profile of the ERP system under test”. Consulting sessions were also held. Based on the results of the research, a recommendation was made to migrate production relational databases to the Windows Server environment.
EN
Spreading of information within social media and techniques related to viral marketing take more and more attention from companies focused on targeting audiences within electronic systems. Recent years resulted in extensive research centered around spreading models, selection of initial nodes within networks and identification of campaign characteristics affecting the assumed goals. While social networks are usually based on complex structures and high number of users, the ability to perform detailed analysis of mechanics behind the spreading processes is very limited. The presented study shows an approach for selection of campaign parameters with the use of network samples and theoretical models. Instead of processing simulations on large network, smaller samples and theoretical networks are used. Results showed that knowledge derived from relatively smaller structures is helpful for initialization of spreading processes within the target network of larger size. Apart from agent based modeling, multi-criteria methods were used for evaluation of results from the perspective of costs and performance.
PL
W pracy przedstawionodwie generacje logistyki bazujące odpowiednio na tradycyjnych koncepcjach przepływów fizycznych oraz nowoczesne oferujące dodatkowe, okołologistyczne wartości dla klienta.Ten drugi model to dziś już klasyka firm logistycznych, które w ten sposób zdobywają rynkową przewagę konkurencyjną. Obie koncepcje zostały zilustrowane dwoma przykładami z obszaru pralogistyki wojskowej dotyczącymi zabezpieczenia logistycznego dwóch kolejnych wojen w Zatoce Perskiej–„Pustynna Burza”(1991 r. i „Wolność dla Iraku”(2003 r.). W zakończeniu wskazano na dominującą rolę standardów logistyki on-line opartej na nowoczesnych technologiach internetowych.
EN
The work presents two generations of logistics based on traditional concepts of physical flows and modern ones offering additional, perimological values for the client. The latter model is now the classic of logistic companies, which thus gain a competitive advantage over the market. Both concepts were illustrated by two examples from the area of military pralogistics regarding logistic security of two further wars in the Persian Gulf -"Desert Storm" (1991 and "Freedom for Iraq" (2003). In conclusion, the dominant role of on-line logistics standards was indicated. line based on modern internet technologies.
EN
Business Intelligence (BI) has become a challenge for the information technology, Industry 4.0, as well as a very important managerial issue. Its importance has been recognised especially in a development of analytically based decisionmaking capabilities having a reflection in software and computer systems. The main functions of BI-based technologies are data gathering, online analytical processing, analytics, data mining, process mining, text mining, business performance management, benchmarking, predictive analytics, and reporting. Therefore, BI systems are capable of handling large amounts of sometimes unstructured data to help identify, develop, and otherwise create and support new strategic business opportunities. The paper more attentively explores the complexity of the Business Intelligence term on the basis of the literature review and reflects it in the proposed definition. In-depth research and a state of the art analyses enabled the development of the complex architecture that aggregates the Business Intelligence concept within a technological innovation process as not only a software issue, but a sophisticated approach to decision-making in a business environment. This multidimensional attitude to BI enables the transformation of resources into strategic capabilities and supports technology transfer, innovation-decision processes, and innovations management. The paper also presents the business value of BI implementation in an organisation and exemplar case study.
PL
Wpisujące się w koncepcję przemysłu 4.0 systemy klasy Business Intelligence (BI) oraz ich implementacja stały się jednym z wielu wyzwań dla współczesnej informatyki oraz zarządzania strategicznego. Szczególnie podkreśla się znaczący wpływ BI jako zestawu technik komputerowych i oprogramowania na automatyzacje oraz wspomaganie procesów decyzyjnych, również w organizacjach o profilu technologicznym. Głównymi funkcjami Business Intelligence są m.in. gromadzenie danych, przetwarzanie analityczne, eksploracja danych, eksploracja procesów, zarządzanie wydajnością biznesową, analizy predykcyjne, prognozowanie i raportowanie. Systemy BI umożliwiają zatem przetwarzanie dużych ilości nieuporządkowanych danych w celu identyfikacji i tworzenia nowych strategicznych możliwości biznesowych oraz skuteczniejszego zarządzania innowacjami. W artykule na podstawie przeglądu literatury przedstawiono złożoność i niejednoznaczność pojęcia Business Intelligence oraz zaproponowano autorską definicję uwzględniającą kompleksowy i wielowymiarowy charakter tego pojęcia. Ponadto zaprojektowano architekturę, która agreguje koncepcję Business Intelligence w ramach procesów organizacyjnych i innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Podkreślono, że jedynie wieloaspektowe podejście do implementacji i wykorzystywania BI umożliwia transformację zasobów firmy na strategiczne możliwości oraz wspiera transfer technologii, proces generowania i zarządzania innowacjami. W artykule przedstawiono także wartość biznesową wdrożenia koncepcji BI w organizacji oraz przykładową implementację.
10
Content available remote Wybrane najnowsze rozwiązania wykorzystywane w logistyce
PL
„Wybrane najnowsze rozwiązania wykorzystywane w logistyce” to tytuł artkułu, którego celem jest zaprezentowanie nowoczesnych narzędzi, opartych o ICT1 i służących do usprawnienia przepływu strumienia rzeczowego i informacji. Problem badawczy w artykule został postawiony w formie pytania: czy w biznesie poszukuje się nowych rozwiązań, które wykorzystują techniki cyfrowe i wszelkie narzędzia komunikacji elektronicznej w celu usprawnienia procesów logistycznych? Pomocnymi narzędziami badawczymi, w rozwiązaniu problemu, okazały się metody teoretyczne (analiza, synteza, uogólnienia, porównania) i empiryczne (obserwacja, badania sądów i opinii – rozmowy z ekspertami, analiza dokumentów opiniodawczych). Zakresem przedmiotowym badań były firmy duże (centra dystrybucyjne, magazyny wysokiego składowania, firmy stosujące inteligentne systemy produkcyjne). Należy stwierdzić jednoznacznie, że instrumenty z dziedziny teleinformatyki, technologii informacyjne i komunikacyjne są z powodzeniem wykorzystywane w działaniach logistycznych, szczególnie w firmach z dużym kapitałem finansowym.
EN
“Latest selected solutions used in logistics” is the title of the article whose aim is to present modern tools, based on ICT, used for enhancing the flow of materials and information. The research problem in the article was put in the form of a question: whether new solutions are being sought in business, that use digital techniques and all electronic communication tools to improve logistics processes? The theoretical methods proved to be helpful research tools in solving the problem The theoretical methods (analysis, synthesis, generalizations, comparisons) and empirical (observation, research of judgments and opinions - conversations with experts, analysis of opinion papers) proved to be helpful research tools in solving the problem. The scope of the research were large companies (distribution centers, high storage warehouses, companies using intelligent production systems). It should be clearly stated that instruments in the field of ICT are successfully used in logistics activities, especially in companies with large financial capital.
11
Content available remote Porównanie metod wielokryterialnej optymalizacji statycznej
PL
W artykule przedstawiono metody optymalizacji wielokryterialnej statycznej oparte na zbiorze punktów Pareto optymalnych w przestrzeni wariantów. Dokonano porównania tych metod na przykładzie dwukryterialnej optymalizacji kursu statku.
EN
The article presents methods of static multicriteria optimization based on the collection of optimal Pareto points in the space of variants. A comparison of these methods was made on the example of a bi-criteria optimization of the ship's course.
PL
W dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym szczególny nacisk kładziony jest na rozwój systemów wspomagających zarządzanie. Jednym z takich rozwiązań, o którym traktuje niniejsza praca jest wykorzystanie rozwiązania Internet of Things w usprawnianiu funkcjonowania systemów logistycznych w zarządzaniu kryzysowym. Rozważany jest ten aspekt w odniesieniu do szerszej perspektywy, jaką są systemy zarządzania kryzysowego. Rozwiązanie to posiada zarówno wady, jak i zalety, które są także przedmiotem dyskusji w tym artykule.
EN
In today's information society, emphasis is placed on the development of management support systems. One of the solutions that this study is about is the usage of the Internet of Things in improving the functioning of logistics systems in crisis management. This aspect has been considered in relation to the wider perspective of crisis systems management. This solution has advantages and disadvantages that are also included in this study.
PL
Roczne zużycie ciepła na potrzeby ciepłownicze w Polsce w sektorze komunalno-bytowym, szacowane jest na około 650PJ. W znacznej części przeznaczone ono jest na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Istotny wpływ na zużycie ciepła ma rodzaj przyjętych rozwiązań układów regulacji i sterowania oraz systemów zarządzania energia. W przypadku budynków mieszkalnych koszty energii mają największy udział w całkowitych kosztach związanych z eksploatacją budynku. Podstawowym warunkiem umożliwiającym racjonalizację zużycia energii jest wyposażenie budynku w nowoczesne cyfrowe systemy do regulacji i sterowania instalacji ciepłowniczych. W stosowanych obecnie rozwiązaniach wykorzystuje się zwykle algorytmy PI lub PID. Jednak ze względu na nieliniowe właściwości ciepłowniczych obiektów regulacji, nie zapewniają one odpowiedniej jakości. Często przebiegi mają charakter niestabilny i dochodzi do znacznych odchyłek regulacji. Alternatywą do stosowanych obecnie rozwiązań jest wykorzystanie sieci neuronowych. Są one szczególnie zalecane do sterowania adaptacyjnego układów niestacjonarnych. Takie przypadki występują w obiektach cieplnych, gdyż mają one właściwości nieliniowe o bardzo dużym zakresie zmienności parametrów, przy czym dotyczy to zwłaszcza węzłów ciepłowniczych wyposażonych w przepływowe wymienniki ciepła. W pracy przedstawiono opracowany model sterowania węzłów ciepłowniczych za pomocą sieci neuronowych. Wyniki badań wyraźnie wskazują na celowość takich rozwiązań, gdyż jakość regulacji jest znacznie lepsza niż w przypadku stosowania układów tradycyjnych. Na Politechnice Warszawskiej pod kierunkiem prof. Witolda Chmielnickiego opracowano nowy regulator wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe, co stanowi przełom w dziedzinie sterowania węzłami ciepłowniczymi. System ze sztuczną inteligencją do optymalnego zarządzania ciepłem został już zastosowany w wielu budynkach w Polsce.
EN
The annual usage of heat for the demand of heating systems in municipal sector has been estimated as about 650PJ. It is mostly addressed for the demand of central heating systems and hot water consumption. The mode of adopted solutions concerning regulation and control, as well as energy management system, essentially influence its consumption. In the case of residential buildings the costs of energy constitute the greatest share related to the total cost of building maintenance. Providing buildings with modern digital systems for control and regulation of heating installations is a basic condition enabling their rational usage. In currently employed solutions, algorithms PI or PID are usually applied. However, due to the non-linear properties of heating control systems, they do not secure proper quality. The sequences are often unstable and major control deviations occur. The application of neural networks is an alternative solution to those presently employed. They are especially recommended for adaptive control of non-stationary systems. Such cases occur in heating objects since they demonstrate non-linear properties with a great range of variability of parameters; this especially refers to heating centers equipped in flux-through heat exchangers. In this paper, a compile model of heating system control with a help of neural networks is presented. The results of the investigation clearly prove the usefulness of such solutions, cause the quality of control is much better than that one applied in traditional systems. At the Warsaw University of Technology under the supervision of prof. Witold Chmielnicki a new controller using artificial neural network has been developed which is a breakthrough in the field of district heating control. A system with artificial intelligence for optimal heat management has already been used in many buildings in Poland.
14
Content available Zabezpieczanie haseł w systemach informatycznych
PL
Celem artykułu jest usystematyzowanie metod zabezpieczania statycznych haseł przechowywanych na potrzeby systemów informatycznych, w szczególności serwisów internetowych, wskazanie słabych stron zaprezentowanych metod oraz wyciągnięcie wniosków w postaci zaleceń dla projektantów systemów informatycznych. Na wstępie przedstawiono pojęcie kryptograficznej funkcji skrótu, a następnie omówiono kolejne metody przechowywania haseł, pokazując ich ewolucję oraz podatności na współczesne ataki. Pokazano wyniki badań nad hasłami maskowanymi w polskich bankach oraz przedstawiono najciekawsze przykłady współczesnych funkcji adaptacyjnych. Następnie dokonano autorskiej systematyzacji metod zabezpieczania haseł oraz wskazano kierunki dalszych badań.
EN
The aim of the article is to systematise the methods of securing static passwords stored in IT systems. Pros and cons of those methods are presented and conclusions as a recommendation for IT system designers are proposed. At the beginning, the concept of cryptographic hash function is presented, following discussion of methods of storing passwords showing their evolution and susceptibility to modern attacks. Results of research on masked passwords of Polish banks IT systems are presented, as well as the most interesting examples of adaptive password functions are given. Then, the systematisation of password protection methods was carried out. Finally, the directions for further research are indicated.
15
Content available remote Zastosowanie systemów automatyki w zarządzaniu budynkami
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne informacje o systemach automatyki budynkowej oraz najczęściej stosowane standardy oraz protokoły komunikacji. Druga część zawiera omówienie wpływu zastosowanej automatyki budynkowej na efektywność energetyczną budynków zgodnie z normą PN-EN 15232:2012. W zakończeniu przedstawiono dalsze perspektywy rozwoju technologii systemów automatyki budynkowej.
EN
The first part of the article depicts general information about building automation systems, applied standards and communication protocols. The second part contains the impact of building automation on energy efficiency in accordance with The European Standard EN 15232:2012. The summary contains the perspective of further development in building automation systems.
16
Content available remote Informatyka biznesowa warunkiem konkurencyjności przedsiebiorstw rynkowych
PL
W pracy przedstawiono ogólną koncepcję wykorzystania informatyki biznesowej (gospodarczej), reprezentowaną przez systemy informatyczne zarządzania (SIZ), do wspomagania konkurencyjności rynkowej współczesnych przedsiębiorstw. We wstępie omówiono genezę i znaczenie systemów informatycznych zarządzania w sferze usprawnienia procesów informacyjno-decyzyjnych w działalności biznesowej. Szczególną uwagę zwrócono na zintegrowane systemy informatyczne funkcjonujące w podstawowych obszarach działalności biznesowej. W zakończeniu wskazano na przykładowe kierunki wzmacniania konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw na drodze kompleksowej informatyzacji procesów zarządzania menedżerskiego.
EN
The paper presents a general concept of using information technology business (business), represented by management systems (MIS), to support the market competitiveness of modern enterprises. In the introduction discusses the genesis and importance of management information systems in the area of process improvement information and decision-making in business. Particular attention was paid to the integrated systems operating in key business areas. At the end of the directions indicated in the example of strengthening the market competitiveness of enterprises on the road of comprehensive computerization of the management processes of Management.
PL
Rozwój energetyki odnawialnej wymaga zaawansowanych rozwiązań informatycznych, umożliwiających sprawne zarządzanie wytwarzaniem energii, dystrybucją, sprzedażą, uczestnictwem źródeł odnawialnych w sieciach elektroenergetycznych czy bilansowaniem systemu.
PL
Rynek gier to dynamicznie rozwijający się sektor branży rozrywkowej, jednak nieustannie traktowany po macoszemu przez polskie prawodawstwo. Gry komputerowe nie są zdefiniowane w ustawie dotyczącej prawa autorskiego, a ich złożoność: poczynając od skomplikowanej budowy, przez różnorodność gatunkową i stylistyczną, aż do podobieństwa do produkcji filmowych utrudnia jednoznaczne przyporządkowanie do istniejących w „Dzienniku Ustaw” kategorii. W artykule zostały przedstawione przykładowe konflikty dot. prawa autorskiego gier oraz zastosowane rozwiązania. Zaproponowano wprowadzenie nowej kategorii, a także przeprowadzono analizę, jakie gry do jakich kategorii można włączyć.
EN
The games market is dynamically growing sector of entertainment industry, however it is continually neglected by Polish legislation. Computer games are not defined in an act on copyright and their complexity: starting from sophisticated structure, through variety of genres and stylistics, to similarity to film productions makes it difficult to clearly assign them to categories already existing in The Journal of Laws. The article presents examples of conflicts on the copyright of computer games and applied solutions. The new category was proposed, as well as an analysis was made, of what games to which category can be included.
19
Content available remote Metody roju cząstek w optymalizacji procesów transportowych i logistycznych
PL
W artykule przedstawiono heurystyczne metody optymalizacji statycznej wykorzystujące naturalne zasady ruchu roju cząstek – ptaków, mrówek, pszczół, świetlików, nietoperzy, kryli, kukułek, mątw, karaluchów i zapylania kwiatów. Dla każdej z metod opisano cechę inteligencji roju, przedstawiono postać funkcji celu oraz podano zasadę działania algorytmu optymalizacji.
EN
The paper presents heuristic static optimization methods using the natural principles of particle swarm motion - birds, ant colony, bees, firefly, bats, krill, cuckoo search, cuttlefish, cockroaches swarm and flower pollination. For each of the methods describes the characteristics of swarm intelligence, the form of the goal function and the principle of operation of the optimization algorithm.
PL
W artykule syntetycznie przedstawiono potencjalne elementy kompleksowego systemu wsparcia produkcji wraz z podstawowymi wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi. Zdefiniowano podstawowe zadania oraz założenia warunkujące istnienie informatycznego systemu wsparcia produkcji wraz z opisem korzyści wynikających z implementacji wybranych elementów systemu.
EN
The article synthetically presents the potential elements of a comprehensive production support system, together with the basic functional and technical requirements. It defined the basic tasks and assumptions conditioning the operation of the production support information system together with a description of the benefits resulting from the implementation of selected elements of the system.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.