Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inflow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
As open-pits occupy the land only temporarily, post-mining planning for sustainable land reuse represents an important stage and it can be done since the pre-exploitation stage. !ere are more possibilities to reuse former open pits depending on the nature and location of ore deposits. Coal open-pits are o"en reused as artificial lakes. Depending on local hydrology and hydrogeology the flooding process of former open-pits may be done naturally or artificially (combined). Reuse of the remaining gaps of open-pits requires a good evaluation of possibilities and limitations specific to the area. !e classification of open pits and their remaining gaps in terms of hydrogeological conditions is necessary for a better post-mining planning of the area. !is paper proposes a multicriterial classification of open pits and their remaining gaps taking into account the hydrogeological conditions and the action of some hydrogeological parameters that have an important contribution in establishing the approach to their flooding process. !e most important hydrogeological conditions of the region are investigated (the hydrogeological structure, types and number of aquifers, nature of aquifer rocks, hydrodynamic characteristics of the region) and the results are processed for the development of a multicriteria classification. Depending on the results of hydrogeological classification of open pits and their remaining gaps, the possibility of natural and/or artificial flooding can be established or, contrary, the need to consider a different reuse direction, other than flooding. !e proposed classification is useful as in literature no multicriteria classification exist, most of them being focused on single criterion classification. In this paper, more open-pits and their remaining gaps were analyzed from a hydrogeological point of view and classified based on the proposed classification which takes into account more evaluation criteria.
PL
Ponieważ odkrywki zajmują teren tylko tymczasowo, planowanie prac po zakończeniu eksploatacji w celu zrównoważonego ponownego wykorzystania gruntów stanowi ważny etap i można to zrobić już na etapie przedeksploatacyjnym. W zależności od charakteru i lokalizacji złóż rudy istnieje więcej możliwości ponownego wykorzystania dawnych wyrobisk odkrywkowych. Odkrywki węgla są często ponownie wykorzystywane jako sztuczne jeziora. W zależności od lokalnej hydrologii i hydrogeologii proces zalewania byłych odkrywek może odbywać się w sposób naturalny lub sztuczny (łączony). Ponowne wykorzystanie pozostałych odkrywek wymaga dobrej oceny możliwości i ograniczeń specyficznych dla tego obszaru. Klasyfikacja odkrywek i pozostałych wyrobisk pod względem warunków hydrogeologicznych jest niezbędna dla lepszego planowania terenu po zakończeniu eksploatacji. W artykule zaproponowano wielokryterialną klasyfikację odkrywek i pozostałych wyrobisk z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych i oddziaływania niektórych parametrów hydrogeologicznych, które mają istotny wpływ na zapełnianie wyrobiska wodą. Badane są najważniejsze warunki hydrogeologiczne regionu (budowa hydrogeologiczna, rodzaje i liczba warstw wodonośnych, charakter skał wodonośnych, charakterystyka hydrodynamiczna regionu), a wyniki są przetwarzane w celu opracowania wielokryterialnej klasyfikacji. W zależności od wyników klasyfikacji hydrogeologicznej odkrywek i pozostałych wyrobisk, można ustalić możliwość naturalnego i / lub sztucznego zalania lub przeciwnie, konieczność rozważenia innego kierunku ponownego wykorzystania. Zaproponowana klasyfikacja jest innowacyjna, ponieważ w literaturze opisano do tej pory klasyfikacji wielokryterialnej, a większość publikacji skupia się na klasyfikacji jednokryterialnej. W niniejszej pracy więcej odkrywek i wyrobisk poeksploatacyjnych przeanalizowano z hydrogeologicznego punktu widzenia i sklasyfikowano w oparciu o zaproponowaną klasyfikację uwzględniającą ocenę wielokryterialną.
EN
Hydrological drought index analysis has been widely developed and applied for the development of water resources. The island of Lombok, which is largely a dry land, requires a significant hydrological drought index to be sourced from measurable data analysis. This research focused aims to obtain hydrological drought index in Lombok Island using the capacity change of reservoir. The analysis includes reservoir data especially in the event of El-Nino. The main parameters analysed in this work are data homogeneity, decrease line of reservoir volume, increase in the line of reservoir volume, reservoir volume deficit, and hydrological drought index (RDI). The basic equation uses the water balance in the reservoir, which is the inflow–outflow and change of reservoir. The results of the analysis show that in the event of El-Nino, the drought hydrological index indicates different levels depending upon the water level of the reservoir. The criteria for the drought level are as follows: weak RDI = from −0.46 to −0.01 at an reservoir elevation of 90.88 to 92.33 m a.s.l, moderate RDI: from −0.59 to −0.46 at water level of reservoir from 90.27 to 90.88 m a.s.l, sever RDI: from −0.80 to −0.59 at water level of reservoir from 88.83 to 90.27 m a.s.l. and very severe RDI: from −0.89 to −0.80 at water level of water reservoir 87.78–88.83 m a.s.l. The duration of drought was 9 months, i.e., from February to November.
PL
Analiza wskaźnika suszy hydrologicznej ma szerokie zastosowanie w zarządzaniu zasobami wodnymi. Na ubogiej w wodę wyspie Lombok wskaźnik suszy powinien być określany na podstawie analizy mierzalnych danych. Przedstawione w niniejszej pracy badania miały na celu ustalenie wskaźnika dla wyspy z wykorzystaniem zmian pojemności zbiornika. Podstawą analiz były dane o zbiorniku, szczególnie podczas wystąpień El-Niño. Głównymi parametrami analizowanymi w tej pracy były: homogeniczność danych, linia spadku objętości zbiornika, linia wzrostu objętości zbiornika, deficyt objętości zbiornika i wskaźnik suszy hydrologicznej (RDI). Podstawowe równanie ujmuje bilans wody w zbiorniku, tzn. dopływ, odpływ i zmiany objętości. Wyniki analiz wskazują, że w trakcie trwania El-Niño wskaźnik suszy hydrologicznej przyjmował różne wartości w zależności od poziomu wody w zbiorniku. Kryteria natężenia suszy były następujące: słaba susza – RDI od –0,46 do –0,01, gdy poziom wody w zbiorniku wynosił od 90,88 do 92,33 m n.p.m., umiarkowana susza – RDI od –0,59 do –0,46, gdy poziom wody od 90,27 do 90,88 m n.p.m., silna susza – RDI od –0,80 do –0,59, gdy poziom wody od 88,83 do 90,27 m n.p.m. i bardzo silna susza – RDI od –0,89 do –0.80, gdy poziom wody od 87,78 do 88,83 m n.p.m. Susza w trakcie bardzo silnego El-Niño trwała 9 miesięcy od lutego do listopada.
EN
The study presents variation of wastewater inflow and its components during a year. We considered a situation with and without precipitation. Two renovated wastewater treatment plants were selected to analyse the available parameters and relation between them. Both wastewater treatment plants served to treat domestic and industrial wastewater with similar characteristics. One of them is only for the town purposes; second one serves for the surrounding villages. The relation between the concentration of pollutants and a flow of wastewater is very low. The correlation and a coefficient of the determination between pollutants were over 0.5.
4
Content available remote The inflow in the Baltic Proper as recorded in January–February 2015
EN
Inflowing saline waters of the Major Baltic Inflow (MBI) in 2014 were recorded in the Baltic Proper in January 2015. After 12 years of stagnation, this inflow brought highly saline (about 20) waters into the Bornholm Basin. As in the previous inflow in January 2003, saltwater moved in the near-bottom layer with a current speed of approx. 25 cm s−1. This paper presents data collected in January and February 2015 and compares them to earlier records from 2000 to 2014.
EN
In this study, the Navier–Stokes equations that embrace conservation equations of momentum, volume, heat and salt are solved by using a 3-D numerical model. Then, based on the values obtained, the structure and variability of the outflow/inflow between the Persian Gulf and the Gulf of Oman is investigated. The basic equations are cast in a bottom-following, sigma coordinate system which greatly simplifies the numerical solution. Conservative finite difference methods are used to discretise the mathematical model in space. The model results, which are in agreement with limited direct measurements in the Strait, show a volume transport of deep outflow and a near–surface outflow from the Persian Gulf to the Gulf of Oman through the southern part of the Strait. About 65% of total outflow occurs in the bottom layer (40 m to the bottom) and 35% in the upper layer (from the surface to 40 m deep) during the year. The annual mean of surface inflow from the Gulf of Oman to the Persian Gulf, which occurs within the northern part of the Strait is about 0.2 Sv. The net volume transport annual mean through the Strait into the Persian Gulf is about 0.03 Sv. Strong temperature and density contrasts between bottom and surface layer waters are established in spring and summer. These are more pronounced in the southern part of the Strait. In the northern part of the Strait, the salinity contrast is nearly constant, but in the southern half it varies significantly during the year.
PL
Celem badań było wykazanie, czy dopływające do kanalizacji sanitarnej, podczas pogody mokrej, wody przypadkowe wpływają negatywnie na jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika po procesie ich oczyszczania. Do badań wybrano cztery oczyszczalnie ścieków, o przepustowości hydraulicznej od 225 do 565 m3-d-1, zlokalizowane w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Analizowano wartości BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej w ściekach surowych oraz oczyszczonych podczas pogody bezdeszczowej oraz w okresie opadów atmosferycznych. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku czterech analizowanych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków, opartych na otwartych reaktorach przepływowych, dopływy do kanalizacji wód przypadkowych podczas pogody mokrej nie wpływały na wzrost w ściekach oczyszczonych wartości analizowanych wskaźników zanieczyszczeń.
EN
The aim of this study was to demonstrate whether infiltration and inflow into the sewerage system during wet weather have negative effect on the quality of sewage disposed into the receiver after their treatment process. The research was conducted in four sewage treatment plants with hydraulic capacity from 225 to 565 m3 d-1, located in krakowski poviat, Lesser Poland voivodeship. The values of BOD5, COD and total suspended solids were analyzed in raw and treated sewage during dry weather and during precipitation. The conducted research revealed that in the case of the four analyzed mechanical-biological sewage treatment plants, that operate based on an open-flow reactor, the infiltration and inflow into the sewerage system during wet weather did not cause the increase in the values of the analyzed sewage pollution indexes in treated sewage.
7
Content available remote Unusual Baltic inflow activity in 2002-2003 and varying deep-water properties
EN
The unusual sequence of inflow events into the Baltic Sea that occurred in 2002 and 2003 includes the first ever important baroclinic inflow to be described (August 2002), the Major Baltic Inflow (January 2003), which gave rise to the highest oxygen levels in the Gotland Deep since the 1930s, and the baroclinic inflow (August 2003) that elevated the Gotland Basin deep water salinity to values last observed in 1977, and caused the surface salinity to rise again. From these trend changes, salt residence times were estimated at about 20 years in the deep waters and 30 years above the pycnocline. Ventilation of the remote Karlsö Deep took until 2005, two years after the inflow event responsible, at a time when the Bornholm and Eastern Gotland Basins were already returning to stagnation.
EN
This paper discusses approaches to addressing the problem of inflow and infiltration to sewer systems caused by the poor condition of private sewer laterals. This topic is the subject of a current project funded by the Water Environment Research Foundation in the U.S. and is being carried out by, the Trenchless Technology Center at Louisiana Tech University. The project is scheduled to conclude in April 2005 and a full report will be made available at that time. This paper describes the key issues involved in the laterals problem in North America: I&I reduction potential and cost effectiveness for rehabilitation efforts, suitable methods for inspection and rehabilitation, legal and liability issues for work involving private property, and public-private financing options to pay for the rehabilitation work.
PL
W artykule zaprezentowano problem infiltracji wody do sieci kanalizacyjnej spowodowany niewłaściwym stanem technicznym przykanalików. Zagadnienie to jest obecnie obiektem badań Centrum Technologii Bezwykopowych przy Uniwersytecie Technicznym w Louisianie. Projekt finansuje Fundacja na Rzecz Badań Środowiska Wodnego w Stanach Zjednoczonych. Ma się on zakończyć w kwietniu 2005 roku, kiedy będzie też udostępniony pełny raport z wykonanych prac. Referat opisuje kluczowe problemy związane ze stanem przykanalików w Ameryce Północnej: mozliwość ograniczenia niekorzystnego zjawiska infiltracji i efektywność ekonomiczną metod renowacyjnych, zastosowanie odpowiednich technologii inspekcji i renowacji, kwestie prawne prowadzenia prac na terenach prywatnych, a także możliwości współfinansowania robót renowacyjnych przez inwestorów publicznych i prywatnych.
9
Content available remote Evidence for a warm water inflow into the Baltic Proper in summer 2003
EN
The exceptional warm water inflow into the Baltic Sea in summer 2002, which preceded the major Baltic inflow of January 2003, was surprisingly repeated in modified form in summer 2003. Its warm waters even replaced the renewed, cold inflow waters in the eastern Gotland Basin and commenced another warm period in its deep layers, where the previous one had lasted from 1997 to 2003. Details of the temporal and spatial behaviour of this new baroclinic inflow are presented from various measurements carried out from the Kiel Bight up to Gotland, covering the Darss Sill, the Arkona, Bornholm, Gdańsk Basins and the Słupsk Channel, focused mainly on the time period between July 2003 and July 2004. Hypothetically, the repetition of these exceptional warm inflow events could be regarded as a possible regional indicator for global climatic change.
10
Content available remote Warm waters of summer 2002 in the deep Baltic Proper
EN
From October 2002 until March 2003 surprisingly warm, oxygenated waters were frequently encountered in the Baltic Sea in the area between the Bornholm and Fa*rö Deeps from the halocline down to the bottom. Owing to their ventilation effect in the stagnating deep waters, their occasional observations have partly been incorrectly attributed to the inflow events of October 2002 or January 2003. The emergence of some of these waters can be traced back to the exceptional summer weather conditions in August and September 2002 in central Europe. The warm waters played a remarkable renewal pacemaker role for the subsequent important winter inflow of January 2003. The evolution of this summer inflow is described and possible causes are discussed.
11
Content available remote Temporal and spatial evolution of the Baltic deep water renewal in spring 2003
EN
In January 2003, a deep-water renewal process in the Baltic Sea commenced with an inflow of about 200 km3 of cold and well oxygenated water from the Kattegat, half of which was of salinity >17 PSU; it is considered to be the most important inflow since 1993. Related front propagation and the ventilation of anoxic waters between the western and the central Baltic were recorded by the Darss Sill measuring mast, the Arkona Basin buoy, a subsurface mooring in the Eastern Gotland Basin, and hydrographic research cruises conducted in January, February, March, May and August 2003. Already in May, the central Gotland Basin was reached by water with near-bottom oxygen concentrations among the highest ever recorded there. A comprehensive review of the observed spatial and temporal structures together with additional background data is presented. Estimates of the intensity of the present inflow are discussed.
EN
A sigma-coordinate ocean model, by Blumberg and Mellor (POM). is applied to study the formation processes of mesoscale cyclones observed in the Baltic Sea, following the inflow events. The initial conditions simulate a situation when the Arkona and Bomholm Basins (or Arkona Basin solely) are already filled with the inflow water of the North Sea origin. while the rest of the sea still contains the old water of pre-inflow stratification. The model runs with constant and time dependent northerly/easterly wind, changing the buoyancy forcing, grid geometry and bottom topography, display the following. Entering the East Gotland Basin from the Slupsk Furrow. the bottom intrusion of saline inflow water splits in two: one goes northeast towards the Gotland Deep and the second moves southeast towards the Gulf of Gdansk. An intensive mesoscale cyclonic eddy carrying the inflow water is generated just east of the Slupsk Furrow with the inflow pulse. A number of smaller cyclones, with boluses of the inflow water, form in the intermediate layer along the saline intrusion pathway to the Gotland Deep. A similar cyclonic eddy is generated in the Bomholm Basin with the inflow pulse from the Arkona Basin. Following Spall and Price [19}, the cyclones are expected to form by the geostrophic adjustment of high potential vorticity inflow water column to a low potential vorticity environment. Some evidence for the PV outflow/inflow hypothesis is obtained in a numerical experiment, with a virtual dam restricting water exchange between the Bomholm and Gotland Basins to the limits of the Słupsk Furrow.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji kierunków napływu zanieczyszczenia za pomocą wykresów kołowych percentyli stężeń zanieczyszczenia oraz możliwości zastosowania tych wykresów do oceny emisji zanieczyszczenia z różnych źródeł. Wykorzystując wykresy kołowe percentyli stężeń pyłu w okresie letnim i w okresie grzewczym, porównano napływ pyłu w okresie letnim i w okresie grzewczym z kierunku składowiska popiołów lotnych. Analiza ta pozwala oszacować stosunek stężeń powodowanych przez źródła pylenia wtórnego do stężeń powodowanych przez pozostałe źródła. Ponadto pokazano, że ogólnie stosowane stężenia średniodobowe mogą być mało przydatnym wskaźnikiem stanu zanieczyszczenia powietrza. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń średniodobowych nie pozwala na wskazanie sprawcy przekroczeń, a z kolei ich dotrzymanie nie wyklucza krótkotrwałych, bardzo uciążliwych oddziaływań niektórych źródeł. Dla ilustracji przedstawiono przykład rzeczywistej sytuacji oraz eksperyment numeryczny.
EN
This paper presents an identification method of pollution inflow directions based on the circular graphs of percentiles of pollution concentrations and the possibilities of applying these graphs to estimation of pollutant emission. Based on these graphs of particulate matter concentration recorded in winter and summer seasons, the inflows, of dust from the direction of fly ash landfill have been compared for summer and winter periods. This analysis enables to assess the relation of concentrations of pollution from secondary particulate matter suspension to concentrations of pollution generated by other sources. This paper also argues that the 24-hours concentrations, though commonly used, may prove to be an indicator of minor importance to assess air pollution status. On the one hand, excessive 24-hours concentrations impede the identification of the polluter, on the other hand, concentrations generally within permissible limits may occasionally peak dangerously at some sources. As an example, an existing case and a numerical experiment have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.