Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 289

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  information technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
This paper is dedicated to an overview of components of an onboard control system of an autonomous ship. This system controls and operates the ship. Therefore, this system needs to be able to analyze the ship’s state, predict its future development and analyze the consequences of its own decisions. The paper focuses on software aspects of the onboard control system, not the hardware. The paper provides an overview of technologies that can be used to implement the components of such a system responsible for planning new routes, handling the ship during the voyage, ensuring its seaworthiness and safety during the voyage, monitoring an autonomous ship from an onshore control centre, ensuring the robustness of the onboard control system, and collective operations of multiple autonomous ships. The paper describes benefits the maritime industry would gain from deploying some of the technologies developed for autonomous ships on ordinary, human-controlled ships. The paper also describes some challenges, especially in the field of automatic decision and reasoning, arising from the emergence of autonomous and smart ships. The main contribution of the paper is that it summarizes existing research in different areas of autonomous ship technology.
EN
The article considers information technology for the realization of human communication using residual human capabilities, obtained by organizing text entry using mobile and auxiliary devices. The components of the proposed technology are described in detail: the method for entering text information to realize the possibility of introducing a limited number of controls and the method of predicting words that are most often encountered after words already entered in the sentence. A generalized representation of the process of entering text is described with the aid of an ambiguous virtual keyboard and the representation of control signals for the selection of control elements. The approaches to finding the optimal distribution of the set of alphabet characters for different numbers of control signals are given. The method of word prediction is generalized and improved, the statistical language model with "back-off" is used, and the approach to the formation of the training corpus of the spoken Ukrainian language is proposed.
PL
W artykule przedstawiono realizację wybranego fragmentu programu kształcenia na kierunkach inżynierii środowiska obejmującego zakres inżynierii elektrycznej, automatyki i informatyki. Uwzględniono nową klasyfikację dyscyplin oraz różne koncepcje kształcenia w zakresie przedmiotów kierunkowych i niekierunkowych. Wskazano na niezbędne treści z zakresu elektrotechniki, elektroniki oraz automatyki i informatyki, które powinny się znaleźć w nowoczesnym kształceniu akademickim. Wskazano również na znaczenia specjalizowanych materiałów dydaktycznych ukierunkowanych dla studentów kierunku inżynieria środowiska. Zaprezentowane konkluzje oparto na ponad 20-letnim doświadczeniu z realizacji kształcenia w Politechnice Poznańskiej o profilu ogólno akademickim oraz w PWSZ w Gnieźnie o profilu praktycznym.
EN
In this paper, the implementation of a selected part of the education program in the fields of environmental engineering covering the scope of electrical engineering, automation and information technology, is presented. A new classification of scientific disciplines and various educational concepts in the field of directional and non-directional subjects were taken into account. It was indicated which contents in the field of electrical engineering, electronics, automation and information technology should be included in modern academic education. The importance of specialized didactic support materials dedicated for environmental engineering students was also indicated. The presented conclusions are based on over 20 years of experience in the implementation of general academic education at the Poznan University of Technology and a practical profile of studies at the Hipolit Cegielski State University of Applied Sciences in Gniezno.
EN
Graph-based network modeling is becoming increasingly pervasive touching very different fields. Among these are social networks analysis and brain connectivity modeling. Though apparently very far apart, these two domains share the same questions about how the underlying network is structured and how this can be measured. This determines an a-priori unexpected convergence of the research efforts of two different communities, that is neurosciences and information technology. In this work, we put forth some basic issues emerging from the overlaps of the two domains and propose a first simple measure allowing to capture one among the features of interest: the transtopic closeness centrality. To this end, the related concepts are briefly recalled and two case studies are considered. Then, relying on social network analysis principles, the transposition to functional brain networks is proposed highlighting and discussing some of the inherent critical issues.
5
EN
The article presents a business model of using AR / VR technologies in the field of education. The analysis of the market of AR / VR-technologies, growth opportunities and constraints to the development of this area. The key factors of using AR / VR­technologies in the field of education are for med. The calculation of the draft business model for the implementation of AR / VR-technologies in the field of education was carried out, the profitability of the project was calculated. lt is proposed to use AR/ VR technologies in the field of education as a business model for a startup.
PL
W artykule przedstawiono model biznesowy wykorzystania technologii AR / VR w dziedzinie edukacji. Analiza rynku technologii AR /VR, możliwości wzrostu i ograniczeń rozwoju tego obszaru. Tworzone są kluczowe czynniki wykorzystania technologii AR / VR w dziedzinie edukacji. Obliczenie projektu modelu biznesowego dla wdrożenia technologii AR/ VR w dziedzinie edukacji, obliczono opłacalność projektu. Proponuje się wykorzystanie technologii AR/ VR w dziedzinie edukacji jako modelu biznesowego dla startupu.
EN
Global competition is setting new rules for the release and sale of products. Success is possible thanks to the introduction of effective tools in modern information technologies, which allow simulation of the process of production and supply, calculate the time spent and eliminate problematic issues with production, etc. Production planning, the first stage of product creation, is possible through the involvement of modeling. Our work aims to analyze the main stages of creating a simulation model in the FlexSim environment, to determine the interconnected impact of different parameters on the work of individual elements and the technological system in general. The automated technological process is considered as a multi-parameter system where input and output are interconnected. Each element of the process can be defined as a separate model, where the input of the initial data takes place, and at its output, we get the expected action that was programmed. The model created is considered by FlexSim as a system consisting of related parameters. The formed complex of optimal parameters in the production process is applicable, in particular, to the construction industry when solving decision-making tasks.
PL
Powszechnie występująca globalna konkurencja wymaga stosowania nowych zasady organizacji produkcji, dystrybucji i sprzedaży produktów. Osiągnięcie sukcesu w tym względzie jest możliwe dzięki wprowadzeniu skutecznych narzędzi informatycznych, które pozwalają symulować proces produkcji, dostarczać dane i obliczać czas na wytworzenie produktu, eliminować problematyczne miejsca w produkcji itp. W przypadku planowania, będącego pierwszym etapem tworzenia produktu, można osiągnąć najlepsze efekty dzięki zastosowaniu modelowania. Modelowanie procesów technologicznych polega na tworzeniu modelu i relacji między różnymi elementami tego procesu w przestrzeni i w czasie. Celem danej pracy jest analiza głównych etapów tworzenia modelu symulacyjnego przy wykorzystaniu środowiska FlexSim. Polegała on na określeniu wpływu wzajemnych relacji różnych składowych na wytworzenie poszczególnych elementów i cały ciąg technologiczny. Zautomatyzowany proces technologiczny jest traktowany jako system wieloparametrowy, w którym wejścia i wyjścia są ze sobą ściśle połączone. Każdy element procesu można zdefiniować jako osobny model, dla którego odbywa się wprowadzanie danych początkowych, a na jego wyjściu otrzymuje oczekiwane zaprogramowane działanie. Model, który został stworzony, jest traktowany w programie FlexSim jako system składający się z powiązanych parametrów. Zaproponowane podejście mające na celu uzyskanie kompleksu optymalnych parametrów procesu produkcyjnego znajduje zastosowanie zwłaszcza w budownictwie przy rozwiązywaniu procesów decyzyjnych.
EN
The process of tourism demand formation is studied, in which the infrastructure level is estimated on the basis of subjective expertise. There is a strong correlation between the number of collective accommodation facilities and tourism activity subjects, the infrastructure level based on the subjective expertise and the number of recreations. Regression dependencies between the tourism demand and closely correlated factors are determined.
EN
This article addresses integrated functional safety and cybersecurity analysis with regard to: the generic functional safety standard IEC 61508 and the cyber security standard IEC 62443 concerning an industrial automation and control system (IACS). The objective is to mitigate the vulnerability of information technology (IT) and operational technology (OT) systems, and reduce relevant risks taking into account a set of fundamental requirements (FRs). A method is proposed for determining and verifying the performance level (PL) or the safety integrity level (SIL) of defined safety functions, and then validating these levels depending on the security level (SL) of a particular domain,e.g.a safety related control system (SRCS). The method is general in the sense that it is based on risk graphs prepared for individual risk and/or societal/group risk with regard to the criteria defined.
9
Content available remote Decision support methods in cybersecurity education
EN
Even the best technology will be ineffective if not used appropriately, therefore education and training about cybersecurity principles and programs are essential components of any cybersecurity strategy. This article presents selected models of the decision support theory from the point of view of cybersecurity education. The analysis of scientific literature and the available research results serve as a base to characterize approaches to raise the awareness of decision-makers about potential cyber threats and the development of appropriate attitudes and the conscious use of information systems and digital resources. The main part of the article is devoted to the issue of the use of teaching methods to increase the involvement of learners. It also describes examples of selected models of the game theory used in IT security education, including examples of simulation games dedicated to decision-making in the domain of IT security.
10
Content available IT i ICT w logistyce przedsiębiorstw
PL
W artykule przedstawiono i omówiono rolę i znaczenie dwóch nurtów informatycznych IT ( technologii informatycznej) i ICT (internet i technologii komunikacji) w logistyce przedsiębiorstw. Omówiono również studium przypadku przedsiębiorstwa z branży informatycznej.
EN
The article presents and discusses the role and importance of two trends in IT (information technology) and ICT (internet and communication technologies) in enterprise logistics. A case study of an IT company was also discussed.
PL
Żyjemy w epoce, która nieubłaganie przenosi naszą codzienność w równoległy świat wirtualny i przekształca prawdziwe życie w jego cyfrowy odpowiednik. Dzięki technologicznym innowacjom i ciągłemu rozwojowi technik: pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji przestrzennej możliwe stało się również tworzenie: wysokorozdzielczych, wielowymiarowych, cyfrowych obrazów naszej planety [10]. Idea Digital Earth (cyfrowej Ziemi) szybko się rozwija, a efekty jej realizacji wykorzystuje się obecnie w wielu dziedzinach ludzkiej aktywności. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń idei cyfrowej Ziemi, które określone zostały w 1998 roku przez Al. Gore – wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki [7], wybranych czynników wpływających na obecny stan jej realizacji, przewidywanych kierunków dalszego rozwoju oraz potencjalnych możliwości wykorzystania w przyszłości doświadczeń zdobytych podczas jej wprowadzania w życie.
EN
We live in an age that inexorably moves our everyday life into a virtual world and transforms real life into its digital equivalent. Thanks to technological innovations and continuous development of techniques (acquisition, storage, processing, and presentation of spatial information), it is now possible to create high-resolution, multidimensional digital images of our planet [9]. The Digital Earth concept is rapidly expanding and its applications are used in many fields of human activity. This paper presents the basic assumptions of the Digital Earth concept, which were defined in 1998 by Al Gore, Vice President of the United States of America [6]; selected factors affecting the current state of its implementation; predicted directions of further development; and potential use of the experience gained during its implementation.
EN
The Internet of things (IoT) has forced the mode of universities evaluating the performance of people and the way of disseminating the knowledge. Consequently, universities capitalize a substantial amount in sophisticated Higher Education Management Information Systems (HEMISs) technology to stay updated with the current trend. However, the implementation of the technology does not automatically inspire the modifications in working culture of the public universities in Indonesia as values and cultures remain outmoded and collusive. This indicates that most public universities are internally slow to adopt the technology making the application to be more beneficial for academia are still out of reach. This study aims at scrutinizing the organizational requirement that boosts technology implementation mainly in a higher education organization located in developing countries. The findings from the analysis of a structural equation model tested on end-users consisting of 150 (one hundred fifty) public university officers throughout Indonesia evidenced that implementation of the technology in terms of information, system, and service quality make significant, positive impacts on performance expectancy leading to the intention to adopt the technology. The research underpins the significance of system flexibility to organizations as one source for sustainable competitive advantage.
PL
nternet rzeczy (IoT) wymusił tryb oceniający wyniki ludzi i sposób rozpowszechniania wiedzy. W rezultacie uniwersytety wykorzystują znaczne kwoty w zaawansowanej technologii systemów informacji zarządzania szkolnictwem wyższym (HEMIS), aby być na bieżąco z aktualnym trendem. Jednak wdrożenie tej technologii nie inspiruje automatycznie zmian w kulturze pracy publicznych uniwersytetów w Indonezji, ponieważ wartości i kultura pozostają przestarzałe. Wskazuje to, że większość uniwersytetów publicznych jest wewnętrznie powolna w akceptacji technologii, co sprawia, że aplikacja jest bardziej korzystna dla środowisk akademickich. Badanie ma na celu określenie wymogu organizacyjnego, który przyspieszy wdrażanie technologii głównie w organizacji szkolnictwa wyższego w krajach rozwijających się. Wyniki analizy modelu równania strukturalnego przetestowanego na użytkownikach końcowych składających się ze 150 (stu pięćdziesięciu) urzędników uniwersytetów publicznych w całej Indonezji wykazały, że wdrożenie technologii pod względem informacji, systemu i jakości usług ma znaczący, pozytywny wpływ na oczekiwaną wydajność. Badania potwierdzają znaczenie elastyczności systemu dla organizacji jako jednego źródła trwałej przewagi konkurencyjnej.
EN
The article refers to a valid and current research area, which is the role of information technology (IT) in the formation of business sustainability (BS). The main objective of this article is to identify the role of IT in shaping sustainable organization in the context of different, partly conflicting, approaches to BS and empirical verification of the proposed theoretical framework. The article describes key differences between BS approaches in case cognitive logic (reductionist versus integrative logic) and axiological (individualistic-egoistic versus holistic-altruistic axiology) distinction. Theoretical role of IT in shaping integrative logic for BS is identified and presented. The proposed theoretical concept is empirically verified. The verification is based on empirical studies conducted in 400 SMEs operating in Poland in 2017.
EN
Electro-optic (EO) polymers, possessing high EO coefficient and low dielectric constant, are considered to be a new generation of nonlinear optical materials that have great application prospect in photo-communication, information storage, and data processing. The host-guest structure of EO polymers is the most typical one in this field. However, the phase separation during polarization between the host polymer and the guest nonlinear optical molecule (NLO) limits potential applications of the material. To solve the problem, a new synthetic method was designed in this paper. First, 2,4-dinitroaniline was grafted to phenol polyphosphazene by chemical method for polar improvement of the main chain. Then, another small NLO molecule was mixed into the polymer by physical method for further improvement of EO coefficient. The preparation process was studied and the structure of the product was characterized. The effects of different NLO mixing proportions and different polarizing temperatures on EO coefficient were investigated in details. Orientation stability of the sample was tested. Experimental results show that our products possess not only high EO coefficient but also good phase stability, which makes them good candidates for the application in information technology.
15
Content available Mechanical engineering in Industry 4.0
EN
The article presents tools, methods and systems used in mechanical engineering that in combination with information technologies create the grounds of Industry 4.0. The authors emphasize that mechanical engineering has always been the foundation of industrial activity, while information technology, the essential part of Industry 4.0, is its main source of innovation. The article discusses issues concerning product design, machining tools, machine tools and measurement systems.
16
Content available EDI system in logistic management of an enterprise
EN
Background: Currently, many IT tools are used in every field. Therefore, the management of enterprises want modern IT solutions to also include logistic applications in various and diversified business profiles. It is also related to the minimization of operating costs. The EDI system makes it possible to achieve such goals. For this reason, research was carried out in selected Polish and Russian enterprises and the results were presented together with the conclusions regarding the use of the EDI system. Methods: The comparision of small enterprises in Poland and Russia were conducted. For that purpose a random sample of 100 enterprises, i.e. 50 enterprises in Poland and 50 enterprises in Russia was selected. The data were collected by the use of specially prepared questionnaires. Results and conclusions: EDI system is used in both Polish and Russian enterprises although the scope of application of this system varies and depends on the concept of its use by the management of enterprises. Polish enterprises is mainly focused on the optimization of inventory management, minimization of costs and productivity of the enterprise, while in the case of Russian enterprises, activities are aimed at improving relationships with partners, the quality of the company's operations and productivity.
PL
Wstęp: Obecnie wykorzystywanych jest wiele narzędzi informatycznych w każdej dziedzinie. Dlatego kierownictwa przedsiębiorstw chcą, aby nowoczesne rozwiązania informatyczne obejmowały także zastosowania logistyczne w różnych i zróżnicowanych profilach działalności. Związane jest to także z minimalizacją kosztów działalności. System EDI umożliwia realizację takich celów. Z tego względu przeprowadzono badania w wybranych przedsiębiorstwach polskich i rosyjskich oraz przedstawiono wyniki wraz z wnioskami w zakresie stosowania systemu EDI. Metody: Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy polskimi i rosyjskimi małymi przedsiębiorstwami. W celu wyselekcjonowano losowa próbę 100 przedsiębiorstw tj. 50 przedsiębiorstw polskich i 50 przedsiębiorstw rosyjskich. Dane do analizy zostały zebrane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety. Wyniki i wnioski: System EDI jest używany zarówno w polskich jak i rosyjskich przedsiębiorstwach aczkolwiek zakres i cel używania jest różny i zależy od koncepcji zarządzania w firmie. Polskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na optymalizacji zarządzania zapasem, minimalizacją kosztów oraz produktywnością natomiast rosyjskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na poprawie relacji z partnerami oraz jakością operacji biznesowych i produktywnością.
PL
W artykule poruszono kwestię zmian technologicznych, rozwoju i dostosowania się do warunków panujących na rynku, które są niezbędne do uzyskania przewagi konkurencyjnej i sprostania wymaganiom klientów Rosnące zapotrzebowanie na usługi transportowe oraz rozwój sieci dystrybucji wywierają nacisk na przedsiębiorcach zmuszonych do optymalizacji procesów. Na początku artykułu przybliżone zostało pojęcie transportu i rozwój branży na przestrzeni lat. W dalszej części omówiono koncepcję Internetu Rzeczy, która ma na celu połączenie obiektów w celu ich monitorowania i kontrolowania w czasie rzeczywistym. Dzięki uzyskanym danym możliwa jest analiza wyników a także optymalizacja procesów. Kolejno przytoczono przykłady wykorzystania Internetu Rzeczy w praktyce. Na rynku jest szereg przedsiębiorstw, które już wdrożyły, bądź chcą wdrożyć, rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy. Przedstawione efekty powdrożeniowe pokazują, że inwestycja jest opłacalna. Pod koniec artykułu nakreślono przyszłość i rozwój Internetu Rzeczy na świecie. Przyczynia się on do wzrostu innowacyjności i jakości oferowanych usług. Jest kierunkiem rozwoju branży transportowej.
EN
This article discusses the issue of technological changes required to adapt to the conditions prevailing on the market. Such operations are necessary to obtain a competitive advantage and meet the requirements of customers. The growing demand for transport services and the development of distribution networks exert pressure on entrepreneurs seeking to optimize processes. At the beginning of the article, the concept of transport and the development of the industry over the years are approximated. The next section discusses the concept of the Internet of Things, which helps monitor transport objects in real time. The data obtained allows for an analysis and optimization of the entire process. Next, the use of the Internet of Things in practice is presented. There are many companies on the market that have already implemented Internet of Things solutions or intend to do so. The post implementation effects presented show that the investment is profitable. At the end of the article the future and development of the Internet of Things in the world is outlined. It increases both innovation and quality of offered services and is a perspective direction of development of the transport industry.
EN
Businesses today are incredibly data rich, and dealing with large amount of data, so making some inferences and conclusions, depending on the organisation size and complexity of its processes, it has been a challenge, especially that the next disruptive phase in manufacturing, i.e. Industry 4.0 (I4.0) is already underway. Business Intelligence (BI) and Enterprise Resource Planning (ERP) have become key issues for business activities as well a necessity for further phases of the industrialisation. Their importance has been recognised especially in supporting decision making by building an analytic capability and providing a holistic framework for technical systems in production, quality management, predictive modelling and maintenance, simulation techniques, etc. The introduction of Industry 4.0 requires the digitalisation of data stored in distributed systems and organisational and technological processes. The integration allows one to facilitate the collection, integration, and analysis of data in order to affect the process of development of technical innovations and support the planning and managing in efficient and productive manner. Therefore, the main purpose of this paper was to discuss the importance of BI and ERP amalgamation for the process of the digitalisation and maximisation of company resources stored in distributed transactional systems in the context of Industry 4.0.
PL
Współczesny biznes i przemysł charakteryzuje wielowymiarowość danych, duża dynamika zmian oraz konieczność podejmowania elastycznych decyzji, co stanowi także wyzwanie dla narzędzi informatycznych oraz metod zarządzania. Systemy Business Intelligence (BI) i Enterprise Resource Planning (ERP) stały się kluczowymi platformami analizy i przetwarzania danych, a także podstawą dalszych etapów zaawansowanej industrializacji. Ich znaczenie doceniono szczególnie na płaszczyźnie wspomagania decyzji poprzez budowanie zdolności analitycznych, dostarczanie real-time danych oraz integrację wielowymiarowych przekrojów informacyjnych. Business Intelligence (BI) to nie tylko koncepcja, ale także zestaw technologii, które ułatwiają gromadzenie, integrację i analizę danych w celu wspomagania procesów decyzyjnych. Z drugiej strony w większości organizacji wszystkie dane potrzebne do analiz są najczęściej przechowywane w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa klasy ERP. Zatem głównym celem tego artykułu jest omówienie znaczenia konsolidacji systemów klasy BI i ERP dla potrzeb procesu digitalizacji i maksymalizacji zasobów informacyjnych składowych w rozproszonych systemach transakcyjnych w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0.
EN
The current mining operation of mineral resources in Quang Ninh province-Vietnam is increasingly complicated. Correspondingly, the management of the mine sites becomes more difficult. Records and documents of minerals and mine sites are archived in different forms. Database systems are stored dispersedly and insufficiently; in many cases lack accuracy, topicality and have not been linked to each other systematically. These lead to many difficulties in accessing and extracting information for the implementation of management as well as for investors and people with related interest. In this paper an advanced software has been developed for the management of mineral resources and has been applied for Quang Ninh province. The software has improved the supervision and administration of the mining operation in the province.
20
Content available Student Web Portfolio Information Technology
EN
The search and recruitment of young ITspecialists, even students, can be improved by using information technology that would provide relevant information on the level of candidates' skills. Creating such technology that contains electronic portfolios of student achievement validated by their teachers is an actual need not only for employers. Students are also interested in using such a portfolio to present their professional achievements, as well as to get information about current needs of the technology market. Teachers of educational institutions can use such information technology to maintain competition and motivate students. Such technology should enable quick search and display of information on students' professional skills. While desining such technology, we should take into account needs of all kinds of users, i.e. IT-students, teachers, and employers. Using such technology, students should be able to create a portfolio which describes their knowledge and skills, the task of teachers is to verify the accuracy of the information, and employers use this system to find the specialists they need. The implementation of such technology using the website provides ease of use and easy access from any device that has access to the Internet. Such technology should also enable adding new types of skills because the number of new technologies is steadily increasing. The information technology of students’ web-portfolio should provide an intellectual search to enable relevant results both for ITstudents and employers.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.