Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  induction generator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
EN
We have formed an approach to the creation of autonomous sources of energy supply to improve the reliability of power supply systems. We have proposed the solutions to energy supply systems enabling the decrease of influence of the unfavorable coincidence of climatic conditions or anthropogenic circumstances. The proposed solutions improve the conventional energy supply systems of the critical purpose objects. We have presented the principles of forming the local autonomous sources of energy supply, created in non-steady situations and completed with regular electric equipment that is in constant production operation at local enterprises or establishments. We have determined the limits for the stable operation of local autonomous sources of energy supply at the connection of typical consumers of electric power.
PL
Zaproponowaliśmy podejście do tworzenia autonomicznych źródeł zaopatrzenia w energię w celu poprawy niezawodności systemów zasilania. Zaproponowaliśmy rozwiązania systemów zasilania w energię, które pozwalają na zmniejszenie wpływu niekorzystnej zbieżności warunków klimatycznych lub warunków antropogenicznych. Proponowane rozwiązania poprawiają konwencjonalne systemy zasilania energią obiektów o znaczeniu krytycznym. Zaprezentowaliśmy zasady tworzenia lokalnych autonomicznych źródeł zaopatrzenia w energię, stworzonych w niestabilnych sytuacjach i zbudowanych z klasycznego wyposażenia elektrycznego, które jest w ciągłej produkcji w lokalnych przedsiębiorstwach lub zakładach. Ustaliliśmy limity dla stabilnego funkcjonowania lokalnych autonomicznych źródeł zaopatrzenia w energię przy podłączeniu typowych odbiorców energii elektrycznej.
EN
The paper presents phenomena occurring during the switching of a small hydropower plant equipped with an induction generator, to the MV grid. Computer simulations were carried out and several work options were considered. The influence of the moment of synchronization with the grid and the influence of capacitor banks to compensate for reactive power of the generator were checked. Obtained results by computer simulation were presented and analyzed.
PL
W pracy przedstawiono zjawiska występujące podczas załączania malej elektrowni wodnej wyposażonej w generator indukcyjny, do sieci SN. Przeprowadzono symulacje komputerowe oraz rozpatrzono kilka wariantów pracy. Sprawdzono wpływ momentu synchronizacji z siecią oraz wpływ baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej generatora. Przedstawiono oraz przeanalizowano otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowej.
EN
The paper presents an induction generator connected to the power grid using the AC/DC/AC converter and LCL coupling filter. In the converter, both from the generator and the power grid side, three-level inverters were used. The algorithm realizing pulse width modulation (PWM) in inverters has been simplified to the maximum. Control of the induction generator was based on the indirect field oriented control (IFOC) method. At the same time, voltage control has been used for this solution. The MPPT algorithm has been extended to the variable pitch range of the wind turbine blades. The active voltage balancing circuit has been used in the inverter DC voltage circuit. Synchronization of control from the power grid side is ensured by the use of a?PLL loop with the system of preliminary suppression of undesired harmonics (CDSC).
4
Content available remote Sterowanie turbiną wiatrową z odtwarzaniem momentu aerodynamicznego
PL
W artykule opisano układ sterowania turbiną wiatrową o regulowanej prędkości obrotowej i stałym kącie ustawienia łopat z rozszerzonym estymatorem stanu zastosowanym do odtwarzania momentu aerodynamicznego i prędkości obrotowej turbiny. Estymacja momentu aerodynamicznego umożliwia zadawanie optymalnego momentu generatora i obliczenie efektywnej prędkości wiatru niezbędnej do ustalenia optymalnej prędkości obrotowej generatora. Pokazano wyniki badań symulacyjnych proponowanego algorytmu sterowania w środowisku Matlab.
EN
The paper deals with control of a variable-speed fixed-pitch wind turbine with generator speed feedback and estimation of aerodynamic torque and turbine speed using the extended state estimator. Estimation of the aerodynamic torque allows to set the optimal generator torque and calculate the effective wind speed necessary to determine the optimal reference generator speed. Simulations carried out in the Matlab/Simulink environment are presented to verify the proposed algorithm.
EN
The paper deals with single-phase induction machine operating as a self-excited induction generator which may be used to generate electrical energy from non-conventional energy sources. Performance characteristics of the self-excited generator with capacitor connected to the both stator windings under load operating conditions are computed by field-circuit method. By changing number of turns and size of wires of the auxiliary stator winding, considerable improvement of performance characteristics of the generator were obtained with respect to no-load voltage and under load condition. Furthermore, an influence of corresponding changes in the excitation stator winding on voltage magnitude induced in excitation winding, winding currents and output power of the generator for two capacitor topology in the main stator winding have been presented. The obtained simulation results may be useful in designing the self-excited induction generator on the base of single phase capacitor induction motors.
PL
Artykuł przedstawia jednofazową maszynę indukcyjną pracującą jako samowzbudny generator indukcyjny, który może być wykorzystany do wytwarzania energii elektrycznej z niekonwencjonalnych źródeł energii. Charakterystyki pracy samowzbudnego generatora indukcyjnego z kondensatorem podłączonym do obu uzwojeń stojana wyznaczone zostały za pomocą modelu polowo-obwodowego przy obciążeniu rezystancyjnym. Przez zmianę liczby zwojów i rozmiaru (średnicy) drutu uzwojenia pomocniczego stojana uzyskano znaczną poprawę charakterystyk generatora ze względu na wartość napięcia i prądu w uzwojeniu wzbudzenia generatora. Prezentowane wyniki uzyskane z symulacji mogą być wykorzystane w projektowaniu samowzbudnych generatorów indukcyjnych na bazie konstrukcji jednofazowych silników indukcyjnych.
PL
W artykule przedstawiono układ generatora indukcyjnego współpracującego z siecią elektroenergetyczną z wykorzystaniem przekształtnika AC/DC/AC. W przekształtniku, zarówno od strony generatora jak i sieci, zastosowano falowniki trójpoziomowe. Jednocześnie maksymalnie uproszczono modulatory. Sterowanie generatora oparto na pośredniej orientacji wektora pola IFOC z wykorzystaniem algorytmu MPPT. W obwodzie pośredniczącym zastosowano układ równoważenia napięcia. Synchronizację sterowania zapewnia pętla PLL z układem CDSC.
EN
The article presents of an induction generator cooperating with a power grid using an AC/DC/AC converter. In the converter, both on the generator and network side, three-level inverters were used. Simultaneously, modulators have been simplified to a minimum. The generator's control was based on the indirect orientation of the field vector using the MPPT algorithm. In the intermediate circuit a voltage balancing system was used. Control synchronization is provided by the PLL-CDSC system.
EN
This paper proposes a self-excited induction generator model with saturation effect for power generating mode in a remote site. The model is led through the space vector mathematical formalism and allows one to analyze the steady and dynamic states. It is developed for a squirrel cage induction machine. This model provides magnetizing inductance variation able to influence the build-up and the stabilization of voltage generation when the load changes. The final result is a realistic approach model which takes into consideration the dependency of the magnetizing inductance versus magnetizing current. This novel model is validated through experimental measurements to demonstrate its validity and practicability.
PL
W artykule przedstawiono układ sterowania małą turbiną wiatrową o regulowanej prędkości obrotowej i stałym kącie ustawienia łopat z liniowym obserwatorem momentu aerodynamicznego. Odtworzenie momentu aerodynamicznego pozwala na obliczenie wartości efektywnej prędkości wiatru, która jest niezbędna do nastawienia optymalnej prędkości generatora. Pokazano wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych proponowanego algorytmu sterowania w środowisku Matlab/Simulink.
EN
The paper deals with a control system of a small variable-speed fixed-pitch wind turbine with generator speed feedback and linear torque observer. The estimate of the aerodynamic torque allows for calculation of the effective wind speed necessary to set the optimal generator speed. Simulations carried out in the Matlab/Simulink environment to verify the proposed algorithm are presented.
9
Content available remote Aktywny kompensator mocy biernej dla elektrowni wodnej z generatorem indukcyjnym
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia kompensacji mocy biernej w małych elektrowniach wodnych z generatorem indukcyjnym (asynchronicznym). Omówiono kompensację kondensatorową oraz zaproponowano zastąpienie jej przekształtnikowym układem kompensacji mocy biernej przyłączonym równolegle do generatora indukcyjnego. Sterowanie aktywnym kompensatorem bazuje na metodzie zorientowanej napięciowo. W artykule przedstawiono i omówiono strukturę sterowania aktywnym kompensatorem oraz pokazano wyniki badań komputerowych. Badania laboratoryjne przeprowadzono na generatorze indukcyjnym o mocy 7,5kW. Przekształtnikowa kompensacja mocy biernej zapewnia utrzymanie współczynnika mocy tgφ na zadanej wartości równej zero, co odpowiada całkowitej kompensacji mocy biernej.
EN
The paper presents a reactive power compensation for small hydropower plants with an induction (asynchronous) generator. Conventional compensation, related to capacitor bank application, is discussed. Instead capacitors, a three level power electronic converter connected in parallel to the induction generator can be used to provide reactive power compensation. A control of the power converter bases on voltage oriented method. In the paper, the control structure has been shown and described. Moreover, the simulation and laboratory results has been presented. The laboratory tests has been done on 7.5kW induction generator. The advantage of active compensation is that power factor tgφ can be keep equals zero, it means that entire reactive power has been compensated by active compensator.
PL
Artykuł przedstawia układ sterowania elektrownią wiatrową z generatorem asynchronicznym klatkowym o mocy 11 kW. Generator asynchroniczny w porównaniu do generatora synchronicznego cechuje niższy koszt i większa niezawodność, jednak ze względu na zjawiska związane ze wzbudzeniem, konieczne jest stosowanie bardziej złożonego układu przekształtnikowego oraz dodatkowej aparatury wspomagającej działanie elektrowni wiatrowej w rzeczywistych warunkach. W rezultacie układ sterowania przekształtnika energoelektronicznego sprzęgającego generator z siecią energetyczną wymaga dodatkowego rozbudowania o możliwość zarządzania całą elektrownią. W artykule omówiono zagadnienia i wyniki eksperymentalne związane ze stanami pracy systemu małej elektrowni wiatrowej oraz pętlami sterowania procesem przetwarzania mocy.
EN
The article presents the control system wind turbine with asynchronous squirrel cage generator with a capacity of 11 kW. Asynchronous generator compared to the synchronous generator characterized by a lower cost and higher reliability, but because of the phenomena associated with excitation, it is necessary to use a more complex system of the converter and an additional devices supporting the operation of the wind power plant under realistic conditions. As a result, control of the power electronic inverter coupling generator with power grid requires additional expand on the ability to manage the entire power plant. The article discusses the issues and experimental results related to the states of the system of small wind power plant and process control loops of power processing.
EN
The purpose of this paper is to compare mathematical modeling and practical bench in order to validate the electrical interactions between an induction generator and a synchronous generator. Two generators was connected to a common bus in steady state, subject to non-linear load. The results comparing modeling and bench tests show that the induction generator besides the active power increasing, has a better way for harmonic currents flowing in common bus. It was concluded that the induction generator repowering and attenuates current harmonic components present at the connection point, improving the network voltage profile.
PL
W artykule przedstawiono propozycję obserwatora zmiennych stanu w układzie sterowania turbiną wiatrową z generatorem indukcyjnym klatkowym. Układ regulacji ma zapewnić maksymalizację uzyskiwanej mocy elektrycznej dla prędkości wiatru w obszarze pomiędzy prędkością startu turbiny, a prędkością wyłączenia ze względu na warunki bezpieczeństwa, tj. w drugiej strefie pracy turbiny. W celu zapewnienia maksymalnej sprawności konwersji energii zaproponowano regulator pozwalający na szybkie osiąganie nowego punktu pracy turbiny w ślad za szybkimi zmianami prędkości wiatru. Pokazano wyniki badań symulacyjnych układu regulacji z obserwatorem zmiennych stanu elektrowni wiatrowej.
EN
A proposal of the observer system for wind turbine control scheme with the induction generator is presented in this paper. The control system of the turbine should ensure maximum captured electrical power for wind speed in the region between start speed of turbine and cut-off speed, when wind turbine is shouted down due to safety reasons, i.e. in a second operating region of the turbine. In order to obtain maximum efficiency of the energy conversion, the control system is proposed, which enables the wind turbine to reach fast new operating point, following fast variables of the wind speed. Simulations results of the control system with the state observer are shown in the paper.
PL
Artykuł przedstawia układ sterowania elektrownią wiatrową z generatorem asynchronicznym klatkowym o mocy 11 kW. Generator asynchroniczny w porównaniu do generatora synchronicznego cechuje niższy koszt i większa niezawodność, jednak ze względu na zjawiska związane ze wzbudzeniem, konieczne jest stosowanie bardziej złożonego układu przekształtnikowego oraz dodatkowej aparatury wspomagającej działanie elektrowni wiatrowej w rzeczywistych warunkach. W rezultacie układ sterowania przekształtnika energoelektronicznego sprzęgającego generator z siecią energetyczną wymaga dodatkowego rozbudowania o możliwość zarządzania całą elektrownią. W artykule omówiono zagadnienia i wyniki eksperymentalne związane ze stanami pracy systemu małej elektrowni wiatrowej oraz pętlami sterowania procesem przetwarzania mocy.
EN
The article presents the control system wind turbine with asynchronous squirrel cage generator with a capacity of 11 kW. Asynchronous generator compared to the synchronous generator characterized by a lower cost and higher reliability, but because of the phenomena associated with excitation, it is necessary to use a more complex system of the converter and an additional devices supporting the operation of the wind power plant under realistic conditions. As a result, control of the power electronic inverter coupling generator with power grid requires additional expand on the ability to manage the entire power plant. The article discusses the issues and experimental results related to the states of the system of small wind power plant and process control loops of power processing.
EN
The paper concerns the field-circuit evaluation of the steady-state performance of a self-excited single-phase induction generator. For the performance computation the field-circuit model of the generator was implemented using Flux2D software package. The steady-state operation of the generator was simulated for different capacitor topologies in the stator windings. An influence of the capacitor configurations in the main stator winding on terminal voltage and stator winding currents under resistive and resistive-inductive load of the generator at constant rotational speed was investigated.
PL
Artykuł przedstawia polowo-obwodowe wyznaczanie charakterystyk samowzbudnego jednofazowego generatora indukcyjnego w stanie ustalonym. Do wyznaczenia charakterystyk wykorzystano model polowo-obwodowy generatora opracowany w środowisku pakietu Flux2D do obliczeń elektromagnetycznych maszyn elektrycznych. Przeanalizowano pracę generatora w stanie ustalonym dla różnych konfiguracji kondensatorów w uzwojeniu głównym i pomocniczym stojana wyznaczając napięcie i prąd w uzwojeniach generatora przy obciążeniu rezystancyjnym i rezystancyjno-indukcyjnym dla stałej prędkości obrotowej turbiny.
15
PL
W artykule przedstawiono propozycję układu sterowania elektrownią wiatrową z generatorem indukcyjnym klatkowym. Regulacja oraz ograniczenie prędkości kątowej turbiny wiatrowej następuje poprzez zmianę kąta natarcia łopat. Układ regulacji ma zapewnić maksymalizację mocy elektrycznej dla prędkości wiatru niższych lub równych prędkości znamionowej oraz ograniczenie mocy turbiny dla prędkości wiatru większych od znamionowej. Prędkość wiatru jest odtwarzana pośrednio w Filtrze Kalmana, na podstawie pomiaru prędkości kątowej turbiny oraz zależności współczynnika mocy wirnika od wyróżnika szybkobieżności. W artykule pokazano wyniki badań symulacyjnych układu odtwarzania prędkości wiatru.
EN
A proposal of the wind turbine control scheme with the induction generator is presented in this paper. The control system of the turbine should ensure the following objectives: maximum electrical power for below and equal to rated wind speed and limitation of the power for above rated wind speed. A Kalman Filter or are used for indirect wind speed estimation on the ground a characteristic of the power coefficient of the rotor vs. tip speed ratio. Simulations results of the estimation system are shown in the paper.
EN
The paper presents a two-dimensional field-circuit model of a two-winding, single-phase induction machine operating as single-phase, self-excited induction generator. The model takes remnant magnetism and magnetization characteristics of the stator and rotor core into account. Results of simulations and experiments are presented, i.e. waveforms of voltages during self-excitation, their dependence on rotor slot opening, influence of capacitances and different capacitor topologies on self-excitation, as well steady-state values of generator voltages and currents at no-load operating conditions. Terminal voltage and currents in stator windings as a function of rotor speed and capacitances of capacitors for resistive loads are also presented. The possibility of directly supplying a single-phase induction motor from the generator as a dynamic load were also investigated. Obtained simulation and experimental results show the need for use of semi-closed rotor slots to ensure conditions for successful self-excitation. The obtained simulation results were validated experimentally on the laboratory setup.
PL
W artykule przedstawiono dwuwymiarowy model polowo-obwodowy dwuuzwojeniowej, jednofazowej maszyny indukcyjnej pracującej jako samowzbudny generator indukcyjny. Model ten uwzględnia (w sposób uproszczony) istnienie remanentu magnetycznego w rdzeniu maszyny oraz charakterystyki magnesowania blach pakietów stojana i wirnika. Zaprezentowane zostały wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych – przebiegi napięć podczas procesu samowzbudzenia generatora w zależności od szerokości otwarcia żłobków wirnika, z uwzględnieniem wpływu pojemności i układów kondensatorów w uzwojeniach generatora na przebieg procesu samowzbudzenia oraz na wartości ustalone napięć i prądów w stanie jałowym. Przedstawiono także zmiany napięcia na zaciskach generatora i w uzwojeniu wzbudzenia oraz prądów stojana w zależności od prędkości obrotowej generatora oraz zastosowanych pojemności i układów kondensatorów w uzwojeniach stojana przy obciążeniu rezystancyjnym i przy zasilaniu jednofazowego silnika indukcyjnego. Uzyskane wyniki symulacji i pomiarów wskazują na konieczność zastosowania w wirniku jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego żłobków półzamkniętych w celu zapewnienia warunków do zainicjowania procesu samowzbudzenia. Otrzymane na drodze symulacji charakterystyki zostały pozytywnie zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym.
17
Content available remote Polowo-obwodowa analiza samowzbudzenia jednofazowego generatora indukcyjnego
PL
W referacie przedstawiono dwuwymiarowy model polowo-obwodowy dwuuzwojeniowej, jednofazowej maszyny indukcyjnej pracującej jako samowzbudny generator indukcyjny oraz dokonano analizy zjawiska samowzbudzenia. Opracowany model polowo-obwodowy jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego uwzględnia istnienie remanentu magnetycznego w rdzeniu maszyny oraz charakterystyki magnesowania blach pakietów stojana i wirnika. Zaprezentowane zostały wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych – przebiegi napięć podczas procesu samowzbudzenia generatora w zależności od wielkości otwarcia żłobków, wpływ pojemności i układów kondensatorów w uzwojeniach generatora na przebieg procesu samowzbudzenia oraz na wartości ustalone napięć i prądów w stanie jałowym. Przedstawione zostały trzy metody pozwalające na zamodelowanie w sposób przybliżony zjawiska remanentu magnetycznego w obwodzie magnetycznym maszyny. Uzyskane wyniki symulacji i pomiarów wskazują na konieczność zastosowania w wirniku jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego żłobków półzamkniętych w celu zapewnienia warunków dla zainicjowania procesu samowzbudzenia generatora. Przedstawiono zależność napięć i prądów generatora w funkcji prędkości obrotowej i pojemności kondensatorów dla dwóch rozpatrywanych układów połączeń generatora. Wyniki badań symulacyjnych zostały pozytywnie zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym.
EN
The paper presents two-dimensional field-circuit model of two-winding, single-phase induction machine operating as single-phase self-excited induction generator used for the analysis of self-excitation phenomenon. The field-circuit model takes remnant magnetism and magnetization characteristics of stator and rotor core into account. Results of simulations and experiments, i.e. waveforms of voltages during selfexcitation process, their dependence on rotor slot opening, influence of capacitances and different capacitor topologies on self-excitation process, as well steady-state values of generator voltages and currents at no-load operating conditions. Three methods for approximate modeling of remnant magnetism in machine’s iron core are presented. Obtained simulation and experimental results show the need for use of semiclosed rotor slots to ensure conditions for successful self-excitation. Dependence of generator voltages and currents on prime mover speed and capacitor capacitances for two topologies of generator’s external circuit was presented. The simulations were validated experimentally on the laboratory setup.
PL
W artykule opisano metodę kompensacji mocy biernej dla elektrowni z generatorem indukcyjnym. Kompensację mocy biernej zrealizowano z wykorzystaniem przekształtnika trójpoziomowego. Sterowanie kompensatorem bazuje na metodzie zorientowanej napięciowo. W artykule przedstawiono i omówiono strukturę sterowania kompensatorem, pokazano wyniki badań komputerowych oraz laboratoryjnych. Badania laboratoryjne przeprowadzono na generatorze indukcyjnym o mocy 7,5 kW.
EN
The paper presents a method of reactive power compensation for power plants with an induction generator. The reactive power compensation has been done using three-level power converter. A control of the power converter bases on voltage oriented method. In the paper, the control structure has been shown and described. Moreover, the simulation and laboratory results have been presented. Laboratory tests were done using 7.5 kW induction generator.
EN
The aim of this paper is to analyse the impact of pole pair number on the efficiency of an induction generator designed for a mini hydro power plant. Six induction generators with different number of poles were designed: 2, 3, 6, 10 and 14. The basic point of this study is Kaplan turbine, which considering its rotational speed can be directly connected to a 14-pole induction generator. All other induction generators need a speed reducer for appropriate operation with Kaplan turbine, but speed reduction decreases the efficiency of mechanical energy conversion into electrical energy. Consequently this paper presents the efficiencies of induction generators and the summary efficiencies of an induction generator and a speed reducer. At the design phase of the aforementioned induction generators the realization possibility of the prototypes was taken into account, including the mass of active components and used materials.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu ilości par biegunów na sprawność generatora asynchronicznego w mini elektrowni wodnej. W badaniach wzięto pod uwagę 6 zaprojektowanych maszyn (2, 3, 6, 10 i 14 biegunów) połączonych z turbiną Kaplana. Do wszystkich, oprócz 14biegunowej wykorzystano reduktor, który również został uwzględniony w analizie.
EN
The paper presents the mathematical model of an autonomous induction generator with the AC load circuit and the converter control system of the voltage magnitude at the terminals of stator generator. The control algorithm and the structure of the control system are described. The simulation results of the control system are presented and discussed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.